Převod směnky

každá směnka převoditelná – efektivní zákaz převoditelnosti by patrně způsobil její neplatnost

nabytí směnky v hrubé nedbalosti (od evidentně nedůvěryhodné osoby – žebrák) či ve zlé víře - § 16/2

 

1.  Rubopis (indosament)

- prohlášení indosanta o převodu směnky – uvádí se na rubu směnky

 

 

 

 

 

 

 

Druhy rubopisu dle formy

A.vyplněný

B. částečně vyplněný

C. nevyplněný (blankoindosament)

„zaplaťte za mě na řad panu YX podpis

„zaplaťte na řad panu YX podpis

podpis (při žalobě nutno dopsat indosatáře)

výhoda: umožňuje převod blankotradicí – směnka fakticky  na doručitele, chybí garanční účinek v případě další blankotradice

nevýhoda: riziko zneužití při ztrátě či odcizení

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvláštní druhy rubopisů

exonerační

(„bez závazků“, „sine obligo“)
rekta rubopis (§ 15/2) – přímý rubopis, „za mě nikoli na řad

vylučuje garanční účinek - vůči všem dalším nabyvatelům tento indosant není vedlejším dlužníkem

(výjimečný u nás např. u ČNB)

 

zákaz další indosace, směnka se dále indosuje, ale indosant, jenž zakázal indosaci, je vedlejším dlužníkem jen vůči indosatáři

 

 

 

 

 

 

 

zmocňovací (prokura rub.)  (§ 18)

zástavní (§ 19)

podrubopis subindosament (§ 20)

 

„k vybrání“, „in prokura“

zvláštní směn. plná moc – jen legitimační účinky

§ 151 OZ

nesplní-li směn. věřitel záv. vůči další osobě

 

převod po protestu či uplynutí lhůty k protestu – nemá účinky rubopisu – pouze účinky cese

- nemusí být datován (problém prokázat tento převod)

 

 

 

 

 

 

Účinky rubopisu

- převodní - záruční 

- indosant vedlejší dlužník (§ 15)

- legitimační 

- právo nutno doložit nepřetržitou řadou rubopisů až k majiteli (§ 16), přeškrtnuté indosamenty = nenapsané

- abstrakční

 - nový majitel směnky nevstupuje do práv a povinností předchozího majitele – originární nabití

- nepřenáší se námitky směnečného dlužníka vůči směnečnému věřiteli z právního vztahu, jehož plnění je placeno směnkou

- převod nabízí možnost zinkasovat směnku, aniž by převodce splnil závazek, za který bylo směnkou placeno - kauzální vztah (výj. § 17 jednání vědomě na škodu dlužníka + nám. zlá víra a hrub. nedbalost)

 

 

 

 

 

 

2. blankotradice

3. cese

-          nejsou abstrakční účinky – námitky z pův. kauzálního vztahu platí i vůči dalším majitelům - pokud remitent (1. majitel) neplní závazek z pův. vztahu, není povinnost zaplatit novému majiteli směnky

nejsou garanční účinky

 

 

 

 

next previous home