Právní pojednání

Focení a pořizování záznamu bez souhlasu – osoby, v kině a divadle?

Shrnutí

Pro komerční použití záznamu (vyjma zpravodajství a v některých případech vytvoření vlastního uměleckého díla), potřebujete vždy souhlas dotčené osoby.

Lze zaznamenat umělecké dílo (obraz, muzejní exponát), vyjma filmů v kině, či výkonů výkonných umělců – koncert, divadlo (více zde) pro osobní užití. Tzn. lze zhlédnout s rodinou, případně s pár přáteli. Pro oživení čistě Vašich vzpomínek lze dle mého názoru zaznamenat i návštěvu kina, divadla i koncertu – to co vidí Vaše oči a slyší Vaše uši si pro sebe můžete i nahrát. Riskujete nakladačku ochranky a prohru u nižšího soudu.

Formálně nelze pořizovat záznam osobnostní povahy (osoby, jejich intimní věci, jejichž záznam resp. jeho použití by mohlo zasáhnout do jejich soukromí či důstojnosti) a záznamy s výjevy pod ochranou autorského práva (např. divadlo, koncert). Správně by zákaz pořizování záznamu osobnostní povahy či záznamu, jehož předmět pokrývají autorská práva, neměl platit na záznamy a jejich použití za účelem uchování a připomenutí vzpomínek pořizovatele záznamu. Pro tento účel by mělo být možné zaznamenávat vše, co legálně vnímáte, vyjma shromažďování údajů o určité osobě („nenáhodné“ sledování někoho), eventuálně vyjma aktů intimní či choulostivé povahy. Tento názor by se však aplikoval až s podporou Ústavního soudu, neboť je v rozporu s občanským zákoníkem. Půjdete-li proti aktuálnímu občanskému zákoníku do ústavně právního sporu, pravděpodobnost výhry odhaduji na 95%, v případě prohry počítejte se ztrátou až 30000,- včetně odvolání (nezahrnuje případně vašeho advokáta).

1.Focení a zaznamenávání věcí

Občas slyšíme, co vše není možné zaznamenávat, aniž by se bralo do úvahy kritérium soukromé povahy. Některé věci jsou jasné např. intimní věci (spodní prádlo, dopis, zařízení pokoje či ložnice). Těžko za takové věci považovat dům či auto samo o sobě. Tyto věci jsou všem na očích a soukromou povahu nabývají až při zvláštních okolnostech, kdy použití záznamu by mohlo být zásahem do života fyzické osoby (např. auto před domem milenky, dům s nepořádkem na dvorku). Problém nevidím ve focení v místech veřejně přístupných, ať jde o soukromý pozemek či dokonce komerční interiér, ledaže návštěvní řád na základě objektivních důvodů (jiných než osobnostních) zakazuje. Např. na návštěvě v továrně, kde chrání své know how a duševní vlastnictví nebo Sixtínské kapli se nesmí fotit ani bez blesku. Nevím, zda je to ten důvod, ale řekněme, že pokud by povolili focení bez blesku, lidé je zapomínají vypínat a tak raději zakážou focení zcela. Co může veřejnost běžně vidět, nelze považovat za věc osobní povahy, jejíž záznam by byl zásahem do osobnosti. Samozřejmě pokud nepůjde o nějakou nahodilou dehonestující událost, např. se o obchodě zrovna vysype bedna s jogurty. Nelze to pak nafotit a psát, jací jsou tam dobytci.

§ 30 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících (autorský zákon)  umožňuje až na výjimky pořídit záznam díla ve smyslu autorského zákona např. literárního či uměleckého, tj. též i architektonického pro osobní potřebu (více zde). § 31 umožňuje zaznamenat objekty trvale umístěné na veřejném prostranství a takový záznam dále užít s podmínkou uvedení autora(je-li znám), názvu a umístění díla.

2.Focení a zaznamenávání lidí

Vychází se z úpravy §84 anásl. OZ 89/2012 Sb. účinný od 1.1.2014.

Úřední licence dle § 88 je v celku jasná a navíc pro běžného člověka bezvýznamná. Použití fotek či videa pro vědecké účely § 89 je také poměrně snadno pochopitelné, neboť to by bez souhlasu dotčených často nebylo možné, a to v rozporu s potřebami společnosti. Bylo by škoda nezdokumentovat průběh nemoci. Na druhou stranu, např. pacient AIDS by se patrně jen těžko vyrovnával se zveřejněním svého obličeje, byť s příznaky nemoci ve veřejně přístupném vědeckém článku. Proto je licence korigována zákazem použití v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.

Zpravodajská licence (§ 89) se váže na podmínku zpravodajství přesněji řečeno na skutečnosti, o nichž si veřejnost přeje být informována (jednoduše řečeno, to co je obvyklým obsahem zpráv či dokumentárních filmů).I zde však platí podmínka zákazu rozporu s zájmy fyzické osoby např. pokud je např. při havárii zachycen účastník či svědek nehody před zmiňovaným domem milenky.

Pokud tedy budete točit dokument o městských parcích a náhodně zachytíte osobu v zesměšňující či neuctivé pozici, odstraňte záznam na její žádost, není-li takové žádosti učiňte opatření pro znemožnění její identifikace diváky záznamu. Není však třeba vymazávat či rozmazávat obličeje lidí zachycených při na veřejnosti běžné činnosti (tj. chůze, hraní si dětí, líbající se dvojice), je-li délka záznamu dotčené osoby úměrná cílům dokumentu (natáčení rande kamaráda zjevně nebude dokumentem o městských parcích). Výjimkou bude případ, kdy Vás o dotčená osoba požádá o odstranění záznamu (např. nevěrný manžel). Pak bude třeba záznam odstranit. Pořizovatel záznamu nemusí být profesionálním či amatérským zpravodajcem – stačí jen, když zpravodajci záznam předá.

U důvodů umělecké licence nevidím rozdíl v přidané hodnotě společnosti v komerčním umění a focením obyčejného člověka pro potěšení jeho a jeho blízkých. Vnímám ji jako nadbytečnou, s tím, že člověk by měl být až na určité výjimky (dále) oprávněn zaznamenat to, co svými smysly vnímá.

Výše uvedené záznamy lze použít pouze pro účely dané licence nikoli tedy např. pro reklamu.

Pro známé osobnosti je režim mírnější. Vychází se z toho, že mají snést vyšší míru zásahu do soukromí. Běžné focení na veřejnosti (nikoli v choulostivých pozicích) je akceptovatelné pro účely osobního použití a jako ilustrační fotky pro zpravodajství o daných osobách. Někteří velmi vysoce postavení byznysmeni např. jako Kellner jsou schopni zaplatit redakce, aby užívali pouze 20 let starou foto pro zachování soukromí.

Záznamy osobnostní povahy

3.1. Pořízení záznamu osobnostní povahy bez souhlasu „pro účely osobní vzpomínky“, nutné budoucí změny zákoníku v důsledku kolize osobnostních práv

 § 84 zakazuje i pouhé pořízení nikoli pouze použití snímků osobní povahy bez souhlasu dotčené osoby. V současné situaci je pořízení bez souhlasu dotčeného (a nejde o případ zpravodajské, úřední, eventuálně umělecké licence viz výše) považováno za zásah do osobnostních práv dle § 81 a dotčený se může domáhat žalobou na odstranění zásahu do práv, tj. smazání záznamu.

Podíváme-li se na citaci čl. 10 Listiny základních práv a svobod, je zjevné, že pouhým pořízením záznamu bez dalšího použití nemohou být nijak dotčena osobnostní práva chráněná zejména čl. 10 listiny a čl. 81 a násl. OZ. Proti tomu navíc právo pořizovatele záznamu zaznamenávat svůj život, podobně jako nyní zaznamenávají a do paměti ukládají dění kolem nás naše smysly, budou tak v budoucnu patrně automaticky činit naše osobní elektronické deníky. Nikdo není pánem odraženého světla či zvukových vln, ani vzduchu, který právě vydechl někdo jiný. Člověk má právo zdokumentovat svůj život, neboť tím, aniž by jej sdílel s ostatními, nikomu neubližuje (srov. též článek 4 listiny). Současná legislativa pořizování záznamu  dlouhodobě nemůže obstát a je třeba ji zúžit a definovat okolnosti, za nichž záznam osobní povahy pořídit nelze.

a) cílené shromažďování údajů o určité osobě (srov. čl. 10/3 listiny). Např. soukromý detektiv dnes těžko obhájí tvrzení, že natáčením sledovaného vlastně též dokumentuje svůj život, neboť je to jeho práce – to by již bylo tvrzení zcela účelové a nepravdivé.

b) Nejistotu mám pouze ohledně záznamu aktů vysloveně intimní či dehonestující situace, jež se staly nikoli vinou dotčeného (např. se pokálí při záchvatu, nebo se duševně sesype). Slušný člověk to nefotí, ale pomůže. Ale v budoucnu bude mít i automatický záznam této své pomoci, má jej snad mazat? Původně jsem tvrdil, že ne, neboť je to součást jeho života, stejně jako jeho paměť, jíž nikdo nevymaže. Právo dotčeného na soukromí či ochranu, cti a důstojnosti rovněž nebude dotčeno, neboť se bavíme pouze o záznamu pro osobní vzpomínku nikoli použití záznamu. Ale bude dotčeno právo na ochranu jeho osobnosti ve smyslu duševního případně i fyzického zdraví v důsledku obav z možnosti zneužití takového záznamu. Takový záznam tedy lze pořídit/uchovat bez souhlasu, ale nikoli v případě nesouhlasu dotčeného. To samé platí o záznamu v osobních prostorech (byt, hotel, převlékárna, WC). Pokud o záznamu dotčení nebudou vědět, či s ním souhlasit mlčky, nemůže dojít ani k jejich obavám a následnému poškození psychického či fyzického zdraví. Samozřejmě se stále bavíme pouze v rovině, že záznam neuvidí nikdo jiný než vy.

c) dostal-li se aktér záznamu do  intimní či dehonestující situace svou vinou (např. sázka proběhnout nahý Václavák) jsem pro ochranu pouze u osob mladších 18 let.

Domnívám se, že pokud by pořizovatel záznamu pořídil záznam čistě pro osvěžení vlastních vzpomínek a s argumentací výše by se obrátil na Ústavní soud, ústavní soud by patrně zákaz pouhého pořizování záznamu osobní povahy v 84 OZ zrušil. Srov. argumentaci I. ÚS 191/2005[2], kde dovodil, konkludentní souhlas účastníka tel. hovoru se záznamem vzhledem k technickému charakteru spojení. Domnívám se, že závěr je o.k., ale argumentace chybná. Kámošům se ježí vlasy na hlavě, když jim říkám, že si automaticky od jisté zkušenosti nahrávám každý hovor a s nahráváním nadšení nejsou, asi bych mohl uzavřít, že s ním nesouhlasí. Klíčová je původní argumentace dle čl. 4 listiny tj. šetřit konflikt základních práv dle jejich podstaty a smyslu. Pouhý záznam bez dalšího použití (tj. sloužící jen jako naše osobní externí paměť) nemůže být sám o sobě zásahem do soukromí, cti či důstojnosti jiného. Více související článek Použití záznamu videa a telefonních hovorů jako důkazu.

Pro dobrovolné akty na veřejnosti, nikoli pro telefonní hovor (nemá veřejný charakter) či akty v osobních prostorách (byt, převlékárna), by bylo možno použít podpůrnou argumentaci „souhlasu konkludentního“, přesněji skutečnost, že v současné době je se záznamem naší osoby při sociální interakci na veřejnosti je nutné vždy počítat (průmyslové kamery v obchodech, policejní městské kamery, satelitní kamery …). Pokud dotčený nechce být stresován tím, že je někým vidět či zaznamenán v určité, byť i choulostivé situaci, tak ať to na veřejnosti nedělá a neubírá ostatním právo na zachycení jejich života, tj. života kolem nich.

3.2. Odpovědnost za neúmyslné zpřístupnění osobních vzpomínek

Co když ztratíte záznamové zařízení „svých vzpomínek“ či je Vám záznam odcizen a následně použit či zneužit. V tomto případě by měl být odpovědný narušitel. Vy a osoby na záznamu by jste byli poškození (potenciální žalobci). Avšak vidíme, že sami zákonodárci v této oblasti tápou, takže soudci na tom nemohou být lépe (viz též judikatura popsaná v Použití záznamu videa a telefonních hovorů jako důkazu). Nelze tedy vyloučit, že odpovědnost za zneužití vašeho záznamu cizí osobou by částečně byla vztažena i na vás – argumentace v duchu „mohl jste očekávat, že samotným pořízením záznamu vystavuje dotčenou osobu též riziku zneužití záznamu, a tedy nesete částečnou odpovědnost za zneužití. Domnívám se, že soudci by měli důsledně odlišovat odpovědnost pořizovatele záznamu v případě, že se ani nepřímým úmyslem neúčastnil šíření záznamu, neboť jde o samostatné a zcela oddělitelné skutky.

3.3. Úmyslné porušení

Žaloba na zdržení se zásahu do osobnostního práva (tj. odstranění záznamu) + příslušné náklady na soudní poplatek 2000 (položka 4 přílohy z. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, znění p.p.) a náhradu právního zastoupení 15 000,- (§6b vyhlášky 484/2000 Sb. o paušální sazbě výše odměny za zastupování účastníka advokátem pp) + případné svědečné (bude stačit 1 osoba,) v závislosti na ušlém výdělku (§ 23 vyhl. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy) náhradu ušlého výdělku nijak nelimituje, ale domnívám se, že pokud by to mělo být více než 10 000 za den, soud by patrně náhradu přiznal jen částečně). Přičemž před tím, než bude věc řešena právní cestou, by dotčený měl dát najevo nesouhlas s pořízením záznamu.

4. Použití záznamu osobnostní povahy

a) Důraz na zákaz „dalšího“ použití záznamu osobnostní povahy bez souhlasu

Důležité je zamezit použití resp. ponechat odpovědnost za použití v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby. Lze tedy vyfotit třeba spodní prádlo kamarádky, pokud jej nechala volně přístupné pro Váš pohled. Nelze ale naběhnout s fotkou do třídy nebo ke kámošovi a ukázat jí.

b) (doplněno 30.1.2013) Použití záznamů osobnostní povahy, pořízených na veřejnosti pro rodinu a přátele=v podstatě „umělecká licence „

Domnívám se, že právo na život, záznam svého života (s omezujícími podmínkami oddílu 3) zahrnuje rovněž sdílení vzpomínek a zážitků se svými blízkými, nejen osobami blízkým ve smyslu oz, ale i s přáteli. Toto ústavní právo dle mého názoru tedy rovněž prolamuje zákaz § 84 OZ pořizování a použití záznamů osobní povahy. Pokud tedy robotický fotograf Google Streetview zachytí Frantíka (rozuměj Francouze – skutečný případ) jak venčí Frantíka (čurá) a sousedi se mu smějí, jelikož je hlavní hvězdou google map v nějakém francouzském provinčním městečku, je to poměrně tvrdý trest, že si odskočíte, kde zrovna nemáte. Pokud ale vyfotíte páreček v lese, nešíříte to, neukazujete po vesnici, škole či sociální síti a jen dáte k nahlédnutí pár kámošům, nevidím v tom porušení práva. Člověk by měl počítat s tím, že po světě nechodí sám a když dělá něco neobvyklého, že to ostatní zaznamenají, ať již do paměti či do kamery a poví o tom dalším …

c) Použití záznamů designu

Co se týče záznamu věcí s průmyslovými vzory chráněným designem, např. automobily, zde se ochrana týká pouze komerčního použití záznamu viz dotaz a odpověď v komentářích.

5. Záznam protiprávního jednání

Takový záznam je možné pořídit a použít. – více v článku Nahrávání a použití záznamu videa a telefonních hovorů jako důkazu.

6.  Nahrávání úředníků a policistů při výkonu úřední činnosti (doplněno 6.11.2017 na dotaz čtenáře)

Předpokládejme, že při úředním úkonu jste jen Vy a úředníci a nikoli další osoby, jejichž osobnost by bylo třeba chránit. Hned několik důvodů, proč by záznam musel být umožněn i proti vůli policisty či úředníka. Ten nejjednodušší je asi reciprocita a rovnost před zákonem. Úředníci v rámci úřední licence mohou používat záznamy. Vy, pokud jste účastník řízení či osoba s právním zájmem na výsledku řízení (týká se Vás zpravidla majetkově, či konkrétně Vaší cti apod.) dle správního řádu máte právo nahlížet do spisu a pořizovat si výpisy a kopie. Dále by pak bylo Vámi zmiňované právo na obhajobu, jehož by bylo pořízení záznamu součástí. V neposlední řadě je i pořizování záznamu, pokud nejste účastník a ani osoba s právním zájmem na základě jakési občanské neinvazivní kontroly výkonu státní moci. Tyto všechna práva by každé samo za sebe měla přebýt právo úředníka na ochranu osobnosti, neboť osobnost úředníka by při výkonu státní správy či samosprávy neměla hrát roli a měl by se soustředit na svou práci. Pokud je tam tedy osobnostní složka u úředníka z hlediska práva potlačena, je třeba před ochranou osobnostních práv úředníka preferovat jiná kolidující práva (tj. práva pořizovatele záznamu). Osobnostní práva úředníka však nelze ignorovat zcela a je-li to možné, měl by být upozorněn, že je nahráván. To neplatí, pokud policista, či úředník jedná zjevně ilegálně (např. zastřelí Vašeho spolujezdce, ač nemá důvod, jako se to stalo v USA). Samozřejmě, že nelze např. nahrávat policistu, jak močí u příkopu apod.

7. Nahrávání na veřejně přístupných místech bez osobnostní složky (aktualizace 2023)

a) Kolize s autorskými právy – natáčení v kině, divadle

Dle § 40 autorského zákona (121/2000Sb.) má autor právo na odstranění zásahu do svých práv, tj. v tomto případě na smazání záznamu a v případě použití dle § 40/4 dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem (tj. při použití pouze pro Vás 2x cena lístku za každé použití, pokud je již na CD tak 2x cena CD). Obdobně porušování práv výkonných umělců v divadle, na koncertě. Zde (stále se pohybujeme v režimu použití pouze pro Vás, nikoli např. při zveřejnění či jiných významných zejména komerčních zásazích) bude obdobná situace právních (soudních) náhrad jako výše. Trestní zákon (§ 270 z. č. 40/2009 Sb.) se na samotné pořizování záznamu pro nepatrnou společenskou nebezpečnost činu aplikovat nebude.[4] I pokud si záznam např. divadla či koncertu pustíte jen vy sami (bez rodiny), hrozí však pokuta za neoprávněné užití dle § 105a autorského zákona. V takovém případě, pomineme-li, že se o tom zpravidla nikdo nedozví, by pokuta byla velmi nízká (srov. § 37 zákona 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), odhaduji 1000,-. Pokud se záznam rozšíří či unikne na veřejnost bez vaší viny (absence zavinění a viny v případě přestupku resp. trestného činu výše), domnívám se, že nelze zaměnit vinu za pořízení záznamu a použití záznamu.Tj. pořizovateli záznamu by neměla být přisouzena odpovědnost za škodu vzniklou šířením záznamu třetí osobou (samozřejmě s výjimkou spolupráce, přímého či nepřímého úmyslu pořizovatele záznam šířit prostřednictvím jiného).

b) Kolize s právy na ochranu know how – obchod , továrna

V továrně může být zákaz focení pro ochranu know how. Stejně tak v obchodě – např. systém rozmístění produktů, marketingové a skladové triky aj.

V prodejně – obchodních prostorách v zásadě nejde o záznam věcí osobní povahy. Nenapadá mě, jak se takovému jednání právně bránit. I pokud bude v prodejně zákaz focení a zákazník jej poruší, těžko na něm budete žádat, aby fotku smazal. V zásadě pokud jsou prostory přístupné veřejnosti až na výjimky ochrany děl před bleslem apod. ani případný zákaz focení nelze reálně vynucovat.

Proč by nahrávání na veřejně přístupných místech bez osobnostní složky jen pro vlastní potřebu mělo být zcela povoleno

Domnívám se, že součástí ústavního práva na život je vše, co naše smysly vnímají, a proto to lze elektronicky zaznamenávat, stejně jako to zaznamenává naše paměť, a to pro zachování a oživení našich vzpomínek. Tedy i film (kinematografické dílo, či výkony výkonných umělců – divadlo, koncert … Legislativa, ochranka a nižší soudy budou proti Vám (viz odst. dále) u Ústavního soudu by jste však s velkou pravděpodobností nakonec měli vyhrát, minimálně u focení v obchodech, továrnách a jiných veřejně přístupných místech chránících zákazem focení pouze know how. Tam prostě právo na záznam vzpomínek převažuje převažuje již nyní nad právem na ochranu know how. Výjimkou by mohly být dehonestující situace nezaviněné dotčeným. Např. v hypermarketu by se pozvracel zákazník. Tak nelze natáčet, jak tam mají nablito, ledaže to neuklidí 2 dny :). Nelze tam ani natáčet zaměstnance, jak třeba spí nebo dělají něco , co by neměli. To by již byla osobnostní složka. Naopak, protizákonné jednání by mělo být možné nahrát vždy (viz oddíl 5).

S nástupem technologií typu Google Glass převáží právo člověka na vzpomínky a záznam toho, co viděl nad právem ostatních, jež něco veřejně ukazují, ale nedovolují z toho pořídit záznam. Zakazovat focení v obchodě či továrně, kam chodí návštěvy je holý nesmysl i prakticky. Kde chce, nahraje si to. Takže o ochraně soukromých zájmů vystavovatelů v podstatě nemá smysl hovořit a prioritu bude mít občas s právem na vzpomínky.

U filmů a audio video je to složitější. Tam to neukazujete veřejnosti, ale jen tomu, kdo za to ukázání zaplatí. Na druhou stranu v ČR si každý může pořizovat kopie audio video pro osobní účely. Kopie filmu z plátna (tj kopie záznamu díla) a z netu není až tak velký rozdíl. Řekněme, že to nedopadá na živá představení. Ale i tak se s právem na záznam vzpomínek a našeho zážitku i z divadla či koncertu a jeho převahou nad autorským právem bude muset zákonodárce a judikatura časem vypořádat. Možná to ještě nebudou dnešní ústavní soudci, ale třeba již ústavní soudci, mí vrstevníci, v roce 2035.

Čím dál více to též bude otázka jen akademická. Při dnešní kvalitě záznamových zařízení si nahrajete kdekoli, cokoli. A právo se tomu bude muset přizpůsobit. Bude to muset dopadnout i na vojenské objekty, přístupné dalekohledem z veřejných míst. Což je nyní v některých i demokratických zemích – např. Kypr – zatím naprosté tabu.

Zajímavé, že tento článek četli od 2012 nižší desetitisíce lidí a nikdo proti tak kontroverznímu názoru do 2023 nezvedl hlas. Právo zaznamenat svůj život tedy i živý koncert určitě jednou předčí práva autorů, obchodů a továren. Otázka je jen Kdy? Můj odhad. Už současným ústavním soudcům to nejspíše pořádně zamotá hlavu a možná to rozštípnou již i oni sami a nebudou čekat na další generaci. Samozřejmě takto pořízené pro záznamy autorských děl bude po této předpovězené změně nadále platit, že je nesmíte sdílet a budou jen pro oživení Vašich vzpomínek.

8. V zásadě Foťte si co chcete s výjimkou nesouhlasu se záznamem v osobních prostorách či choulostivé situace nezaviněné dotčeným. Nedávejte najevo, že právě fotíte, není rozdíl ve filmování a čtení si v mobilu a pokud to může být jakýmkoli způsobem pro dotčené osoby choulostivé, nikomu to neukazujte. Pokud jste přistiženi při záznamu a nechcete riskovat ústavně právní spor, lžete dokud to půjde, že jste nahrávali na mobil Vám prakticky nikdo neprokáže. Pokud ano, při nesouhlasu potvrďte odstranění záznamu (možno též lživě). Lhát se nemá, ale zákon je jasně špatný. Dejte pozor, ať se o záznamu dotčený nedozví – pak již by jste v případě soudu ústavně právní spor museli absolvovat, aby jste vyhráli a nehradili náklady protistrany. Odpovědnost za použití záznamu by měl nést ten, kdo jej použil. U záznamů v kině, představení a koncertů bych si dal zatracený pozor, aby záznam neviděli jiné oči než vaše a zejména, aby se nedostal do jiných než vašich rukou. V kině, divadle bude situace obdobná, až na to, že při směřování mobilu na plátno se budete obtížněji vymlouvat na čtení sms, takže spíše počítejte s ústavně právní obranou.

Každopádně, a co zejména v zákoně jde, je použití záznamů způsobilé způsobit dotčeným újmu. Pokud tedy porušíte občanský zákoník pořízením záznamů osobní povahy či záznamů výjevů dotčených autorským právem, tyto záznamy nešiřte a neukazujte lidem, jimž nevěříte.

Nezapomeňte, že do cti, důstojnosti i soukromí, lze zasáhnout i jinak než záznamem, třeba pouhým vyprávěním vlastní zkušenosti, jež měla být určena pouze vám či zůstat zcela skryta.

Návrh de lege ferenda: umožnit v 12 občanského zákoníku pořizování záznamu všeho, co člověk oprávněně vnímá za účelem připomenutí vzpomínek pořizovatele záznamu s výjimkou nesouhlasu se záznamem v osobních prostorách, choulostivé situace nezaviněné dotčeným resp. zaviněné, jde-li o osobu mladší 18 let.

JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., redaktor

Související články:

Obrana proti zásahům do osobnostních práv 23.4.2012

Použití záznamu videa a telefonních hovorů jako důkazu 13.8.2012

Kopírování filmů a hudby pro vlastní potřebu / Natáčení a focení v kině, divadle, na koncertě


[1]             pozn. převedena do http odkazu

[2] Bod. VI. „Ústavní soud již opakovaně judikoval, že k omezení základních práv či svobod, i když jejich ústavní úprava omezení mnohdy nepředpokládá, může dojít i v případě jejich kolize. Základní je v této souvislosti maxima, podle které základní právo či svobodu lze omezit pouze v zájmu jiného základního práva či svobody. Při úvaze o prioritě jednoho ze dvou v kolizi se ocitajících základních práv je nutno zkoumat, zda byly využity všechny možnosti minimalizace zásahu do základního práva druhého. Při střetu základních práv, které stojí na stejné úrovni, bude vždy věcí nezávislých soudů, aby s přihlédnutím k okolnostem každého jednotlivého případu pečlivě zvážily, zda jednomu právu nebyla neodůvodněně dána přednost před právem druhým. Tak to ostatně stanoví i čl. 4 odst. 4 Listiny, který ukládá orgánům aplikujícím právo, aby při této aplikaci šetřily podstatu a smysl základních práv….Je nepochybné, že každý má právo zaznamenávat své vlastní telefonické hovory. Jestliže tedy D. Z. zaznamenal telefonní hovor s K., nijak tím nezasáhl do jeho práv na ochranu dopravovaných zpráv. V tomto směru souhlasí Ústavní soud s argumentací Nejvyššího soudu i Vrchního soudu v Olomouci, neboť existuje obecná povědomost o tom, že telefonát může být technickou cestou druhým účastníkem zaznamenáván. Pokud pak volající přesto telefonát za těchto předpokladů uskutečňuje, lze dovozovat, že tím konkludentně souhlasí i s možným pořízením zvukového záznamu tohoto telefonátu.“

140 komentářů: „Focení a pořizování záznamu bez souhlasu – osoby, v kině a divadle? aktu 22.1.2013“

Dotaz: chtěl bych si udělat web o zemědělské technice, které by se zabývali zemědělskou technikou a pokud bych chtěl točit a fotit zemědělskou techniku beztrestně, kam si musím jít zažádat o licenci, a o kterou žádat?

Odpověď: Zde už jde o lehký posun nad rámec článku, a to k užití záznamu. Pořizováním či užitím záznamů čistě zemědělské techniky se do konfliktu s osobnostními právy nedostanete. Zde jste mírně limitován zákonem č. 207/2000 Sb. , ve znění p.p. o ochraně průmyslových vzorů, kde § 23 vylučuje z ochrany jednání uskutečněná pro neobchodní účely. Pokud tedy budete informovat o zemědělské technice a užívat při tom fotky standardní kvality či filmové reportáže, licenci nepotřebujete. V extrémním případě, pokud by návštěvnost Vašeho webu měla být založena ze značné části na „distribuci designu“, tj. chodili by k vám nikoli pro Vámi shromážděné informace a postřehy, ale z důvodu možnosti stáhnout fotky výrobků chráněných průmyslovými vzory ve vysokém rozlišení jako plakáty či tapety, a web by byl provozován za obchodním účelem, ať již s úmyslem výdělku přímo na downloadu elektronických plakátů či nepřímo na reklamách z webu, konzultujte věc s dotčenými výrobci. Nicméně dokud web negeneruje příjmy, tak Vám nikdo neprokáže, že to nemáte jen jako hobby. 2023 jj tento první dotaz z 2012 si ještě pamatuji.

Dotaz: Mam mensi dotaz, soused jez vlastni pozemek, pres ktery vede ucelova komunikace (zde probiha soudni rizeni..zda to komunikace je ci neni – mesto deklarovalo ze to komunikace je, takze pruchod je zatim legalni) si foti dospele i deti jez pres tento pozemek chodi. Zatim zadnym zpusobem nedoslo ke zverejneni, presto se nam (prochazejicim) tato cinnost nelibi. Je nejaky zakony postup, jak jej donutit tuto aktivitu necinit, pripadne zaznamy odstranit (Pripadne jej i potrestat)?

Odpověď: Mrkněte na související články, potrestat zde nelze. Žalobu na zdržení se zásahů do osobnostních práv nedoporučuji. V lepším případě Vám uhradí soudní poplatek a náklady právního zastoupení, moc nezískáte (dejme tomu odstranění záznamů a zabránění dalšímu focení) a ztratíte spoustu energie. V horším to důkazně neustojíte, např. přesvědčí soud, že si jen fotil předmět soudního sporu, nebo tam mohou být i další právní aspekty – fotil si svůj majetek, a budete platit Vy jemu … Žaloba má smysl v situaci citelného nikoli formálního zásahu do práv.

Dotaz: Opravdu může bulvár legálně komerčně zveřejňovat situace ze soukromí „celebrit“? I takové, které pořídili vyloženě proti vůli těchto „celebrit“? Nedá se nějak zabránit takovému zveřejňování nelegálně pořízených fotografií ze soukromí? Některé celebrity jsou naštvané, že jim bulvár leze do soukromí, ale nevypadá to, že by měly nějakou právní ochranu?

Odpověď: Zde tedy dotaz opět lehce nad rámec tématu a to k použití záznamu pro zpravodajství o známých osobnostech.
U známých osobností mi přijde korektní ve vztahu k médiím (bulváru) za právem chráněné považovat pouze to, co je veřejnosti dostupné pouze při překonání překážky (ať již fyzicky – přelezení neprůhledného plotu pro foto u soukromého bazénu, lstí, či zradou milence, jež zveřejní záznam ze společných intimních hrátek) a dále pak vždy choulostivé situace nezaviněné dotčeným. Pokud jste Karle slavnej, nemůžete se divit, až Vás na nudapláži budou fanynky fotit 🙂

Dotaz: Dobrý den. Pracuji jako sociální pracovnice. V současné době je projednáván u soudu případ opakovaného fyzického útoku otce nezl. dítěte vůči matce dítěte. V trestním řízení se agresor (obviněný) obhajuje i nahrávkami rozhovorů mezi mnou jako úřední osobou a jím, resp. oběma rodiči. Takto konal bez mého vědomí a to již od roku 2011. Jak se mohu bránit? Je přípustné použití nahrávek těchto rozhovorů (v trstním řízení, kde je pořizovatel v roli obviněného), které jsou vedeny v rámci sociálně právní ochrany dítěte, u soudu?
Děkuji za Vaše rychlé vyjádření

Odpověď: obecně se domnívám, že každý má právo dokumentovat svůj styk s orgány veřejné moci (vynechme utajované skutečnosti apod. speciality). V úředním styku se zpravidla úředním nesvěřuje se svými osobními problémy a nejde tak o záznam osobnostní povahy, jež osobností práva chrání. Pokud by se však úředník přece jen svěřil „mimo záznam s něčím osobním“ záznam této časti komunikace bez souhlasu by měl být protizákonný. U sociální pracovnice by tomu mohlo být jinak Nefunguje čistě jako úředník, ale člověk, který pomáhá, potřebuje se „nakontaktovat“ na druhého, což často může zahrnovat i osobní přístup a tedy i projevy osobnostní povahy („např. „rozumím Vám, mě manžel také týral apod.). Přikláním se spíše k tomu, že tyto nahrávky sociálního pracovníka by měly být považovány za nezákonné.
Vše výše uvedené ale padá, pokud se úředník dopouští protiprávního jednání zejména pak trestného činu, a nahrávka je navržena jako důkaz k doložení takového protiprávního jednání.

Dotaz: mám důležitý dotaz. Náš soused si bez našeho souhlasu fotí náš dům, respektivě komín a část našeho domu. Jeho žena tyto fotky poté vystavila na web, na svůj blog. Domnívají se, že topíme nepovoleným palivem, ale jde jen o nekvalitní uhlí. Na dvou z fotek je dokonce vidět okno do pokoje, mé třináctileté sestry. Chci se zeptat, jestli je toto nepovolené focení cizích objektů povoleno zákonem. V případě můžu přidat adresu oného blogu.

Odpověď: Zákon to nezakazuje (neberu v potaz vojenské objekty apod.). Dům není věcí osobní povahy. Co se týče narušování osobnostních práv např. cti pomluvou, tam by to potenciálně na žalobu být mohlo (viz též související článek), záleží, jak to na tom blogu píšou, adresu pošlete.

Dotaz: Truhlářská firma, která nám vybavila dům nábytkem, zveřejnila na svém webu fotografie našich místností. Ložnice, šatna, pokoje dětí, pracovna. O pořízení fotografií jsme nebyli informováni, stejně tak ani o jejich zveřejnění. Na fotografiích není nikdo z rodiny, jde o fotografie místností, což nám vadí, jako narušení soukromí, foto není pouze jejich výrobek, ale naše celé místnosti. Může firma bez našeho souhlasu něco takového udělat? Opravdu velice děkuji za radu.

Odpověď: I pokud by se jednalo o dílo užitného umění, kde má autor § 12/3 Autorského zákona „vlastník …povinen na žádost a náklady autora zhotovit fotografii nebo jinou rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi“, o čemž silně pochybuji, takový postup je porušením práva na soukromí. Můžete požadovat odstranění záznamu. Více související článek. Náhradu nemajetkové újmy v penězích bych asi nežádal. Věřím, že je to nepříjemné, ale invalidní důchodce to z Vás neudělalo, takže by jste soud o náhradě těžko přesvědčovali.V Případě, že šlo o objektivně umělecký nábytek (umělecky vyřezávaný, či jinak zdobený), stačí nafotit jednotlivé kusy.

Dotaz: Dobrý den, má právo autor fotografie pořízené na koncertě zakázat kapele použít tyto fotky pro svojí potřebu? Popř. co může kapela dělat, když autor fotografie používá tyto fotky jako propagační materiál a prezentuje je na veřejných webech a časopisech?

Odpověď: Tady již je to spíš na individuální konzultaci (případně mě kontaktujte), ale v zásadě takto:

 1. autor fotky plně rozhoduje o jejím použití, není-li ujednáno jinak
 2. nevyplývá-li z ujednání mezi fotografem a kapelou, že tak fotograf může činit, kapela se může bránit občansko-právní žalobou

Dotaz: Může si člen rady udělat audio nahrávku s jednání rady v práci? Ředitel vydal nařízení „Žádám tímto kolegy, aby veškerá nahrávací zařízení nevnášeli do prostor Mozartova sálu a nenarušovali případným neveřejným natáčením osobnostní práva svých kolegů. V případě porušení tohoto doporučení jsem připraven na takového jedince podat trestní oznámení v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu.“ Zápisy z jednání jsou totiž často jiná, než průběh. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Asi měl na mysli ustanovení trestního zákona (ne řádu), kdyby taková existovala. Z hlediska trestního či soukromého práva pořizováním zvukového záznamu neosobnostního charakteru (pracovní komunikace) nic neporušujete (srov. § 86 OZ). Pokud se hovor stočí do osobní sféry (osobní nepracovní záležitosti), je třeba záznam přerušit či dotčeného požádat o souhlas. Domnívám se, že rizika případné soukromoprávní žaloby by se dala eliminovat rovněž následným odstraněním osobnostní části záznamu (nebylo by co žalovat). Takové pořízení záznamu lze omezit pracovním předpisem např. z důvodu ochrany důvěrných informací. Dokud tato povinnost v pracovním předpisu není, ničeho se nedopouštíte. Děkuji za zajímavý dotaz (dovolil jsem si odstranit Vaše příjmení pro Vaši ochranu)

doplněno 27.4.2015 Kde je pak hranice mezi neosobním jednáním – typicky, ale ne nutně vždy či v každém okamžiku, záznam věcného obsahu čistě pracovní komunikace a jednáním s osobnostní povahy. Na to odpovídá jeden s dalších dotazů/komentářů, kde je paní v práci nahrávána za účelem očernění a odstavení.

Dotaz: pracovnik čezu mě bez upozornění natáčel i nahraval kvuli černému odběru. Při rozhovoru sliboval, pokud s mojí výpovědí bude spokojen dostanu nízkou pokutu i opětovného připojení el. proudu. Já jsem proto řikal věci které nebyli pravdivé a on to vše použil u soudu, který to vzal jako přiznání a já prohrál. ještě předtim mě vyhrožoval obrovskou pokutou a odnětí svobody.

Odpověď: 1.nahrávání – dle mého názoru je to v pořádku (viz související článek v odkazech na konci) 2.oprávněná výhružka – na rozdíl od vydírání upozorníte na možné právní důsledky s cílem vytvořit tlak k donucené dotčeného k něčemu, co by i jinak měl udělat dobrovolně v souladu s právem např. zaplatit dluh – linie mezi oprávněnou výhružkou a vydíráním je tenká. Zde se domnívám, že překročena nebyla.

Dotaz: Dobrý den, pročetl jsem si celý článek a diskusi a Váš názor mi zní logicky.
Narazil jsem ale na tento judikát, který jde proti Vašemu stanovisku:
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=6558
Můžete napsat svůj názor, jak se tedy stavět k problému nahrávání obchodního jednání na kameru? Díky!

Odpověď: Článek se věnuje ochraně osobnostních práv nikoli osobních údajů zpracovávaných kanceláří pro problémové zákazníky ČEZ, jež navíc v průběhu jednání dostanou nervový záchvat. Navíc je to byznys dotaz, kdy bych normálně odkázal na advokáta. Pilným a slušným štěstí přeje a jsou ty vánoce… Vám jde nejspíš o to, že ústně dojednáte podmínky a chcete si zajistit důkaz, že protistrana se následně nevykroutí z přijaté úmluvy. Přečetl jste i související článek (odkazovaný pod článkem j. odkaz http://magazinspotrebitele.cz/pouziti-zaznamu-videa-a-telefonnich-hovoru-jako-dukazu-13-8-2012/) a pak víte, že takový záznam můžete až na výjimky mimoobchodních detailů pořídit/uchovat a použít jako důkaz. Jste-li masový nahravač, je třeba si dát do kupy i ochranu osobních údajů. To vše s disclaimeram, že judikatura ČR v těchto věcech dosti tápe …, kdy kamera je větší zásah než diktafon a samozřejmě s disclaimerem, že audio video záznam podaný jednou stranou nemusí zahrnout podmínky domluvené mimo záznam … a zpravidla půjde o důkaz podpůrný. Ohledně komerčních dotazů mohu doporučit odborníka (přidáno na konec článku).

Dotaz: může být trestné to, když vás v práci natačí na mobil zaměstnankyně bez vašeho souhlasu s odůvodněním, že chce ukázat své dceři v jakém kolektivu pracuje?

Odpověď: Dobrý dotaz, trestné ne, protiprávní v závislosti na okolnostech
upraveno 4.3.2015 je rozdíl pořizovat záznam shromáždění a čistě obchodního jednání s absencí prvků soukromí (povoleno). Jiná věc natáčet kolegu při běžné pracovní činnosti – jak jí jogurt, baví se s kolegy, prohodí vtip u toho když Vám dává instrukce (protiprávní).

Pokud však zabrala každého kolegu na 10-15 sekund, aby doma ukázala své pracovní prostředí, toto neopakuje, nejde o záznam osobnostní povahy, ale řekněme dokument pracovního prostředí. Odstranění záznamu se lze domáhat pouze, může-li být záznam v rozporu s oprávněnými zájmy dotčené osoby (např. zaznamenám v nějaké choulostivé pozici – s nohami na stole apod.

Dotaz: Přeji pěkný den,při záchranné akci loni v zimě v horách mého kamaráda natáčela Horská služba bez jeho vědomí (malá kamera na prsou – dnes už to běžně používají i policisté) – ošetření, transport apod. (avšak žádné choulostivé ani krvavé záběry, jen je vidět i obličej a oboustranná komunikace běžného charakteru). Záznam z jejich zařízení se pak objevil ve zprávách a ve filmu na webu. Je toto porušení zákona a lze požadovat náhradu, případně odstranění záznamu nebo rozmazání obličeje? Jak by to třeba bylo, kdyby byl zachraňovaný v bezvědomí? Musí členové HS žádat o souhlas k takovému záznamu zraněného?Děkuji za odpověď

Odpověď: To kryje zpravodajská licence v případě zpráv i dokumentu. Nevím, zda by šly dovodit i další licence např. úřední licence, umožňující pořízení nahrávky zásahu za účelem vyhodnocení a zlepšení zásahu apod. Každopádně, pokud by chtěl požadovat znemožnění identifikace, měly by existovat skutečnosti, že je to v rozporu s jeho oprávněnými zájmy, např. pokud ho tam zraněného na nosítkách pusinkovala milenka.

Dotaz: Dobry den! Pracuji jako umelec v divadle, na zkušebne jsou neustale pořizovane foto a video zaznamy jako by pro studijni učely. Pak ale vetšina zaznamu se objevuje v socialnich sitich. Mužu nejakym zpusobem odmitnout ucasti pri nahravani?

Odpověď: To je již z jiného soudku (autorskoprávní ochrana) a byznysová záležitost, pokud si budete přát, mohu doporučit advokáta

Dotaz: Dobrý den, jak to je s pořizováním fotek či videa na ulici a následným umístěním na Facebook stránku neziskového zpravodajského portálu. Natočil jsem krátký záznam k zimní údržbě města a následně jej umístil na Facebook. Na videu nejsou vidět obličeje. Vycházím ze zákona č. 40/1961 Sb. občanský zákoník § 12/3 kde se hovoří, že: „Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“ Jedna čtenářka však požaduje odstranění videa – důvod neuvedla. Je toto video v rozporu se zákonem? Musíme jej odstranit? Děkuji

Odpověď: Dobrý dotaz. Obdobnou licenci zná též aktuální občanský zákoník 89/2012 (§ 89,90). Rozpor s oprávněným zájmem asi není nikdo povinen vysvětlovat. Těžko se budu redaktorovi, kameramanovi zpovídat, že jsem byl zrovna za milenkou a nechci, aby to žena věděla. Mírnější bych byl pouze u známých osobností, o kterých člověk píše, tam bych pádný důvod vyžadoval. Požádejte o její identifikaci a obličej rozmažte. Ne/ziskovost zpravodajství či dokumentu v tomto případě nehraje roli.

Dotaz: rád bych se zeptal, jaká práva má vlastník či pronajímatel soukromého pozemku, na němž se odehrává veřejnosti přístupná akce (po zaplacení vstupného – koncert, veletrh, jiné setkání) při omezování nebo kladení podmínek, za kterých můžou být pořizovány fotografie či videozáznamy. Jedna z akcí, které jsem navštívil, má v pravidlech mimo jiné tuto větu: „Pořizovat fotografie či audiovizuální záznamy z je povoleno pouze pod podmínkou, že budou poskytnuty ke zveřejnění na stránce a facebookové stránce . Posílejte je na (e-mail)“. Má provozovatel právo si těmito podmínkami žádat poskytnutí licence k dílům nebo podobným způsobem (podmínkami) stanovovat podmínky, pod kterým může být dílo zveřejněno? Co se stane, když podmínky nesplním, tedy fotografie provozovateli akce neposkytnu k užití? Děkuji.

Odpověď: Dotaz je položen poměrně široce. Lze vnímat, že se ptáte čistě na „práva pořadatele“ na pravidla pro fotky, jež nezasahují do práv ostatních osob např. fotky výkonných umělců či narušující soukromí (např. intimních prostor pořadatele, osob na swingers party) apod. Tedy se ptáte řekněme např. na fotky Vaší přítelkyně, přátel na akci, vystavovaného zboží, výzdoby akce, sportovních výkonů, brouka v trávě apod. U vystavovaného zboží pomíjím jakýsi zvláštní režim smluvní důvěrnosti či obchodního tajemství (kdy např. novináři nesměli fotit interiér nových superbů na ukázce před premiérou). Pak tedy jedním slovem: žádná, bez důsledků za neuposlechnutí.

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu.
Zjistila jsem, že jsem byla v zaměstnání nahrávána na diktafon i přes výslovné vyjádření mého nesouhlasu, na což mám jednoho až dva svědky. Tato informace se ke mě donesla díky tomu, že dotyčný člověk to sdělil mému přímému nadřízenému a ten s údivem mě. Jelikož se jedná o člověka, který usiluje o mou pozici, předpokládám, že tento záznam již použil nebo hodlá použít proti mě. Ze samotného záznamu strach nemám, není na něm nic, co by mě mohlo kompromitovat, ale jedná se mi o nedovolené nahrávání. V současné době se tomuto člověku podařilo mne odstranit (předevčírem) a nyní se tato kauza projednává na úrovni vedení města, jelikož můj post byl svým způsobem veřejný a člověk, který se zasadil o mé odstranění a nastoupil na mé místo je manželem místostarostky našeho města. Zajímá mne, jakým způsobem se mohu ohradit proti faktu pořízení tohoto záznamu přes můj výslovný nesouhlas, na což mám svědky, a zda je relevantní informace o jeho existenci (dotyčný tuto skutečnost sdělil mému nadřízenému).
Předem děkuji a přeji pěkný den

Odpověď: Toto určitě v souladu s právem není (viz odpověď na dotaz čtenářka „Natalia“).
Zde (při nahrávání a sledování konkrétního zaměstnance za účelem očernění a odstavení) již nejde o věcnou pracovní problematiku – neosobní záznam obsahu pracovní komunikace, ale o konkrétní osobu, tj. její soukromí a osobnostní projevy. Legitimní by však byla nadřízenými nediskriminační obecně uplatňovaná opatření na kontrolu zaměstnanců (§ 302 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) a případné pořízení záznamu protiprávního jednání zaměstnance.
První možnost je řešit věc přes zaměstnavatele, aby si zjednal dodržování práva na pracovišti (např. pásemnou výtkou dotčenému). Žaloba na ochranu osobnostních práv – tímto jednáním Vám lstivě způsobil neodůvodněný stres i přes to, že se nemáte čeho bát. Moc bych ale od soudu nečekal – lze se domáhat omluvy případně nemajetkové újmy, pokud to mělo závažný dopad na Vaše zdraví či důstojnost (majetková újma tam nebyla, neboť na záznamu nic osobnostně vadného nebylo, jak naznačujete, takže kvůli tomu jste pozici neztratila).
Neberu v úvahu, že by dotčený zaznamenával Vaše zjevně nikoli domněle protiprávní jednání – např. jeho zjevnou nikoli domnělou šikanu – k tomu více článek a související články.

Dotaz: Dobrý den, (red. krác.) Majitel domu …vykřikuje z okna nebo vyjde na zahradu před dům a nemístně pokřikuje vulgární a hanlivé vyrazy na adresu chodců … Když bych byl takto já nebo někdo jiný slovně napaden a já osobně chtěl celou situaci zdokumentovat na svůj mobilní telefon, dopouštím se trestné činnosti nebo přestupku vůči tomuto sousedovi který mi zaznamenávat video nepovolil? A druhý dotaz, pokud bych tento pořízený videozáznam umístil napříkal na server Youtube.com mohl by mi hrozit postih? Děkuji mnohokrát. František K.

Odpověď: Zde se jedná o přestupky vzbuzení veřejného pohoršení § 47/1 c či ublížení na cti § 49/1a přestupkového zákona http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200#p47. Pořízení záznamu protiprávního jednání je v souladu s právem. Zda jej orgán v přestupkovém řízení, jež můžete iniciovat neformálním návrhem, použije jako důkaz, záleží na okolnostech viz související články. Zde nevidím překážku pro použití v řízení. Na youtube to dát nemůžete – to by jste již vybočil z ochrany svých práv a přešel de facto k sankci. Pokud to dosahuje takové intenzity, že by to případně bylo tématem pro místní noviny, lze nabídnout jim a oni si vyhodnotí, zda mohou publikovat v rámci novinářské licence. V takovém případě by se patrně nejednalo o publikaci v rozporu se zájmem dotčeného (a to nejen oprávněným, ale jakýmkoli zájmem, neboť tak koná opakovaně veřejně s vědomím, že veřejnost se o jeho jednání dozví). Pokud se do toho pustíte, pořiďte záznamy alespoň 3, aby bylo jasné, že k tomu dochází samovolně a opakovaně (že např. nejde o situaci, do níž jej někdo vmanipuloval, či aktuální ojediněle projevenou zlobu, ač už i ta by byla též přestupkem). Na tohle se možná budou těžko shánět svědci, kteří by vaši výpověď podpořili…

Dotaz: Dobrý den,můj zaměstnavatel pořizuje na pracovišti kamerový záznam – vzhledem k tomu,že se jedná o prodej,servis a technickou podporu finančně značně nákladné výpočetní techniky – určitě to má své opodstatnění.Nyní nově ale pomocí nenápadných záznamových zařízení které jsme jako zaměstnanci mít povinně při sobě – monitoruje i veškeré obchodní konverzace se zákazníky a klienty firmy….Toto se děje nepřetržitě aniž by byl zákazník na toto jednání či jeho důvod předem upozorněn – Naopak – dle nařízení managmentu se vše musí odehrávat tak – aby o tomto konání zákazník“vůbec nevěděl“.Vzhledem k předmětu podnikání naší organizace je poměrně běžné,že zákazník během hovoru sděluje i některé osobní či firemní údaje – proto by mě zajímalo,zda můj zaměstnavatel v tomto případě nepostupuje v rozporu se zákonem…???
Předem děkuji za vyjádření k tomuto dotazu Pavla

Odpověď: V právní rovině je třeba řešit 2 aspekty, přičemž pracovní či obchodní hovor může spadat buď do jedné, obou či žádné z následující 2 kategorií.

1. Soukromoprávní – § 86 a násl. obč. zákoníku. Jak již jsem naznačil v komentářích výše, záznamy čistě věcného obsahu obchodní či pracovní konverzace, až na výjimky či sledování konkrétního zaměstnance nejsou zásahem do soukromí ve smyslu § 86 a násl. občanského zákoníku. Pokud se hovor stočí do osobní sféry, je třeba záznam přerušit či dotčeného požádat o souhlas, resp. minimalizovat následky porušení zákona odstraněním dotčené pasáže.

2. veřejnoprávní – zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Úřad pro ochranu osobních údajů takové jednání bez informování účastníků komunikace hodnotí jako protiprávní Stanovisko č. 5/2013 – Pořizování hlasových záznamů v rámci elektronické komunikace při poskytování služeb z pohledu zákona o ochraně osobních údajů (informace dotčeným o pořizování záznamu a plnění povinností zákona na ochranu osobních údajů). V tomto ohledu je však vhodné zmínit i opomíjené limity zákona. § 4/f zákona o ochraně osobních údajů definuje „shromažďování osobních údajů“ jako „systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování. Cílem monitoringu zaměstnanců, a to ani vedlejším cílem zcela zjevně nejsou jejich osobní údaje. V části stanoviska o shromažďování údajů o zaměstnancích je pak pro poskytnutí informace o monitoringu zaměstnanců nutné argumentovat výkladem občanského zákoníku nikoli zákona pro ochranu osobních údajů, s tím, že dlouhodobý monitoring konkrétních osob již do jejich soukromí bez dalšího zasahuje. Dále, subjektem údajů rovněž ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ani ve smyslu ochrany práva na soukromí dle § 86 a násl. nemůže být právnická osoba.
Cílem shromažďování osobních údajů určitě nebude např. záznam tel. operátora, kde mu konkrétní klient sděluje, že mu už 2 dny nejde internet a zákon ani výkladové stanovisko se tedy na něj vztahovat nebude. Takový hovor nebude spadat do režimu shromažďování osobních údajů. Pokud však z toho klient např. dostane nervový záchvat či začne balit operátorku, spadal by záznam do § 86 obč. zákoníku.

Ve Vašem konkrétním případě –prodej a služby finančně náročné VT patrně téměř pouze firmám vidím rizika takovou kontrolou kvality služeb svých zaměstnanců spíše v morální rovině a ohrožení reputace, až se to zákazníci dozví.

Dotaz: Dobrý den,chtěl bych se zeptat.Byl jsem na firemní akci a byl jsem trochu v náladě. Venku mě pak natáčel Pan který mu jsem jasně zakázal mě natáčet na mobilní telefon pokračoval v tom dal.Tak jsem mu ten mobil vyrazil z ruky přičemž mu spadl na zem a udělal se mu tzn.pavouk na displei jinak byl plně funkční. Hned si na to přivolal PČR která to semnou nějak neřešila i když jsem se obracel na to že jsem si nepřál být natáčen. Je nějaká možnost se bránit když mi přijde dopis od PČR k úhradě mobilního telefonu ? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud by Vás majitel telefonu žádal o náhradu škody u soudu, bylo by teoretický možné se hájit svépomocí dle § 14 OZ. Výsledek se těžko odhaduje. Pokud byla situace důkazně jednoznačná ohledně toho, co tvrdíte, viděl bych to 70/30 ve Váš prospěch.

Dotaz: Dobrý den,mohou být děti potrestány,pokud se vyfotí na školních soc.zařízeních a následně to umístí na facebook?Reagovat

Odpověď: Ano, lze řešit i občansko-právním režimu (viz související článek Obrana proti zásahům do osobnostních práv). Intenzitu útoku vidím jako poměrně vysokou. Domnívám se, že je to na ředitelskou důtku až dvojku z chování.

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, jak mam postupovat. Kamarad me vyfotil pri tom, kdyz jem byl opily. Fotkuvze sveho mobilu nesmazal ani kdyz jsem ho o to poprosil. A pak take tuto fotku ukazuje dalsim lidem a šíří po facebooku.

Odpověď: Toto popisuje související článek odkaz na konci tohoto článku.

Dotaz: v paneláku máme souseda, který si bez vědomí nájemníků pořizuje fotografie jejich činnosti v pronajatých garážích, tento člověk neplní žádnou funkci v bytovém družstvu či kdekoli jinde, všichni včetně něj jsme nájemníci RPG, on však z balkonu, či přímo z automobilu fotografuje ostatní nájemníky v „jejich“ garážích, neustále obvolává strážníky městské policie a stěžuje si na hluk, či znečišťování prostředí apod., dá se proti takovémuto člověku, jehož náplní života je pozorovat, dokumentovat a obtěžovat své sousedy, nějak bránit? Dopouští se pořizováním fotografií nějakého prohřešku proti občanskému soužití?

Odpověď: Zásah do osobnostních práv focených – v podstatě monitoruje pohyb sousedů a jejich návštěv. Na soudě by to vyšlo pravděpodobně do ztracena. Pán se může bránit třeba tím, že fotit lidi, co v garážích parkují neoprávněně, kradou či dělají za garážemi bordel – přestupky …. Osobnostní práva jsou dotčena velmi okrajově a soud by pro takovou banalitu patrně nebyl ochoten vést poměrně složité dokazování k vyvrácení jeho obhajoby, aby nakonec řekl, pane škodu nikdo neutrpěl, ale už dál nefoťte …
Jeho aktivita by ale mohla zajímat Úřad pro ochranu osobních údajů, neboť pán shromažďuje záznamy o pohybu sousedů a jejich návštěv a za to by mohl dostat tučnou pokutu. Že fotí lidi a ne přírodu kolem, bude možné prokázat z jeho udání … UOOU si údaje od policie bude moci vyžádat. Minimálně mu napíši a bude jim to muset vysvětlovat … Ale upřímně, takovej magor je v každém paneláku. U nás jsou dokonce 2…

Dotaz: Dobrý den. Nedávno jsem fotil jednu hospodu za účelem vytvoření textury domu do jakéhosi doplňku („módu“) do jedné počítačové hry (pro nekomerční účely). Pak ale z hospody vyšel nějaký člověk (zřejmě její majitel) a chtěl, abych ty fotky smazal, protože je to údajně trestné. Z článku jsem pochopil, že můžu fotit jakýkoliv dům bez toho, aby mi to někdo dovoloval. Měl tedy pravdu – opravdu je to trestné nebo k tomu potřebuju svolení? Na internetu je tolik různých textur ke stažení, a tak pochybuji, že všichni jejich tvůrci žádali o nějaké povolení… Děkuji za odpověď

Odpověď: Takovou fotku můžete pořídit bez svolení (pokud na ní není nahý i pan hospodský 🙂 a v rámci filmu či hry ji dokonce může použít (umělecká licence).

Dotaz: Dobrý den,sousedka neustále fotí můj pozemek na kterém je doposud neschválená stavba/tkzv.černá stavba/-řízení probíhá.
Fotky použila jako důkaz pro stavební úřad,že nepovoleně užívám stavbu.Stavební úřad nařídil kontrolní prohlídku.Je to zásah do mých osobnostních práv,pokud jsou tyto fotky použity tímto způsobem?Děkuji.

Odpověď: Ano, jde o focení protiprávního stavu s nízkou osobnostní složkou. více související článek

Dotaz: Mám otázku zda můžu být vyfocen z automobilu jednoho vedoucího pracovníka bez mého vědomí při výkonu práce u bezpečnostní služby / vrátnice /. Děkuji za odpovědˇ.

Odpověď: Ano, pokud šlo o focení protiprávního stavu (např. porušení pracovních povinností) s nízkou osobnostní složkou (např. jste zrovna nesouložil, ale pouze měl nohy na stole apod.). více související článek

Dotaz: Firma mi musí opravit rodinný domek. Sdělil jsem jim, že si pořídím záznam z oprav a fotodokumentaci. jak byli prováděny opravy na domku dle rozhodnutí soudu. Právník co firmu zastupuje mi napsal, že si majitel firmy nepřeje abych něco fotil a dokumentoval. Myslím si ,že si to fotit mohu pro další reklamační řízení pokud by to opět neudělali dobře. Myslím si, že pokud nebudu přímo fotit obličeje jeho e jeho zaměstnanců mám na toto právo a on mi to nemůže zakazovat. Dle mého je to i jeho ochrana kde bude doloženo jak opravy nařízené soudem odstranil. Můžete mi na toto odpovědět. Děkuji..

Odpověď: Váš postup je zcela v pořádku. Můžete fotit i obličeje, stejně jako pracháči monitorují svůj dům bezpečnostními kamerami, tak je též nevypínají, když někdo přijde na opravu ledničky. Neměl byste je pouze účelově natáčet v choulostivých pozicích (při močení apod.)

Dotaz: Dobrý den, loni jsem byl na koncertě a nechali jsme se vyfotit s přáteli v areálu festivalu nějakým fotografem u nafukovacího stanu s velkým nápisem pivovaru. Letos je naše fotka přes půl monitoru jako hlavní a jediná u reklamního článku na možnost zakoupení piva a nápojů od jednoho pivovaru na tomto festivalu pro tento rok. Nikdo nám neřekl ani nepožádal o zveřejnění. Jeden z přátel se občas živí jako model oblečení. Neměli by jsme v tomto případě být nějak finančně ohodnoceni? Děkuji

Odpověď: Ano. Zde jasně došlo porušení Vašich osobnostních práv. Luze se domáhat stažení fotky. Vzhledem k tomu, že to bylo pro komerční akci, určitě se lze domáhat i peněžních nároků. Určitě se měli zeptat a nechat si to i písemně stvrdit. Obvyklá klauzule pořadatelů, že účastníci souhlasí s použitím náhodně pořízených fotografií pro propagaci akce, by zde nestačila, neb zde propagujete ne akci ale určitý produkt. Klidně bych žádal dvojnásobek odměny obvyklé. Obvyklá odměna za takové jednoduché situační foto s minimem času a přípravy s ohledem na to, že jde o alkohol může být, nevím, odhadem 500,- na osobu. Nebo pár volňásků a spokojeni budou všichni :).

Dotaz: Soused fotografuje a natáčí moji zahradu a psy. Videa dává na FB s dehonestujícími komentáři. Jedná se o protiprávní jednání a jaký zákon a § se k tomu vztahuje? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ano takto zaměřený záznam je zásahem do soukromí ve smyslu § 86 OZ
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p86, případně i do cti dle okolností. Vaše soudní nároky viz související článek (a konci). Vzhledem k intenzitě útoku (zveřejnění na Facebooku)bych si klidně troufl žádat i nějakou malou finanční kompenzaci (např. 5000,-). Též bych nechal zablokovat jeho účet na facebooku s tím, že jej používá k protizákonné činnosti

Dotaz: Obracím se na Vás s dotazem.dnes nás v práci vyfotila neznáma osoba a naši fotku odeslala námi nadřízenému jen aby nás poškodila.ted nevíme jak se tomu postavit jelikož nás fotila aniž bychom o tom vedeli

Odpověď: Pokud prokážete škodu (např. vyhazov a ušlý výdělek), tak je to i na žalobu na náhradu škody. Případně zavolejte JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D. 608 704 884, pokud budete mít zájem o zastoupení či podrobnější konzultaci.

Dotaz: mám problém jeden muž slíbil, že , když budu koukat na webce (při jedné intimní a až uchylné činnosti) mi zaplatí 2000,- neudělal to. Pořídila jsem si záznam na mobil, mohu video uveřejnit, nebo mě může žalovat. Protože vlastně podvedl mě a podvádí spoustu holek, a ráda bych aby se tím vyvarovali ostatní holky. Lze s tím něco dělat, nebo s tím nic dělat nemůžu. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Je to přestupek podvodu, ale málo lidem by se s tím asi chtělo na policii. Uveřejnit to nemůžete. Chlápek ať se přihlásí někam na amateri.cz nebo tak něco a spousta lidí mu za koukačku ráda zaplatí… Díky za nejpikantnější dotaz :)). Btw. kdybyste měla i nějaké štíhlé holky co chtějí okoukávat při úchylné činnosti, prosím varujte mě před nima napsáním kontaktu :), nevadí, když nebudou platit :)).

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, porušuji nějak ochranu osobních údajů, když natáčím na veřejném místě – náměstí, na veřejné akci pořádané městem, dokument například selské slavnosti, piva, vína atd. a dávám to potom na youtube, kde se lidé rádi i po letech podívají? Nikdy nikoho nezesměšňuji, to mi čest nedovolí.
Nemohu obejít 2000 lidí a žádat písemný souhlas. Jde o to, že jedna docela nepříjemná osoba na mě vyhrkla co si to dovoluji jí fotit bez jejího souhlasu, ale jí jsem tam vůbec nezabíral, tak jsem jí to i ve foťáku ukázal a řekl jsem jí již to na začátku mého dotazu zmiňované, tak koukala, ale pořád si mlela svou, asi zdrhla dřív z práce, nebo co. 🙂
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Zde platí, to co již je psáno v článku. Dokumentární licence. Nesmí se cíleně natáčet produkce umělců, lze ji zachytit jen na např. pár sekund jako informační noticku (byli tu ti a ti …). A ze záznamu je třeba odstranit lidi, jež o to požádají, ale souhlas každého nepotřebujete. Ochrana osobnosti směruje proti tomu, když to řeknu hodně polopaticky (a právně nesprávně a neúplně), aby někdo cíleně pořizoval a používal záznam určité osoby. Dřív z práce nebo Vás balila, to je jasný :).

Dotaz:

mám dotaz ohledně pořizování a zveřejňování fotografického materiálu z míst mimořádné události ze strany dobrovolných hasičů, tzn. mimo zveřejňování fotografií z oficiálních míst – tiskový mluvčí HZS. V současné době pořizování a prezentaci fotografií řeším ústním souhlasem postižených, pokud to situace umožňuje, případně tak, aby nebylo možné identifikovat postiženého, záběry zranění, záběry zevnitř bytů, SPZ vozidel atd. Fotografie vznikají, respektive jsou v souladu s proškolením od tiskového mluvčího našeho HZS na ochranu soukromí postižených (soukromý rozhovor na dané téma). Pořízené fotografie čas od času také poskytuji našemu TM HZS. Dosud žádný problém nevyvstal, reakce jsou vesměs pozitivní.

V současné době ale s velením dobrovolných hasičů řešíme kvalitativní a kvantitativní změnu pořizovaných fotografií. Ne vždy je z praktických důvodů možné pořizovat kvalitní obrazový materiál (fotím, jen když mám čas a v „letu“). Padl návrh na vytvoření skupiny profesionálních fotografů uvnitř jednotky, kteří budou mít na starost pouze pořizování, správu a prezentaci fotografického materiálu. Velení je tomuto kroku nakloněno. Vyvstal ale problém, jak obhájit legitimitu a jak se právně chránit proti případnému napadnutí naší skupiny. Ani se tak neobáváme reakcí postižených, jako spíše nelibosti takovéhoto kroku u HZS a dalších institucí. Přeci jen je to „fušování do řemesla“ oficiální instituci, pohyb na místě zásahu (sice hasičů, ale nehasících, jen fotografujících)…

Jak máme postupovat, když de facto chceme fungovat jako novináři, ale nedisponujeme zatím žádnou registrací? Je možné skupinu vybavit novinářskou licencí jako celek, či je to možné pouze u jednotlivců? Na koho se máme obrátit? Jaká je zákonná opora našeho úmyslu?

Odpověď: Chápu, že je o bohulibou činnost, ale jde již o institucionální záležitost a je tam dost aspektů, jež by bylo třeba nastudovat a posoudit. Sám vnímáte ožehavost daného focení. Opatrnost je na místě pro Vás (i pro Vašeho právníka). Netroufnu si to vypálit jen tak. Provedl bych rozbor pod ohledem advokáta. Odhaduji tak 8-10 000 bez DPH za rozbor včetně konzultací. Kontakt – O magazínu. Úkol hasiče je jiný, ledaže by šlo o záznamy pro osobní potřebu hasičů za účelem zlepšení výkonu. Tam by pak bylo vhodné chtít rozbor a dobrozdání třeba i HZS, jež s tím musí mít zkušenosti, ale o to se nejedná. Na druhou stranu dobrovolní hasiči pomáhají s nasazením života HZS a nám všem a májí tak „morální“ právo své výkony prezentovat a požadovat trochu respektu. Ve Vaší pozici bych spíše usiloval o dobrozdání, podporu a rozbor od HZS či Vašeho sponzora/mecenáše.

Dotaz: Dobrý den, soused Arnošt fotil soukromou akci u sebe doma, kde se objevil i druhý soused Emil (rozvedený) se svou dcerou Karlou, kterou má v péči její matka Dana.Arnošt pak dal na sociální síť fotografii Karly s komentářem „Sousedka na návštěvě“. Tato fotografie nebyl veřejně přístupná, Arnošt měl souhlas Emila s uveřejněním fotografie, pokud nebude veřejně, ale pouze pro vymezený okruh přátel. Jenže pak se na Arnošta obořila Dana, že nesouhlasí s takovýmto uveřejněním.
Stačí k uveřejnění pouze souhlas jednoho z rodičů? Má se Arnošt obávat nějakých případných soudních sporů ze strany Dany? Byl Arnošt v právu, když uveřejnil tuto fotografii se souhlasem pouze 1 z rodičů? Fotografie zachycovala pouze usměvavou tvář sousedovy dcery Karly, která nebyla v žádné choulostivé situaci ani tato fotografie nenarušovala morální vývoj Karly. Děkuji za odpověď

Odpověď: Lze tam vidět i konsekvence typu, tak malá chodí „navštěvovat starého strejdu…“ např. od spolužáků). Tím nic nenaznačuji, jen že taková fota zřejmě nemají pro dítě žádný pozitivní dopad, kdy negativní dopad vyloučit nelze. Bez ohledu na to, matka jako její jediný zákonný zástupce by v tomto ohledu měla mít poslední s slovo. Respektoval bych jej.

Dotaz: Dobrý den,obracím se na vás s dotazem, zda je porušením zákona, když mě v práci bez mého svolení natáčely slečny na mobil (tančím jako go-go tanečnice), ve videu zmínily celé mé jméno, nadávaly mi a následně to daly veřejně na internet. Mohu se na někoho obrátit a takovou věc nějak řešit? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Jedná se o porušení osobnostních práv. Dále o porušení práv výkonného umělce dle trestního zákoníku http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40#p270. Požádal bych o stažení a pohrozil policií. Při nestažení podal trestní oznámení. Zásah do práv je v tomto případě poměrně vysoký. To můžete hned, ale mé doporučení ke zdrženlivosti (odložit podání až po nestažení) vychází z toho, že v takto exponované profesi je otázka, jestli by člověk neměl mít o něco nižší práh bolestivosti. Vůbec tu profesi neodsuzuji, nadávky ani odsouzení si nezaslouží a rád se i podívám, když mi pošlete odkaz. Ale jako policista bych raději řešil vážnější zločiny.

Dotaz: Dobrý den, pokud bych chtěla dělat recenze na taneční nebo sportovní lekce, které poskytují různá taneční studia a jiné instituce a tyto recenze pak zveřejnit na internetu, co vše je možné v rámci zákona? Pokud by byly recenze pouze v textové podobě, samozřejmě by zmiňovali o jakou instituci se jedná, a recenze by byla např. negativní (můj názor na poskytované služby, ale zveřejněný), může se proti tomu daná instituce nějak bránit a nějakým způsobem mě postihnout? Dále bych se chtěla zeptat, zda by bylo proti zákonu, pokud bych pořídila fotografie zvenku budovy a případně i uvnitř – cvičební sál, šatna, sprchy atd. (samozřejmě bez lidí). A jak by to bylo s pořízením videa zvenku budovy a případně zase i uvnitř (bez lidí). Předem děkuji za odpověď. S pozdravem D

Odpověď: Ano, to vše je v pořádku. Dokonce jako amatérský novinář můžete fotit i lidi a záznam odstranit až teprve pokud se záznamem své osoby dotčení nesouhlasí.

Dotaz: Dobrý den. V práci nám vedoucí řekl, že se budeme všichni zaměstnanci fotit a fotku dají do nejmenovaného časopisu. Některé z nás se fotit nechceme a na to nám bylo řečeno, že je to příkaz vedení. Otázka je. Musím nebo nemusím se fotit. Děkuji.

Odpověď:

Ne. Super, tak snadno zodpověditelný dotaz ani nepamatuji 🙂 Mimochodem velmi dobrý dotaz. Nejmenovaného časopisu… To skorem vypadá, že by to i mohlo jít do nějaké fotobanky a někdy takové ilustrační obrázky mohou být pro dotčeného velmi nepříjemné. Takže máte i morální právo jako zaměstnanec „týmově nevyhovět“ či žádat její odstranění i v případě bezúplatného souhlasu. V případě, že by Vám za foto s Vaším souhlasem zaplatili, lze se bránit pouze užití v rozporu s odsouhlaseným účelem.

Dotaz: Dobrý den, asi to tu nebude úplně pasovat, ale rád bych se zeptal zda ve škole je možno pořizovat zvukový, či kamerový záznam hodiny, kde učitel nebo žák porušuje školní řád, ústavu o právech dítěte nebo různé vyhlášky? Mluvím o případu kde by záznam nebyl zveřejňován na internetu, pouze řediteli nebo jiným školním orgánům jako důkaz porušení pravidel. Mohlo by se v tomhle případě použít i mobilní zařízení a když učitel řekne „Přestaň mě natáčet“ jsem povinen uposlechnout ? Předem děkuji za odpověď a pochopení 🙂

Odpověď: Natáčet učitele či kolegu v práci určitě nesmíte, zejména ne pokud porušuje podzákonné předpisy typu vyhláška a školní řád. Navíc zde takový důkazní prostředek není na místě, neb je přítomno mnoho svědků a policie při páchání trestného činu bude schopna spolehlivě potvrdit či vyvrátit jejich pravdomluvnost. Až pokud by to šlo do větších extrému jako bití rákoskou na holou :), sexistické poznámky, nadávky, šikana a vedení školy to neřešilo, znovu bych zvážil tento způsob dokumentace porušování závažných předpisů. Např. pokud by mé svědectví nechtěl podpořit žádný žák či policie či vedení školy by nám nevěřily.

Dotaz: Dobrý den.prosím o odpověď na tento dotaz,Mám domek který jsem si pořídil v roce 1975,se zahradou.soused pořídil fotografii mého dvora a pozemku a nahlásil na stavební ůřad nepovolenou stavbu,fotografie doložil jako důkaz z žádosti o odstranění stavby,
která stojí od koupi mého domu,to je 43 roků.
Dotaz zní,je toto zákonné a může na základě těchto foto bez mého souhlasu konat,je to trestné ze strany souseda?Mezi sousedem a mým domem a pozemkem je vystavěna 2,5 metrů zeď bez povolení a mého souhlasu,a z této zdi soused pořizoval foto.Je mi 70 let.

Odpověď: Ano. Zde jeho činnost zjevně nesměřovala k narušení Vašeho soukromí, ale ochrany veřejného zájmu, byť hlavním důvodem byl třeba šprajc či pomsta. Moc bych se toho nebál. Pokud to stojí nějaký delší čas např. deset let, tak většinou jen posoudí soulad s aktuálními předpisy (statika, elektřina) a povolení už neřeší.

Dotaz:

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaký je postup při jednáních v obchodech. Pokud nejsem spokojen s jednáním prodavače při reklamaci nebo vrácení zboží a on se mnou odmítá reklamaci sepsat, nebo převzít přes internet objednané zboží zpět, prostě jakkoli komunikovat, zda si mohu pořídit záznam (video, nebo zvukový) z tohoto jednání, neboť to pak není jinak prokazatelné. Ve svém okolí jsem na podobné problémy již párkrát narazil a nyní jsem byl sám odmítnut a rád bych měl v tom jasno. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud jde o obchodní (tento případ) a ne osobní-soukromou konverzaci, tak lze v zásadě nahrávat i bez souhlasu. Dobré je mít svědka. Největší kalibr bude notářský zápis o určité skutečnosti – na místo dorazí notář a osvědčí, co viděl za poplatek v řádu nižších tisíců.

Dotaz: Dobrý den, Chtěl jsem se zeptat zda mohu vyfotit nepořádek či jinou škodlivou činnost na pozemku mého souseda (bez osob) a tuto fotku použít v mé stížnosti u přísl. úřadu?

Odpověď: Nepořádek, pokud by vás např. nepřiměřeně obtěžoval zápachem či únikem na Váš pozemek (např. větrem) či porušoval např. požární či jiné předpisy (např. sklad benzínu apod.). Škodlivou činností máte na mysli, že mu tam pobíhají a souloží nahaté ženské a hrozně u toho křičí? To by mě taky nakrklo a považoval bych to za činnost pro mé ego velmi škodlivou (on může, já né). Musíte se, chlape, vyžvejknout :). Jestli tam střílí rukojmí do zátylku a zalejvá do podlahy nebo dealuje drogy teenagerům, tak foťte a oznamujte.

Dotaz: Při řešení tkzv.přestupku ohledně parkování v našem dvoře, si mne člen městské policie natáčel na mobil. Je tohle možné i když se jednalo zřejmě o soukromý mobil ? a je tohle vůbec možné ?

Odpověď: Ano. Úřední licence.

Dotaz: Dobrý den, natáčím krátké dokumentární či reportážní klipy a rád bych je pak zveřejnil (např. na YouTube). Z článku i komentářů jsem pochopil, že souhlas lidí, kteří jsou na záznamu, nepotřebuji. Jak je to ale při natáčení zámků, hradů a podobných objektů, které jsou třeba i v soukromém vlastnictví? Exteriéry jsou podle mého veřejné prostranství, takže s tím problém snad nebude. Jak je to ale s natáčením interiérů? Tedy pokud je natáčení povoleno nebo si povolení zaplatím, mohu to pak zveřejnit bez dalšího souhlasu?

Odpověď: Nátáčení v soukromých prostorách navíc pro víceméně komerční účely, byť dokument, považuji za problematicky a doporučuji mít vždy souhlas vlastníka. Vyjma extrémních případů pořízení záznamu protioprávní činnosti na místech s přístupem veřejnosti (např. krysy pobíhající v Albertu či plesnivé maso v Tesco apod.).

Dotaz: pronajímám byt a nedávno jsem zjistila, že paní, která v něm v té době bydlela byla účastníkem pořadu Prostřeno. Souhlas ode mě neměla, vůbec mě o této skutečnosti neinformovala. Natáčení v mém bytě bych určitě nepovolila, mohu podniknout nějaké právní kroky? I zpětně?

Odpověď: Ne, není to Vaše ale jejich soukromí …

Dotaz: Ester Levratti: Dobrý den, chci se zeptat..Mám pronajatý pokoj u jednoho muže. Jeden den jsem se šla sprchovat a našla jsem skrytý mobil v jeho věcech jak mě natáčel při sprchování, nejspíše to nebylo poprvé. Záznam videa jsem našla v jeho počítači. Jaký mu hrozí trest? Děkuji za odpoved.

Admin: Trestní zákoník dané jednání nepostihuje. Pominu-li důkazní břemeno, v občasnsko právní sporu s lze domáhat odstranění záznamu, nemajetkové újmy těžko (to by muselo mít na Váš psychický stav takový extrémní dopad, že byste třeba nemohla pracovat apod.) … Více méně jediný trest by pro něj byl úhrada soudních nákladů na Vašeho právníka.

Ester Levratti: Dobře děkuji. Takže mu za to žádný trest nehrozí. Super.. Takže nadále to mám přehlížet.?

Odpověď: Samozřejmě jsem vycházel z předpokladu, že hříšník se kajícně omluvil a svého jednání zanechal. Přestupek § 7 z. 251/2016 proti občanskému soužití … „se dopustí jiného hrubého chování by na to s velkou pravděpodobností napasovat nešel. Pokud v tom pokračuje, můžete na soudu žádat vedle odstranění záznamu, též aby jednání zanechal a dále (to i pokud v tom nepokračuje) pohrozit, že jeho případ a identitu budete medializovat a on bude v místě bydliště za zvrhlíka. O tyhle pikantnosti mají média vždy zájem. Jen si nafoťte důkazy …

Dotaz: dobry den, je mozne pouzit fotky krajiny(pole, louky, lesy, cesty, silnice…) pro komercni ucely-prodej pro pouziti v reklame atd.? souhllas majitelu pozemku neni realne v tomto pripade ziskat. dekuji

Odpověď: Ano, v tomto ohledu není žádné omezení, ač dotaz jde hodně za téma článku (nekomerční záznam vs osobnostní práva).

Dotaz: Děkuji. A může se tedy jednat i např. o pozemek dle KN v soukromém vlastnictví ? Stále mám na mysli pole , louka – bez žádných staveb.

Odpověď: Pokud na veřejně přístupném prostoru neuděláte zábor. Tzn. že si tam třeba nerozložíte catering či podpůrný stan a jen tam chodíte s kamerou s rizikem, že Vám kdokoli vleze do záběru a vy ho nebudete moc vyhodit, tak tam nevidím překážku. Např. u nás při natáčení na pozemku SVJ se objevily hlasy, že se to mělo zpoplatnit, ale pochybuji, že bychom mohli neb pozemky jsou volně přístupné a zábor si tam neudělali. Někdy by mohli být limity jako např. hlášení hromadných akci lesní správě apod. ale to je celé. Jediným kritériem pak bude pozemek akcí nepoškodit např. že by v hromadné reklamě 100 herců zdupalo louku či vlastníka neomezit, že by nemohl cestou projet apod. Jinak vážně nevím. Ale jde v zásadě o komerční dotaz, jenž by si zasloužil komerční posouzení advokátem … případně mě kontaktujte v placeném režimu.

Dotaz: Dobrý den, chci natočit Livestreamy z kamenných obchodů, obchodních na jejich prodejních plochách. Rozumím-li tomu dobře, jedná se veřejné prostory a mohu tak činit bez omezení?

Odpověď: Pro to bude třeba souhlas vlastníků či nájemců obchodů. Pořízení záznamu bez souhlasu si na těchto věřejných místech dokáži představit pro osobní potřebu (např. bude se ten svetr líbit ženě, radši jí ho vyfotím apod.).

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné pořídit snímek či video při zachycení policií. A to konkrétně městské. Pokud vás chytí při přestupku, jsou to tedy veřejní činitele a jdou proti vám, z toho usuzuji že je dovoleno pořizovat digitální záznamy…..chtěla jsem se tedy ujistit, pokud se mýlím tak tedy opravit. Předem díky

Odpověď: Ano, dobrý dotaz i odpověď, též děkuji. Skoro se divím, že na to došla řeč, až takto po letech a zaslouží si vtělení do článku (vloženo do bodu 6.).

Dotaz: Může majitel rodinného domu sledovat dění osob před domem (veřejné prostranství) instalovanou kamerou pod střechou ?
Těžko při tom zjistit, zda si pořizuje i záznam osob.
Za jakých podmínek je to možné či ne ?

Odpověď: Určitě ne. Ten zásah do soukromí by byl značný a neodůvodněný. Viděl byste např. kdy chodí sousedé do práce i z práce. Ale na toto určitě bude rozhodovací praxe ÚOOÚ.

Dotaz: chtěla bych se zeptat, jak je to s pořízením nahrávky u mystery shoppingu? Mohu odmítnout nahrávání rozhovoru, když vím, že se jedná o mystery?

Odpověď: V rozhovoru jsou vždy přítomny osobnostní prvky a je možné odmítnout nahrávání jakéhokoli rozhovoru.

Dotaz: Dobrý den. Je nějak odstihatelne, když na pracovišti pořídil videozáznam mé osoby nadřízený a postoupil jej dál vedení pro další řešení, případnému ukončení meho pracovního poměru? (spánek na pracovišti) Jde o střet zájmů a nahrazení mé osoby kolegyní, která je v poměru na dobu určitou. Tzv. se mně snaží elegantně zbavit, nicméně mám dojem, že protiprávně….

Odpověď: Zde jsou 2 roviny. Rovina pořizování záznamů. Takové pořizování záznamů možné není. A rovona porušení pracovněprávních povinností. Jedno usnutí na pracovišti pokud nejste policista, řidič apod. na výpověď není, bylo třeba nejprve písemně upozornit na nedostatky. Další otázka je pak praktická, zda zůstávat na pracovišti, kde jsou takové vztahy …

Dotaz: Dobrý den přeji, má SPZ byla bez mého vědomí či souhlasu použita v seriálu na automobilu hlavního hrdiny. Myslíte, že mohu uspět u soudu a vysoudit odškodnění? Děkuji za odpověď

Odpověď: Aaaach děkuji za tento dotaz, konečně se mohu s čtenáři podělit o tu legraci a zůstat profesionálem :). Občas se ti lidé ptají na nesmysly, ale fakt neví. Tento dotaz je evidentně jen vtípek pro zpestření. Ale hezký, takže schváleno.

Dotaz: dobry den chtěl bych se zeptat, kamarad pořidil mobilni nahravku při vyslechu jako svědek kde se policista choval velmi špatně, nahravku jsme anonymně zaslali jeho nadřizenemu jako upozorněni na jeho chovani, potom si ho policie pozvala a chtěla vysvětleni při čemž mu zdělily že nahravku pošlou do prahy kvuli chovani policisty a že tomu memu kamaradovi hrozi moc velka pokuta za unik třeti osobě je to na přizvani pravnika nebo je to nějake zastrašovani co se tyče vyšetřovani tak se jedna o uplnou banalitu děkuji za odpověd

Odpověď: Půjde o zastrašování s cílem pod tlakem zjistit, kdo nahrávkou disponuje. Oni by museli prokázat, že to třetí osoba získala, zatím musí vycházet z toho, že nahrávku zaslal kamarád. Nakolik je relevantní a pokutovatelné, že nahrávku získala jiná osoba, posoudit z Vašeho dotazu nelze. Obecně, ale vyslýchaný není vázán povinností mlčenlivosti ohledně komunikace při výslechu – on dává informace …

Dotaz: Dobry den, natacela jsem na skolni akci v telocvicne muze se to nebo ne ?

Odpověď: 🙂 ano. Ale je to dobrý dotaz. Na tyto akce lze v podstatě pohlížet jako na veřejné akce, kde není žádný důvod k utajení know how (jako např. u prohlídky továrny).

Dotaz: jsem fotograf a foceni nekdy poradam ve svem byte. Porizuji zaznam z cele akce, vcetne toho, kdyz se modelky prevlekaji, popripade pokud foti akty. Zaznam porizuji jen pro svou vlastni bezpecnost, aby zadna z nich nemohla rict, ze jsem ji k necemu donutil ci nejak obtezoval. Na zaznamu je videt, ze vse delaji dobrovolne. Take mam na stenach obrazy za desetitisice. Zaznam nemam v planu nikde zverejnit ci nekoho poskodit, byl by pouzit pouze pri soudnim jednani v pripade, ze bych byl z neceho nepravem obvinen. Dopoustim se nejake protipravni cinnosti? A jake by byly sankce za takoveto jednani? (Asi bych radsi celil financni pokute za porizovani zaznamu, nez krivemu obvineni ze znasilneni nebo neceho podobneho)

Odpověď: To korektní ani standardní není a potřeboval byste k tomu výslovný souhlas dotčených. V opačném případě se dostáváte do kolize s řadou předpisů zmiňovanými počínaje (soud) zákonem na ochranu osbních údajů a GDPR (pokutou) konče.

Dotaz: Dobrý den Na festivalu folk hudby jsem nafotil fotky účinkujících na pódiu i diváků. Mohu fotky zveřejnit na sociální síti, a nebo na stránce rajce.net a rozeslat odkaz. Děkuji

Odpověď: Dobrý dotaz. Divím se, že s ním přišel někdo až po 5 letech. Já sociálně sítě nemám rád a neúčastním se jich (nic nedávaj, jen berou), ale určitě je to fenomén a dotaz zcela na místě. Zveřejnění na sociální síti už je jiný kalibr než pouhé pořízení záznamu a je zde třeba rozlišovat režim bez souhlasu a při vyslovení nesouhlasu. Pokud jdou lidé na tuto akci, počítají, že budou viděni a foceni, takže dokud nevysloví nesouhlas, a nejde o fotky znevažující, je takové zveřejnění možné. Co se umělců týče, ti sice s natáčením i focením nesouhlasí, ale foto ve smyslu byl jsem tam a podívejte, jak to tam vypadalo, podle mě soudně napadnutelné není. V podstatě se lehce překrývá s žurnalistikou (novinářská licence …). Samozřejmě nejde natáčet celou píseň apod.

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. V časopise jsem objevila fotografie z dovolené, spadli jsme v poušti na motorce a jeden z kamarádů to vyfotil. Tyhle fotografie zverejnil v cestovatelskem článku a vubec nás o tom neinformival. Navíc je zveřejňuje i na občasných přednáškách pro pobavení publika. Má na to pravo? Děkuji. Janušová

Odpověď: Ne

Dotaz: Prosim zajimalo by mně jestly policie muze pouzit video zaznam na benzinove cerpaci stanici ze sem ridil bez ridicaku .dekuji

Odpověď: Zde jde o pořizování bezpečnostních důkazů a nikoli záznamu osobní povahy, ale ano, policie si může vyžádat podklady o přestupku od každého.

Dotaz: Dobrý den, kolegyně pořídila fotografii kolegy jak spí a předala to šéfovi. Je toto protizákonné?

Odpověď: Rozhodně protizákonné. To je takové to typicky krajní porušení, na co zákon míří a kde by soud přiznal i náhradu škody v penězích, nejen za vyhozov ale i za černý puntík u šéfa, pokud by se podařilo vyčíslit zápornou hodnotu toho černého puntíku.

Dotaz: Dobrý den,parta pomstychtivých žen v čele s místostarostkou obce nakráčela na soukromý pozemek pro zemědělství v extravilánu obce, místostarostka nafotila stroje, parkovací plochy a poté to předala jako udání na stavební úřad pro podezření z černých staveb.Ten si vyžádal názor starosty. Prosím o Váš názor,Děkuji.

Odpověď: Focení mi přijde v pořádku. Soukromý pozemek v zásadě neobsahuje nic osobnostího či dehonestujícího (pokud se tam třeba nesluní nahatí kamarádi traktoristi). Jedinou možnost obrany vidím, pokud byste tam měl nějaké spiciální know how např. ultra produktivní rozestavění kombajnů a traktorů, jež hrozně vydělává a nikdo jiný o něm nemá potuchy :). Pořídit dokumentaci ohledně možné černé stavby je určitě v zájmu činitelů obce a i v zájmu jakýchkoli lidí. Vstup na soukromý pozemek … na to již jsou přísnější mechanismy, ale v daném případě z toho moc neuděláte. Pokud tam černá stavba není a podbné kroky by se opakovaly bylo by možné se bránit žalobou na šikanu, pomluvu aj., ale to jsou takové pseudožaloby ze kterých krom práce obvykle nic nevzejde. Doporučuji to nechat plavat.

Dotaz: děti dostaly za úkol vytvořit prezentaci o tom, co dělaly o prázdninách – první stupeň ZŠ. Do této práce jsem je vyfotila v kině, jak koukají na film. Je vidět i filmové plátno, resp. hlavního hrdinu filmu. Nejedná se o záznam, pouze jednu fotku. Tu děti ukázaly ve škole spolužákům a paní učitelce. Následkem toho, šlo na film více dětí, zafungovalo to jako reklama, Tvůrci újmu neutrpěli, spíš užitek – reklamu zdarma. Postupovala jsem ale v souladu s právem, když jsem fotku pořizovala?

Odpověď: Je to ok. viz Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon
„§ 38c Nepodstatné vedlejší užití díla
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku.“

Dotaz: Mam specificky dotaz ohledne toho co se v poslednich letech deje v mediich (Novinky a pod), resp. jejich zverejnovani zaznamu.
Nejake novinarske licence chapu. Ale jde mi vylozene o zverejnovani zaznamu osob vykovanajici jakekoliv protipravni ci vtipne aktivity, kde zaznam je publikovan v rozsahu ze je ze identifikovat(videt oblicej) a je to dostupne v ramci jejich webu siroke verejnosti. Zajdu do extremu a.zlodej ukradne kabelku, b.dlouholete kauzy kde podezrely je odchycen pri vchodu do bytu a jsou mu savant neprijemne dotazy, c. Clovek parodujici nejakou politickou SITUACI v priopilem stavu. U vsech prikladu si clovek nepreje byt natacen, u protipravnich jednani neni jeste odsouzen. Zverejneni techto zaznamu ale muze vyustit ve znacnou ujmu(ztrata pratel, vyhazov, co proste jen verejna ostuda). Drive se bud rozmazal oblicej a zmenil hlas(pokud se nejedalo o vylozene osobu na uteku), ale i u odsouzenych vrahu a pod se aspon nejak zakryla tvar, ted je videt vsude vsechno.

Odpověď: Je i možné, že řešíme v zásadě neexistující problém, neb sami aktéři či utubeři si většinou publicitu přejí a běžně se kopírují do vtipných kompilací. Zbytek bude minimum. Protiprávní jednání aktéra nemůže potlačit novinářskou licenci, naopak ta je zde víc než žádoucí. Pak je to ještě aspetk nakolik to že někoho paradojete s přáteli v hospodě má skutečný dopad. Váš dotaz je v obecné rovině spíše akademický a má smysl jej řešit pro konkrétní případ. Případně mi zavolejte a domluvíme se.

Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, chci natočit videokurz, který bude pojat jako cesta metrem. Mám v plánu natočit příjezd vlaku do stanice, ve stanici pak 2-4 minutové video, na němž budu pouze já něco povídat a odjezd vlaku ze stanice. Pohlídám si, aby v záběru nebyly žádné další osoby. tento videokurz hodlám následně prodávat na internetu. Lze to udělat jen tak, nebo k tomu pořebuji souhlas DP? Děkuji a informaci

Odpověď: To je podnikatelský dotaz, prosím kontaktujte mě v placeném režimu.

Dotaz: Dobrý den, jak je to například s pořizováním fotografií fotbalového zápasu, kdy hlavním objektem fotografie je hráč? Může mi provozovatel fotbalového stadionu zakázat komerční pořízení fotografie, resp. pořízení fotografie a následně prodej digitální kopie tomu hráči, který je na fotografii zachycen a y pořízením souhlasil?

Odpověď: To je podnikatelský dotaz, prosím kontaktujte mě v placeném režimu.

Dotaz: známému se stalo, že ho natočili do seriálu pře pár lety, ale nikomu nic nepodepisoval pro komerční natáčení, oslovil tu danou televizi, a nabídli mu kompenzaci 10K, a a že má podepsat zpětně svolení k natáčení, kam až to může zajít ? Dá se z toho pro něj případně vysoudit více peněz ? Protože co jsme zjistili tak je to možné,díky.

Odpověď: Případ si vyžádá posouzení dle konkrétních okolností. Mohu případně nabídnout placený čas naší advokátní kanceláře. Kontaktujte mě.

Dotaz: Dobrý den.Mám prozbu chci se zeptat bydlím v domě kde jsou čtyři bytové jednotky (bytovka) a domovník si tam dal ceduli že prostory na chodbách natáčí. Může toto natáčet bez našeho souhlasu? Nikdo s tím zamnou nebyl. Děkuji za odpověď.

Odpověď: To nemůže ani náhodou, ať to hned zruší nebo mu úřad pro ochr. osobních údajů udělí pořádnou pokutu.

Dotaz:

Opakovane jsme byli stavebnim uradem sikanovani.. Dokonce i podle pisemneho vyjadreni krajskeho stavebniho uradu s nami stavebni urad,pod ktery spadame jednal nezakonne… Nyni nas ceka dalsi jednani. Mohu si celou schuzku natacet? Je na to nejaky konkretni zakon,podle ktereho mohu jednani s urady natacet?

Odpověď: velmi dobrý dotaz, přidáno do článku viz článek oddíl 6.

Dotaz: Dneska mě zakázali fotit v obchodu. Fotila to pro sebe a kamarády. V jakem zákoně napsáno že můžou mě zakázat fotit v obchodě?

Odpověď: 2022 Jak píšem v článku, mohlo by jít o ochranu know how. Např. systém rozmístění produktů, jež má svá marketingová pravidla. Na nějakou širší diskuzi je otázka, zda by vlastník či nájemce soukromých prostor, zcela přístupných veřejnosti, mohl zakázat focení např. v provozním či návštěvnickém řádu prodejny i bez podobného důvodu, jako je ochrana svého know how. Věřím, že zatím tomu tak učinit může i bez důvodu. aktu 2023 odpověď v revizi – více v samotném článku

Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě jak je to s pořízením záznamů v případě když mám v oblibě natáčet dopravní letadla, je to moje hobby, ve které videa nahrávám na youtube. Na letadlech jsou samozřejmě loga cestovních aerolinek, nicméně by mě zajímalo, zda něco neporušuji. Mnoho lidí fotografie nahrává na sociální sítě a také videa. Jde čistě o natočení letounu, aerolinky nikde nejmenuji,ale jdou samozřejmě na letadlech vidět… dočetl jsem se, že na tohle by se měla vztahovat výjimka podle zákonu 207/2000sb.
,ale nevím zda se tam dá zařadit i tohle téma. Našel jsem něco v tomto znění:

(1) Pro účely posuzování podle § 4 a 5 se má za to, že průmyslový vzor byl zpřístupněn veřejnosti, byl-li zveřejněn na základě zápisu do rejstříku nebo vystaven, užíván v obchodě nebo jinak zveřejněn s výjimkou případů, kdy zpřístupnění nemohlo vejít ve známost v odborných kruzích činných v rámci Evropských společenství a specializovaných v daném oboru během normálních obchodních činností přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti. Průmyslový vzor však není považován za zpřístupněný veřejnosti tehdy, pokud s ním byla seznámena třetí osoba pod výslovnou či předpokládanou podmínkou důvěrnosti.

(2) Za zpřístupnění veřejnosti se pro účely posuzování § 4 a 5 nepovažuje případ, jestliže byl průmyslový vzor, pro který se požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti původcem průmyslového vzoru, jeho právním nástupcem nebo třetí osobou jako důsledek poskytnuté informace nebo jednání uskutečněného původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem, a to během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti.

(3) Ustanovení odstavce 2 platí také tehdy, byl-li průmyslový vzor zpřístupněn veřejnosti v důsledku zneužití vztahu k původci průmyslového vzoru nebo jeho právnímu nástupci.

Odpověď: Určitě tam není žádný problém, pokud to natáčíte z veřejně přístupných míst. Jaká je přesná právní úprava, se případně podívám později.

Dotaz: V práci mě nutí fotit natažení kabelu v bytě u zákazníka bez jeho souhlasu, měl bych fotit kudyma vede kabel, průvrty atd. a toto ukládat na servery zaměstnavatele aniž bych věděl co se následně s fotkama bude dít. Lze takto fotit v soukromých prostorách bez souhlasu zákazníka? Nejde zaručit že na fotce bude jen stěna a kabel. Kdo by byl pak za takto pořízenou fotku u soudu? zaměstnanec nebo zaměstnavatel? Děkuji

Odpověď: 1. Přijde mi, že od zaměstnavatele jde od regulérní požadavek, sledující čistě zajištění jeho smluvních povinností vůči zákazníkovi a je v zájmu zákazníka takové focení neblokovat. Měli by si to vykomunikovat spolu. 2.Pokud k tomu nedojde, zaměstnanec je odpovědný jen za úmyslnou škodu.Není na něm, aby vyhodnocoval právní otázky, k nimž mnohdy nemá kvalifikaci. Klidně tedy foťte. Pokud to zákazník výslovně zakáže a vy byste měl nadále fotit, tak Vás nejspíš vyvedou. Pokud byste to dělal na tajnáka, odpovídal by zaměstnavatel. Je-li tam podobně hutná situace, dobré bude dostat takový pokyn k focení písemně.

8 komentářů: „Focení a pořizování záznamu bez souhlasu – osoby, v kině a divadle?

 • Dobrý den, přečetla jsem si Váš článek a chci se zeptat. Když sousedé zavolali redaktora z určitého časopisu a ten nafotil jejích dům včetně našeho a sousedé poskytli tomuto časopisu i další fotky ze stavby včetně našeho domu, kde je vidět i soukromé věcí a vnoučata, a toto vše bylo zveřejněno na stránkách tohoto časopisu i na http://www.seznam.cz- je to komerční využiti? Nás nikdo neinformoval o tomto zveřejnění. Děkuji za odpověď.

  Reagovat
  • Ano. Je to komerční využití. A pokud vyfotili i věce, jež nejsou bežně přístupné pohledem z veřejného prostranství, jde o zásah do soukromí. Můžete se domáhat stažení fotek a pokud prokážete i nějakou psychickou újmu či poškození pověsti, tak i odškodnění. Bude to ale těžké, museli byste mít např. posudek, že máte panickou hrůzu, že Vám někdo unese vnoučata, že obavu, že je bude někdo šikanovat a že z toho nespíte. Nebo jeiný silný zásad do sobnostních práv, jímž trpíte.

   Reagovat
 • Dobrý den a děkuji za článek. Rád bych se zeptal zda mohu šířit video na sociálních sítích. Jedná se o záznam z provozu kdy kamera snímá řidiče a následně i reakce kolemjdoucích lidí. Je možné toto video i s obličejem sdílet. A je nějaký rozdíl mezi sdílením obličeje dospělého/dítěte? Přečetl jsem už několik článků a přijde mi to pořád nejednoznačné, jestli je třeba osobní souhlas nebo ne. Předem děkuji za odpověď.

  Reagovat
  • Aktuálně to dělá každý a právo lehce nestíhá dobu. U influencerů se také prolíná dokument, zpravodajství s klasickým uměleckým dílem, kde potřebujete aktéry“ zesmluvnit. Řeknemě, že pokud je to Vaše tvorba, třeba komentovaná tvorba, komentovaný záznam z jízdy či nějakým způsobem zajímavý záznm de facto zpravodajského charakteru, lze to zveřejnit. Platí, že nesmíte dehonestovat ukzovat někoho jako blbce a tak. Pokud se někdo ozve, rozmažte ho, ať není identifikovatelný. Tedy odpověď je v podstatě ano.

   Reagovat
 • Dobrý den,mám dotaz na celkem palčivé téma.Nějakou dobu jsem se občasně stýkal se slečnou pouze za účelem sexu,což bylo oboustranně dobrovolné.Během této doby jsem jí finančně podporoval s ubezpečením z její strany,že mi mé finance vrátí.Po určité době jsem jejím tvrzením o vrácení peněz přestal věřit a pořídil jsem si tajně záznam v intimní situaci.Nyní se chci zeptat na podstatnou věc.Mohu jí tento záznam ukázat a použít ho jako donucovací prostředek k vrácení dluhu?Rozhodně nemám v úmyslu tento nikde zveřejňovat,nicméně bych ji tímto rád přiměl k vrácení peněz.
  Děkuji za odpověď

  Reagovat
  • Já bych to jako soudce jako důkaz nepřijal ze dvou důvodů – ochrana osobnosti a rozpor s dobrými mravy. To je na první dobrou. Mé stanovisko není definitivní. Jinými slovy, pokud bych měl klienta platícího za právní službu, více bych zkoumal okolnosti a vyhradil si případnou změnu názoru.

   Reagovat
 • Dobrý den, chci se zeptat, zda je nějakým způsobem právně postižitelné, když přijde zákazník do prodejny oblečení a přijde k místu, které je zadělané závěsem a je zde umístěna cedulka zákaz vstupu…a tento zákazník si závěs poodhrne a místnost za závěsem si vyfotí na mobilní telefon. Mohlo by se jednat o přestupek proti občanskému soužití? Fotografii následně použil pro podání na různé úřady s žádostí o kontrolu provozovny. Děkuji za odpověď.

  Reagovat
  • V prodejně – obchodních prostorách v zásadě nejde o záznam věcí osobní povahy. Nenapadá mě, jak se takovému jednání právně bránit. I pokud bude v prodejně zákaz focení a zákazník jej poruší, těžko na něm budete žádat, aby fotku smazal. V zásadě pokud jsou prostory přístupné veřejnosti až na výjimky ochrany děl před bleslem apod. ani případný zákaz focení nelze reálně vynucovat.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *