Darování podílu v bytovém družstvu jednomu z manželů 19.11.2013

Matka zamýšlí darovat podíl v bytovém družstvu mě a sestře, ale nepřeje si, aby v mém případě nedošlo k nabytí do společného jmění manželů. ŽK, Brno (red. kráceno)

 

Forma darování

Notář či advokát není třeba. Na internetu či v kanceláři Vašeho družstva bezpochyby naleznete nespočet vzorů smlouvy o převodu podílu v bytovém družstvu. Informujte se na podmínky převodu družstva (vyplývající ze mj. ze stanov) v  kanceláři družstva.

 

Nabytí práv jen jedním z manželů

Vzhledem k tomu, že půjde o nabytí darem jednomu z manželů či dědictvím, byt nespadne do společného jmění a Váš manžel se nestane členem bytového družstva. Pokud však budete obdarována polovinou a polovinu odkoupíte od sestry tak polovina bude ve Vašem výlučném vlastnictví a polovina v SJM (manžel se stane se členem družstva a bude mít 25% „podíl“).

Ideální tedy bude pokud matka daruje či závětí odkáže družstevní byt jedné z vás a druhé dceři to nahradí zbylým majetkem.

Upravuje trochu zmatečně formulovaný § 143 Obč. z. cit. dále. Ze smyslu zákona ale plyne,  že jsou-li splněny podmínky odst. 1 i 2, platí odst. 1, přesněji je norma napsána v novém obč. z. cit na konci.

§ 143 z. 40/1964 současný OZ

(1) Společné jmění manželů tvoří
a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka,3)

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

(2) Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev.

709 z. 89/2012 Sb.  nový obč. z. účinný od 1.1.2014

(1) Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

(2) Součástí společného jmění je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

(3) Součástí společného jmění je také podíl manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva. To neplatí, pokud jeden z manželů nabyl podíl způsobem zakládajícím podle odstavce 1 jeho výlučné vlastnictví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *