Právní články

Spotřebitelský úvěr ve zkratce 14.5.2010

Zde budu poměrně stručný. – článek by byl na této redakční úrovni víc hromada nepřehledných definic než ucelené pojednání s přidanou hodnotou pro běžné lidi … bude potřeba se poradit s odborníkem dle konkrétního případu nebo si jej prostě celý pročíst, přečtení např. 3 paragrafů může někdy pomoci, ale často též ublížit.

Odstoupit lze dle § 11 zákona č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru ve znění p.p., do 14 dnů od uzavření smlouvy a to písemně v listinné podobě či na trvalém nosiči dat! (nutno odeslat nejpozději poslední den lhůty) pro odstoupení, přičemž do 30 dnů od odstoupení je třeba vrátit jistinu s úrokem za dobu trvání smlouvy do splacení jistiny.[1] Lhůta pro odstoupení neskončí dříve než od poskytnutí posledního z údajů dle § 6 odst. 1.[2]

Zákon provazuje v § 14/3 odstoupení od kupní smlouvy  s automatickým zánikem smlouvy o spotř. úvěru, přičemž nelze aplikovat žádné sankce za odstoupení ani zánik smlouvy. Takže zaplatíte pouze úrok do doby odstoupení a dle mého názoru bude mít poskytovatel nárok na poplatek za sjednání úvěru, který však nemůže přesáhnout účelně vynaložené náklady poskytovatele pro sjednání úvěru. Vzhledem k tomu, že systémy k prověření klienta jsou zavedeny, počítal bych pouze dobu pro vyhodnocení bonity klienta a uzavření úvěrové smlouvy pracovníkem poskytovatele, tj. ve spotřebitelských úvěrech max. 30 minut administrativní pracovní síly, tj. s velkou rezervou max. 200,- Kč. Víc bych jim nenechal a případně se i obrátil na soud. Obdobné ustanovení platí pro doplňkovou smlouvu o spotřebitelském úvěru např. pojištění splátek (§ 11/5) věřitel informuje o odstoupení poskytovatele spotř. úvěru bez zbytečného odkladu a vy zaplatíte pouze úrok a případně náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy, více dle § 11. Velmi správná a logická úprava. Pokud by nebyla, dalo by se takto na spotřebitele pěkně tlačit různými nesmyslnými sankcemi.

Výpověďˇze spotřebitelského úvěru lze v max. měsíční lhůtě bez sankcí[3], vyjma prokazatelných nákladů poskytovatele ve výši max. 1 % ze zbytku jistiny (blíže § 15).[1]              § 11

                Odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

                (1) Spotřebitel může od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. V případě, že tato smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytne.

                 (2) Od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit podle odstavce 1 písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty.

                 (3) Došlo-li k odstoupení podle odstavce 1, je spotřebitel povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V tomto případě je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení spotřebitele od této smlouvy nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

[2]

                        [2] Příloha 3

                POVINNÉ INFORMACE VE SMLOUVĚ, VE KTERÉ SE SJEDNÁVÁ SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

                (1) Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí vždy obsahovat

                a) druh spotřebitelského úvěru,

                b) kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,

                c) dobu trvání spotřebitelského úvěru, celkovou výši spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,

                d) určení zboží nebo služby a jejich cenu, která by byla placena bez využití spotřebitelského úvěru, v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za zboží nebo službu a smluv o vázaném spotřebitelském úvěru,

                 e) výpůjční úrokovou sazbu, podmínky upravující použití této sazby a případně údaj o jakémkoliv indexu nebo referenční sazbě použitelné pro počáteční úrokovou sazbu, jakož i o době, podmínkách a postupu pro změnu úrokové sazby. Uplatňují-li se za různých okolností různé úrokové sazby, uvádějí se výše uvedené informace o všech úrokových sazbách,

                 f) roční procentní sazbu nákladů na spotřebitelský úvěr, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

                 g) výši, počet a četnost plateb, jež má spotřebitel provést, a případně způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám s různými úrokovými sazbami pro účely splácení,

                h) informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření, je-li zahrnuto umoření jistiny spotřebitelského úvěru s pevně stanovenou dobou trvání,

                 i) soupis uvádějící lhůty a podmínky pro splacení úroku a veškeré související opakující se či jednorázové poplatky, mají-li být poplatky a úroky splaceny bez umoření jistiny,

                 j) případné poplatky za vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání a podmínky, za nichž lze tyto poplatky změnit, ledaže je otevření účtu nepovinné, poplatky za používání platebních prostředků pro platební transakce i čerpání a veškeré další poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

                 k) úrokovou sazbu použitelnou v případě opožděných plateb platnou v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,

                 l) náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady,

                 m) požadavek na případné zajištění nebo pojištění,

                n) informaci o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva, včetně informace o povinnosti spotřebitele zaplatit čerpanou jistinu a příslušný úrok podle § 11 odst. 3, jakož i o částce zroku splatné za den,

                o) informaci o právech vyplývajících z § 14 odst.3 a4 apodmínkách jejich uplatnění,

                 p) informaci o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,

                 q) informaci o postupu v případě ukončení smluvního vztahu,

                 r) informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra,

                 s) označení příslušného orgánu dozoru, a

                 t) informaci o tom, zda případné použití kapitálu, vytvořeného platbami spotřebitele namísto splácení spotřebitelského úvěru, povede k úplnému splacení spotřebitelského úvěru.

                 (2) V případě možnosti přečerpání, kde spotřebitelský úvěr musí být splacen na požádání nebo do tří měsíců, musí smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, obsahovat

                a) informace stanovené v odst. 1 písm. a) až c) a e),

                b) informace o právu na odstoupení od této smlouvy, lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a dalších podmínkách pro výkon tohoto práva,

                c) upozornění, že spotřebitel může být kdykoliv vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru, vyplývá-li tato možnost z této smlouvy,

                d) informace o poplatcích platných od okamžiku uzavření této smlouvy a o podmínkách, za nichž lze tyto poplatky změnit.

                 (3) Dohoda, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích věřitele odkládá v důsledku prodlení spotřebitele platba nebo mění způsob splácení, přičemž smluvní ujednání jsou ve svém souhrnu pro spotřebitele alespoň stejně výhodná jako v původní smlouvě, musí obsahovat informace stanovené v odstavci 1 písm. a) až h), k) a p).

[3] § 12 Výpověď spotřebitelského úvěru

                (1) Spotřebitel je oprávněn kdykoliv vypovědět spotřebitelský úvěr sjednaný na dobu neurčitou, a to s okamžitou účinností, pokud nebyla sjednána výpovědní lhůta. Výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Sjednaná výpovědní lhůta však nesmí být delší než 1 měsíc.