Nezařazené

Přehled mých soudních sporů

Text slouží jako má pracovní reference.

Vyhrané soudní případy

2003 pozice: zástupce žalobce Vojenský úřad pro právní zastupování x neplatící vojáku z povolání za nájem služebního bytu – promlčený dluh na nájemném, argumentace platbou jako uznáním dluhu

2005 pozice: zástupce dlužníka x AK – 57000 Kč fiktivní půjčka za nerealizované studium – žaloba po 2 letech stažena

2009 pozice: zástupce jednatele žalovaného na vrácení odměn 480 000 Kč x AK. První instance přiznala nárok. Klientovi doporučeno odvolání s tím, že rozhodnutí soudu je chybné. Klient to nechtěl s tím, že to použije jako argumentaci v paralelním soudu. Na něm uzavřel smír tak, že získal i vše, o co šlo na prvním soudu.

2008 pozice: žalovaný autor x obchodník s cennými papíry – žaloba na ochranu jména právnické osoby s žádostí o náhradu škody 10 mil. Kč

2010-13 pozice: zástupce navrhovatele v insolvenčním řízení (dluh 460 000 Kč) – zapojili jsme se jako druhý navrhovatel ve fázi zamítnutí návrhu (jiný věřitel dostal zaplaceno a návrh stáhl) – procesně složité – již jsme nebyly pouze přistoupivší, ale usilovali o pozici „navazujícího“ výlučného navrhovatele insolvenčním řízení, v první instanci úspěšně prohlášen konkurs, v odvolání zamítnuto – má formální chyba – neověřený podpis navrhovatele. Napodruhé prohlášen konkurs, potvrzen vrchním soudem (k řízení se přidaly banky a ČR příslušný úřad práce). Navrhovatel dostal zálohu na náklady konkursu 25 000 Kč zpět v trestním řízení (zpronevěra majetku jednatelem dlužníka).

2014 pozice: zástupce černého pasažéra x AK – náklady protistrany na právní zastoupení sníženy z 4700 Kč na 1000 Kč – dle judikatury NS, ÚS

2017 – pozice: zástupce žalobce x cestovní kanceláří poskytnuty horší než smluvené služby. Vysouzen 7000 Kč rozdíl ceny a 7000 Kč náhrada újmy za zkaženou dovolenou. Nebýt to sestra, nežaluji to – časově se to nevyplatí (40 hodin právní práce a přípravy důkazů a podání a jeho doplnění – soudkyně se možná cítila poubouřena, že i toto někdo vůli žalovat a žádala doplnění zcela zbytečných důkazů).

Zahrnuty jsou pouze sporné případy, nikoli jasné žaloby pohledávek.

Prohrané soudní případy

2016 pozice: zástupce žalovaného x AK: dluh 8000 Kč neplacen, na výzvu nereagováno. Rozporovány náklady na uplatnění pohledávky. Má chybná domněnka, že předžalobní výzva má být 7dní před podáním žaloby doručena (ve skutečnosti má být odeslána). 1700,- za přísudek navíc uhrazeno klientovi.

Mimisoudní spory

výhry

2006-8 – pozice: žalovaný dlužník x šmejdi – zasláno jiné spodní prádlo (neobjednaná zásilka) – obchodu poskytnuta lhůta pro 2 měsíců vyzvednutí, po 8. upomínkách to vymahačská agentura odepsala, podobný scénář se opakoval o pár let později se „švýcarskými“ žiletkami (2 upomínky) a vitamíny NaturaMed Farmaceutical (v telefonátu uznána neplatnost smlouvy uzavřené po telefonu)

2014 – 2019 – pozice: žalovaný dlužník x Družstvo na parkovací stání mělo ve stanovách příspěvky od členů, ale za zvýhodněné nájemné umožňovalo parkovat jen členům a nikoli např. Jejich nájemcům, členové tak platili příspěvky aniž by mohli užívat majetku družstva. Jejich místa pak byla za tržní nájem pronajímána cizím lidem. Po několi výzvách od advokáta mi družstvo dalo za pravdu a příspěvky v rozporu s dobrými mravy zrušilo.

2012 pozice:zástupce poškozené x Vietnam Airlines nadvakrát odmítly do ČR z Vietnamu přepravit osobu s trvalým pobytem v ČR, s tím, že nemá v pase razítko trvalého pobytu a pas a průkaz trvalého pobytu je nedostatečný. Stanovisko MV ČR – doklady jsou dostatečné. Odškodnění leteckou společností 1000 USD.

2015 pozice: zástupce SVJ x dodavatel oken VEKRA ČR odmítl realizovat závaznou dodávku oken pro SVJ s tím, že se spletl a uvedl cenu bez DPH (zadávací dokumentace včetně DPH). Navýšili jsme cenu o 10% jako gesto dobré vůle a pohrozili soudním vymáháním plnění.

2016 – pozice: zástupce dlužníka x autopůjčovna – dlužník nevrátil dodávku včas. Půjčovna chtěla auto vrátit do půli dalšího dne, jinak že by přišla o zakázku. Uhrazen další den 1000 Kč odmítnuta smluvní pokuta 1500 Kč. Pracovník půjčovny na to konto požadoval náhradu za již existující škodu na voze, volána policie a oznámen přestupek podvodu.

2018 – pozice: zástupce spotřebitele x šmejdi nechtěli vzít zpět luxusní křeslo za 60 000 ve lhůtě 14 dní

Nejsou zahrnuty spory, kde jsem právně radil jako redaktor (v podstatě anonymní bezplatná báze) magazinspotrebitele.cz a neznám jejich výsledek. Nikdo mi nic nevyčetl, o případných chybách či prohrách nevím.

Praxe 1-3 2020 KŠD LEGAL

Prosinec 2019

Navýšení kvalifikované účasti v bance

Důvěryhodnost vlastníka poskytovatele úvěrů – rozporování Úř. sdělení ČNB

Nabytí obchodníka s cennými papíry – rizika

Leden 2020

5 plných mocí

5 sdělení soudu o procesním nástupci

Stanovisko ke změně obchodních podmínek pro derivátové smlouvy banky (režim bankovní krize)

Dodatek k obchodním podmínkám banky – připomínkování

Stanovisko vedlejšího účastníka k vadám díla – dálnice

Stanovisko – podmínky prodeje nemovitého majetku od organizační složky státu (hasiči)

Výzva k úhradě pohledávky

Stanovisku k obsahu kvalifikované výzvy pro posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny veřejné zakázky

Způsob ocenění nákladů AK pro posouzení udržitelnosti mimořádně nízké nabídkové ceny

ukončení nájemní smlouvy

smlouva o zápůjčce

výpočet nákladů soudního sporu

únor 2020

Stanovisko – úkony a aspekty přeměny místní komunikace z třídy IV. na třídu III.

Stanovisko – vlastnictví rybí obsádky při odstoupení od pachtu

Pachtovní smlouvy rybníků

Smlouva o software na objednávku – připomínkování a dohoda o narovnání z této smlouvy

Výzva k úhradě pohledávky

zápis orgánů a zakladatelů obecně prospěšné společnosti

Vzdání se práva na odvolání

činnosti a kvalifikace potřebné pro chov a prodej domácích zvířat a pěstování a zpracování hmyzu jako krmivo

Stanovisko, jak zabránit protistraně, aby čerpala bezpodmínečnou bankovní záruku, přestože klient plnil řádně

Stanovisko – zůstatek na 100 let staré vkladní knížce, zda lze vklad vybrat

Předběžné projednávání s ČNB klientem – bankou zamýšlených kroků s ohledem na hranice zákona o bankách a nařízení o kapitálové přiměřenosti

Zákaz sjednání dodatečného zastavení zásob

Povolení ke zřízení dodatečného zástavního práva

smlouva o zápůjčce

Stanovisko – určení základu pro výpočet nákladů právního zastoupení z požadované nehmotné újmy

Březen 2020

informace soudu o probíhající mediaci a návrh na prodloužení lhůty k dokončení jednání v rámci mediace

Stanovisko – zákonné podmínky pro založení nadace

plná moc, účast na vyhlášení rozsudku

Výzva k úhradě pohledávky

Stanovisko Platforma pro vlastnictví majetkových práv k automobilovému závodníkovi

Stanovisko – k úspěšnosti žaloby při odstoupení od koupě vozu v záruky za jakost

Stanovisko ke zpětvzetí odstoupení od koupě vozu, pokud jej protistrana neuznává

Stanoviska a výzva k novému jednání o smlouvě při podstatné změně okolností (zrušena konference v hotelu v důsledku corona viru)

Dodatek smlouvy o palivových kartách k placení mýtného

Stanovisko, zda je uznáván zaručený elektronický podpis na základě kvalifikovaného certifikátu francouzské společnosti (nařízení eIDAS)

Rekonstrukce případu a vyšetřování odpovědnosti za nepojištěné vozidlo v účetní evidenci klienta, kdy pojištění měla starost jiné společnost (pojištění zaniklo v důsledku splátky dluhu při zajišťovacím převodu práva)

Návrh na smír doručený prostřednictvím exekutora tlumočený klientovi

Rešerše zpochybněný nezaujatosti soudního znalce obvykle spolupracujícího s proti stranou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *