Dub 252012
 

Citace zákona (poznámky kurzivou)

㤠580

            Mají-li věřitel a dlužník vzájemné pohledávky, jejichž plnění je stejného druhu (peníze proti penězům, pšenice pšenici apod.), zaniknou započtením, pokud se vzájemně kryjí, jestliže některý z účastníků učiní vůči druhému projev směřující k započtení. Zánik nastane okamžikem, kdy se setkaly pohledávky způsobilé k započtení.

§ 581

(1) Započtení není přípustné proti pohledávce na náhradu škody způsobené na zdraví, ledaže by šlo o vzájemnou pohledávku na náhradu škody téhož druhu. Započtení není přípustné ani proti pohledávkám, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí. (tj. např. ze sázky)

 (2) Započíst nelze pohledávky promlčené, pohledávky, kterých se nelze domáhat u soudu, jakož i pohledávky z vkladů. Proti splatné pohledávce nelze započíst pohledávku, která ještě není splatná.

(3) Dohodou účastníků lze započtením vyrovnat i pohledávky uvedené v odstavcích1 a2.

(4) Započtení proti pohledávkám na výživné upravuje zákon o rodině[1].“[1]              § 97/3 z. o rodině 94/1963 Sb.ve znění pp „Proti pohledávkám na výživné je započtení vzájemných pohledávek přípustné jen dohodou. Proti pohledávkám na výživné, které je poskytováno nezletilým dětem, není však takové započtení přípustné.“

Sorry, the comment form is closed at this time.