Jak ovlivnit, změnit rozhodnutí zastupitelstva 12.11.2014

Jak mohu jako obyčejný obyvatel připomínkovat či změnit připravované usnesení zastupitelstva, s nímž nesouhlasím? VK okres Nymburk

 

K tomu (jde o základní výčet možností, komplexní popis by šel za zde uchopitelný rámec)

1.  zákon o obcích č. 128/2000 Sb.

 

§ 16 (1) Občanem obce je fyzická osoba, která

a) je státním občanem České republiky, a

b) je v obci hlášena k trvalému pobytu.6)

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo

a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem,7)

b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem,8)

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem,

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů,

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.

 

2.  Zákon o místním referendu č. 22/2004 Sb.

§ 6 V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města.7)

§ 7 Nepřípustnost konání místního referenda

Místní referendum nelze konat

a) o místních poplatcích8) a o rozpočtu obce nebo statutárního města,9)

b) o zřízení nebo zrušení orgánů obce nebo statutárního města a o jejich vnitřním uspořádání,

c) o volbě a odvolání starosty10) nebo primátora územně nečleněného statutárního města (dále jen „starosta obce“), primátora statutárního města a primátora hlavního města Prahy (dále jen „primátor“), místostarosty nebo náměstka primátora, členů rady obce, města, městského obvodu nebo městské části (dále jen „rada obce“), členů rady statutárního města a hlavního města Prahy (dále jen „rada statutárního města“) a dalších členů zastupitelstva obce, zastupitelstva statutárního města, jakož i volených nebo jmenovaných členů dalších orgánů obce a statutárního města,

d) jestliže by otázka položená v místním referendu byla v rozporu s právními předpisy nebo jestliže by rozhodnutí v místním referendu mohlo být v rozporu s právními předpisy,

e) v případech, kdy se o položené otázce rozhoduje ve zvláštním řízení,11)

f) o uzavření veřejnoprávních smluv k výkonu přenesené působnosti,12) nebo

g) o schválení, změně nebo zrušení obecně závazné vyhlášky obce,

h) jestliže od platného rozhodnutí v místním referendu do podání návrhu na konání místního referenda v téže věci neuplynulo 24 měsíců.

§ 8 Konání místního referenda (1) Místní referendum se koná, jestliže

a) se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města, nebo

b) přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného výboru“) a zastupitelstvo obce nebo zastupitelstvo statutárního města rozhodne o jeho vyhlášení.

(2) Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem alespoň v obci nebo v její části, jde-li o místní referendum podle § 1 písm. c), anebo ve statutárním městě

do 3   000 obyvatel ………. 30 %   oprávněných osob,
do 20   000 obyvatel …….. 20 %   oprávněných osob,
do   200 000 obyvatel ….. 10 %   oprávněných osob,
nad   200 000 obyvatel … 6 %   oprávněných osob.

(3) Otázka navržená pro místní referendum musí být jednoznačně položena tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo slovem „ne“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *