Úředničina při přestavbě bytu či provozovny (aktu 6.4.2013)

Povolení/ohlášení

Stavební zákon (č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavením řádu, znění p.p.) v § 103/1d[1] vymezuje podmínky stavebních úprav, jež nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Např. postavení či zbourání nenosné příčky, vyzdění boků vany (s větší vanou ale případně pozor na normy ohledně zatížení), zasekávané vedení trubek v nenosných příčkách, výměna vizuálně shodných oken, neplní-li okenní rám podpůrnou funkci (nevím, jak v cihlácích, ale v panelácích určitě ne) a zároveň není splněna některá z dalších vylučujících podmínek v poznámce citovaného § 103/d. Stavební úpravou vůbec nebude zasekávání elektřiny do omítky či obklady stěn a podlah (opět ale pozor na normy zatížení).

§104/k[2] vymezuje, které stavení úpravy je třeba stavebnímu úřadu (zpravidla pověřený obecní úřad či magistrát – blíže § 13/1) předem ohlásit. Např. úpravy pro změnu užívání části stavby (bez zásahu do podpůrné konstrukce, změny vnějšího vzhledu).

Úpravy  výše za účelem změny užívání části stavby např. přeměně obytné místnosti na místnost příslušenství a naopak, či k přeměně prodejny na jiný typ komerčního využití např. na kancelář a zároveň není splněna vylučující podmínky (103/1d, jež absorbuje vylučující podmínky 104/k).

Tip: Pokud se tedy vlezete do velmi těsného rámce ohlašování stavebních úprav (jinými slovy jste ji jisty, že nebudete potřebovat stavební povolení) a se stavebními úpravami nespěcháte, můžete ohlásit změnu užívání stavby a stavební úpravy dorazit potom bez ohlášení.

Ohlašovací proces

Ohlašovací formulář získáte na stavebním úřadě či jeho webu.

Doplníte jej o

1. nákres dle příslušných projektových norem vypracovaný či alespoň schválený osobou s odbornou kvalifikací pro zpracování projektové dokumentace (projektant, architekt, nemusí být členové příslušných komor, stačí že mají razítko), v některých případech stačí i obyčejný náčrtek, z něhož budou zjevné zamýšlené úpravy.

2. zprávu o úpravách a informaci o odborně způsobilé osobě, jež bude provádět stavební dozor.

U mé kamarádky projektantky nestačilo razítko (ŽL někam zahrabala). Úřad si vyžádal ještě vysvědčení. Případně by neměl být problém ověřit kvalifikaci respektive získání živnostenského oprávnění v systému ARES.

Pokud to posbíráte, zajděte s tím či zašlete mailem a zavolejte na úřad na konzultaci. Věřím, že Vám to raději předběžně skouknou, než aby Vám psali zamítavé stanovisko a následně řešili znovu, ale záleží na jejich laskavosti. Je-li vše v pořádku úřad, úřad vydá souhlas s ohlášeným stavebním záměrem do 30 dnů od doručení záměru (§ 106).

Provádění stavby

Z povinností při provádění stavby § 152-157 bych pro typickou drobnou rekonstrukci vypíchl krom stavebního dozoru dodržování alespoň bezpečnosti práce. Těžko po obyčejném člověku upravujícím si např. kuchyň chtít studium technických norem a požadavků na provádění staveb (blíže povinnost definuje § 153 odst. 1[3]) a stavební dozor Vám nebude smrdět za zády, ale alespoň si zkonzultujte či vygooglete, jak máte co dělat, aby nebouráte zeď od prostřed jako já :).

Stavební deník

Poslední věc – § 157 „Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí být veden stavební deník …“ Náležitosti stanoví prováděcí právní předpis – příloha č. 9 vyhl. 499/2006 Sb.[4]Pokud ale bouráte 1 nenosnou příčku, lze případně použít záznam, jenž vedete ve své paměti (není stanovena písemná forma). V daném případě by to navíc těžko někdo chtěl, to je tak koledovat si o ránu :). Projektovou dokumentaci samozřejmě uchovejte (§125).

Články z rubriky úředničina považujte prosím spíše za vodítko. Skutečnost může být  jiná dle konkrétního případu a úřadu.


[1] d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

[2]              § 104     Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

(1) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují

… k) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí, …

[3] § 153 Stavbyvedoucí a stavební dozor

(1) Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

[4] Jednoduchý záznam o stavbě

A. Obsah

1. Jednoduchý záznam o stavbě obsahuje

a) název a místo stavby podle ohlášení stavby stavebnímu úřadu, datum ohlášení, popř. číslo jednací,

b) jméno, příjmení a trvalý pobyt stavebníka, obchodní firmu, místo podnikání nebo sídlo projektanta a zhotovitele stavby (zhotovitelů částí stavby); není-li projektant zapsán v obchodním rejstříku jeho jméno a příjmení,

c) údaje o ověřené projektové dokumentaci stavby,

d) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (souhlas stavebního úřadu, smlouvy apod.),

e) záznamy o průběhu provádění stavebních a stavebně montážních prací a o skutečnostech, ovlivňujících zhotovení díla,

f) záznamy o mimořádných událostech během výstavby.

2. Dále se zaznamenávají činnosti a okolnosti, které mají vliv na

a) postup prací a použití materiálů,

b) zajištění stability, kvality a provozuschopnosti stavby,

c) bezpečnou instalaci a užívání technického vybavení a funkčních dílů stavby,

d) revize elektrozařízení, zkoušky a revize plynových zařízení, kouřovodů, komínů apod.,

e) podmínky bezpečného provádění stavby a ochrany zdraví při práci,

f) plnění ujednání obchodních smluv,

g) ochranu veřejných zájmů, životního prostředí apod.,

h) dodržení údajů obsažených v ohlášení stavby včetně ověřené projektové dokumentace, případně nutnost drobných odchylek od ní.

B. Vedení jednoduchého záznamu o stavbě

1. Jednoduchý záznam o stavbě

a) se vede od zahájení prací na staveništi do dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,

b) musí být veden v rozsahu a v časových intervalech tak, aby zachycoval reálný průběh výstavby.

 

2. Část C. bod 2 této přílohy platí pro vedení jednoduchého záznamu o stavbě obdobně. (tj 2. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.)

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *