Právní články

Rozdělávání ohně a akce v přírodě, v obci (veřejné prostranství)

Volná příroda

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, znění p.p. zakazuje tábořit a rozdělávat ohně mimo místa vyhrazená orgánem ochrany přírody v národních parcích § 16, chráněných krajinných oblastech § 26 a národních přírodních rezervacích § 29. Místa k rozdělání ohně vyhrazují dle § 78/2 správy těchto oblastí (definované dle § 78/1 vyhláškou min. ŽP) opatřením obecné povahy (ve smyslu § 171 a násl. správního řádu). Vždy nutno zohlednit konkrétní podmínky (např. extrémní sucha, zákaz rozdělávání ohňů, blízkost lesa viz dále, stohu, dozrávají obilí, suchá tráva – min. vzdál. 100 m apod.) Počítejte s určením odpovědné osoby, popisem zajištění pořádku a úklidu a požární ochrany dle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, znění p.p.. (zejména § 17[1]), tj. zejména počínat si tak, aby nedocházelo ke vniku požáru, zajistit dostatečné hasící prostředky a stálý dohled dospělé osoby. Hasiči doporučují akci předem konzultovat s místní hasičskou správou z důvodu předejití hlášení falešných požárů a prevence (odborná konzultace) přijatých opatření. Problematika požární ochrany jde již nad rámec článku, ale pár užitečných tipů naleznete na webu Hasičského záchranného sboru ČR http://www.hzscr.cz/clanek/jak-prozit-paleni-carodejnic-bez-uhony.aspx či skautských a outdoorových webech.

Les

V lese a 50 metrů od něj je dle § 20[1] zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, znění p.p. zakázáno rozdělávat ohně. Výjimku může dle § 20/4 povolit vlastník, tj. soukromý či obec  nebo obecní úřad s rozšířenou působností dle § 47/1a ve spojení s § 48/1f[2]. Tento úřad rovněž povoluje organizované či hromadné sportovní akce v lese (§20/5).

Někde vyhláškou výslovně zakazují rozdělání ohně ve veřejné zeleni. V Praze jsem takový zákaz nenašel, ale je pravděpodobné, že by takový oheň nebyl povolen. Poplatek by v Praze byl vypočten dle vyhlášky 5/2011 ve znění vyhl. 22/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tj. 4 Kč za započatý den a metr čtvereční. Ohlašuje se úřadu městské části (přesněji žádá o souhlas) 7 dní předem u krátkodobé akce 1 den předem.

Veřejné prostranství obce

Režim veřejných prostranství obec upravuje vyhláškou dle § 10[3] zákona 128/2000 Sb. o obcích, znění p.p. (případně analogicky zákona o Hl. městě Praze), jež zpravidla stanoví povinnost ohlásit a zaplatit nadstandardní užití veřejného prostranství (např. užití prostranství pro rozdělání ohně jako kulturní akce dle § 10b). V ohlášení bude nutné uvést i, co se zamýšlí, tedy např. otevřený oheň.

Veřejné prostranství definuje § 34 jako všechny bez omezení přístupné prostory v obci (viz citace[4]). Území obce definuje § 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, znění p.p jako územní celek, který je vymezen hranicí obce.“ Obec tedy z pohledu zákona o obcích nekončí přeškrtnutou cedulí u silnice jako tomu je u zákona o silničním provozu. Obec tedy může zpoplatnit i místa mimo zastavěné území obce např. ve volné krajině či v lese.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Zavádí jej obec dle § 14 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, pp obecně závaznou vyhláškou.

§ 4/1 „Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

 …

            (4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,-Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.“

Závěr:

Rozdělání ohně v obci předběžně konzultujte s obecním úřadem, zda je Váš záměr vůbec reálný a co budou požadovat, případně jim zaslat draft žádosti. Po jejich připomínkách ohlásit oheň na místní hasičské správě a konzultovat přijatá protipožární opatření. Zaslat formální žádost o povolení akce na příslušný obecní úřad s náležitostmi, jež považuje příslušná obecní vyhláška.


[1]              § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, znění p.p.

Zákaz některých činností v lesích

(1) V lesích je zakázáno

a) rušit klid a ticho,

b) provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt, budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty,

c) vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d) těžit stromy a keře nebo je poškozovat,

e) sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

f) sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les,

g) jezdit a stát s motorovými vozidly,

h) vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu,

i) vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j) mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních,

k) kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

                l) odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

m) narušovat vodní režim a hrabat stelivo,

n) pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům a průhon dobytka lesními porosty,

o) znečišťovat les odpady a odpadky.

(2) Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně je zakázáno také do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

…(4) Vlastník lesa může povolit výjimku ze zákazů uvedených v odstavci 1 písm. a) až k). Pokud by touto výjimkou byla porušena práva jiných vlastníků lesů, rozhodne na návrh vlastníka lesa orgán státní správy lesů.

(5) Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Orgán státní správy lesů může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Ustanovení odstavce 1 písm. g) a j) a odstavce 4 nejsou dotčena.

[2]              § 48 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, znění p.p.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností rozhodují …

f) o povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (§ 20 odst. 4),

g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo
hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud nepřesahují jejich správní obvod, …

[3]              § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, znění p.p.

„Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou

a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci jsou takové činnosti zakázány,

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně3) (dále jen „veřejná zeleň“) a k užívání zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,

d) stanoví-li tak zvláštní zákon.“ (např. § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, znění p.p.)

[4]              § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, znění p.p. „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory (rozuměj na území obce) přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

[5]              § 17 z. 133/1985 o požární ochraně, znění p.p.  Základní povinnosti fyzických osob

(1) Fyzická osoba je povinna

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,

b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,

c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,

e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,…

18 komentářů: „Rozdělávání ohně v přírodě a akce v obci (na veřejném prostranství)“

Dotaz: prosím o informaci, zda se grilování v kovovém grilu za použití dřevěného uhlí považuje za otevřený oheň a pokud ne, za jakých podmínek lze ve volné přírodě provádět.

Odpověď: ano, právní podmínky jsou tedy stejné, ohledně protipožárních opatření mrkněte na weby hasičských záchranných sborů či outdoor weby

Dotaz: je možné aby obec ve své rozhodovací činnosti došla k názoru, že obecně závaznou vyhláškou stanoví, že bude možné rozdělávat oheň v lese po předchozím zaplacení zvláštního poplatku na obecním úřadě? Není to v rozporu s lesním zákonem?

Odpověď: Dobrá otázka, též lze zpoplatnit, argumentace v doplněném oddílu „veřejné prostranství obce“.

Dotaz: Lze rozdělávat velkou (téměř 2 m vysokou) vatru při tzv. pálení čarodějnic na zahradě ve vzdálenosti 15 m od sousedního obytného domu? A to bez souhlasu, respektive při výslovném nesouhlasu sousedů?

Odpověď: po právní stránce zde není překážka, ledaže máte čarodejnice 3x týdně a kouř je pravidelně zanášen k sousedům, (nadměrné obtěžování kouřem nad míru přiměřenou poměrům – § 127 OZ). Samozřejmě si počínáte tak, aby nedošlo ke vzniku požáru (z. o protipož. ochraně).

Dotaz:

Pokud chceme s dětmi hrát v lese na táboře hry musíme o to žádat?

Odpověď:

Dobrý dotaz. V prováděcích předpisech není pojem „organizovaná“ či „hromadná akce definována. Odpovědný pracovník ministerstva zemědělství sdělil, že k tomu není výkladový materiál, a že se orientují dle nepsaného pravidla 1 třídy, s tím, že např. pro tábor pro 150 dětí, jež chodí hry hrát do lesa by bylo jistotou oznámení organizátora tábora dle lesního zákona, jež by bylo možné učinit jako paušál pro všechny turnusy sezóny.
Já bych rád ještě doplnil vlastním výkladem, že průchod několika tříd či táborových oddílů lesem, s tím že se v poledne zahrajete na babu či schovávanou patrně nelze považovat za organizovanou (ani hromadnou) akci v lese ve smyslu zákona (takovou akcí vždy bude vždy akce s oslovením veřejnosti). Případ nutného povolení bych viděl spíše na noční bojovku, kdy Vám děti prochází určitým úsekem lesa a vy je případně strašíte a zajišťujete (opravdu ve smyslu „akce“). A nebo případ, kdy lesní hry byly programově součástí daného tábora (stalo se mi na 1 z 8 táborů, kde jsme měli v lese pravidelnou kampaň ve stylu Pána prstenů -s několika plánovanými dny lesních her, prolpliž se územím, zasáhni nepřátele papírovou koulí, najdi poklad …).

Dotaz: Dobrý den,Je stanovena minimální vzdálenost pro rozdělávaní ohně ( pálení čarodějnic ) od soukromého pozemku kde se nachází rodinný dům. Popřípadě kde a na koho se mohu obrátit. Děkuji

Odpověď: To je praktický dotaz. Přesná hranice patrně není vymezena, ale lze se částečně orientovat dle následujícího. Příloha 8 vyhl. o technických podmínkách požární ochrany staveb http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23 požaduje min. vzdálenost hořlavých materiálů ve směru hlavního sálání od krbu 8m a 2m v ostatních směrech. Krb je něco jiného než ohniště, takže ty 2 metry použitelné nejsou, ale těch 8m určitě ano (argumentace a minory ad maius). Plus nutno zohlednit konkrétní podmínky (extrémní sucho apod.)

Dotaz: dobrý den, chystáme pálení čarodějnic a máme problém stím že na předešlém míste nám to nechtějí povolit a starosta obce nám vzkázal že nám to povolí pouze v parku. Ja mam velké obavy o bezpečnost a zároveň i o stromy. V parku není vhodné místo kde tak velky oheň udělat. čím nebo jakou vyhlaškou mohu argumentovat panu starostovi že to nemužeme udělat v parku.děkuji za odpoveď

Odpověď: Oprávněné osoba může vyhradit místo pro rozdělání ohně třeba i v lese. Ve vaší situaci bych se pokusil získat a předat (nikoli však s vítězným úsměvem na tváři neb žádáte o něco, kde není nárok) argumentaci hasičů.

Dotaz: Dobrý den,zajímalo by mě, zda se může rozdělávat oheň (pálit čarodějnice) v blízkosti středotlaku plynu a v jaké vzdálenosti. Středotlak plynu na tomto místě je sveden pod potok. Na obou stranách potoka se tak nachází odvětrávací potrubí. Děkuji za odpověď K.

Odpověď: Konzultujte s hasiči.

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz na pořádání ohně při májce. U nás v obci hasiči pořádají oheň v těsné blízkosti stánku s trafikou – cca 1-2 m, v blízkosti RD- cca 6-8 m, je to na veřejném prostranství těsně vedle hlavní silnice uprostřed obce v zástavbě. Pálí zde čerstvé osekané větve s jehličím, čerstvou kůru ze stromu a nevyschlá polena dřeva. Jiskry lítají po celém okolí. Je toto právně v pořádku? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Z hlediska občansko právního – obtěžování emisemi nad míru – to bude o.k. – jednou za rok. Zhlediska požární ochrany příště nafoťte a ptejte se odborníka na požární ochranu.

Dotaz: Je možno rozdělat malý ohníček (při dvou účastnících) – pouze na opečení pár buřtů v hluboké rokli (asi 30 m pod úrovní okolního terénu), kde žádné stromy nejsou a kde nějakých 30 let existuje ohniště (patrně založené kdysi skauty) i při období sucha (výška ohně do 1 m) ?

Odpověď: Pokud je tam roky stálé ohniště, lze usuzovat na místo vyhrazené pro rozdělávání ohně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *