Bře 152012
 

Pokud dlužník nesplní řádně a včas svůj závazek, věřitel je oprávněn požadovat úroky z prodlení. Při absenci smluvního ujednání úrokové sazby se vypočítávají zákonné úroky dle § 517/2 z. č. 40/1964 Sb obč. zák. od 1.1.2014 § 1970 z.č. 89/2012 (nový) občanský zákoník Sb. dle prov. práv. předpisu nařízení vlády 351/2013 Sb. (dříve 142/1994 Sb. kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění p.p.,,)

Do 27.4.2005

§ 1 „Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.“

Historie diskontní sazby ČNB

 

Do 30.6.2013

§ 1 142/1994 Sb. „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“

Do 31.12.2013

… zvýšené o osm procentních bodů.

 

Od 1.1.2014

§ 2 351/2013 Sb

Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

 

Sakra už by si to zákonodárci mohli rozmyslet, nechci to měnit 3x ročně …

Historie repo sazby ČNB

 

Úrok se tak u každé splatné platby či dokonce jednotlivých splátek může v čase neustále automaticky měnit, proto je vždy vhodné ujednat smluvní sazbu a též i splatnost celého dluhu v případě neplnění např. 2 splátek, aby nebylo třeba s každou další splátkou podávat žalobu. Kdo se s tím nechce počítat, přesně může zaokrouhlit dolů a dlužníkovi něco odpustit, zvláště při různých sazbách. V žalobě se to neřeší, žaluje se textem „se zákonným úrokem z prodlení“ a v případné exekuce už má exekutor příslušný software.

  One Response to “Zákonné úroky z prodlení (leden 2014)”

  1. […] z prodlení se užijí místo úroků z prodlení tam, kde to zákon výslovně stanoví (§ 517/2 OZ). Jediné místo, kde činí, je v souvislosti […]

Sorry, the comment form is closed at this time.