Právní články

Cyklista na přechodu pro chodce a automobil

Zde budeme řešit cyklistu jedoucího zvlášť po chodníku a zvlášť po chodníku-cyklostezce a na zelenou projíždí paralelně s či před odbočujícím autem křižovatku.

 1. Že se s kolem po chodníku obvykle jezdit nesmí, je známo (§ 53/2 zák. č. 361/2000 Sb.  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění p.p, díle jen PPK: „Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak“).

2. Obdobně je známo, že odbočující automobil dává přednost chodcům (s výjimkou kdy mají signál stop).

Kdo má přednost? Automobil, či cyklista, který nemá na chodníku co dělat?

Jízdu na jízdním kole upravuje níže cit. § 57 a 58 PPK.

Na naši otázku odpovídá § 57/8 – chování na přejezdu pro cyklisty, jež by se analogicky použilo i pro cyklisty jedoucí na chodníku/přechodu pro chodce (tj.  ve prospěch přednosti automobilu).

Zlej řidič, zlej 🙂

Auto má tedy dle současného práva přednost. Nedá-li cyklista na přechodu pro chodce přednost automobilu, dopouští se 2 přestupků – krom jízdy po chodníku § 53/2 též nedání přednosti automobilu při přejezdu vozovky dle § 58/7, obojí kvalifikováno jako přestupek dle  § 125c/1k „jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona“ s pokutou do 2000,- v blokovém a 1500-2500 ve správní řízení (potrestán ale bude za ten závažnější – zásada absorpce při souběhu deliktů dle § 12/2 zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích). Považuji takovou právní úpravu za nesprávnou. Preferují-li se chodci před automobily, bylo by logické stejně tak preferovat cyklisty před automobily. Navíc odbočující automobil musí stejně dávat pozor na chodce či běžce na přechodu, stejně tak i na cyklisty jedoucí po silnici paralelně s ním. Pro řidiče automobilu tedy nebude žádná práce navíc ohlídat i cyklisty. Další argument je preferovat dopravu co nejméně zatěžující životní prostředí. A za 3. pokud cyklista bude chtít řidiče jo nakvasit, prostě sesedne z kola nebo sjede před křižovatkou z chodníku. Ve větším městech se ale po silnicích jezdí vážně zle, ono i mimo město … Zde vidíme, že zákon je nastaven nelogicky.

Ač jsem měl 100chutí začít beranovitými řidiči, končím nakonec trudomyslnými cyklisty …:)

Návrh de lege ferenda: Upravit v obci přednost v § 57/8 (cyklopřechod) opačněve prospěch cyklistů, mimo obec ponechat přednost ve prospěch automobilů.

Aktualizováno: 10.9.2019 (psáno 2012)

Uznávám chybu a souhlasím s odlišným názorem Marka v diskuzi níže. 1.  Návrh na dání přednosti cyklistům na cyklo přechodu před autem odbočujícím vpravo není efektivní, protože výhled řidiče auta je více limitován (jednak kabinou auta a dále nesmí otáčet hlavu). 2. Cyklistu v tomto případě nelze srovnávat s chodcem (nikoli běžcem …) – je mnohem rychlejší, a žádat po řidiči vozu, aby hlídal, zda se mu někdo nepřiřítí zezadu, je vážně nesmysl. Proto je to nastaveno takto zdánlivě přísně v neprospěch cyklistů. Omlouvám se za chybnou argumentaci i návrh a děkuji čtenáři Markovi za upozornění.

Možná i proto od doby napsání článku přibyla zpřísňující novela zákona v neprospěch cyklistů v §57/4 poslední věta – cyklista nesmí podjíždět pomalu se pohybující či stojící auta (typicky před křižovatkou), pokud auto před cyklistou signalizuje odbočení vpravo. Tzn. že by např. na semaforu měl souběžně zařadit pouze za či před autem signalizujícím odbočení vpravo. Teprve, pokud by auto odbočující vpravo přijelo před křižovatku stejně či později než při pravé straně stojící či pomalu jedoucí cyklista, pak by toto auto odbočilo až po projetí cyklisty. Auto by též dávalo při odbočení vpravo přednost, pokud by předjíždělo cyklistu jedoucího po pravé straně (řidič vozu odbočující vpravo tedy nesmí hodit myšku rovně jedoucím cyklistům, jež těsně před křižovatkou předjel).

Kolo mi ukradli dlouho před napsáním článku. Chodím pěšky a jezdím MHD :).

JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., redaktor


[1]              § 57(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křižovatce s řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista povinen jich užít.

                 (2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

                 (3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

                 (4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

novela:Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.

                 (5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

                 (6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce může cyklista užít pouze při objíždění, předjíždění, otáčení, odbočování a vjíždění na stezku pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

                 (7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3,5 a6 a světelnými signály podle § 73.

                 (8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

                 § 58(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.

                (2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci1) jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.

                (3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.

                (4) Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

                 (5) Cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím dopředu 2) a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.

                 (6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než800 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.

1 Komentář “Cyklista na přechodu pro chodce a automobil”

Čtenář Marek: Začíná to dobře a končí to levicovým cyklozmrdectvím. Zaprvé proč by měl mít cyklista přednost před autem, když jsou oba stejní účastnící provozu a platí pro ně stejná pravidla?! Takdy se někdo cítí rovnější jak rovný. Asi lepšočlověk. takže ne. Oba mají stejná práva a povinnosti. Co se dávání přednosti cyklistické dopravy, tak to je politika. Ale ta by tu neměla mít prostor. Ve skutečnosti je uhlíková stopa výroby kol až překvapivě velká! ale největší demagogii a kreténství dokládá autor názorem na tím, že pro řidiče není problém uhlídat. WTF. Řidič má podle autora v hlavě superpočítač co zpracovává údaje z 360° vidění či co. samozřejmě je to pitomost. Řidič sedí v levo, vidí před sebe a co je vlevo zahllédně jen na okamžik a jen kousek v zrcátku. cyklistu co se tam mihne ani nezahlédně a pk mu takový pablblb vjede rozjetej před čumák na přechodě, tak nemá šanci. Navíč auto prokazuju svou neznalost když (a dole je to vypsané) si myslí, že cyklista ženoucí se vpravo vedle auta, které odbočuje má přednost. Samozřejmě nemá, protože cyklista se může v pravo tlačit jen pokud neohrozí sebe, ostatní, je tam dost místa (což je největší prdej jak se tam naserou na 30cm a pak když se kolona rozjede tak by chtěli onen 1,5m) a dává přednost odbočujícím vozidlům! Takže, tak nějak. Autor by měl vrátit kolo, koloběžku a chodit pěšky.

Odpověď autora: viz Děkuji za opravu chyby viz článek / aktu 2023 Věcně máte pravdu. Mýlíte se v názoru, že cyklista by neměl být více chráněn než auto. Nejde totiž o stejného účastníka silničního provozu. Proto maj chodci přednost a proto jsou třeba i přísnější pravidla pro náklaďáky než pro auta. Ale to jen pro úplnost – v podstatném máte pravdu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *