Led 082013
 

Sběrný dvůr je daleko, sem tam informace o zpětném odběru u prodejce. Informace o povinnosti zpětného odběru prodejců je vadná. Povinnost zajistit zpětný odběr mají výrobci a dovozci.

§ 38/1 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pp (dále jen „zákon“)

„Povinnost zpětného odběru se vztahuje na

a) oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,

b) výbojky a zářivky,

c) pneumatiky,

d) elektrozařízení pocházející z domácností [§ 37g písm. f)]“. tj. domácnosti + „…jemu podobný elektroodpad od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,“

dle § 37g písm. g je

zpětným odběrem elektrozařízení – odebírání použitých elektrozařízení pocházejících z domácností od spotřebitelů bez nároku na úplatu na místě k tomu výrobcem určeném,“

§ 38/3 „Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výrobky uvedené v odstavci 1 vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (povinná osoba) …“ nikoli tedy prodejce.

38/6 „Povinná osoba může na základě písemné dohody s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí.“

38/7 „Zpětný odběr použitých výrobků uvedených v odstavci 1 musí být proveden bez nároku na úplatu za tento odběr od spotřebitele, v případě uvedeném v odstavci 6 i od obce. Místa zpětného odběru musí být pro spotřebitele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.“

§ 3/4 vyhl. MŽP č. 237/2002 Sb. o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

„Místa zpětného odběru výrobků se považují za stejně dostupná jako místa prodeje, pokud je stanoveno minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každém městském obvodě nebo městské části (pokud jsou zřízeny), kde se nachází prodejny těchto výrobků.“

38/5 Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

Co to znamená

Za prvé bezúplatnost odběru (§38/7) a dále, že povinná osoba bude mít zpravidla smlouvu s obcí o využití sběrného dvora a přádávající Vás odkáže na něj. V obcích prodeje, kde není sběrný dvůr, Vám musí podat informaci o místě zpětného odběru či odebrat sám (37g/5 zákona +3/4 vyhl.  cit. výše).

Na bezplatný odběr zářivek se též specializují některé firmy,  na jejich webech pak naleznete „sběrná místa“ – obchody, s nimiž mají smlouvy.

Při koupi nového elektro výrobku

37k/4 „Poslední prodejce zajistí, aby spotřebitel měl při nákupu elektrozařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.“

Nekompletní elektrozařízení

37k/7 není povinnost odebrat

Označení místa zpětného odběru

§ 3/3 vyhl. V případě provádění zpětného odběru přímo v provozovně posledního prodejce musí být místo zpětného odběru použitých výrobků zřetelně označeno nápisem „Místo zpětného odběru použitých výrobků“, přičemž slova „použitých výrobků“ mohou být nahrazena názvem výrobku, který se na tomto místě odebírá. Toto označení musí být čitelné z míst přístupných pro spotřebitele. To se ale v praxi nedodržuje snad nikde …

Autobaterie

dle § 31d/3 „je povinen viditelně umístit informaci o možnosti odevzdání baterií a akumulátorů ve svých prodejních místech nebo o tom, kde lze baterie nebo akumulátory odevzdat ke zpětnému odběru na území obce“ prodeje, či v opačném případě odebrat sám (31g/3c).

Baterky (přenosné, tj. klasické do elektro zařízení)

31g/3 povinnost odběru na místě prodeje pro všechny obchody s elektrospotřebiči, audio, hodinky, počítače, foto, železářství a hobby. Dále potraviny, sport, svítidla a barvy při ploše prodejny nad 200m. Pokud prodávající nemá povinnost odběru, platí (cit. 31d/3 odst. výše).

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

lze vyplnit cokoli

není zveřejněn a magazín s ním nijak nenakládá