Vysoký účet za advokáta – obrana 2.4.2013

Shrnutí

1. požadujte písemně odhad odměny předem a písemné ujednání o novém písemného odhadu v okamžiku, kdy bude zjevné překročení rozpočtu

2. limitujte cenu víceprací max. např. 1200 na hodinu, lepší, aby rozdělanou práci dotáhl stejný advokát, než do toho zasvěcovat jiného

3. ohlídejte, že administrativní úkony typu rušení účtu v bance, zajití na katastr, placení daně, vyúčtování poplatků za nemovitost aj. budou řešeny advokátem elektronicky bez časové expozice, a není-li to možné (např. rušení účtu v bance) účtována odměna obvyklá za výkon dané administrativní činnosti – doporučuji např. dohodnout odměnu 250 Kč/hod bez DPH, případně si sjednat, že tyto úkony provedete sami na telefonickou výzvu advokáta.

4. není-li ošetřeno výše uvedené, zatelefonujte, zjistěte jaký je stav a následně emailem zastavte veškeré aktivity ve vaší věci, dokud nebude dojednáno výše uvedené

5. neplní-li advokát Vaše pokyny, postupuje-li nečestně, obraťte se na Českou advokátní komoru s podnětem na projednání kárného provinění, uchráníte tak před tímto jednáním další

6. nahrávejte si hovory (např. software androrec na androidu), uchovávejte komunikaci, je to Vaše právo (více zde)

Konkrétní situace

Dobrý den,

k oprávněnosti fakturace částky 41.663 včetně DPH advokátní kanceláří XY, s.r.o. sděluji následující:

I.

Pokud advokát na Váš dotaz odhadl telefonicky cenu těchto služeb na 15-20 000 Kč, lze tuto částku považovat za sjednanou odměnu advokáta. V případě absence nahrávky telefonu nesete důkazní břemeno Vy. Avšak zde nejde o pouhé tvrzení proti tvrzení, neboť emailem zde dne 30.12.2012, cituji:

„V případě dalšího právního zastupování v roce 2013 Vás předem žádám o zaslání výše Vaší odměny za každý úkon v Kč a DPH. Tento krok je nutný z  důvodu mé nesolventnosti.“,

jste advokátovi avizoval, že je zde riziko, že si nebudete právní služby nad rámec Vašich očekávání dovolit, přesněji řečeno, že o ně nebudete mít zájem. Advokát měl učinit Vaším pokynem požadovaný odhad. Odmítnutí hrubého odhadu celkové odměny na výslovnou žádost klienta s odkazem na komplikovanost věci zde vzhledem k jednoduchosti věci nelze považovat za ostudnou nekompetentnost (advokát by vždy měl umět poskytnout alespoň hrubý odhad celkové ceny služeb, tak jak to ostatně učinil v telefonu), ale za účelové tvrzení a porušení povinností advokáta. Stejně tak pokračování ve službách, kdy lze vzhledem ke všem okolnostem očekávat, že klient bude proti jejich dalšímu poskytování či kdy není zjevné, zda si je klient nadále za daných podmínek přeje, za jednání v rozporu se zájmy klienta (více oddíle III.). Výše citovaný mail je tedy nepřímou podporou Vašeho tvrzení o dohodě o odměně 15-20 000,- Kč. Domnívám se, že pokud by advokát požadoval více než telefonicky dohodnutou částku, je pravděpodobné, že soud by vzhledem k okolnostem (mailová komunikace a jednoduchost poskytovaných právních služeb) akceptoval Vaše svědectví v kombinaci s Vaší žádostí o sdělení odhadu odměny jako základ pro zjištění pro skutkový stav. Jinými slovy, že by jste unesl důkazní břemeno o telefonicky dohodnuté odměně.

Navrhuji proto uhradit pouze 20 000 Kč,- včetně DPH s argumentací výše a s odkazem na § 4/2 K tomu vyhl. č. 177/1996 Sb. (cit. níže).

II.

Dále jsem provedl korekci účtované odměny advokátní kanceláří (přiložena) pro případ, že by soud argumentaci výše neuznal (odhaduji tak na 10%, jelikož soudy v těchto otázkách vychází vstříc spíše zákazníkům). Přiložena vyúčtování před a po korekci.

1. Některé administrativní úkony jsou účtovány jako úkony právní služby. Úkony právní služby pak definuje § 11 vyhlášky[1], takže administrativní úkony lze zpoplatnit pouze odměnou obvyklou, není-li sjednána (§ 571 obchodního zákoníku). Odměnu za administrativu vykonávanou zmocněncem (mandantářem) odhaduji (spíš jsem nadsadil) na 300 Kč/hod bez DPH, jež bezpečně postačí na plat administrativního pracovníka, veškeré výdaje s ním související a drobný zisk.

K tomu vyhl. č. 177/1996 Sb.

„§ 2      (1) Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.

(2) Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.“

Komentář: Promeškaným časem se rozumí např. čekání na soudce, nikoli, že stojí frontu na zaplacení daně. To ostatně dle odst. 2 výše nelze účtovat vůbec, neboť jde o běžnou administrativní práci (v opraveném vyučtování zažluceno). Běžným administrativním úkonem nebude zrušení účtu klienta v bance, protože to by mohlo být na dálku složité. Případně ani obstarání si papírového výpisu z katastru, kdy některé instituce mohou preferovat papírovou podobu (takže zde těch 300/hod).

§ 4(1) Je-li sjednána smluvní odměna podle počtu hodin nebo jiných časových jednotek (dále jen „časová odměna“), náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku, není-li dohodnuto jinak. Na požádání klienta je advokát povinen při vyúčtování odměny advokáta předložit klientovi časovou specifikaci poskytnutých právních služeb.

(2) Jestliže advokát ve smlouvě o časové odměně provedl odhad její celkové výše, je povinen předem písemně upozornit klienta na podstatné překročení původně odhadnuté výše odměny advokáta; jinak se nemůže domáhat zaplacení té části odměny advokáta, o kterou byl původní odhad její výše překročen.

(3) Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci.“

2. Cena za hodinu právní služby v Praze pro drobné klienty – fyzické osoby, kteří navíc avizují svou nesolventnost, jak vyplývá z mailové komunikace mezi Vámi a kanceláří se pohybuje od 1000,- do 1500,- DPH. Vám účtovaných 2000,- bez DPH a výše je sazba obvyklá pro firmy, plátce DPH. Vzhledem k Vaší žádosti o odhad ceny právních služeb a změně Vaší platební situace, jíž jste advokátovi několikrát emailem avizoval, lze předpokládat, že by jste již nebyl ochoten platit 2000Kč hod., jako tomu bylo v první faktuře za dříve provedené služby. Advokát z ní na případném soudu nebude moci dovozovat Vaší akceptaci 2000,- sazby pro fakturaci posledně provedených služeb.

Pokud by se aplikovala sazba dle mimosmluvní odměny, vzhledem k jednoduchosti věci (zrušení účtu, prodej nemovitosti skrze realitní kancelář, prodej auta skrze autobazar a prodej pistole), advokát by měl částku dále ponížit (viz citace vyhl. §4/3 výše a § 12/2[2]) o polovinu (pozn. red. advokát alternativně vypočetl dle mimosmluvní odměny a vhledem k 3 dědicům snížil dle § 14/4 původní částku o 20%). Pro úplnost dodávám, že odměna v rámci dědického řízení byla fakturována dřívější fakturou.

3. Korigováno chybně účtované DPH za 2012 ve výši 21% proti 20%.

Třetina (pozn. red. advokát v tomto případě poskytoval služby 3 zmocnitelům) z korigované částky následně činí 24 838,- Kč. V Případě, že by advokát neporušil hrubým způsobem své povinnosti, doporučil bych pro klid duše uhradit tuto částku. Ale za daných okolností bude zcela korektní zůstat na dohodnutých 20000,-. V této souvislosti připomínám, že dle zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele § 12/2 je advokát povinen podat takovou informaci, jež nesmí vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti. Vzhledem k povědomí advokáta o tom, že nejste plátce DPH, tedy sděloval cenu včetně DPH.

III. Kárná odpovědnost advokáta

Advokát v daném případě porušil povinnost citace § 16 z.č. 85/1996 Sb. o advokacii,pp

„(1) Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny…“

1. popředním dohodnuté odměny 15000-20 000

2. nereagováním na výzvu klienta ohledně odhadu celkové odměny v případě nutnosti provedení dalších úkonů a pokračováním v provádění těchto úkonů s vědomím, že klient si je za daných podmínek nejspíše nebude přát

„(2) Při výkonu advokacie je advokát povinen jednat čestně a svědomitě; …“

3. nejednal čestně při účtování administrativních úkonů jako úkonů právní služby

4. Nejednal čestně stanovením vysoké hodinové sazby 2000,-, ač z předchozí komunikace musel vědět, že klient nabude mít o službu v daném rozsahu a sazbě zájem

5. nejednal čestně když se v emailové komunikaci operuje s odměnou dle vyhlášky  129.146 (viz níže), ač bylo zjevné, že byla sjednána smluvní odměna, dále aniž by snížil tuto alternativně vypočtenou mimosmluvní odměnu o 50% vzhledem k jednoduchosti úkonů (prodej bytu přes realitku, auta přes bazar a pistole) – jako právník s 10 letou praxí si nedokáži představit jednodušší úkony, a dále klientovi nepravdivě a manipulativně sděluje, že účtovanou částkou mu vychází vstříc, přestože nárok má na odměnu výrazně nižší.

Citace z emailu advokáta:

„Pro Vaši informaci, výše odměny za Vaše zastupování v této věci by podle vyhlášky o advokátním tarifu činila na jednoho dědice 129.146,- Kč včetně DPH (viz tabulka níže). Abychom Vám však vyšli vstříc, budeme při stanovení výše odměny vycházet ze standardní ceny advokátních služeb na trhu 2.000,- Kč / hod. + DPH (a více), dle níž činí odměna podle přehledu hodin 41.663,- Kč na jednoho dědice, včetně DPH a admin. nákladů na poštovné, notáře atd.“

6. Účtoval vyšší DPH a v uvedeném informativní přehledu nákladů výše uvedl náklady na notáře, jež však byly zcela vyúčtovány v minulé faktuře. Posledně uvedené jsou však spíše drobným amatérismem než úmyslem (před prostudováním vyúčtování to mohlo vyvolat mylnou představu, že ještě něco z dané částky připadne notáři).

Co advokátovi v daném případě hrozí

§ 32 z.č. 85/1996 Sb. o advokacii,pp

„(1) Advokát a advokátní koncipient jsou kárně odpovědni za kárné provinění.

(2) Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem.

(3) Advokátovi lze za kárné provinění uložit některé z těchto kárných opatření:

a) napomenutí,

b) veřejné napomenutí,

c) pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy stanovené zvláštním právním předpisem

d) dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od šesti měsíců do tří let,

e) vyškrtnutí ze seznamu advokátů.“

„§33 (2) Kárná žaloba musí být podána do šesti měsíců ode dne, kdy se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do dvou let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo. Do šestiměsíční lhůty se nezapočítává doba, po kterou byly činěny přípravné úkony k prověření, zda ke kárnému provinění došlo; tato doba nesmí být delší dvou měsíců.“

IV. Doporučuji tedy Vámi zaslané emaily přeposlat na Českou advokátní komoru se subjektem: Podnět k prošetření kárného provinění advokáta

a odkazem na tento článek.


[1] § 11 Úkony právní služby

(1) Mimosmluvní odměna náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,

b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,

c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,

d) písemné podání nebo návrh ve věci samé, výzva k plnění se základním skutkovým a právním rozborem předcházející návrhu ve věci samé,

e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,

f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,

g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,

h) sepsání právního rozboru věci,

i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,

j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,

k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,

l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,

m) sepsání listiny o právním úkonu.

 

(2) Mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny náleží za každý z těchto úkonů právní služby:

a) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění důkazu nebo dědictví,

b) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí, na odstranění následků zmeškání lhůty a na změnu rozhodnutí odsuzujícího k plnění v budoucnu splatných dávek nebo k plnění ve splátkách,

c) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání,

d) návrhy a stížnosti ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, a vyjádření k nim, s výjimkou odvolání, návrhu na obnovu řízení a podnětu ke stížnosti pro porušení zákona,

e) jde-li o výkon rozhodnutí, za první poradu s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení, za sepsání návrhu na zahájení řízení, vyjádření k návrhu, zastupování při jednání a sepsání odvolání proti rozhodnutí,

f) účast při jednání, při kterém došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí,

g) účast při přípravě jednání1d),

h) jednoduchá výzva k plnění.

(3) Za úkony právní služby neuvedené v odstavcích1 a2 náleží odměna jako za úkony, jimž jsou svou povahou a účelem nejbližší.

 

 

[2] § 12      (1) U úkonů právní služby mimořádně obtížných, zejména je-li k nim třeba použití cizího práva nebo cizího jazyka, nebo u úkonů právní služby časově náročných může advokát zvýšit mimosmluvní odměnu až na trojnásobek.

(2) Advokát může snížit mimosmluvní odměnu až o polovinu.

(3) Při spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání není stanoveno jiným právním předpisem, se odměna určí součtem odměn za všechny spojené věci.

(4) Jde-li o společné úkony při zastupování nebo obhajobě dvou nebo více osob, náleží advokátovi za každou takto zastupovanou nebo obhajovanou osobu mimosmluvní odměna snížená o 20 %.

Související články: Náklady právního zastoupení vymahačů a boj s nimi

 

Jeden myslel na “Vysoký účet za advokáta – obrana 2.4.2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *