Odstoupení od smlouvy s řemeslníky

Z dotazu R.M. Praha

Jako objednatel díla – rekonstrukce bytu – zhotoviteli uhradil 60% ceny díla předem. Termín dokončení 1 měsíc. Při průběžných kontrolách upozorňoval na vady díla (např. křivé stěny) a u některých žádal opravu např. vyčnívající dlaždice – ty byly zhotovitelem vytrhány a položeny znovu. Znovu však opět nebyly v rovině. Měsíc po termínu řemeslníka vyhodil. U značné části díla přetrvávají vady i měsíc po termínu. Např. křivé stěny, jež nechce z časových důvodů již předělávat. Sanitární zařízení a materiál zahrnutý v rozpočtu platil sám. Obkladačské práce nechal provést jiným zhotovitelem. Část sjednaných prací se vůbec nezačala provádět. Zpoždění nastalo v důsledku nutnosti opakování prácí a také nečinnosti zhotovitele, jenž např. 5 dnů v kuse nepracoval a nezvedal telefony, ač věděl, že je zájem na brzkém dokončení prací. Má fotodokumentaci a svědky. Zhotovitel se brání vrácení peněz s tím, že neposkytl lhůtu 30 dnů na odstranění nedostatků. Jaké má jako objednatel díla/úpravy věci nároky?

1. K poskytnutí lhůty na odstranění nedostatků. Smlouva o dílo se řídí občanským zákoníkem § 631-656 (související ustanovení citovány na konci článku). Ten neaplikuje 30 denní lhůtu známou pro reklamace zboží v zákonu o ochraně spotřebitele, ale lhůtu přiměřenou (§ 642/2 cit. na konci), tj. obvyklou, za níž lze nedostatky rozumně odstranit, nikoli však delší než původní lhůta pro řádné plnění. U rekonstrukce patrně bude přesnější aplikovat zvláštní ustanovení o úpravě věci § 652-656, aplikující dobu pro odstranění nedostatku dohodnutou, jinak dobu obvyklou (cit. § 655 na konci).

Z popisu situace vyplývá, že na nedostatky bylo průběžně upozorňováno, požadováno jejich odstranění a lhůta v tomto rozsahu, byť třeba nevyřčeně, poskytnuta byla. Není podstatné, že tak bylo činěno pouze ústně. Důkazně je vaše situace poměrně jednoznačná. Těžko by jste zadával opravu obkladačských prací jiné osobě, pokud by to bylo v pořádku. Pokud je práce opětovně provedena se stejnými vadami, nerovnost dlaždic, lze předpokládat, že dílo nebude provedeno řádně vůbec, neboť to zhotovitel neumí. Což by znamenalo samostatný důvod k odstoupení okamžitě po uplynutí řádného (původního) termínu dokončení.

Nárokovat můžete:

1) vrácení zaplacené zálohy. Je třeba odečíst subdodávky řádně provedené, nebyly-li v důsledku nikoli řádného plnění zhotovitele znehodnoceny či se staly nepoužitelnými.

2) Náhradu škody (např. vytrhané dlaždice+trhací práce, nájemné placené v důsledku nemožnosti bydlet) přesahující případnou smluvní pokutu. Lze případně i započítat proti povinnosti platit za řádně provedené práce dle bodu výše.

3) přiměřené snížení ceny (§ 655) pro práce, jež nechcete kompletně provést znovu – ve Vašem případě křivé stěny.

2. K právu objednatele odstoupit kdykoli, i bez vad. § 642/1 cit. výše umožňuje objednateli odstoupit, kdykoli v průběhu provádění díla, s tím že uhradí práce již provedené (v tomto případě jejich výsledek zhotovitel zjevně nebude schopen použít jinak). Tj. nejde o nějaký fixní závazek, jež by jste musel dotáhnout do konce. Jen pro zajímavost pokud se objednateli připlaťte něco do cesty, co brání zhotoviteli dílo provést, je lépe odstoupit dle 642/1 než se následně dostat do méně výhodného režimu dle § 641. Slušná podpásovka pro zhotovitele. Nový OZ již obdobné ustanovení nemá (od 1.1.2014 srov.  § 2620).

3. Způsob odstoupení

U ústní smlouvy prokazatelným sdělením. „§ 40/2 Písemně uzavřená dohoda může být změněna nebo zrušena pouze písemně.“ Účinek nastává doručením písemného oznámení. V něm též své jednotlivé nároky zdůvodněte(mono odkázat na reklamační protokol, právně pojmenujte (viz bod 1), vyčíslete, a stanovte lhůtu pro jejich uhrazení s pohrůžkou soudního řešení, nebude-li dodržena (pokud pohrůžku soudem pro zachování určité decentnosti vynecháte, doporučuji před případným podáním žaloby na soud poslat ještě jednu výzvu tuto informaci obsahující).

4. K případnému bezdůvodnému obohacení. Je-li v rozpočtu zahrnut materiál, který měl pořídit na vlastní náklady zhotovitel, ale nakonec jste jej zakoupil sám, je třeba tyto položky z ceny díla odečíst.

„§ 457 Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal.

§ 458/1 Musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.“

5. „§ 509/1 Oprávněný má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.“ To případě, že vytčená vada nebyla uznána a hradil jste např. znalecký posudek jako důkaz nesprávného provedení díla.

Související ustanovení ke lhůtě pro odstranění nedostatků

„§ 642  (1) Až do zhotovení díla může objednatel od smlouvy odstoupit; je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady.

            (2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.“

„§ 517   (1) Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jestliže jej nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě věřitelem mu poskytnuté, má věřitel právo od smlouvy odstoupit; jde-li o plnění dělitelné, může se odstoupení věřitele za těchto podmínek týkat i jen jednotlivých plnění.“

„§ 655  (1) Je-li věc opravena nebo upravena vadně, má objednatel právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté lhůtě. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny opravy nebo úpravy. “ Nebyla-li lhůta pro odstranění vad výslovně dohodnuta, lze vyjít z toho, že byla mlčky dohodnuta lhůta přiměřená (obvyklá).

Související články:

Smlouva o dílo, úpravě věci s řemeslníky (+ vzor smlouvy)

Jeden myslel na “Odstoupení od smlouvy s řemeslníky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *