Záznam smlouvy uzavřené telefonicky 2.5.2014

Kateřina J., okres neznámý

Mému zaměstnavateli byla nabídnuta služba po telefonu, řídil zrovna auto a tak se rozhovoru moc nevěnoval. Když přišla faktura na 4 828 Kč za službu, o kterou můj zaměstnavatel nestojí, tak jsem se do toho vložila já. Jedná se o webový vyhledavač firem, kterých máte podobných dalších 100 ZDARMA! Fakturu jsem nezaplatila. Teď chodí upomínky. Žádala jsem firmu, která fakturu vystavila, o zvukový záznam, který by prokázal, že můj zaměstnavatel o firmu požádal, nebo s ní souhlasil. Ale firma mi odepsala, že zvukový záznam nepošle, že je to jejich majetek. Opravdu na zvukový záznam, který by celý spor vyřešil, nemá můj zaměstnavatel nárok? Děkuji za odpověď

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále též „Úřad“) Stanovisko č. 5/2013 – Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování služeb z pohledu zákona o ochraně osobních údajů se drží spíše doslovného výkladu zákona pro ochranu osobních údajů, jež za osobní údaj považuje pouze určité údaje v nahrávce obsažené. Podnikatel pak záznam uchovává na základě 2 právních důvodů – 1. Za účelem zpracování údajů s omezenou lhůtou na zpracování záznamu 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (dále též ZOOÚ), dle výkladu Úřadu max. měsíc a 2. Na základě § 5/2b,e ZOOÚ jako doklad o právním úkonu subjektu s neomezenou lhůtou.

Občanský zákoník ani ZOOÚ nestanoví podnikateli povinnost poskytnout zákazníkovi nahrávku záznamu. Ani Úřad ji nedovozuje. Tato povinnost není stanovena ani obecně pro jakékoli jiné smlouvy, pokud by jeden ze smluvních subjektů smlouvy ztratil a byl by v nejistotě ohledně uzavření smlouvy či jejího obsahu. Při využití/zneužití této situace a vymáhání následného plnění by se protistrana patrně mohla bránit protižalobou na porušení dobrých mravů. Smlouva má být ku prospěchu obou, žalovaný byl ochoten plnit, žádal pouze administrativní maličkost žalobcem bez problémů splnitelnou, avšak zásadní pro představu o obsahu vztahu mezi stranami, tj. důkaz o existenci a obsahu smlouvy, ale žalobce mu nevyhověl…

Povinnost zaslat telefonickou smlouvu písemně

Občanský zákoník na tuto situaci pamatuje též poněkud nedůsledně v § 1822 odst 2. Na doplňující redaktora dotaz čtenářka uvedla, že v písemné podobě smlouva ani všeobecné obchodní podmínky nebyly následně dodány. Nesplnění této povinnosti zákon nijak nesankcionuje. Není jasné, jaké sankce by s tím splnil případný soud. Žalobce by patrně tvrdil, že potvrzení zaslal a že není jeho chybou, že spotřebiteli nedorazilo. Soud by tak zkoumal další okolnosti případu a podle nich rozhodl i o platnosti smlouvy.

 

Uplynutí či vzdání se lhůty pro odstoupení

Předpokládejme, že spotřebiteli byly v telefonu sděleny veškeré informace nutné pro uzavření smlouvy distančním způsobem včetně poučení o právu odstoupit a uplynula 14 denní lhůta (u služeb počíná běžet od dne následujícího po dni uzavření smlouvy na rozdíl od kupních smluv, kde se počítá od dne následujícího po dni dodání zboží, viz související článek).

 Doporučený postup

Sdělení podnikateli účinné okamžikem odeslání (nikoli doručení, jak to bývá běžné viz související články) – stačí emailem, doporučuji potvrdit podpořit dopisem s doručenkou.

 „Dne XY se mnou údajně měla být uzavřena telefonicky smlouva a poskytování služeb XYZ, jíž fakturujete fakturou č. … ze dne na částku 4828 Kč. Obsah telefonátu, zda smlouva byla uzavřena a její obsah si nepamatuji a písemné vyhotovení smlouvy mi nebylo doručeno.“

 

Varianta a) Spotřebitel ve lhůtě pro odstoupení

„Vzhledem k tomu, že neuplynula doba 14 dnů pro odstoupení smlouvy od smlouvy na dálku bez uvedení důvodu, odstupuji od této smlouvy.“

 

Varianta b) Spotřebitel po lhůtě pro odstoupení či podnikatel

„Vzhledem k výše uvedenému si nejsem jist zda, a s jakým obsahem smlouva byla uzavřena. Pokud se tak stalo, vypovídám smlouvu k nejbližšímu možnému okamžiku.

 Smlouva by měla být oboustranně výhodným plněním a smluvní strana partnerem s ekonomickým přínosem nikoli parazitem. Zneužití nejistoty druhé smluvní strany ohledně obsahu smlouvy při absenci překážek pro poskytnutí důkazu obsahu smlouvy, jenž by stejně musel být předložen případnému soudu, je chováním v rozporu s dobrými mravy. Žádám Vás o předložení důkazu smlouvy v podobě zvukového záznamu, jež jste při rozhovoru pořídili, a to na email XY. Jedná-li se o soubor nad 10 MB, uložte pod heslem na uložto.cz. V případě platně uzavřené smlouvy dlužnou částku neprodleně uhradím.

 Dovoluji si upozornit, že neposkytnutí důkazu o obsahu smluvního vztahu bude případným soudem považováno za chování v rozporu s dobrými mravy a plnění nad rámec toho, co bych uhradil neprodleně při předložení záznamu a prokázání platnosti smlouvy, nebude soudem přiznáno (úrok, náhrady vymáhání). Budou rovněž požadovány výdaje na mé právní zastoupení. V případě, že záznam hovoru nezašlete, mám za to, že smlouva uzavřena nebyla a věc obě strany považují za vyřízenou.“

 Mohlo by Vás zajímat

  • 1837 „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
  1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,…“

Komentář: To platí jen na služby již poskytnuté. Ohledně služeb zatím neposkytnutých. Např. neprovolaný paušál, kredit lze v 14 denní lhůtě stále odstoupit tedy i např. od 2 letého paušálu. Srovnej. § 2004 (3) „Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.“ V takovém případě při odstoupení uveďte, že uhradíte služby již poskytnuté (např. poměrnou část paušálu).

Na závěr podotýkám, že v tomto konkrétním případě lze vycházet z toho, že smlouva telefonicky patrně uzavřena byla. V nejasných případech ale podnikatel její uzavření musí prokázat – nestačí jeho pouhé tvrzení – to by neunesl důkazní břemenu – musí předložit v tomto případě nahrávku, (jinak listinnou či elektronickou smlouvu).

 

Související články:

Odstoupení od spotřebitelských smluv

Výpověď telefonního paušálu

Lososí tuk Omega Marine Forte+ – věnuje se též neplatnosti telefonické smlouvy v důsledku neporozumění jejímu obsahu spotřebitelem (v daném případě cizincem)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *