Právní články

Drobné podnikání bez živnostenského listu – co vše ještě lze bez ŽL

Shrnutí: Až na níže popsané výjimky je v zásadě třeba mít živnost na vše, co přináší peníze. Legislativa nedává jasná kritéria, zejména co se týče pojmu soustavnosti. Argumenty v článku vedou k následujícím závěrům. Podnikat bez ŽL při lze ročním výnosu do minimálního vyměřovacího základu pro pojištění soc. zabezpečení vedlejší výdělečné činnosti OSVČ (tj. pro rok 2023 48396,-Kč) v případě, že nemáte žádné náklady či drobné náklady do 10 000 (zprostředkovaná poradenství). V případě vyšších nákladů např. u nákupu a prodeje s výnosem max. 30 000 při tržbách max. do 200 000 ročně, či max. 1000 000 při prodeji předmětů nad 100 000. Z hlediska neoprávněného podnikání není rozdíl v kritériích volných a ostatních „kvalifikovaných“ živností, ale provádění činností obsahově spadajících do „kvalifikovaných“ živností bez živnostenského oprávnění sebou nese vyšší související rizika.

Vymezení živnosti a výjimky

Vychází se zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pp (živnostenský zákon), jenž v § 2 definuje co je („Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“).

Co není živností, vymezuje § 3. Pro naše účely je důležité zejména využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti (zejména umělecká, literární a vědecká činnost) – § 3/1 písm. b) (patří sem ale i činnost pedagogická), pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor – písmeno ah), eventuálně písm. f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami (nějak jsem v těchto zákonných výjimkách oproti minulosti nenašel drobný prodej lesních plodů). Dále živností není správa vlastního majetku, např. obchodování se svými investičními nástroji. Vše výše uvedené je však předmětem daňových povinností.

Mj. do živností patří i zprostředkování obchodu, pokud ale dohodíte kšeft kamarádovi a nic za to nechcete, tak je to o.k., ač Vám třeba pak dá nějakou provizi. Nelze to ale nastavit tak, že to děláte za provizi. Pokud bychom šli do extrému a dělali vše zdarma, tedy nikoli za účelem dosažení zisku a nebylo to limitováno jinými předpisy jako např. nakládání s nebezpečným materiálem, dalo by se tak asi i fungovat bez živnostenského oprávnění. Nejde o těch 1000,- za živnostenský list, ale zejména o povinné platby bez ohledu na příjmy (tj. minimální sociální a zdravotní pojištění). V případě omezení zvláštními normami dále o zájem na plnění určitých správně právních požadavků (typicky kvalifikace, hygiena, požární ochrana aj.) a dále o to, že některé činnosti  prostě nelze úplatně vykonávat na základě živnostenského listu, tzv. svobodná povolání dle § 3/2 ŽZ (např. lékař, advokát), k nimž se později dostaneme níže.

Pod jakou živnost spadáte

Obsahové náplně živností stanoví nařízení vlády 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností.

Následky neoprávněného podnikání stanoví § 61 ŽZ[1] a § 251 Trestního zákona[2] (obecná sběrná kategorie § 24 přestupkového zákona se prakticky aplikovat nebude, neboť věc upravují příslušné předpisy – ŽZ, o advokacii, o znalcích a tlumočnících apod.).

1. § 61 ŽZ

Z definice je patrně vhodné vysvětlit pojem „soustavná činnost“ – Není nutné, aby to byla činnost, jež Vás živí. I soustavný přivýdělek bude klasifikován jako neoprávněné podnikání. Kde je hranice? Jazykový výklad „soustavné činnosti“ říká, že půjde o opakující se transakce, případně i jednu rozsáhlejší transakci realizovanou delší dobu. V literatuře jsou zmiňovány i každoročně se opakující sezónní práce. Čekal jsem, že na netu nebo přinejmenším v literatuře bude aspoň trochu málo více, než je opis zákona… Bohužel ani judikatura zde nepomohla. Budu upřímě vděčný za doporučení civilních judikátů k tomuto tématu. Ale od toho je tu Magazín.

Jednodušší situace bude u živností volných (nikoli ty, na které je třeba zvláštní kvalifikace). Odpadá tedy problém, že bychom bez ohledu na vše ostatní dělali něco, co nesmíme. Za škodu nicméně stále odpovídáme, takže soukromoprávní zájmy jsou ošetřeny. Daně platíme stále stejně (jako bychom třeba byli umělci či spisovatelé, ostatní příjmy § 10 zákona o daních z příjmů). Z veřejnoprávních zájmů pak zůstávají zejména povinné platby pojištění a dále hygienické či jiné oborové předpisy v některých případech. Teoreticky, pokud třeba nebudete prodávat potraviny, ale pouze počítače či zboží, jež nemá s hygienou co do činění, nebudou existovat žádné jiné veřejné zájmy než odvod povinných plateb.

Co se soustavnosti výkonu jako definičního znaku živnosti týče, u volných živností si též lze představit situaci, kdy budete pracovat 3 dny v měsíci tj. (jazykově) zcela určitě ne soustavně a přesto si vyděláte, tolik, aby vás to uživilo (poradenství, reklama, zprostředkování …), takže toto kritérium patrně nelze považovat za zcela stěžejní. Za klíčovou proto považuji hranici příjmů v porovnání s minimálními základy výpočtu pojistného. K tomu Česká správa sociálního zabezpečení:

„Minimální vyměřovací základ činí pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu zakládající účast na důchodovém pojištění roce 2012 částku 30 168 Kč, pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2012 činí tento minimální vyměřovací základ částku 75 420 Kč.“

Patrně určeno dle z § 5b odst. 3 poslední věta[3] zákona 589/1992 Sb.o pojistném na sociální zabezpečení, ve znění p.p.

Aktuální informace pro 2014 naleznete zde: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2014.htm

Pro další roky vyhledáte na www.cssz.cz

Zákon tedy jinými slovy počítá s tím, že OSVČ vydělá za měsíc průměrně  alespoň 1/12 75420,- či 1/12 z 30 168,- u vedlejší činnosti (tj. studenti, důchodci, mateřská rodičovská apod., podnikání při zaměstnání apod.) a pokud ne, tak ať se na to raději vybodne nebo ať prostě zaplatí minimum. Nicméně, pokud za rok vaše příjmy (tj obrat nikoli zisk) nedosáhnou 30168 Kč, je zjevné, že nejde o soustavnou činnost, neboť soustavnou činností by jste si při ceně práce v ČR museli vydělat více, ani o živnost dle jazykového výkladu, neboť tato částka za rok Vás neuživí.

Při poradenství či zprostředkování obchodu jako vedlejšákem zpravidla nebudete mít téměř žádné náklady a příjmy (obrat) se bude rovnat zisku. Složitější to bude, pokud Vaše příjmy za rok budou o 30 000 vyšší než Vaše náklady, tj. budete mít výnos 30 000 (před odvody daní). Prodáte-li 10 ledniček za 10 000 a na každé budete mít 3000, tak je to o.k. přestože vaše příjmy budou 100 000 a výnos tj. teoretický základ pojistného tedy pouze 30 000. Pokud však prodáte ledniček 50 s výnosem 150 000 a do nákladů si hodíte malý náklaďák za 300 000, kdy výnos bude nula či dokonce záporný (v tomto případě ztráta 150 000,-), nebo třeba novou kuchyň či vybavení podniku, půjde již zjevně o podnikání. Jako orientační maximální hranici příjmů (tj. obratu, nikoli zisku) v případě nákupu a prodeje drobných předmětů doporučuji 200 000. Při stanovení této hranice vycházím z toho, že maloobchod má průměrnou marži odhaduji 20% (myslím drobný maloobchod, nikoli obchodní či sportovní řetězce, kde se to pohybuje od 50% u běžného do 150% procent u luxusnějšího zboží jako např. dražší značkové sportovní oblečení), tj. z 200 000 tržeb 40 000 výnos + při započtení 10 000 na drobné náklady jste na zisku 30 000. Pro nákup a prodej dražších předmětů (nad 100 000,-), např. aut, dokáži si představit 3 obchody za rok, nejvýše však s obratem 1 000 000 (povinnost DPH).

Řemeslné živnosti, Koncesované živnosti a svobodná povolání

Tady už je fakticky vyšší společenská nebezpečnost, jelikož nejde jen o daně, ale i zájem na tom, aby danou činnost vykonávala kvalifikovaná osoba. Nutno si uvědomit, že i přes to, že absence živnostenského listu Vás nezbavuje odpovědnosti za škody, společenská nebezpečnost neoprávněného podnikání je zde větší, protože kolikrát viník nebude mít na uhrazení škody – jež bude v důsledku jeho neodbornosti zpravidla vyšší než u živnosti volné (soukromé zájmy již tu tedy tak dobře jako u živností volných z povahy věci tak dobře chráněny nejsou). Zákon ale v principu nerozlišuje mezi volnými živnosti a ostatními činnostmi. Pokud tedy nenaplníte obecná kritéria neoprávněného podnikání stejně jako u volných živností, nebudete právně (správně a trestně) odpovědni. Ale jsou tu 3 negativa. Za prvé se snáze dopustíte nedbalostního ublížení na zdraví či stanete odpovědnými za majetkovou škodu. Za druhé vzhledem k vyšší společenské nebezpečnosti můžete čekat vyšší správně právní i trestně právní sankci, pokud obecná kritéria naplníte. Za třetí – daleko častěji se Vám do toho budou přimíchávat další zvláštní předpisy, z nichž hrozí další sankce (např. u obyčejného kadeřnictví – řemeslné živnosti – je třeba navíc si ošéfovat hygienu).

2. Režim trestního zákona obecně § 251 Trestního zákona

Soustavnost se v literatuře vykládá s odkazem na judikaturu z 90 let trváním alespoň 6 měsíců  příjmy na úrovni jako by šlo o výkon zaměstnání (např. i jud Nej. soudu 5 Tdo 1327/2006). Tj. dle mého názoru jsou akceptovatelné dvojnásobné hodnoty oproti správně-právním hranicím výše, než bude třeba se obávat trestního stíhání. Pokud si takto (při)vyděláte max. 60 000 za rok, správně právní sankce mi přijde zcela dostatečná.

Perlička na závěr. Pražský magistrát za neoprávněné podnikání bez ŽL oprávněně natřel a před soudem ustál i fakultní nemocnici (provozování parkoviště) a Pražský hrad (prodej upomínkových předmětů).

3. Povinnost podat daňové přiznání

Přičemž příležitostné příjmy do 30 000 jsou od daně osvobozeny (§10/3a), je však nutno k nim přiznání podat viz dále.

§ 38g z. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění p.p. přikazuje podat přiznání pro příjmy nad 15 000 Kč za rok.

Dle § 38g není povinen podat přiznání poplatník, jenž má příjmy pouze od zaměstnavatelů, pokud jeho ostatní (příležitostné) příjmy budou do 6000 Kč za rok.

4. Výuka, literární a umělecká činnost

Pro pedagogickou, literární a uměleckou činnost fyzické osoby není třeba živnostenský list bez ohledu na rozsah.

Stále si nejsem jist(a), co dál v mém případě?

Můžete položit věcně nový dotaz a bude zde zdarma do týdne zodpovězen. Někteří pokládáte své dotazy, přestože odpověď je zjevná z článku či z diskuze. V tom případě Váš dotaz odstraním a nabídnu placené právní služby. Lze mě též rovnou kontaktovat viz stránka kontakt pro placené právní služby 1500 Kč/hod bez DPH. Zahrnuje komplexní právní služby ve všech segmentech práva – poradenství, soupis písemností a zastupování.

JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., redaktor a advokátní koncipient

Související články

Sleva na dani na podnikající manželku


[1]  (3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,

b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo

c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

b) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

d) do 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. b),

e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. c).

[2]              § 251 Neoprávněné podnikání

(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu (500 000 viz § 138), nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch (500 000).

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu (5 000 000), nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu (5 000 000).

[3]    „Základ pojistného podle předchozích vět nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění.“

73 komentářů: „Drobné podnikání bez živnostenského listu – co vše ještě lze bez ŽL“

Dotaz: Mám dotaz. Chtěla bych začít prodávat nošené oblečení po dětech( máme jich asi 20krabic na půdě).Potřebuji na toto ŽL? A pokud bych chtěla prodávat oblečení nošené ve větším množství zda ho také potřebuji.

Odpověď: Na prodej vlastního majetku určitě ŽL nepotřebujete. Pokud by jste chtěla nakupovat a prodávat se ziskem viz kvantitativní kritéria v článku.

Dotaz: musim mit zi. list na masaze

Odpověď: Ano, zde již nejde o živonost volnou. Je třeba doložit kvalifikaci.

Dotaz: Dobrý den , měl bych dotaz . Občas se najde možnost jednorázové malby pokojů nebo bytu (u známích). Pro mně a kamaráda . Chtěli by jsme toto trochu rozšířit a udělat třeba jen 3-4 „pracovní zakázky“ za rok . Oba tento obor vystudovaný nemáme a jen si chceme více přivydělat . Já jsem zaměstnán a kamarád studuje a občas se nějaké peníze na víc hodí . Přemýšleli jsme o tom že by jsme napsali nějaké inzeráty na internet a trochu to pustily do éteru a nevíme zdali se tímto něco nezákonně neporuší . Nestojíme o problémy ale jen o čisté přivydělání v podstatě mezi známými . Oba ŽL nemáme . Je k tomu potřeba ??

Odpověď: Pokud se bavíme o malbě 3-4 bytů ročně do 10 000,- Kč/byt, tak bych to pouze zdanil jako ostatní příjmy a ŽL si nezřizoval. viz kvantitativní kritéria v článku.

Dotaz: Dobrý den, potřebuju radu, někdo mě udal na hospodářskou kriminálku , že prý obchoduju s autama, je mi 22 let a auta jsou jen můj koníček a rád je střídám, občas na nějakém autě něco málo vydělám ( ovšem tím že do něj taky investuju a nemám od investic již doklady) a někdy taky prodělám nebo jsem na svých) myslím že podle kupních smluv bude roční výdělek cca 40-70000 , ovšem jsem byl až do 8. měsíce 2013 studentem a teď necelý rok mám zaměstnání jen kolem 6 měsíců ale měl jsem za tu dobu jen 3 auta a to bez výdělku . Můžu mít hodně velký problém , když vezmu v potaz žě jsem měl občas auto 4měsíce a občas ale jen měsíc než jsem pořídil jiné? Moc děkuji

Odpověď:

Dle vašeho popisu nesplňujete kritéria soustavné činnosti a nejde tak o živnostenskou činnost. V kvatifikačních kritériích pokud výdělek byl 70 000,- a na to padlo např. 30 000 investic se pohybujete na hraně kvantifikačních kritérií mého výkladu. Další věc, co hovoří pro vás, že na rozdíl např. od nákupu a prodeje např. nových bačkor, lze auta, jež sám užíváte, opravdu považovat za koníček a nebude problém o tom přesvědčit. Tj. prodával jste majetek pro své potřeby nikoli majetek určený na byznys.
Ohledně živnosti jste tedy v poho.

Nejsem daňař, takže raději konzultuje s nějakým alespoň účetním. Domnívám se, že by jste měl zdanit tržby méně pořizovací cena aut, méně investice. Vzhledem k odečitatelné položce cca 68 000 a dalších 30 000 na studenta a vašemu zisku jste se však nemohl dopustit daňového deliktu. Vše, co by Vás mělo čekat, je +- 1000 Kč pokuty za nepodání daňového přiznání a výzva k jeho podání.

Dotaz: Dobrý den,potřebovala bych radu,jsem na ÚP nepobírám žádné dávky a chtěla bych si přivydělat prodejem ovoce,zelenina,které bych koupila od pěstitele a následně prodala.Potřebuji na tuto činnost ŽL ?Děkuji za odpověd.

Odpověď: Je to živnost nákup a prodej, v zásadě tedy ŽL potřebujete. Výjimka se vztahuje pouze na prodej produktů z vlastní zahrádky. Pokud ale prodáváte někde u cesty, nepřesáhnete kvantitativní kritéria článku (pro vedlejší činnost OSVČ), příjmy bych zdanil jako „ostatní příjmy“, po uplatnění odečitatelné položky na osobu bude při absenci jiných příjmů a dávek daň 0 a živnostenské oprávnění nepořizoval.

Dotaz: Dobrý den, je vpořádku, když jako maminka na mateřské nakoupím dětské věci z výprodejů či je objednávám z Číny a přes facebook na vytvořené skupince je prodávám dalším maminkám se ziskem? Jde o nové oblečení…..mohu mít z toho nějaké problémy?Děkuji za odpověď.

Odpověď: viz kvantitativní kritéria příjmů – pro Vás vedlejší výdělečná činnost, takže práh je poloviční. Zde ale doporučuji si ŽL zřídit, jelikož na rodičovské dovolené si přivydělávat můžete a když to máte jako VVČ, povinné zálohy se tuším odvádět nemusí. Zkusím to ověřit, až bude více času či se poradte s účetním (každý zná nějakého)

Dotaz: Dobrý den, od srpna budu mít zřízeny webové stránky pro poskytování služeb studentům. V tuto chvíli předpokládám, že měsíční příjmy budou max. 2 000,- Je třeba vyřídit živnostenské oprávnění? Nebo zařídit či ohlásit někde jinde? Děkuji.

Odpověď: To, že je někde soustavně něco vyvěšeno na webu ještě za soustavně prováděnou činnost považovat nelze. Řešil bych to až budete vidět, že plníte kvantitativní kritéria příjmů. btw hezká mail adresa 🙂 btw.2 Jaké to vlastně budou služby? 🙂

Dotaz: Dobrý den. Už nějaký čas se zabývám „rekreačním“ lakováním aut, motorek atd. Především obrázky (tzv. airbrush). A chtěl bych rozšířit klientelu i mimo kamarády a kamarády kamarádů :). Jde zatím jen o přivýdělek, ale při větším počtu zákazníků by cena mohla během roku růst. Jak mám prosím postupovat. Živnostenský list nemám. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Na uměleckou činnost živnosťkák nepotřebujete. Prosté lakování viz kvantifikační kritéria. Jinak umělecká činnost je samostatnou výdělečnou činností, takže se jí (jde-li o hlavní SVČ či vedlejší SVČ nad určitý obrat) týká i důchodové a zdravotní pojištění.

Dotaz: Dobrý den, pobírám rodičovský příspěvek a chtěla bych si k tomu když jsem doma něco přivydělat šitím na zakázku. kdyby byl obrat cca 2000,- měsíčně mohla bych to mít jako přivýdělek drobné podnikání bez Živ. listu. Nebo bude lepši mít na to částečný živnostenský list. A můžu ho mít, když jsem na rodičáku? Moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Asi jako 15-tá či 20-tá čtenářka jste byla tou poslední kapkou, která mě dokopala k tomu, abych to pořádně sepsal viz. související článek – pokud to chcete zastřešit živnostenským listem, znamená to pro Vás pouze 1000,- za živnosťák a nějaké velmi drobné za zdravotní. Jinak ale platí kvantitativní kritéria a ŽL nepotřebujete. A už se mě ženské neptejte pořád na to samé 🙂
také děkuji 🙂

Dotaz: preji dobry den. Uz 10 let striham vlasy rodinným příslušníkům a dost mě to baví tak jsem premyslela ze bych si mohla udelat mobilní služby kdy bych jezdila k lidem a obcas jim nejaky strih nebo uces udelala ale jelikoz nemam zadny kurz a vubec nic tak nevim jestli bych mohla na svych strankach mít vůbec vedený ceník služeb jestli bych tím něco neporušila jen chci delat neco co mě baví ikdyz na to papir nemam a 13 tisic za kurz kader. se mi davat nechce 🙁 poradite mi jak to zkloubit dohromady? moc dekuji Eva

Odpověď: potřebujete kvalifikaci a živnost, podléháte i hygienickým předpisům

Dotaz: dobry den, vlastnime nemovitost, chceme ji pronajmout, jaka je maximalni castka, aby se nemuselo davat priznani a zrizovat zivnostak? Sluzby by si najemce hradil sam. Dekuji

Odpověď: DP limit je cca 6000 za rok pro veškeré příjmy osoby, takže DP se nevyhnete, ŽL na pronájem vlastní nemovitosti potřeba není a daní se jako příjmy z pronájmu (samostatná kategorie v DP)

Dotaz: Dobrý den, mám takový atypický dotaz, prodávám tabáky do vodní dýmky, klasické šmečko, dejme tomu, že jeden měsíc z toho mám 1500, další 5000 a další nic, takže suma sumárum to může za rok hodit těch 30 – 40.000…
Žádné doklady o prodeji, o koupi, žádné telefonáty, jen zprávy a maily, nikde se nedá dohledat, kde jsem k tomu přišel, kolik jsem toho prodal… nic… Jen je fakt, že mívám i platby na účet… blíže nespecifikované.

Odpověď: 🙂 no strach už zjevně máte, což je dobře. S příjmy jste tak na hraně, kdy už to živnost je a není dle výkladu tohoto článku. Vedle daně z příjmů (potřeba mít platební a daňové doklady a příjmy v tomto rozsahu danit bez ohledu na to zda jde o živnost či ne) je patrně i aspekt daní z tabákových výrobků http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-353#p104. Proto zrovna tohle bych bez ŽL nedělal.

Dotaz: Dobrý den. chtěla jsem se zeptat, zda mohu prodávat své vlastní výrobky. Jednalo by se o různé druhy mastí, krémů a mýdel a bylinné čaje. Většinu surovin nakupuji, samotnou výrobu však provádím sama. Byliny pěstuji a suším také sama. Šlo by to nebo potřebuji živnostenský list, popřípadě nějaké jiné oprávnění?

Odpověď: To skoro zní, jako by jste doma měla menší chemičku :). Masti, krémy, mýdla oddíl 17. resp. čaje oddíl 7 živností volných viz odkaz na náplně živností v článku. Pokud tedy nepřesahujete množstevní výnosová kritéria článku, ŽL bych neřešil. Danit je, jako vždy, třeba.

Dotaz: Dobrý den. Jsem předsedou společenského sdružení – neziskové organizace registrované u ministerstva vnitra s přiděleným IČem, samozřejmě bez ŽL. Chci se zeptat, zda je možné na tuto organizaci provozovat eshop s předpokládaným obratem pravděpodobně kolem 10t kč měsíčně. Jednalo by se o prodej předmětů souvisejících s činností zájmového sdružení, utržený zisk půjde výlučně pro pokrytí potřeb a nákladů zájmového sdružení.

Odpověď: Obecně lze říci, že na jakoukoli samostatnou výdělečnou činnost je třeba ŽL, ledaže je dotčený subjekt k výkonu takové činnosti oprávněn na základě jiného speciálního zákona (např. o advokacii). Sdružení (nově spolky) obdobné speciální zákonné oprávnění nemají. Takže ŽL …

Dotaz: Dobrý den, (red. krác.) zboží s prošlou minimální trvanlivostí 6 Kč a jsou uplně stejně chutné jako ty s min. trv. a rozhodl jsem se, že by je mohl prodávat za 10 Kč, moje přijmy by určitě nepřesáhli 30 000 Kč. Je to možně? Nebo co mám udělat aby to bylo legální? (btw každého bych informoval o trvanlivosti).

Odpověď: Do prodeje potravin (s výjimkou drobné produkce z vlastní zahrady) se bez ŽL nepouštějte. Je třeba minimálně povolení hygieny (a to nedostanete bez ŽL) a též mít od doktora zdravotní průkaz.

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat jestli když můžu bez ŽL prodávat potraviny vlastní produkce ze zahrádky, můžu prodávat i zpracované plody (marmeláda)? Vyrábím si doma vlastní sýr, můžu prodávat i ten? Děkuji za odpověď.

Odpověď: ne (nezpracované výrobky) § /3 f http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#p3

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz zda je nutný ŽL na znaleckou činnost, děkuji Markéta

Odpověď: Ne. Svobodné povolání vykonávané za podmínek zákona o znalcích a tlumočnících osobou splňující jeho kritéria.

Dotaz: máme založenou živnost-výchova,výcvik psu a drobného zvířectva.V případě zájmu klienta ,mohu vypisovat posudky pro potřebu klienta spojené s podnikatelskou činností u bodu :60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků?

Odpověď: Ptáte-li se, zda si pro zprávy o vyhodnocení výcviku a doporučení majitelům musíte zařizovat též živnost: konzultační činnost, tak ne. To již zahrnuje Vaše současná živnost. Asi také pojedu sepsat pár posudků a provést nějaký ten výcvik či osobní couching, třeba na nudapláž.)

Dotaz: pred 10 lety jsem si poridil zivnostensky list, ale podnikat jsem nikdy nezacal. Momentalne nikde nepracuji, obcas jsem na uradu prace. Mel bych neco platit? Socialni atd? Nikdy mi nic neprislo od uradu, ale mam strach.

Odpověď: Zkuste se najít tady http://ares-registr.cz/, zda jste stále ještě aktivní.
Před 20 lety to bylo tak, že se hlásilo přerušení a znovu zahájení výkonu samostatně výdělečné činnosti. Možná se to zjednodušilo v tom smyslu, že se už přerušení neoznamuje a v přiznáních a přehledech pro pojištění se vykáží jen aktivní měsíce, ale to nevím. Prostor pro znalejší

Dotaz: Dobrý den (red. krác.). Jako koníček se zabývám uměleckou činností – Řezba do parohu a kosti – výroba drobných šperků a kravatových bol pro myslivce a rybáře. Příjem z této činnosti cca do 30000 ročně S nástupem EET nevím jak tuto činnost řešit abych se nedostal do křížku se zákonem. Jsem invalidní důchodce a tato činnost je pro mne drobným přivýdělkem ve kterém se realizuji se svým hobby. Jak je to u umělců – pokud se tak mohu se svými výtvory do tohoto ranku zařadit s dokladem o prodeji a oprávněním např na výstavách, burzách a pod? Děkuji

Odpověď: Na EET lze mít aplikaci v mobilu spárovanou s wifi tiskárnou, ale jednoduše se tomu zcela vyhnete, pokud Vám budou platit na účet.
Do ranku umělců se zařadit můžete a ŽL nepotřebujete.

Dotaz: Dobrý den, právě jsme založili spolek na kulturní činnost a chtěla bych se zeptat, jak to funguje, kdybychom chtěli pořádat hodový bar. Tzn. nákup a prodej alkoholu atd. Musím mít živnostenský list na tyto jednorázové akce? Popř. jaké dokumenty musím mít, abych mohla tuto myšlenku zrealizovat? Děkuji, na shledanou.

Odpověď: Ano, živnostenské oprávnění je třeba. Analýzu, jaké další dokumenty jsou třeba mohu v případě zájmu zpracovat úplatně 1500bez DPH/hod (cca 2 h práce).

Dotaz: Dobrý den,mám dotaz,Jsem ID 3 Stupen,mohu bez živnostenského oprávnění poskytovat služby -pedikůra,manikůra?Případně klienty s touto službou navštěvovat u nich doma?Děkuji za odpověd‘.Hezký den ,na shledanou

Odpověď: To nedoporučuji ani v malém rozsahu. Jde o řemeslnou živnost s nikoli zanedbatelnou dávkou regulace – hygiena, strerilizace apod..

Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych si přivydělávat (cca 5000 – 6000kč měsíčně) čištěním interiorů aut. Nemám ale ŽL, mohu to provozovat i tak? Jsem zaměstnaný na myčce u jedné firmy, nevím jestli to něco změní.

Odpověď:

Ano další zaměstnání to mění. Registujte si živnostenské oprávnění a plaťtě odvody na sociální a zdravotní jako vedlejší výdělečnou činnost.
Doplněno do článku.

Dotaz: Dobry den, budu potrebuji ZL, kdyz budu pronajimat sve vozidlo cca 10-12tis za mesic?

Odpověď: to jste mě trochu roštíp a raději jsem ověřil. ano ŽL potřebujete výluka je jen na , §3/3 ah) ŽZ živností dále není … pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,

Dotaz: dobry den pacuji v lese s motorovou pilou uz pres 30 let nazbiraly se mi nejaky dluhy na socialnim pojisteni a zrusily mi zivnostenky list mam 5 let do duchodu chtel bych ten dluch vyrovnat muzu nejaky zpusobem delat dal dekuji

Odpověď: Ano jako zaměstnanec… Získání ŽL by patrně vadila absence daňové bezdlužnosti, ale přesně jsem to nezkoumal…

Dotaz: Dobrý den,chtěla bych uspořádat jednorázovou prodejní akci-bazarek oblečení u kamarádky v hospodě.
Jednalo by se o použité oblečení i oblečení které je mé,ale nenošené-s cedulkami.Je potřeba takovou akci někde hlásit?Případně mít živnostenské opravnění?

Odpověď: Ne.

Dotaz: Dobrý den, jsem už pár let na na ID 3.st., čili plném inv.důchodu. Před tím jsem pracovala jako kvalifikovaná masérka na ŽL. Provozovnu jsem měla v bytě, schválenou hygienou, i hasiči,tedy vše podle zákona. Pak přišla nemoc, která mi nedovoluje nadále soustavně pracovat. Živnost mám pozastavenou. Ale stane se mi, že občas někdo z mých bývalých pacientů zavolá a potřebuje pomoci od bolesti a zaplatí např.300,-Kč .Ročně je to opravdu pár korun. Mohla bych s tím mít nějaké problémy? Děkuji za odpověď.

Odpověď: V tom případě článek říká, že ŽL nepotřebujete.

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se živit svou tvorbou – maluji obrazy, záložky do knih atd. Mám to jako volnou živnost a zatím nejsem plátce DPH . Chtěla bych se zeptat, jestli mohu nakupovat z Číny (např. Wish atd.) materiály na záložky (korunové položky) a hotové výrobky prodávat? Pokud ano, musím mít nějaký doklad o koupi a jelikož jde zboží z jiného státu, musím jej pak danit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Velmi dobrý dotaz. Dovoz pro obchodní účely je třeba proclít a zdanit českým DPH (pokud nejste plátce DPH). Proclení stojí na poště 160kč a u kurýrů 500 až 700 Kč. Doklady o úhradě celního dluhu musíte archivat po dobu tuším 3 let od uplynutí daného účetního období. Doklady o nákuúpu musíte archivat pouze pokud byste to dávala do účetnictví.
Ideální by bylo udělat 1 větší nákup a ten zdanit a proclít, ale to u Vás asi nejspíš nepůjde.
Mimo záznam bych to ale k proclení a zdanění DPH v takto malém rozsahu např. do 10 000 ceny zboží ročně nepřiznával, s tím že případně zaplatíte malou pokutu a doměření daně a cla. Tímto byste zadírala sebe i úředníky.

Dotaz: Dobrý den, doučuji cizí jazyk (1x týdně), ročně je to cca 10 000 kč, je potřeba mít ŽL a přijaté platby danit nebo ne?
Děkuji za odpověď.

Odpověď: Běžná výuka na rozdíl od pořádání komerčních školení není živnost ani činnost, jež by byla nějak regulována (nejde-li o pedagogy na školách). Danit ano.

Dotaz: Dobrý den. Chtěl bych poprosit o radu. Nemám živnostenský list ani vzdělání v oboru (problém ve zřízení živnosti) a zabývám se tím, že koupím hotový výrobek v IKEA a upravím ho k přání zákazníka (práce se dřevem,vrtání dřeva, broušení, pririznutí a nalepeni -jednoduche truhlářské práce). Udělal jsem to zprvu manželce a líbilo se to kamarádkám a trochu se mi to rozmohlo na obrat do 200 000/rok(nepravidelně v měsících). Řeším nyní jak postupovat abych konal legalne. Jedná se o vedlejší příjem. Děkuji

Odpověď: I přes určité zjednodušení prací stále patrně půjde o řemeslnou živnost truhlářství. Potřebujete tedy živnost a sehnat si kvalifikovaného truhláře jako vedoucí osobu pro Vaši živnost. Smysl je ostatně i ten, aby ta skříň či police nespadly nikomu na hlavu.

Dotaz: zabývám se fotografií – psů, portrétů lidí a pod.. Nemám ŽL.. Za rok mám +- 10 zakázek za každou si vezmu +- 600kč… Ráda bych si vyvěsila na teterinu leták s mými spužbami, ted ale nevím, zda mohu – abych neměla pak někde problém, že nemám ŽL… Pokud mužu takhle fungovat dál musím si vést nějakou knihu kam sibudu vše zapisovat? Kolik bylo fotek jaký den komu a za jakou cenu ? Děkuji za odpověď

Odpověď: To definici živnosti jako soustavné činnosti nesplňuje, takže ok i bez živnostenského listu. Ano účetní evidenci je třeba vést a příjmy nad zákonný limit danit.

Dotaz: již jsem rozhodila pár letaku do schránek (mezi lidi) s tím, že fotím (přyvýdělek). Nemám ŽL, a chtěla bych se zeptat, jestli mě může někdo nahlásit, že nemám ŽL? Zakázky se pohybují od 500-1500 Kč/jedna cca 5x do roka.

Odpověď: To se Vám snad ani ty letáky nezaplatí. Zde je to lehce vyhrocené tím, že službu masově inzerujete a na tuto inzerci vynakládáte nejen svůj čas, ale i dokonce i určité hmotné prostředky, což Vás živnosti přibližuje. Přesto se domnívám, že v tomto rozsahu to do živnosti nespadá resp. by na to nebyla nahlíženo jako na přestupek a pokud ano tak by absentovala materiální stránka a nikdo by to neměl rozhodnout jako přestupek.

Dotaz: Chci se zeptat. Chtěl bych v této nelehké době a možná i poté v budoucnu mimo své klasické zaměstnání ve svém volnu pomocí lidem tím že by si třeba den předem u mě nahlasily nákup a já jim ho nakoupil třeba v tescu a dovezl domu. Samozřejmě za nákup bych chtěl tu částku co by byla na uctence jen bych si uctoval třeba 30-50 Kč za dovoz. Zajímalo by mě jestli za tímto účelem musím mít živnost nebo ne a kolik si takto můžu ročně přivydělat. Díky za odpoved

Odpověď: viz článek

Dotaz: Dobrý den. Jsem na mateřské dovolené a ráda bych si občas přivydělala pečením perníčků – cca dvakrát do roka,Vánoce+Velikonce.Je nutný ŽL? Děkuji za odpověď

Odpověď: Ne, vlastní software je v rámci autorské licence. Pouze zdanit. Pokud budete potřebovat poradit se smlouvami, obraťte se na mě.

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím mít ŽL v případě, kdy mě firma požádala, abych učila dva její zaměstnance angličtinu. Zaplatili mi tento rok jednorázově za každého zaměstnance 10.000 Kč ( 10.000 v září a 10.000 v listopadu, tedy celkem 20.000 Kč za rok) na mnou vystavený příkaz k zaplacení bez IČ. Výuka pak probíhá samozřejmě soustavně několik měsíců, např. 1x týdně, ale další platby ani studenty tento rok neplánuji. Jde tedy o soustavnou činnost, nebo je to příležitostní výdělek i přesto, že pak skutkovou podstatu naplním v průběhu delší doby? Děkuji, Markéta

Odpověď: Pro pedagogickou, literární a uměleckou činnost fyzické osoby není třeba živnostenský list bez ohledu na rozsah.

2 komentáře: „Drobné podnikání bez živnostenského listu – co vše ještě lze bez ŽL

 • Dobrý den, mám tento dotaz. Pokud učitel v odpoledních hodinách provozuje doučování – přípravu na přijímací zkoušky a maturity. Každý den cca 10 žáků a studentů, od přibližně září, října do přibližně dubna, května. Až do přijímacích zkoušek a maturit.
  Potřebuje k tomu živnostenský list?
  Od jednoho žáka bere 400 Kč za hodinu a každý den, včetně víkendů má cca 10 žáků. Vydělá si tedy za jeden měsíc přes 100 tisíc z této činnosti. K tomu je zaměstnán na základní škole jako speciální pedagog s plným úvazkem. Této činnosti se věnuje již cca 5 let.
  V případě, že ŽL nepotřebuje, musí příjem danit? Žádné faktury rodičům žáků nevystavuje. Dá se někde zjistit, zda podal daňové přiznání za uplynulé roky?
  Děkuji za odpověď.

  Reagovat
  • ŽL nepotřebuje. Danit musí. Daňová přiznání jsou soukromými osobními údaji dotčené osoby a jsou v zásadě dostupná pouze finančnímu úřadu.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *