Právní články

Kopírování filmů a hudby pro vlastní potřebu / Natáčení a focení v kině, divadle, na koncertě

Všichni asi máme hrubou představu o tom, co je autorské dílo (literární, umělecké, vědecké § 2 AutZ) a autorská práva, takže se nebudeme důsledně probíjet definicemi zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), znění p.p. dále jen AutZ.

Kopírování pro osobní potřebu

§ 30[1] umožňuje užít dílo pro osobní potřebu nikoli za účelem majetkového prospěchu s výjimkou užití software a elektronické databáze. Osobní potřebou se rozumí pro sebe, osobu blízkou a blízké přátele, při jejichž návštěvě si pustíte filmík. To už se samozřejmě nevztahuje na party pro Vašich XXX facebookových přátel. Ta hranice se asi nějak přísně nesleduje. Dle mého názoru je soukromá nekomerční party do 20 lidí jednou týdně v tomto ohledu o.k. aniž by jste museli kontaktovat OSU :). Pokud si třeba necháte zahrát nějaké CD na svatbě s 50 lidmi, tady už by patrně šlo o užití dotýkající se majetkových práv autora, ale v praxi by to těžko někdo řešil.

Pro osobní potřebu lze zhotovit záznam, kopii, napodobeninu, vyjma software, elektronické databáze, stavby (architektonické dílo) a audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu. Audiovizuální dílo je v § 2[2] definováno jako kinematografické (přesněji pak v § 62[3]), kdy hudební, dramatické či choreografické dílo stojí mimo tuto kategorii.  Nicméně dílem dramatickým je pouze napsaná divadelní hra, její scénář. Hrané divadlo (živě) stejně jako koncerty či jiné výkony umělců nejsou dílem ve smyslu § 2 autorského zákona, neboť nejsou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě. Při natáčení v divadle bez souhlasu výkonných umělců by nešlo o záznam díla(tedy ne o výjimku záznamu pro osobní potřebu dle § 30), ale o porušení majetkového práva výkonných umělců na pořízení záznamu výkonu (§ 71/2b) a to včetně záznamu velkoplošné obrazovky přenášející živě výkon umělce(více v souvisejícím článku odkaz níže). . Pokud bude výkon umělce legálně zachycen (tj. promítán ze záznamu), půjde již o dílo audiovizuální s další autonomní ochranou.

Přidáno leden 2013: Domnívám se, že pro zachování a připomenutí si osobních vzpomínek zajišťuje ústavní právo na život zaznamenávání všeho, co právě vnímají naše smyslu, tj. i filmu, divadla, koncertu a jiných výkonů chráněných autorským právem (více v článku Focení a pořizování záznamu bez souhlasu)

Soukromé „sdílení“

Není možné u neoriginálních zdrojů. Originálku si ale lze pro vlastní potřebu okopírovat a pak dále prodat. Je též možné dle rozhodnutí ESD červen/červenec 2012 prodat koupený software. Vzhledem k tomu, že na software se nevztahuje možnost kopie pro osobní potřebu (viz výše) nelze si ponechat kopii programu. Jinak půjčování autorských děl bez zvláštní licence výslovně vylučuje § 16.

Veřejné sdílení resp. uložení si veřejně přístupné kopie

To velmi jednoznačně řeší 18 AutZ.[4] „Sdělování díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.“ Sdělování díla je majetkovým právem autora a bez zvláštní licence tak nelze činit. Na ulozto.cz a podobných serverech si lze uložit pouze kopii pro osobní potřebu, jež nebude přístupná veřejnosti. Na torrentech či výměnných sítích fungujících na principu sdílení stahovaného obsahu tedy nelze zákonně stahovat. Ještě, že některé fungují i bez nutnosti sdílení stahovaného obsahu. A já bohužel vůbec nevím, které jsou které. Jen vím, že pokud bych věděl, že dotčený software pracuje na tomto principu a já bych tak porušoval zákon, určitě bych jej nepoužíval.

Aktualizováno 8.11.2012

Jak to, že servery jako ulozto.cz fungují?

Poskytovatel prostoru není zodpovědný za obsah dat uživatele. Takové nastavení by znamenalo neúměrné, neodůvodnitelné a tedy protiústavní  zatížení jedné osoby povinnostmi ve prospěch práv druhé. Odpovědný je tedy uživatel. Zjistit IP inkriminovaného PC z logů serveru není problém. Ale pak je to jako v té pohádce 5 ožralých, co utekli z auta před hlídkou do pole. „Nevím, kdo řídil, ale já to určitě nebyl :).“ Mj. nejlepší pro stahovaní je eMule (amule na linuxu). Tam se dají najít věci, které jinde nejsou.

Související články Co a koho lze fotit či nahrávat bez souhlasu – i osoby, v kině a divadle? 22.7.2012

 Obludné rozměry práva duševního vlastnictví 9.7.2012


[1] § 30Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.

(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.

(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.

(6) Ustanovení § 25,43 a44 nejsou odstavcem 1 dotčena.

[2] § 2 Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

[3] § 62 Obecná ustanovení

(1) Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

[4] Sdělování veřejnosti § 18

Obecná ustanovení

                (1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.

                (2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

                (3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování.

                (4) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavců1 a2 nedochází k vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti.

Všichni asi máme hrubou představu o tom, co je autorské dílo (literární, umělecké, vědecké § 2 AutZ) a autorská práva, takže se nebudeme důsledně probíjet definicemi zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), znění p.p. dále jen AutZ.

Na linuxu lze se znalostí angličtiny plnohodnotně (mnohdy i pohodlněji a lépe) fungovat legálně bez nákladů na software včetně firem. Jen lepší hry si moc nezapaříte. Bez angličtiny v omezené míře s dobře pochopitelnou nápovědou na wiki.ubuntu.cz.

Kopírování pro osobní potřebu

§ 30[1] umožňuje užít dílo pro osobní potřebu nikoli za účelem majetkového prospěchu s výjimkou užití software a elektronické databáze. Osobní potřebou se rozumí pro sebe, osobu blízkou a blízké přátele, při jejichž návštěvě si pustíte filmík. To už se samozřejmě nevztahuje na party pro Vašich XXX facebookových přátel. Ta hranice se asi nějak přísně nesleduje. Dle mého názoru je soukromá nekomerční party do 20 lidí jednou týdně v tomto ohledu o.k. aniž by jste museli kontaktovat OSU :). Pokud si třeba necháte zahrát nějaké CD na svatbě s 50 lidmi, tady už by patrně šlo o užití dotýkající se majetkových práv autora, ale v praxi by to těžko někdo řešil.

Pro osobní potřebu lze zhotovit záznam, kopii, napodobeninu, vyjma software, elektronické databáze, stavby (architektonické dílo) a audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu. Audiovizuální dílo je v § 2[2] definováno jako kinematografické (přesněji pak v § 62[3]), kdy hudební, dramatické či choreografické dílo stojí mimo tuto kategorii.  Nicméně dílem dramatickým je pouze napsaná divadelní hra, její scénář. Hrané divadlo (živě) stejně jako koncerty či jiné výkony umělců nejsou dílem ve smyslu § 2 autorského zákona, neboť nejsou vyjádřeny v objektivně vnímatelné podobě. Při natáčení v divadle bez souhlasu výkonných umělců by nešlo o záznam díla(tedy ne o výjimku záznamu pro osobní potřebu dle § 30), ale o porušení majetkového práva výkonných umělců na pořízení záznamu výkonu (§ 71/2b) a to včetně záznamu velkoplošné obrazovky přenášející živě výkon umělce(více v souvisejícím článku odkaz níže). . Pokud bude výkon umělce legálně zachycen (tj. promítán ze záznamu), půjde již o dílo audiovizuální s další autonomní ochranou.

Přidáno leden 2013: Domnívám se, že pro zachování a připomenutí si osobních vzpomínek zajišťuje ústavní právo na život zaznamenávání všeho, co právě vnímají naše smyslu, tj. i filmu, divadla, koncertu a jiných výkonů chráněných autorským právem (více v článku Focení a pořizování záznamu bez souhlasu)

Soukromé „sdílení“

Není možné u neoriginálních zdrojů. Originálku si ale lze pro vlastní potřebu okopírovat a pak dále prodat. Je též možné dle rozhodnutí ESD červen/červenec 2012 prodat koupený software. Vzhledem k tomu, že na software se nevztahuje možnost kopie pro osobní potřebu (viz výše) nelze si ponechat kopii programu. Jinak půjčování autorských děl bez zvláštní licence výslovně vylučuje § 16.

Veřejné sdílení resp. uložení si veřejně přístupné kopie

To velmi jednoznačně řeší 18 AutZ.[4] „Sdělování díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.“ Sdělování díla je majetkovým právem autora a bez zvláštní licence tak nelze činit. Na ulozto.cz a podobných serverech si lze uložit pouze kopii pro osobní potřebu, jež nebude přístupná veřejnosti. Na torrentech či výměnných sítích fungujících na principu sdílení stahovaného obsahu tedy nelze zákonně stahovat. Ještě, že některé fungují i bez nutnosti sdílení stahovaného obsahu. A já bohužel vůbec nevím, které jsou které. Jen vím, že pokud bych věděl, že dotčený software pracuje na tomto principu a já bych tak porušoval zákon, určitě bych jej nepoužíval.

Aktualizováno 8.11.2012

Jak to, že servery jako ulozto.cz fungují?

Poskytovatel prostoru není zodpovědný za obsah dat uživatele. Takové nastavení by znamenalo neúměrné, neodůvodnitelné a tedy protiústavní  zatížení jedné osoby povinnostmi ve prospěch práv druhé. Odpovědný je tedy uživatel. Zjistit IP inkriminovaného PC z logů serveru není problém. Ale pak je to jako v té pohádce 5 ožralých, co utekli z auta před hlídkou do pole. „Nevím, kdo řídil, ale já to určitě nebyl :).“ Mj. nejlepší pro stahovaní je eMule (amule na linuxu). Tam se dají najít věci, které jinde nejsou.

Související články Co a koho lze fotit či nahrávat bez souhlasu – i osoby, v kině a divadle? 22.7.2012


[1] § 30Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.

(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.

(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.

(6) Ustanovení § 25,43 a44 nejsou odstavcem 1 dotčena.

[2] § 2 Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

[3] § 62 Obecná ustanovení

(1) Audiovizuálním dílem je dílo vytvořené uspořádáním děl audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.

[4] Sdělování veřejnosti § 18

Obecná ustanovení

                (1) Sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.

                (2) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

                (3) Sdělováním díla veřejnosti není pouhé provozování zařízení umožňujícího nebo zajišťujícího takové sdělování.

                (4) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavců 1 a2 nedochází k vyčerpání práva autora na sdělování díla veřejnosti.

Dotaz: Měla bych dotaz ohledně díla hudebně dramatického – muzikálu. Pokud bych chtěla nějaké již existující dílo natočit (zahrát, nazpívat i zatančit) s vlastními herci, ale přesně podle předlohy, do jaké míry to mohu zveřejnit. Popřípadě kde bych našla odpověď. Děkuji

Odpověď: leden 2014 Dobrý den, zajímavý dotaz, ale kvůli jiné práci s nOZ budu schopen nastudovat až za několik měsíců. Prostor pro vyjádření čtenářů … Dejte vědět pro jaké účely – výdělečné, školní dílo?, jen soukromě pro radost Vám a přátelům? 11/2023 Ve zveřejnění Vám bude bránit to, že scénář, případně i dramaturgie je chráněné literární / umělecké dílo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *