Návrhy de lege Ferenda

19.12.2014: 1. vyklizení pronajímaného bytu upravit proces, doručování a lhůty, tak aby o výpovědi o platnosti výpovědi, žalobě o vyklizení a nařízení výkonu bylo pravomocně rozhodnuto do 60 dnů od prvního úkonu pronajímatele vůči soudu. Zásadní, ne však nereálný zásah do legislativy, vyžadující sjednocení rozhodnutí o žalobě a výkonu rozhodnutí + úpravu doručování. Legislativa takové extrémy zná pouze spíše v nemajetkové sféře – odebrání dětí z péče, vykázání násilníka z domácnosti ohrožované osoby. Předběžné opatření na vyklizení nemovitosti si příliš nedovedu představit …

2. zástavní a zadržovací právo pronajímatele: Vrátit úpravu zadržovacího práva pronajímatele § 2234 na původní ve smyslu § 672 starého OZ nebo lépe § 1101 ABGB včetně zástavního práva. Zakotvit právo vstupu pronajímatele za účelem realizace zástavního práva, přičemž smyslem je zabránit nepozorovanému vynesení věcí. Byl-li nájemce v denní době (prokazatelně) přítomen a neumožnil-li okamžitý vstup pronajímateli za účelem označení a soupisu věcí, pronajímatel je v daný den za přítomnosti nestranného svědka oprávněn násilně vstoupit na náklady nájemce. Více zde

2.7.2013 Vyškrtnout poslední souvětí § 40/4 AutZ (fiktivní výpočet bezdůvodného obohacení násobený x2). Úprava bude znamenat aplikaci reálného bezdůvodného obohacení (více zde)

13.12. 2012 § 2924 OZŠkoda z provozní činnosti by měl zahrnovat i některé nevýdělečné činnosti např. státní podnik, který nefunguje za účelem výdělku, ale zajištění služeb obyvatelům či větší výzkumná či armádní zařízení. Více zde

5.9.2012 Ustavit poučovací povinnost soudu ohledně námitky promlčení, kdy její nevyužití by mělo za následek nemožnost jejího dalšího uplatnění.+ Fikce uplatnění námitky, pokud dlužník na soudu absentuje.  více zde

3.9.2012 Zakotvit povinnost exekutora sdělit zbylou vymáhanou částku povinnému (dlužníkovi) za 300 Kč, nejvýše však 2x do roka. Více zde

3.8.2012 Při usnesení soudu o nařízení exekuce se povinný nijak nemůže vyjádřit k rozhodovacímu procesu. Řešení – novelizovat celý proces usnesení o výkonu rozhodnutí, tak aby bylo zajištěno právo na soudní ochranu i v rámci exekuce nebo zohlednit že přiznání nemravně vysoké náhrady nákladů exekuce jako skutečnost rozhodnou pro nařízení exekuce dle § 44/7 exekučního řádu, a to v rozsahu do výše nákladů (více zde bod 3.).

22.7.2012 Umožnit v 12 občanského zákoníku pořizování záznamu všeho, co člověk oprávněně vnímá za účelem připomenutí vzpomínek pořizovatele záznamu s výjimkou nesouhlasu se záznamem v osobních prostorách či choulostivé situace nezaviněné dotčeným (více zde).

9.7.2012 Právo duševního vlastnictví by se mělo radikálně oříznout

  1. zcela zrušit (akcesorické) patenty software
  2. po 10 letech od zveřejnění literárního, uměleckého či vědeckého díla uvolnit ochranu pro nekomerční sdělování veřejnosti (veřejné sdílení)
  3. po 10 letech od oprávněného uveřejnění uvolnit programy i pro komerční užití (více zde)

29.6.2012 Zavést institut zdanění či zabavení příjmů bez prokázání legálního důvodu nabytí (více zde).

1.6.2012 Upravit v trestním zákoníku zákaz účasti sexuálních delikventů na akcích a činnostech zaměřených na nezletilé (více zde).

28.3.2012  Upravit zákon o znalcích a tlumočnících tak, aby se soudy mohl zabývat i znaleckými posudky, jež napadla osoba bez přímého právního zájmu (tj. osoba, jež nemůže být účastníkem ani vedlejším účastníkem rízení o deliktu znalce). Zejména, že povinnou náležitostí podnětu k takovému řízení je revizní znalecký posudek, jehož závěry jsou ve značném rozporu s původním posudkem (více zde).

3.5.2012 Současný zákaz smluvního postoupení majetkových práv k programům (nikoli na objednávku) autorem v autorském zákoně je diskutabilní. Přikláním se k umožnění (smluvního) postoupení, případně se zákonnou povinností poučení v textu smlouvy o zásadních dopadech (více zde).

19.3.2012 Upravit v obci přednost v § 57/8 zák. č. 361/2000 Sb.  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů opačně – ve prospěch cyklistů, mimo obec ponechat přednost ve prospěch automobilů (více zde).