Jak postupovat v právním, soudním sporu 7.8.2012

Důkazy

Již dlouho před tím než věc dospěje do stádia právního sporu můžete pozorovat varovné signály, zvyšte důraz na důkazy – jednejte psanou formou, jíž lze uchovat a následně u soudu předložit. Nechte si zpětně písemně potvrdit věci „per huba“, berte svědky na jednání, nahrávejte tel. hovory ( k tomu více článek Použití záznamu videa a telefonních hovorů jako důkazu). Snažte se, i později v průběhu sporu, získat informace o protistraně z veřejných registrů či kolegů z oboru. Použijte sociální inženýrství.

Od právního zástupce protistrany pomoc nečekejte

Pokud vám s něčím pomáhá slibuje, chlácholí, chce Vás zpravidla dostrkat do pro protistranu výhodnější pozice. Např. podepíšete uznání již promlčeného dluhu za odpuštění části úroků.

Průzkum právní úpravy

Projeďte web Googlem (seznam.cz v případě specializovaného hledání na google.cz zdaleka nestačí, což si většina uživatelů v ČR neuvědomuje). Nejnavštěvovanější články nemusí být nejkvalitnější, projeďte alespoň prvních 50 odkazů. Proberte to se známými. Ač laikové, mohou mít o tom know how z vlastní zkušenosti, právě někde četli nebo Vám doporučí někoho na pomoc.

Včas právní konzultace i ve zdánlivě nevýznamných věcech

Právní zastoupení je pro běžné lidi drahá záležitost zpravidla od 1000 výše za započatou hodinu. Pro běžné věci ale může být značně přínosná i rychlá úvodní konzultace. Mnoho advokátů bude ochotno pro potenciálního klienta poskytnout za sníženou sazbu. Přijďte i ve zdánlivě nevýznamných věcech. Např. pokud v dobré vůli uhradíte již promlčený dluh pár set korun, protistrana má nárok i na náhradu nákladů zastupování v řádu tisíců! Přijďte tedy včas, než zareagujete vůči protistraně.

Příprava na jednání s právním zástupcem

Připravte se na každou, zejména úvodní konzultaci – vytiskněte všechny dokumenty, potvrzení, výpisy z účtů, stejně to později budete potřebovat u soudu. Projeďte si to, ať to máte při konzultaci v hlavě. Mějte připravené otázky, jež vám nebyly jasné při průzkumu právní úpravy. Při úvodní konzultaci, bez ohledu, zda se necháte zastoupit či nikoli, by jste požadovat možná rizika ve stručných bodech. Pokud vyhrajete, náklady na zastoupení Vám do určité, někdy i plné výše, hradí protistrana.

Aktivní přístup k právnímu zástupci v případě zastoupení

V případě zastoupení upozorněte zástupce na specifika případu, nejasnosti či nelogičnosti. Nebojte se navrhnout jiný právní postup. Zástupce není neomylný, můžete jej navést jiným lepším směrem. Pokud jeho ješitnost takový způsob komunikace vyloučí, zvolte jiného. Nezatěžujte jej postupnými emaily či telefonáty, platíte je … Sesumírujte si věci a nastavte periodicitu komunikace rozumně.

Slušné vystupování a zejména chování na soudu

Soudce není stroj. Přijďte včas. Někdy tak bude možné navázat neformální konverzaci, což v podstatě znamená „výhodu 1. slova“. Váš oděv a chování ať vůči soudu, tak i vůči protistraně, vyjadřuje Vaši úctu k soudu. Oblek a kostým není nezbytný. Stačí slušný oděv do města.

Přizpůsobit se chování soudce a protistrany

Soudce si vytvoří názor na začátku jednání (nikoli v průběhu, jak by to udělal stroj) a toho se pak někdy i v rozporu s právem drží. Na rovinu řečeno, jedné straně nadržuje, druhou utíná, aniž by si to třeba příliš uvědomoval. Soudci někdy také motají věci dohromady, zvláště starší. A není se co divit, na pozornost je to extrémně náročné. Je-li soudce na „vaší straně“, zvažte, zda je nutné jej opravovat v nevýznamných maličkostech. Je-li soudce proti Vám, zejména vidíte, že Vás utíná více než protistranu, je lépe Vaše vystoupení co nejvíce zúžit a zaměřit se nejslabší body protistrany. Lže-li protistrana prokazatelně, resp. „ohýbá“ pravdu, chová-li se protistrana afektovaně, urážlivě či neuctivě, ať již přímo nebo například způsobem kladení otázek, nenechávejte si to líbit. Neraďte soudu, aby ji usměrnil, ale požádejte o zaprotokolování jejich vyjádření, s tím, že se domníváte, že jde o neuctivé chování. Bude to signál, jak pro soudce, tak pro protistranu, že si to dále nenecháte líbit. Advokát protistrany pak za neslušné jednání může být řešen v kárném řízení u ČAK, a byť jej to nezabije, je to každopádně taková osina v …

Nenechávat esa v rukávu – už tam zůstanou

U soudu raději řekněte více než méně, třeba i to, z čeho vyplyne, že protistrana jsou docela vykukové, pokud si určité skutečnosti vykládají jinak než běžní lidé. Ač Vás soudce třeba zastaví s tím, že to není právně relevantní a do protokolu to neuvede, do své paměti to zapíše. Nezapomeňte na zásadu koncentrace řízení, tj. co není uvedeno u prvního jednání, ač uvedeno být mohlo, se v dalším jednání nezohlední.

Nikdy se nevzdávat

Někdy se Vám soudce může snažit neformálně domluvit, že je to jasné, abyste se vzdali, tj. uzavřeli smír. Měl by pak výrazně méně práce, v podstatě žádnou a případ bez rizika odvolání, tedy odhalení jeho chybného názoru či procesního postupu. Pokud má Váš názor vnitřní logiku, pak za ním jděte. Případy, kdy se soudci první i odvolací instance mýlí, jsou menšinové, ale ne neobvyklé. Uposlechnutím soudce sice ušetříte v případě soudního smíru 80% soudního poplatku (§ 10/7 zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích). Ten činí 5% z žalované částky (z částek nad2 mil. je výpočet jiný). Pak již ale v zásadě není způsob, jak takové rozhodnutí změnit, včetně povinnosti úhrady nákladů na právní zastoupení protistrany. Nemáte ani opravné prostředky! Mimochodem podobné účinky má uznání nároku proti strany (to znamená, že následně nemůžete třeba namítat, že jste si vzpomněli, že faktura již byla zaplacena, i kdyby jste měli důkaz (věc by se následně v takovém extrémním případě musela řešit samostatnou žalobou např. na bezdůvodné obohacení, ale jindy třeba zůstanete zcela na holičkách …). Někdy může protistrana nabídnout snížení náhrady na zastupování výměnou za smír. To ale učiní jen tehdy pokud si není jistá úspěchem ve sporu či výší přiznaných nákladů (viz „pomoc“ od protistrany.). U drobných žalob do 100 000, kde by případná úspora na soudním poplatku činila maximálně 1000 korun, se tedy nevyplatí vzdát nikdy. U větších žalob Vám  poradí právní zástupce…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *