Uveřejnění trestního rozsudku 4.8.2014

Mám v ruce rozsudek trestního soudu (jako poškozený). Mohu ho zveřejnit celý, či musím anonymizovat? Pokud ano, jak moc? M.B., okres neznámý

Trestní rozsudek vůbec uveřejnit nelze (intuitivně jsem si myslel, že ano, dotaz je lidsky zcela legitimní). Jednalo by se vlastně o další trest … a porušení práva na ochranu osobnosti a soukromí

§ 4 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

„Vymezení pojmů

            Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,“

Osobní údaj jiného nelze zpřístupnit třetím osobám. Anonymizace na úrovni, v jaké jsou zveřejňovány judikáty obecně, tj. z údajů o osobě pachatele lze ponechat iniciály, je možná pro účely právní vědy nikoli osobní satisfakce, tzn. lze např. uveřejnit v odborném právním časopise, ale ne na obecní nástěnce, kde čtenáři budou vědět, o koho jde.

Uveřejnění rozsudku za specifických podmínek (tazatele se netýká)

Citace souvisejících zákonů

§ 155(4) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád „Ve věcech ochrany práv porušených nebo ohrožených nekalým soutěžním jednáním, ochrany práv z duševního vlastnictví a ve věcech ochrany práv spotřebitelů může soud účastníkovi, jehož žalobě.“

140/1961 starý trestní zákoník

(3) Byl-li před účinností tohoto zákona pravomocně uložen trest e) uveřejnění rozsudku, po účinnosti tohoto zákona se nevykoná.

218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže

(4) Předseda senátu může s přihlédnutím k osobě mladistvého a povaze a charakteru provinění rozhodnout

a) o dalších omezeních spojených s uveřejněním pravomocného odsuzujícího rozsudku neuvedených v odstavci 3 za účelem přiměřené ochrany zájmů mladistvého,

b) o uveřejnění pravomocného odsuzujícího rozsudku s uvedením jména, popřípadě jmen, a příjmení mladistvého, jakož i o uveřejnění jeho dalších osobních údajů, jde-li o zvlášť závažné provinění a takové uveřejnění je potřebné z hlediska ochrany společnosti.

§ 41 z. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob

Výkon trestu uveřejnění rozsudku

(1) Jakmile nabude právní moci rozsudek, kterým byl uložen trest uveřejnění rozsudku, vyzve předseda senátu odsouzenou právnickou osobu, aby jej na své náklady a v určené lhůtě a v určeném rozsahu uveřejnila v jím určeném druhu veřejného sdělovacího prostředku.

(2) Neuveřejní-li odsouzená právnická osoba rozsudek způsobem uvedeným v odstavci 1, rozhodne předseda senátu o uložení pořádkové pokuty do 500 000 Kč. Tuto pořádkovou pokutu je možno uložit i opakovaně, a to až do doby splnění uložené povinnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *