Úředničina při rozjetí provozovny 28.6.2012

Kouzelná kancelář kamarádky v hale si zaslouží plné zobrazení

1. Stavební úpravy při změně užívání části stavby (více zde)

2. Požární ochrana – jedná se o úplné organizační pro přehledný malý objekt o malé ploše – 72m bez zvýšeného požárního nebezpečí – samozřejmě, že je třeba zajistit plnění dalších souvisejících povinností v rozsahu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, znění p.p. provedeným vyhláškou č. 246/2001 Sb. o provedení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), znění p.p.

 Poplachové směrnice, stanovení organizace požární ochrany, posouzení požárního nebezpečí

Tyto 3 dokumenty Vám musí vypracovat osoba odborně způsobilá, takže není třeba odkazovat na příslušné normy, jež upravují jejich náležitosti. Mě to vyšlo v roce 2011 na 4000,- a to dle nezávislé osoby byla velmi slušná cena. Tyto 3 dokumenty předáte s žádostí o stanovisko místní organizační složce hasičského záchranného sboru.

Se zahájením provozu je třeba též vést požární knihu[1], mít hasičský přístroj dle § 2/5 vyhlášky s platnou revizí a případě současné pravidelné přítomnosti 3 a více osob v objektu (pracovníci, veřejnost) se vás budou týkat i roční preventivní požární prohlídky (blíže § 12 a 13 vyhlášky[2]).

3. Hygienická stanice (zejména stravování, kosmetika, zdravotnictví)

zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, znění p.p. a prováděcí vyhlášku č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Případně jiné předpisu dle předmětu Vaší činnosti.

Pro kadeřnictví chtěli provozní řád dle § 21 zákona a vyhlášky výše, podepsaný odpovědnou osobou (vedoucí provozovny). Je to celkem fuška to pobrat, citace by byla příliš rozsáhlá. Ideální je to od někoho opsat nebo vyžebrat vzor na příslušné stanici a upravit. Například jsem nedokázal dovodit, že při absenci holení břitvou není třeba zajišťovat sterilizaci.

4. Hudební a audiovizuální díla

Na této stránce ministerstva kultury naleznete přehled organizací vykonávajících kolektivní správu práv autorů dle §95 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. znění p.p. (autorský zákon) např. OSA za hudbu či Intergram za TV v podniku. U nich získáte bližší informace o povinných poplatcích.

 Články z rubriky úředničina považujte prosím spíše vodítko. Skutečnost bude patrně  jiná dle konkrétního případu a úřadu.

 


[1] § 37 vyhl. pož. prevenci

Požární kniha

(1) Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob uvedených v § 23 odst.4 a5, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (např. § 30).

(2) Požární kniha slouží také k záznamům o kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení. Záznam v požární knize o kontrole a údržbě požárně bezpečnostních zařízení je platným dokladem podle § 7 odst. 3, není-li touto vyhláškou nebo průvodní dokumentací výrobce stanoveno jinak.

 

[2] § 12 Způsob provádění pravidelných kontrol

                (1) Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně (dále jen „preventivní požární prohlídky“).

                (2) Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

                (3) Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (dále jen „požární závady“). Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku.

                (4) Preventivní požární prohlídky se provádějí ve všech objektech a zařízeních, kde právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozují činnosti uvedené v § 4 odst.2 a3 zákona.

                (5) V objektech a zařízeních, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, se preventivní požární prohlídky provádějí v provozech, ve kterých se na pracovištích pravidelně vyskytují současně nejméně 3 osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu k provozovateli nebo veřejnost, popřípadě v dalších objektech nebo zařízeních, pokud tak určí provozovatelé těchto činností.

                (6) Provedení preventivní požární prohlídky se dokládá záznamem do požární knihy, popřípadě jiným prokazatelným způsobem. Záznam o preventivní požární prohlídce musí být sepsán bezprostředně po jejím provedení.

                (7) Záznam o preventivní požární prohlídce obsahuje datum provedení, označení objektu a pracoviště, zjištěné skutečnosti, navržená opatření, stanovení způsobu a termínů jejich splnění, jméno a podpis osoby, která záznam provedla, jméno a podpis vedoucího zaměstnance kontrolovaného pracoviště nebo jiné určené osoby (§ 30) a záznam o splnění navržených opatření.

                (8) Systém provádění preventivních požárních prohlídek a způsob vedení záznamů podle odstavce 6 lze podrobně upravit schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30).

§ 13Lhůty preventivních požárních prohlídek

                (1) Preventivní požární prohlídky podle § 12 se provádějí v následujících lhůtách:

a) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce (§ 4 odst. 3 zákona),

b) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 zákona), nejméně jednou za 6 měsíců,

c) v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí uvedené v § 12 odst. 5, nejméně jednou za rok.

                (2) Lhůty uvedené v odstavci 1 mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *