Povinnost exekutora sdělit zbylou vymáhanou částku? 3.9.2012

Mám nemovitost v exekuci, ráda bych našla vlastního kupce, jenž by ještě před dražbou uhradil exekutorovi celou vymáhanou částku a tím nemovitost dostal z režimu exekuce. Nevím, jaké byly dosavadní náklady exekuce a kolik přibylo na úrocích. Mohu po exekutorovi požadovat sdělení výsledné výše zbytku vymáhané částky ke dnešnímu dni resp. ke dni dotazu na exekutora, tak aby potenciální kupující mohl mít jistotu, že exekuční plomba bude po úhradě určité částky stažena? L.P., Praha

Obdobná povinnost jakou má věřitel vůči ručiteli dle § 547 občanského zákoníku (40/1964 Sb. pp) v exekučním řádu (120/2001 Sb. pp) ani občanském soudním řádu (99/1963Sb. pp) není. Vyhovění takovému dotazu může být v souladu se zájmem exekutora na co nejrychlejším vymožení, ale zároveň jde o administrativní náklad v podobě výpočtu takové částky a také se to může obrátit proti němu v případě, že povinný zjistí, že částka je natolik velká, že se exekuci místo podpory rozhodne raději blokovat.

Při neochotě exekutora nezbude, než si zbylou částku dopočítat (odhadnout) z exekučního příkazu, již vymožené částky a úroků. Nemáte-li přehled o písemnostech či zaplacených částkách, domluvte se s exekutorem na nahlédnutí do spisu a ofoťte vše potřebné (v nejhorším případě mobilem, foťák je lepší).[1]Spisem v odkazovaném §94 a95 exekučního řádu se rozumí evidence skutečností relevantních v exekuci, tj. včetně evidence již vymoženého plnění či výpisu z takové evidence.

Návrh de le ferenda:

Domnívám se, že dlužník by měl jednou za čas mít možnost se dovědět, jakou částku aktuálně dluží. Nejde jen o součet dosud provedených plateb, ale též přibývající úroky a kolikrát není jasné ani kolik vychází samotné náklady exekuce (mohou se případně lišit dle složitosti či počtu dlužníků). Tento úkon by měl být zpoplatněn nějakou administrativní sazbou např. výdajový paušál300 aomezen 2x do roka.

 

Zakotvit povinnost exekutora sdělit zbylou vymáhanou částku povinnému (dlužníkovi) za 300 Kč nejvýše však 2x do roka.

 


[1] z. 120/2001 sb. pp exekuční řád

§ 94        (1) Oprávněné orgány a osoby mohou nahlížet do spisů, které nejsou uloženy v archivu exekutora, a pořizovat si z nich výpisy; oprávněné osoby tak mohou činit výlučně v kanceláři exekutora pod jeho dohledem nebo pod dohledem jím pověřeného zaměstnance. O nahlédnutí do spisu se ve spisu provede záznam.

                (2) Na odůvodněnou žádost oprávněných orgánů a osob je možno spis zaslat jinému exekutorovi, v jehož kanceláři je možno do něho nahlédnout.

                (3) Do spisů týkajících se další činnosti exekutora může nahlížet pouze žadatel; jiné osoby jen s jeho souhlasem. Ministerstvo může v souvislosti s výkonem státního dohledu nahlížet do spisů týkajících se činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. b) bez souhlasu žadatele.

§ 95

                (1) Oprávněnými orgány jsou v rozsahu své působnosti ministerstvo, Komora, orgány činné v trestním řízení, soudy, státní zastupitelství, finanční úřady a katastrální úřady.

                (2) Oprávněnými osobami jsou účastníci exekučního řízení, jejich právní nástupci, zástupci těchto osob a znalec, pokud ho příslušný orgán uvedený v odstavci 1 za znalce ustanovil a uložil mu povinnost nahlédnout do spisu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *