Výpověď telefonního paušálu

3.9.2013, aktu 19.3.2015

1. Bez důvodu pouze spotřebitel

S účinností od 8.8.2013 mají operátoři 6 měsíců (čl. II z. 214/2013 Sb. novely z. o el. komunikacích 127/2005 Sb.) na to, aby obchodní podmínky uvedli do souladu s novelou tzn. zej. (od 4.12.2014 se vztahuje jen na spotřebitele tj. nikoli např. na podnikatele) maximální sankce za předčasné ukončení smlouvy zákazníkem ve výši nákladů na poskytnuté zvýhodněné telekomunikační zařízení a 1/5 zbývajících paušálů (§ 63/1p) a dále povinnost informovat účastníka způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a způsobu, jak ukončit smlouvu (§ 63/10 od 4.12.2014 se vztahuje jen na spotřebitele).

Dle rozkladu ČTÚ ve sporu zákazník vs. Tmobile v právní moci červenec 2014 není relevantní pro účtování 1/5 pokuty účinnost podmínek operátora, ale účinnost zákona, a to i v případě, že podmínky jsou se zákonem v nesouladu.  Již od 8.8.2013 tedy již nelze vyžadovat či vymáhat vyšší pokutu než 1/5 výše zbývajících paušálních plateb.

2. Při změně podmínek volání

Zde na rozdíl od výpovědi dodavateli energií je norma precizněji formulována ve prospěch zákazníka[1] a o výkladu nevznikají pochybnosti. Při podstatné změně v neprospěch zákazníka právo ukončit smlouvu bez sankce (§ 63/6). Proto  např. v souvislosti se zvýšením DPH od 2013 operátoři u některých tarifů snižovali sazby volání, aby nedošlo ke zvýšení výsledné ceny.

Proč se tak dělo, přestože § 63/6 říká: „Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy (pozn. red. např. právě změna DPH)…“ Doslovný výklad podpořil jasně a včas i ČTÚ. Vzdávají se operátoři snad dobrovolně (viz články na mobilmania.cz pod názvem „Amnestie“, dle kterých operátoři umožňují vyvázání či snižují adekvátně ceny)? Vysvětlení dle všeho bude v tom, že operátoři oproti dřívějšku již pracují s koncovými cenami ve svých nabídkách a možná i ve smlouvách. Pozn. od 4.12.2014 byl zákon mírně korigován z změna podstatných náležitostí, mj. i ceny“ na „podstatnou změnu smlouvy“ a 1% zvýšení DPH by tedy nebylo důvodem k jednostrannému ukončení smlouvy.

Otázkou je, zda lze koncového zákazníka v případě formulářových smluv, kde není možné ujednat si individuální ujednání od možnosti odstoupení v případě podstatné změně smlouvy v důsledku změny legislativy nutit k pokračování ve smlouvě za zcela jiných výsledných podmínek. Smysl věty vylučující možnost ukončení smlouvy při změně smlouvy v důsledku právní úpravy je tak nejasný až kolidující se zásadou právní jistoty a smluvní volnosti.

3. Možnost výpovědi v souvislosti se změnou DPH 2013 skončila (psáno 7/2 2013)

Zákon o elektronických komunikacích na rozdíl od § 11a energetického zákona nepočítá s neoznámením změny, tj. s ukončením po okamžiku účinnosti změny. Není-li informace poskytnuta způsobem výše předepsaným komunikačním kanálem (pro zasílání vyúčtování) – sankce dle § 118/14 u) až 10 milionů.

To prakticky znamená, že

a)nebyla-li informace poskytnuta, operátor vyjde vstříc s ukončením smlouvy i kdykoli později.

b) při řádném poskytnutí informace (30dnů předem) patrně není možná výpověď po okamžiku změny

V případě změny DPH 2013 nastala změna nenadále a operátoři nemohli být objektivně schopni dodržet 30 lhůtu. Poslední den lhůty k výpovědi tak byl např. u Telefonica 21 dní po účinnosti nové DPH (patrně v závislosti na legislativním procesu DPH a podání informace o něm zákazníkovi, protože účinnost zákona nebyla do poslední chvíle jistá). Zde je patrně korektní omezení lhůty tel. operátorem na 30 dnů od oznámení. 3-měs lhůta v energetickém zákoně je při jiných podmínkách (absence oznamovací povinnosti), takže užití analogie by nebylo odůvodněné.

Pokud jste lhůtu prošvihli, záchranou by mohlo být protiprávní chování operátora na příkladu níže. Než by riskoval pokutu, raději Vám vyhoví.

4. Odmítnutí převodu tel. čísla na jiný tarif – protiprávní diskriminace

Citace z mobilmania.cz

„Chci v rámci amnestie přejít na předplacenou kartu O2 a ponechat si číslo. Je to možné?Bohužel nikoliv. Převod na svou předplacenou kartu operátor zdarma záměrně neumožňuje.“

Dále se hovoří, že je možné to obejít přechodem k jinému operátorovi a pak zpět k O2. Já bych si klidně dovolil nutit stávajícího operátora k provedení požadovaného úkonu s argumentací a minory ad maius (jestli musí umožnit před ke konkurenci a zároveň stejnou službu nabízí novým zákazníkům, není důvod aby ji odmítla starým, zákaz diskriminace). Krom toho, že to nemá právní oporu mi to přijde mi to jako nelogická hloupost operátora (týká se i Vodafone, T-mobile nevím), kteří si tak zbytečně škodí. Zkouší, co vydržíte. Ale pokud si dupnete, tak Vám nakonec dle mého názoru rádi vyhoví (viz hrozba sankce 3 000 000,- níže).

§ 6 z. č. 634/1992 o ochraně spotřebitele, pp – „Zákaz diskriminace spotřebitele

            Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.“

§ 24 (7) „Prodávající se dopustí správního deliktu tím, že …b) při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6,“

„§24(10) Za správní delikt se uloží pokuta do …

c) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až e), odstavců2 a 3, odstavce 7 písm. b),“…


[1] Citace souvisejících ustanovení

§ 63/6 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, pp

„Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat o této změně účastníka. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.“ (pozn. odst. 5 se vztahuje na případy rozhodnutí ČTÚ o změně podmínek operátora, jež jsou v rozporu se zákonem)

63/1 písm. c) až q)

„c) popis poskytované služby, zejména

1. informace, zda je poskytován přístup k číslům tísňového volání, a údaje o lokalizaci volajícího na čísla tísňového volání, popřípadě o omezení přístupu k číslům tísňového volání,

2. informace o veškerých podmínkách omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti jejich využívání,

3. minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality poskytované služby a zejména lhůta pro zahájení jejího poskytování, popřípadě datum zahájení,

4. informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických komunikací, které se využívají k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení, a o tom, jaký vliv mohou mít tyto postupy na kvalitu poskytované služby,

5. informace o omezeních týkajících se užívání koncových zařízení,

6. informace o právech účastníka vyplývajících z § 95,

d) nabídka druhů servisních služeb a služeb zákaznické podpory, včetně způsobů, jakými lze tyto služby využívat,

e) údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání aktuálních informací o všech platných cenách služeb,

f) informace o termínech a způsobu vyúčtování ceny a placení, a případné rozdíly v ceně u různých způsobů placení nebo při různých formách vyúčtování,

g) doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní doba,

h) podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně podmínek minimálního využívání služby, které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních nabídek,

i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit,

j) smluvní pokuty nebo jiná sankční ustanovení za nedodržení nebo porušení smluvních povinností ze strany podnikatele poskytujícího službu nebo zajišťujícího přístup k síti nebo ze strany účastníka,

k) ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v případě přerušení poskytování služby nebo připojení,

l) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy mimo soudní nebo správní řízení,

m) způsob vyrozumění účastníka o změně smluvních podmínek,

n) druhy opatření, která může podnikatel přijmout v případě narušení bezpečnosti a integrity své sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti,

o) výše ceny za přenesení telefonního čísla a popřípadě dalších identifikátorů účastníka a podmínky přenesení,

p) výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, včetně výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo uživateli k využívání služby poskytnuto,

q) rozhodnutí účastníka o uvedení jeho osobních, nebo identifikačních údajů v účastnickém seznamu v souladu s § 41 odst. 3.

Jak si vyjednat dobrou cenu při přechodu/ změně operátora?

viz související článek Jak se z fandy Vodafone stal uživatel T-mobile

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *