Právní články

Další rubopisování akcií již zastavených zástavním rubopisem

Akcie byly zastaveny za účelem zajištění pohledávky, jež má být nyní postoupena. Dále rubopisovat tyto akcie je možné.

§1328 odst. 2 OZ však pro vznik zástavního práva k cennému papíru na řad vyžaduje zvláštní rubopis s doložkou „k zastavení“ či obdobnou. Z. č. 191/1950 Sb. směnečný a šekový (ZŠŠ)naopak doložku k zastavení fakticky vylučuje, kdy dle § 19 ZŠŠ po rubopise k zastavení již může následovat pouze rubopis zmocňovací (a nikoli k zastavení).

§ 1103 však aplikaci zákona směnečného a šekového vztahuje pouze na převod vlastnického a nikoli zástavního práva a navíc pouze na prokázání určitých skutečností a nikoli na účinky rubopisu. Zákon směnečný a šekový se co do limitace účinků rubopisu v tomto případě neužije a rubopis by měl být proveden nikoli jako zmocňovací, ale s doložkou „k zastavení“ či obdobnou, jak požaduje § 1328 odst. OZ. Indostant (postupitel) takto převede všechna práva, jež má sám.

Postupník bude k výkonu práv ze zástavy navíc legitimován i ze zákona i bez rubopisu dle § 1880 odst. 1 OZ („Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění.“). Přejde na něj totiž ze zákona právo svědčící indosantovi ze zástavního rubopisu, tj. právo původního zástavního věřitele (jenž je nyní potupitelem pohledávky)  a v případě realizace akcie jako zástavy postupník tedy nebude realizovat své zástavní právo, ale zástavní právo postupitele  (převodce pohledávky) pohledávky ve svůj prospěch (tj. ve prospěch postupníka – nabyvatele pohledávky).

Pokud zástavní věřitel v zástavní smlouvě na akcie ujednal i výkon dalších práv než samotné realizace zástavy (např. akcionářská práva) včetně oprávnění tato práva převést, bude k výkonu těchto práv oprávněn i postupník (dle § 1332 OZ). Pro úplnost. I pokud by se aplikovala úprava účinků rubopisu dle zákona směnečného a šekového a rubopis „k zastavení“ by byl považován pouze za rubopis zmocňovací dle § 18 odst. 1 ZŠŠ ve spojení s § 19 odst. 1 ZŠŠ (a nikoli rubopis zástavní), může indosatář vykonat všechna „inkasní“ práva z cenného papíru, včetně realizace zástavy (akcionářská práva, pouze je-li to ujednáno). V tomto ohledu je občanský zákoník obecnou úpravou, jíž nenahrazuje lex specialis. Faktický rozdíl aplikace obou úprav by byl stejně nulový (u zastavené směnky by byl rozdíl v garančních účincích).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *