Rozhodčí doložka po 1.4.2012 bude často neplatná 8.1.2014

Od 1.4.2012 je účinná novela z.č.216/1994 o rozhodčím řízení mj. § 3 (cit níže). Jenž zneplatňuje drtivou většinu dosavadních formulářových rozhodčích doložek z důvodu nedostatečného vysvětlení důsledků spotřebiteli či neúplnosti doložky (např. nákladů rozhodce)!! Tyto neplatné doložky lze vidět i ve smlouvách uzavíraných 2014!

§ 3 z.č. 216/1994 účinný od 1.4.2012

            „(1) Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

            (2) Tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy.

            (3) Sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní; jinak je neplatná.

            (4) S dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí doložky poskytne podnikatel spotřebiteli náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí doložky.

Komentář: Absence vysvětlení dle mého názoru způsobuje neplatnost doložky. Vysvětlení by mělo zahrnovat informace dle odst. 5 níže (tj. mj. zejména o absenci ústního jednání u rozhodce, vykonatelnosti, jednoinstančnosti a slabší ochraně práv účastníků)

            (5) Rozhodčí doložka uzavřená podle odstavce 3 musí obsahovat také pravdivé, přesné a úplné informace o

a) rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,

b) způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení,

c) odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,

d) místu konání rozhodčího řízení,

e) způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a

f) tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

            (6) Svěřuje-li rozhodčí doložka rozhodování sporu stálému rozhodčímu soudu, je požadavek uvedený v odstavci 5 splněn také odkazem na statuty a řády stálých rozhodčích soudů vydávané podle § 13.

Příklad neplatné doložky (neosahuje např. odměnu rozhodců či odkaz na statut viz odst. 6 výše):

 

Na co dát pozor v případě neplatnosti doložky

§ 15 (1) Rozhodci jsou oprávněni zkoumat svou pravomoc. Dospějí-li k závěru, že podle rozhodčí smlouvy, která jim byla předložena, jejich pravomoc k rozhodnutí není dána, rozhodnou o tom usnesením.

(2) Námitku nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. To neplatí v případě sporů ze spotřebitelských smluv.“

 

Co dělat: tzn. Že v hned v první odpovědi reakci na obsílku rozhodčího soudu vyjádříte námitku nepříslušnosti rozhodčího soudu či rozhodce. Pokud jste to prošvihli, lze i později do nabytí právní moci (viz § 28 níže tj, do před doručením nálezu) v případě smlouvy spotřebitel-podnikatel (§ 1810 OZ tj. jakékoli smlouvy spotřebitel – podnikatel – nikoli jen smlouvy uzavřené na dálku či mimo obchodní prostory podnikatele).

§ 28     (1) Písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám a po doručení opatřeno doložkou o právní moci.

            (2) Rozhodčí nález, který nelze přezkoumat podle § 27, nebo u něhož marně uplynula lhůta k podání žádosti o přezkoumání podle § 27, nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný.

Byla-li doložka uzavřena před 31.3. 2012

„§ 48   Ustanovení tohoto zákona se použijí na případy, kdy rozhodčí smlouva byla uzavřena po nabytí účinnosti tohoto zákona. V ostatních případech se postupuje podle dosavadních předpisů.“

Platí toto méně přísné znění § 3

§ 3       (1) Rozhodčí smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Písemná forma je zachována i tehdy, je-li rozhodčí smlouva sjednána telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejich obsahu a určení osob, které rozhodčí smlouvu sjednaly.

            (2) Tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *