Volba kandidátů do obecního zastupitelstva z více kandidátních listin 30.7.2014

Lze do obecního zastupitelstva současně volit kandidáty z různých kandidátek? VK, okres Lysá nad Labem

Ano.

Příklad:

Volí se např. 5 členů zastupitelstva

Hlasovací lístek zaškrtnete např. následovně.

☐Kandidátka 1. sdružení nezávislých kandidátů či strany, pol. hnutí

☐1. kandidát A1

☒2. kandidát B1

☐3. kandidát C1

☒4. kandidát D1

☐5. kandidát E1

☒Kandidátka 2. sdružení nezávislých kandidátů

☐1. kandidát A2

☐2. kandidát B2

☐3. kandidát C2

☐4. kandidát D2

☒5. kandidát E2

Hlasy jste dali B1, D1, E2 a dále zaškrtnutím 2. kandidátky jako celku též A2 a B2

Při současném zaškrtnutí obou kandidátek jako celku či více kandidátů, než je voleno členů zastupitelstva (v našem případě 5) by hlasovací lístek byl neplatný.

Právní úprava

Obecní volby upravuje z. 493/2001 Sb. volbách do zastupitelstev obcí.

§ 20 (3) Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož zastupitelstva obce, a jsou-li vytvořeny volební obvody, pouze v jednom volebním obvodu.

§25 (3) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt podle § 23 odst. 3, popřípadě podle § 23 odst. 6. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání, část obce, nebo nečlení-li se obec na části, obec, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu, a název politické strany nebo politického hnutí, jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že je bez politické příslušnosti. Je-li volební stranou sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, uvede se navíc i označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta. Je-li volební stranou koalice politických stran a politických hnutí, uvede se navíc označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo. Názvy politických stran a politických hnutí se uvádějí ve zkratce.15) Před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo kandidáta označené arabskou číslicí. Správnost údajů o volební straně a jejích kandidátech na hlasovacím lístku má právo zmocněnec volební strany, o nezávislém kandidátovi tento kandidát, ověřit před jeho vytištěním, pokud tohoto práva využije do 2 pracovních dnů po výzvě registračního úřadu.

§34/3,4

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

§ 40/5c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů,

Jeden myslel na “Volba kandidátů do obecního zastupitelstva z více kandidátních listin 30.7.2014

  • 2.10.2018 (7.50)
    Trvalý odkaz

    Je možné, aby na hlasovacím lístku byl kandidát s jiným trvalým bydlištěm než je v obci kde kandiduje. V obci Češov okr. Jičín
    je zapsán člověk s bydlištěm Praha 10. Děkuji za odpověď

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *