Nedůstojné zacházení ambasády ve Vietnamu s žadateli o visa kazí pověst ČR jako vyspělé země

Reportáž je mj. vedena poznatky z řízení HANO201703070007/ visum do 90 dnů. Bude publikována bez ohledu na jeho výsledek. Jejím cílem je zlepšení nepříznivé situace. Otázky níže byly 13.4.2017 zodpovězeny ambsádou ČR ve Vietnamu.  V nejbližších dnech bude doplněna obrazová dokumentace lidských kotlů před ambasádou. O vyjádření bude požádáno též MZV ČR.

 

 1. Ještě před 3 lety bylo možné se registrovat pro visum ke krátkodobému pobytu na webu v systému visapoint. Systém se dle všeho ve Vietnamu pro krátkodobá visa neosvědčil, ale nebyl nahrazen. Nyní funguje 2-3 týdenní slovy webu ambasády „živá fronta“, aniž by žadatel byl poučen, co to je či dálkově průběžně informován o pořadí. Žadatel tak např. 3 x cestuje 800 km tam a zpět z Nha Trang do Hanoje, jen aby podal žádost. Považujete nastavení procedury udělování krátkodobých víz na velvyslanectví ČR v Hanoji za důstojné a dostačující?

Registrace prostřednictvím Visapoint byla na Velvyslanectví ČR v Hanoji vždy určena pouze pro žadatele o dlouhodobá víza a pobyty, nikoliv pro žadatele o krátkodobá schengenská víza; Vámi uvedená informace se tedy nezakládá na pravdě. Žadatelé o krátkodobá schengenská víza jsou k podání žádosti přijímáni prostřednictvím tzv. živé fronty, jejíž podstata spočívá v tom, že žadatelé jsou přijímáni na základě pořadí, v jakém se na úřad dostaví. Zastupitelský úřad není oprávněn tuto frontu z protikorupčních důvodů jakkoliv organizovat či do jejího vytváření zasahovat. Nastavení procedury udělování schengenských víz odpovídá kapacitním i logistickým možnostem zastupitelského úřadu, který je kromě této agendy povinen přijímat i žádosti o dlouhodobá víza a pobyty, vyřizovat veškeré agendy (státoobčanskou, matriční, legalizační, pasovou agendu a další) ve vztahu k občanům ČR včetně pomoci v nouzi. V této souvislosti je tedy přijímání žádostí o schengenská víza dvakrát týdně plně dostačující. Zastupitelský úřad zajišťuje důstojné přijetí žadatelů v prostorách čekárny a vlastní hovorny, kde je dostatečný počet míst k sezení, v hovorně pak klimatizace. Prostředí je srovnatelné s běžnými standardy jiných zastupitelských úřadů v Hanoji. Situaci před prostorami zastupitelského úřadu, tedy na ulici, nemůže zastupitelský úřad nijak ovlivňovat a nenese za ni žádnou odpovědnost; tato je plně v kompetenci policie, která má na starost bezpečnost úřadu.

 1. Pro získání čekacího čísla pro podání žádosti se čeká od 3 v noci a při otevírací strkanici i přes stálou stráž Vietnamské policie na místě bez nadsázky pravidelně teče krev. Považujete takový způsob za důstojný ambasády ČR?

Zastupitelský úřad nenese žádnou odpovědnost za to, co se děje v noci na ulici Chu Van An, kde zastupitelský úřad sídlí. Bezpečnost zastupitelského úřadu má na starosti příslušná složka vietnamské policie. O pořádek před zastupitelským úřadem se rovněž stará vietnamská pořádková policie, přičemž do výkonu jejích pravomocí není zastupitelský úřad oprávněn zasahovat. 

 1. Máte plány opatření či jejich termíny pro nápravu situace?

V současné chvíli není plánováno přijetí žádných dalších opatření, a to s ohledem na to, že situace odpovídá aktuálním kapacitním možnostem zastupitelského úřadu.

 1. Počet přijatých (a tedy i vyřízených) žádostí o krátkodobé visum je 10-25 týdně. Máte vzhledem k vietnamské komunitě v ČR mezi ambasádami ČR poměrně náročnou pozici. Vietnamská komunita v ČR má cca 50 000 (neoficiálně 100 000 lidí) a většina je řešena dlouhodobými vízy. Jaká týdenní kapacita by byla dostačující pro důstojné vyřizování žádostí o krátkodobá víza a kolik by to znamenalo přijmout personálu?

Celková kapacita zastupitelského úřadu pro zpracování žádostí o víza se odvíjí od logistických, technických i personálních kapacit konzulárního oddělení. To v současné době přijímá tolik žádostí, kolik mu jeho kapacity umožňují. Pokud jde konkrétně o schengenská víza, byla kapacita rozšířena na podzim r. 2015, kdy začaly být žádosti o schengenská víza přijímány dvakrát týdně. Do té doby byly přijímány pouze jedenkrát týdně.

 1. V podobné či horší pozici s početností vietnamské komunity je i francouzská ambasáda. „Český“ Vietnamec si pro pobyt v ČR často raději zařídí turistické visum do Francie. Jaký rozdíl mezi ambasádou ČR a Francie je příčinou této paradoxní situace?

Vámi popsaný postup se nazývá „visa-shopping“. Jde zcela určitě o nežádoucí praktiku, kterou však zastupitelský úřad jiného než cílového státu bezpečně pozná a vízum v takovém případě neudělí. Stejně postupuje i francouzská ambasáda v Hanoji. Členské státy Schengenského prostoru postupují při zpracování žádostí o schengenské vízum podle jednotných pravidel nastavených společným právním rámcem, tzv. vízovým kodexem. Kapacity francouzských ambasád však bývají zpravidla větší, což je dáno tím, že Francie má v celosvětovém měřítku více zastupitelských úřadů i více personálu. 

 1. Chápeme přísnost zvláště v kontextu Vietnamu. Z pohledu běžného člověka na rozdíl od muslimů a občanů bývalého sovětského svazu bezproblémoví, často však žádní andílci. Syndromem falešných nákladů v účetnictví sice trpí i 95% živnostníků občanů ČR a menších českých firem (ač i střední a velké firmy mají své mechanismy na daňové „odklony“ – zářným příkladem a absolutně největším daňovým únikářem je americký Apple), ale naši Vietnamci jsou dle mé zkušenosti v porušování daňových tak ostatních předpisů v porovnání s občany ČR relativně více bez zábran. Mnoho jich páchá hospodářské, živnostenské či imigrační delikty. Z naší zkušenosti se ale též zdá, že pohovor o krátkodobé visum probíhá patrně pro nedostatek kapacit až příliš rychle, aniž by byly kladeny klíčové dotazy (např. na vzdělání či motivaci včas opustit území Schengenu) a jsou odmítání i bezproblémoví žadatelé, jimž by visum mělo být schváleno. Připravujete rozšíření kapacit či zkvalitnění pohovorů ve smyslu zlepšení schémat pro zjištění úmyslu opustit území členských států?

Vyjádřím se pouze k vaší otázce. Rozšíření kapacit konzulárního oddělení není v tuto chvíli plánováno, k jejich rozšíření došlo již v loňském roce posílením úseku o jednoho pracovníka. Pohovory jsou vedeny zkušenými konzulárními pracovníky s předchozí zkušeností s cizineckou problematikou. Je třeba mít rovněž na paměti, že žadatel musí kromě stanovených náležitostí poskytnout během pohovoru pravdivé a úplné informace o svém pobytu na území ČR i dalších okolnostech.

 1. Metodika posouzení úmyslu včas opustit Schengen bude patrně tajná, aby se nedala obcházet naučenými postupy. Jako běžný člověk bez nekalých úmyslů nečekáte, že pro návštěvu rodiny máte dokázat, že v budoucnu nebudete porušovat zákony, což bez čtení myšlenek přímo ani dokázat nejde a rozhoduje jen kvalita nastavení prověřovacího schématu. Běžný žadatel bez nekalých úmyslů pak ani nepochopí důvod odmítnutí „neprokázání úmyslu včas opustit Schengen“, a to ani v opravné žádosti. Podání nového visa fakticky vylučuje 2 týdenní „živá fronta“, propadnutí letenky, pojištění a případně i pozvánky. Systém tak vyloučí jen ty „nevinné“, neb ti s nekalými úmysly jsou násobně lépe připraveni, případně s metodikou obeznámeni nebo determinováni obětovat z pohledu turisty neakceptovatelné prostředky, jež pak v Schengenu na rozdíl od turistů zpravidla vydělají…. Nemělo by být schéma, nebo alespoň přísnost posouzení a vážnost situace alespoň částečně naznačeno žadatelům, např. odkazem na příslušné pojednání na webu ministerstva?

Základem pro rozhodnutí konzulárního úředníka jsou konkrétní odpovědi žadatele při pohovoru, nikoliv teoretické naplnění jakéhosi pomyslného vzorce či modelu. Zastupitelský úřad zcela určitě nebude poskytovat žadatelům návod, jak odpovídat během pohovoru, aby získali vízum.

 1. Ve Vietnamu je s vízy spojen relativně velký nelegální (15 000 USD na dlouhodobé visum) i legální byznys. Čekací cesty do „živé fronty“ napříč Vietnamem pro legální visum, hotely a poplatky, byť i legálním vízovým konzultantům, nesprávné odmítnutí bezproblémového žadatele. Tato neefektivita ambasády zhoršuje česko-vietnamskou platební bilanci. Jen v případě korespondentky Magazínu to je již zbytečných 12 000 jen za cesty (nepočítaje právníka a ušlý výdělek, kdy byla místo práce na cestách za vízem), s tím že visum stále nemá a hrozí propadnutí letenky za 20 000 … Nejsou to většinou peníze nějakého Vietnamce, ale peníze, jež utečou z ekonomiky ČR. Kdo je osobou odpovědnou za nastavení způsobu přidělování čekacích čísel a systému „živé fronty“ na ambasádě Hanoj? Jsou mu(jí) tyto dopady známy?

Opět se vyjádřím pouze k Vaší otázce. Opakuji znovu, že podstata „živé fronty“ spočívá v tom, že tato fronta se formuje sama bez našeho vnějšího zásahu. Zastupitelský úřad nemůže z protikorupčních důvodů její formování nijak ovlivňovat. Váš dotaz by měl směřovat spíše k vietnamské straně.

Reakce redakce: Z našeho pohledu je to spíše chybný management. Lze to pře nedostatku kapacit jednoduše udělat tak, že úřad žádost převezme a následně žadateli určí termín pohovoru. Pokud by tím vznikaly prostoje, ambasáda  má spousta jiné agnedy, jež by je při lepším nanagementu vyplnily.  Naše korespondentka by tak byla ušetřena dvou nesmyslných  800km (zpátečních) cest. Rovněž by bylo vhodné na webu poznamenat, že živá fronta trvá cca 2-3 týdny a každé úterky a čtvrtky je třeba se docházet informovat případně, že stačí volat s dotazem na informaci na stav živé fronty. Chápeme, že je těžké přiznat chybu, ale ruku na srdce, tohle skutečně není v pořádku a není to odpovědností vietnamské strany.

Pozn. redakce: Lhůty platnosti pozvánky a doby kdy lze žádat visum předem spolu s faktem, že dokumenty poštou jdou do Vietnamu 4 týdny jsou nastaveny poměrně těsně a pokud orgán žádost napoprvé neschválí a užije pro opravné rozhodnutí plných lhůt visum prakticky nelze obdržet včas. Zpáteční letenku (jejíž rezervací ambasáda vyžaduje) Vám bookují 5 dní, pak ji musíte koupit. Pouhá rezervace je tedy prakticky nemožná. Přebookování vyšlo na 5800 s tím, že riziko neudělení visa a propadnutí letenky trvá. Mimo finanční úhel je případně chybné posouzení žádosti státním orgánem samozřejmě nepříjemné, pokud žadatel chce přijet v určitý čas. Např. jako v našem případě těsně po porodu příbuzné, aby mohl pomoci s dítětem v nejtěžším období po narození. Nemluvě pak o práci strávené s opravným prostředkem (10hodin právníka) a stresu všech zúčastněných, zda to nakonec vyjde… 

 1. Na webu vyžadujete kopii pasu osoby zvoucí, jejíž identitu řádně a z originálu prověřila cizinecká policie na pozvánce, přičemž údaje osoby zvoucí jsou v pozvánce. Jaký to má smysl?

Kopie dokladu zvoucího subjektu je požadována na základě tzv. místní schengenské spolupráce, která má právo stanovit požadavky na podpůrné doklady k žádosti o vízum.

Pozn. redakce: jinými slovy žádný smysl…

 1. Na webu požadujete výpis z účtu žadatele i přes závazek osoby zvoucí vše hradit. Požadavek byl redakci již vysvětlen, ale pro žadatele bez korekce na webu zůstává jeho smysl záhadou a pak ztrácí svůj a Váš čas dotazy typu „Týká se mě to, když žádné peníze nemám a vše hradí osoba zvoucí.“ Jste si jisti, že informace na webu jsou podány systematicky a dobře vysvětleny a v případě potřeby aktualizovány?

Informace na webových stránkách zastupitelského úřadu jsou pravidelně aktualizovány, jak se lze snadno přesvědčit. Požadavek na výpis z účtu žadatele přináší v případě, že zvoucí subjekt hradí veškeré finanční závazky zvaného, další informace o žadateli, které zastupitelský úřad pro své rozhodování potřebuje.

 1. U zdravotního pojištění vyžadujete pojistné podmínky i v případě, že potvrzení o uzavření smlouvy definuje rozsah pojištění, navíc jen v samostatném článku, zatímco v informacích ke krátkodobým vízům uvádíte, že stačí pojistná smlouva s uvedením celého území Schengenu a krytí min. 30 000 Eur. Pojišťovny doklad o pojištění zpravidla vydávají, tak aby požadavek plnily. Nebylo by efektivnější znění … „a pojistné podmínky“ ledaže rozsah a limity krytí jsou uvedeny ve smlouvě či potvrzení“?

 Požadavek na uzavření cestovního zdravotního pojištění se liší u krátkodobých schengenských víz a dlouhodobých víz a pobytů. Proto nelze mít jednotný text pro oba případy. V případě, že není z předložené pojistné smlouvy v případě žádosti o krátkodobé schengenské vízum zřejmé, že splňuje všechny požadavky, je o této skutečnosti žadatel informován a vyzván ústně k nápravě.

 1. Podporujeme úspory nákladů v podobě vietnamského personálu ambasády. Situace krátkodobých víz žadatele velmi stresuje a vietnamskému personálu naopak dává pocit moci projevující se arogancí a neochotou pomoci. V našem případě dost ponižující vynadání úřednice žadatelce za absenci zbytečných podmínek zdravotního pojištění, jež přes prosbu žadatelky stejně nakonec mailem nebyly přijaty. Ve Vietnamu je společensky nereálné stěžovat si na nafoukaný Vietnamský personál pracující v prestižním zaměstnání u „bílých“. Vedete vietnamský personál ke ztotožnění se hodnotou řádného úředníka ČR pomáhat a sloužit, např. že Vietnamec hodiny čekající a postrkující se na ulici před ambasádou není kusem stáda, jak se z daného obrázku zdá, ale stále člověkem?

Ohrazuji se proti vašemu ničím nepodloženému tvrzení o aroganci a neochotě našeho vietnamského personálu. Vietnamští pracovníci konzulárního oddělení velvyslanectví v Hanoji pracují zcela v souladu s etickým kodexem pracovníků MZV ČR, jak jsem si již mnohokrát ověřila. Vámi uvedený údajný incident byl odpovědně a bez prodlení prošetřen, přičemž žádné pochybení místního pracovníka zjištěno nebylo.

Reakce redakce: Naše korespondentka nemá důvod svědčit křivě a konfliktní chování nemá ani v nejmenším v povaze (známe ji velmi dobře), za to nařčený ano… Nečekali jsme přiznání, ale místo ohrazení za vhodnější opatření považujeme úklid na vlastním dvoře.

 1. Lze z evidence podaných žádostí identifikovat úředníka, jež žádost resp. doklady od konkrétního žadatele přijímal?

Žádost o vízum přijímá vždy konkrétní český pracovník, který v příslušné kolonce stvrzuje přijetí žádosti svým podpisem.

Odpovědi zpracovala: Mgr. Olga Chojnacka, Ph.D. V Hanoji dne 13.4.2017

vedoucí konzulárního oddělení / Head of Consular Section
Velvyslanectví ČR v Hanoji / Embassy of the Czech Republic in Hanoi

 

JUDr. Ing. Vladimír Koranda Ph.D., redaktor

 

 Pokračování: Dotazy na ministra zahraničí Zaorálka – visa ve Vietnamu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *