Pro 102014
 

Výzva na plnění dluhu je nutná pro přiznání náhrad právního zastupování řízení dle § 142 osř[1] i obecně (náhrady na zastupování mimo soudní řízení). Bez ní by nebyla naplněna účelnost vynaložených nákladů na právní zastupování ani soudní řízení (tj. i poplatek za soudní řízení, náhrada nákladů svědků aj.). Výzvy na plnění dluhu obecně nemusí obsahovat varování, že v případě absence dobrovolného plnění se obrátíte na soud. To se dělá, pokud nechcete vztahy moc hrotit a nebo nechcete na soud a raději napíšete druhou výzvu. Každopádně i bez výhružky soudem od okamžiku uplynutí se můžete nejen obrátit na soud, ale rovněž vyhledat právní pomoc, a pokud prokážete, že jste se na advokáta obrátili po uplynutí lhůty dříve než byl dluh uhrazen, máte nárok na náhradu nákladů na právní zastupování, byť ještě nedošlo k soudu!

 Např. 25.2. se dodavatel dozví o Vašem odstoupení, v němž požádáte o vrácení peněz do 30 dnů ode dne vráceni zboží. 1.3. pošta doručí vrácené zboží. 31.3. uplyne lhůta. Doporučuji dát ještě pár dnu navíc, ať nejste u soudu za nenažrance.

7.4. jdete za advokátem – trvejte na tarifních cenách dle vyhl. 177/1996, víc Vám nikdo neproplatí.

Advokát sepíše žalobu, 9.4. jí slíbí poslat na soud. 8.4. Vám ale přijde platba od dodavatele. Co teď? Ještě se nejedná o náhradu nákladů řízení, neboť žádné není.

Text upraven 11.12.2014

Pokud jste AK kontaktovali po lhůtě v původní výzvě (srov. § 142a z. 99/1963 Sb. OSŘ) a zároveň před úhradou dlužníka, jedná se o příslušenství dluhu dle § 513 z.č. 89/2012 „Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním“. Vyzvěte tedy k doplatku přílohou bude faktura AK..

 

Dluh u opakujících se plateb

Složitější jsou opakující se platby. Např. opakovaná úhrada příspěvku na fond oprav či záloh na služby resp. úhrada telefonů apod.

§ 1933/1 OZ „Je-li dlužník dlužen z několika závazků k plnění stejného druhu a neurčí-li při plnění, na který dluh plní, započte se plnění nejprve na závazek, o jehož splnění věřitel dlužníka již upomenul, jinak na závazek nejméně zajištěný. Při stejné míře zajištění několika závazků se plnění započte nejprve na závazek nejdříve splatný.“

Každou novou více či méně automatickou měsíční platbou tak dlužník splácí upomenutý dluh, až splatný dluh např. zůstává stejný a je opět třeba jej vyzvat k plnění před podáním žaloby. V upomínce se proto obvykle v těchto případech dává speciální variabilní symbol. Při použití automatizovaného symbolu by tak mohlo být dovozeno, že dlužník určil, že platbu na aktuální zálohy – samozřejmě je nesmysl žalovat dlužníka, který svůj dluh zmenšuje. Ale soud by takový výklad nemusel akceptovat – „určí“ znamená aktivní jednání dlužníka …dlužníka by tedy patrně bylo nutné neustále opakovaně vyzývat. To platí i pro příslušenství, takže po několik měsících postupného doplácení může nastat pořádný bordel (náklady na upomínky správcovské firmy, náklady AK). Zde je tedy dobré si rozmyslet, zda má smysl vymáhat (jíz za advokátem) a pokud ano pak již neváhat s žalobou. Nemá smysl aby AK posílalo další výzvu dle § 124a osř a podání žaloby prodlužovalo, prodražovalo.

Žaloba na plnění

Pokud se neobrátíte na advokáta a nepoužijete elektronický platební rozkaz (oficiální formulář ze státního webu zde záložka formuláře/návrh na vydání ePR), který Vás nejen navede, ale je i levnější

1. na první stranu napište adresu soudu, jméno a bydliště navrhovatele a odpůrce, + Váš telefon (pro případ náhlého odročení jednání), pod to nadpis

žaloba na plnění

dvojmo (či trojmo či vícero 1 podání pro soud, další pro ostatní účastníky)

Přílohy:

Smlouva

Email o odstoupení a výzva k vrácení protiplnění nebo úhradě dluhu

Strana 2

Na druhou stránku stručně bez emocí popište, co a kdy jste koupili, kdy jste odstoupili a vrátili zboží a kdy jste poskytli lhůtu k plnění.

Na závěr (bonton je návrh umístit na začátek další strany) napište, že navrhujete, aby soud rozhodl o povinnosti odpůrce zaplatit žalovanou částku spolu se zákonným úrokem ode dne 1.4. (ve Vašem případě tedy ode dne následujícího po uplynutí lhůty).


[1]              § 142/1 Účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Sorry, the comment form is closed at this time.