Právní články

Zákonný úrok z prodlení

Aktuální zákonný úrok z prodlení

Zákonný úrok z prodlení s plněním peněžitého dluhu stanoví § 1970 z.č. 89/2012 (nový) občanský zákoník Sb odkazem na prováděcí předpis, aktuálně § 2 nařízení vlády 351/2013 Sb. (dříve 142/1994 Sb.). Platnost od 1.1.2014 do současnosti (posl. aktualizace červen 2020).

„Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.“    … Historie repo sazby ČNB

 

Příklad: při začátku prodlení v druhém pololetí 2019 tedy úrok z prodlení tvoří součet 2% 2TRepo sazby pro dané období a 8% přirážky dle nařízení, celkem 10%

začátek prodlení = den po splatnosti
Úrok % Změna 2Trepo sazba
2014-2017 8,05 2.11.2012 0,05
    4.8.2017 0,25 N/A
2018-30.6.2018 8,5 3.11.2017 0,5
    2.2.2018 0,75 N/A
1.7.2018-31.12.2018 9 28.6.2018 1
    3.8.2018 1,25
    27.9.2018 1,5
2019-30.6.2019 9,75 2.11.2018 1,75
1.7.2019-30.6.2020 10 3.5.2019 2
7.2.2020 2,25 N/A
17.3.2020 1,75 N/A
27.3.2020 1 N/A
11.5.2020 0,25

Formulace zákonného úroku s prodlením v žalobním petitu

Ještě v první dekádě 21. století se zákonný úrok z prodlení v žalobním petitu bežně vyčísloval. Nyní již se tak neděje a i soudy nechávají v rozhodnutí kluasuli „zákonný úrok z prodlení od dne … …“ bez vyčíslení konkrétní sazby.

Zákonný úrok z konkrétního prodlení se dále v čase nemění navzdory změnám 2TRepo sazby

Sazba zákonného úroku z prodlení se dále se nemění navzdory případně se měnící 2TRepo sazbě. To vyplývá z konstrukce normy (srov, („pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení„), jež úrok váže na jeden konkrétní den, nikoli na 2TRepo sazbu samotnou.

Avšak v případě opakujících se plnění a prodlení s těmito plněními se sazba zákonného úroku pro každou jednotlivou platbu (dílčí dluh) odvíjí od okamžiku prodlení (splatnosti) každé jednotlivé platby např. nájemného, výživného jiné pravidelné platby. To platí i pro splátky, ty ale mají většinou vlastní režim, kdy při porušení splátkového kalendáře často (zpravidla smluvně, u výpůjčky dokonce přímo ze zákona) dochází k okamžitému zesplatnění dluhu k určitému okamžiku.

 

Historické zákonné úroky z prodlení

Historické úroky z prodlení je třeba počítat dle tehdy platných předpisů.

do 14.7.1994 prováděcí vyhl. 45/1964 Sb, jíž se provádějí některá ustanovení obč. zákoníku

15.7.1994 27.4.2005 § 1 nař. 142/1994 Sb. § 1 „Výše úroků z prodlení činí ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu.“ Historie diskontní sazby ČNB

28.4.2005 – 30.6.2010 § 1 nař. 142/1994 Sb. (novela č. 163/2005 Sb.) Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.“

1.7.2010-30.6.2013 § 1 nař. 142/1994 Sb. (novela č. 33/2010 Sb.) „Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“

1.7.2013- do 1.1.2014 § 1 nař. 142/1994 Sb. (novela č. 180/2013 Sb.) Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

 

12.6.2020 JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., praxe od r. 2002

momentálně hledám práci koncipienta v Praze, t. 608 704 884

Jeden myslel na “Zákonný úrok z prodlení

Komentáře nejsou povoleny.