Právní pojednání

Reklamace vad ojetého auta

Článek podrobně popisuje postup reklamace vad ojetého automobilu v bazaru i od nepodnikatele. V dotazech čtenářů jsou zodpovězeny desítky různých scénářů.

I) Prodej od Nepodnikatele – tj. osoby, jež nemá prodej aut jako svou obchodní činnost

Použije se obecná úprava o vadném plnění § 1915 OZ a násl. a speciální úprava vadného plnění při koupi movité věci § 2099 a násl.

Prodávající osoba – nepodnikatel, – běžný člověk, jež se neživí prodejem ojetých či nových aut, odpovídá jen za vady skryté § 2100/1 a kupující musí prokázat jejich existenci v době prodeje.

Skrytá vada v době prodeje (přesněji době v přechodu nebezpečí škody na věci) do 2 let, reálně spíše do 6 měsíců

Dle § 2100 prodávající odpovídá za skryté vady, byť se projeví až později, přičemž dle § 1921 lze „právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu zciziteli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze dle § 2112 odst. 1 OZ vytknout do 2 let od odevzdání věci. U vozu však má dle mého názoru reálně smysl přezkoumávat vady  do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění, protože u vad staršího data už bude znalec obtížně prokazovat, zda se vada vyskytovala i v tak dlouhém období nazpět.

Pro posouzení odpovědnosti prodávajícího za vady je relevantní, zda skrytá vada (rozuměj i její příčina – např. prasklina vedoucí k ulomení a nefunkci součástky) existovala již v době v přechodu nebezpečí škody na věci.  Není důležité, zda se vada době v přechodu nebezpečí škody na věci  již projevovala nějakým snížením funkčnosti. To se může zdát nespravedlivé prodávajícím. Nebazaroví prodávající však mohou svou odpovědnost za vady smluvně vyloučit (viz oddíl dále).

Dobu přechodu nebezpečí škody na věci definuje §2082, jako dobu jako dobu přechodu vlastnického práva. Tzn. – dobu předání vozu dle kupní smlouvy, není-li smluvně určeno jinak (např. leasingové smlouvy až dnem úhrady poslední splátky). Registrace vozu (na rozdíl od registrace domu) je již pouze úředním a nikoli hmotně právním okamžikem převodu.

Záruka se nevztahuje na vady zjevné  – viditelné – viditelná rez, upadlé kolo apod., vyjma ujištění bezvadnosti či lstivého zastření vady (§ 2103) či oznámené resp. vady o nichž kupující věděl (nutno vykládat v kontextu § 2100/1 – skrytá vada a §2170 tzn. zjevné vady). Slevu na vady lze poskytnout i paušálně bez jejich znalosti, pak ale nejde o obchodní usmlouvanou cenu vozu, ale musí být smluvně popsána jako sleva na vady, kdy kupující bude hradit vady do výše této slevy.

Obvyklé smluvní ustanovení, že prodávající se „seznámil s technickým stavem vozu“ znamená, že auto jako laik pozorně prohlédl a krátce zkušebně“ projel. V žádné případě to neznamená, že by při tom měl detekovat skryté vady a že prodávající se tímto ustanovením odpovědnosti za skryté vady zbavuje.

Obvyklý Váš dotaz je : Mám vadu YX, mám to reklamovat? Na tyto dotazy už nebude odpovídáno. Pokud se skrytá vada projeví do pár dnů či měsíce po převodu, nebo dokonce další den (častý případ), je vysoká pravděpodobnost, že vada vznikla již před dobou prodeje, a vždy reklamujte předáním vozu prodávajícímu s popisem vad. Bazar zpravidla odmítne a čeká, co bude dál. Můžete jít rovnou na soud nebo nejprv za soudním znalcem v oboru aut.

Reklamaci dle § 1922 uplatní tak, že  předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Nároky z vad pak upravují § 2106 a 2107.

Dostatečný popis vady, aby se prodávající zbavil odpovědnosti za vady dle § 1916 odst 1b (aktualizováno 2023)

Připrodeji v obchodě (autobazaru) se vůči kupujícímu spotřebiteli nelze zprostit odpovědnosti za vady.

Stačí pouze popsat projev vady?  (typicky „bouchá to“ „kouří to“ „netěsní to“ apod.)

Prodávající indikuje, že je tam vada, ale ani jeden ze zúčastněných nezná její rozsah, příčinu ani náklady na odstranění. U profesionála lze vyjít z toho, že nemůže dát ruce pryč od skryté vady tím, že upozorní na její prvotní projev. Měl by jako profesionál znát příčinu vady a náklady na její odstranění nebo za vadu odpovídat. Tam vcelku není prostor pro výmluvy. Tomu je třeba rozumět tak, že pokud autobazar či profesionál napíše „vada:to a to klepe“, pak neodpovídá pouze za to klepání. Pokud ale neurčí příčinu, a klepání se zhorší či se auto porouchá, pak samozřejmě za vadu odpovídá v plném rozsahu, pokud její příčina existovala již v době prodeje.

Je-li prodávajícím běžný člověk, je otázka složitější. Prodávající svým způsobem říká tady je problém, neznám příčinu, nevyznám se v tom,  s popsaným projevem vady to prodávám na riziko kupujícího a dávám od něj ruce pryč. Říká tím tedy prodávající nebazarista a kupující u tohoto projevu vady se vzdávám nároků z odpovědnosti za vady dle § 1916 viz oddíl dále? Nikoli. Prostě jen popíše projev vady. Rozsah vady ale není znám …

Z toho nám vychází elegantní jednotné (ale těžce vypocené) kritérium dovození odpovědnosti prodávajícího bazaristy i běžného člověka – zda neidentifikovaná vada (popsaná pouze projevem vady) při absenci opravy vyvolá další poškození vozu. Tzn. pokud to bude jen někde na věky věků klepat bez nutnosti opravy – typicky hvízdající turbo u Octavia II, nebo mechanicky nefunguje stahování okénka, kde je jasné, že nejde o závadu (vynechme nyní případ zasažení celé elektroniky vozu s potenciálem dalšího šíření), stačí pro zbavení se odpovědnosti za vady popis projevu vady. Pokud to bude vada, jež by nejspíš při absenci opravy součásti vozu dále poškodila, bazarista i neprofesionál budou odpovědní z vady – např. vůle stavítek viz dále citovaný judikát NS 23 Cd0 4172/2008.

Pokud by se stav vozidla danou vadou dále nezhoršoval, ale vozidlo např. neprošlo kontrolou technické způsobilosti či emisí, šlo by již o jinou vadu než pouhé klepání, vrzání apod – a to nikoli faktickou (mechanickou), ale o právní vadu nezpůsobilosti vozidla provozu, za níž by prodávající odpovídal.

Dokonce ani nepřesný popis vady („netěsnost motoru“ vs „vůle stavítek) Srov. judikátu NS 33 Odo 657/2002 (citace na konci článku) či nepravdivé zlehčování vady „něco klepe či vrže, svítí kontrolka, to bude jen tlumič a bude to dobré“ nezbavuje odpovědnosti za vady, neboť věc nemá deklarované vlastnosti.

Vágní ustanovení typu doporučujeme výměnu této části, doporučujeme generálku této části, vyžadují opravu … , apod. nejsou popisem vady. A to s ohledem na předchozí judikát a konstrukci odpovědnosti za vady. Vada by tedy měla být popsána tak, aby laikovi umožnila posoudit následky vady (cenu opravy). V tomto ohledu je velmi neplatné i ustanovené „na náhradní díly“, užije-li jej bazarista. U prodejce neprofesionála by takové ustanovení patrně mohlo být použito jako ekvivalent vzdání se odpovědnosti za vady kupujícím.

Jak tedy může autobazarista prodat auto na díly bez záruky? Spotřebiteli nijak – musel by vypsat všechny vady a nelze paučálně napsat vše je vadné.

Ujištění o určitých vlastnostech (auto nebylo bourané)

Prohlášení prodávajícího o určitých vlastnostech, jež věc nemá (např. u havarovaného auta prohlásí nebouranost), zakládá nároky z vad dle § 2099. Dost často půjde o vady, jež nelze zhojit, tj. zakládající i nárok na odstoupení. Prodávajícímu, lze též doporučit, aby na dotaz, zda auto bylo bourané, jemu známou informaci nezatajil, a pokud nemá informace o havárii u případného předchozího majitele, aby uvedl, že neví. Havárie auta sama o sobě není vadou, nelze reklamovat a není třeba se o ní iniciativně zmiňovat. Lze to však jen doporučit a uvést i její čas (jak dlouho auto fungovalo po ní. Pokud se totiž objeví skrytá vada, byť s havárií nesouvisející a kupující zjistí, že auto bylo havarované, bude mít patrně větší tendence se na prodávajícím v rámci reklamací hojit.

Vzdání se práv kupujícím (je-li prodávající osoba, jež prodejem nevykonává svou podnikatelskou činnost)

Dle § 1916 odst. 2 lze písemně ujednat vzdání se práv kupujícím z odpovědnosti za vady. To lze pro nebazaristy jen doporučit, zejména pro stará auta (7let+) s nízkou cenou. Vyloučit však nelze odpovědnost za zatajenou vadu a dle mého názoru ani za deklarovanou vlastnost. Vlastnost může být deklarována slovně (smlouva, inzerát – ponechte si jej jako důkaz) např. nebouranost  či fakticky – stav tachometru ( jenž se později ukáže jako stočený, byť jinou osobou než prodávajícím). Naopak nebazarista může vyloučit odpovědnost za vadu jen určitých částí vozu či za vadu, u níž byl popsán projev (viz oddíl dále), ale není známa příčina. Musí tak však učinit výslovně v textu smlouvy tzn. že kupující se výslovně vzdá odpovědnosti za vady na konkrétní část vozu či v souvislosti s popsaným projevem vady např. „motor je cajk, za ten ručim, ale kupující vzdáváš se odpovědnosti za vady převodovky a spojky … tam to klepe a asi budou na opravu … . Opakuji že takové ujednání vůči spotřebiteli (běžnému člověku) nikdy nemůže učinit profesionální prodejce nových či starých aut. Pokud by takové ujednání podepsal běžný kupující bazaristovi, bude neplatné (tzn. jakoby nebylo vůbec napsáno). Naopak „běžný“ prodávající – neprofesionál, může s tímto ujednáním prodat běžnému člověku i bazaristovi.

Výraz: Auto se prodává jak stojí a leží či jak stojí a běží, nemá praktický význam – tedy odpovědnost prodávajícího profesionála za vady auta nijak neomezuje.  § 1918 OZ (resp. § 501 starého obč. zákoníku č. 40/1964 Sb.) se totiž dle ustálené judikatury vztahuje pouze na věci druhově určené – např. pokud se prodává dům, tak na věci v domě, jež nejsou neoddělitelnou součástí domu, nářadí v kůlně apod. a nikoli na věci individuálně určené – auto, dům, diamant, starožitnost apod. Viz. Jud. NS 25 Cdo 1741/98. Eventuálně by bylo možné přiznat takové ustanovení vyloučení odpovědnosti za vady věcí, jež nejsou součástí auta např. vonný stromeček, polštáře, nejspíše i na povinnou výbavu, jež není pevnou součástí auta. U prodejce neprofesionála by tato ustanovení patrně mohlo být použito jako ekvivalent vzdání se odpovědnosti za vady kupujícím, protože takový význam mu smluvní strany laikové přisuzují.

Dodatečné se vzdání práv na reklamaci u neprofesionálního prodejce

Pokud jste jako neprofesionálové udělali tu chybu, že jste auto prodali bez doložky vzdání se práv kupujícím a on Vás s ojetinou 300 000 km 20 let otravuje s kdejakou drobností, sjednejte doložku písemně dodatečně. Že to a to opravíte a už žádné další vady. Pokud nebude souhlasit vemte auto zpět a prodejte s doložkou výše.

II) Prodej v obchodě (autobazaru) spotřebiteli (nepodnikateli), rozuměj autobazar prodává jako majitel nikoli zprostředkovatel

Mnoho autobazarů prodává jen jako zprostředkovatel, ale solidnější autobazary do transakce vstupují i sami a prodávají pod svým jménem. Někdy, aby svou záštitou zvýšili hodnotu vozu a někdy to prostě nakoupí z různých důvodů (např. majitel to chce rychle převést, koupí to v dražbě, maj tak nastavenou interní politiku, dovoz z ciziny aj.) na sebe a teprve následně prodávají. Můj odhad je, že většina transakcí v autobarech je od 2010 již přímý prodej autobazaru a nikoli zprotředkování, ale pozor na to.

§ 2445 a  násl. a 2455 a násl. OZ odpovědnost zprostředkovatele prodeje použité věci (komisní prodej u bazaristy) za vady ze starého OZ nepřebírají. Zprostředkovatel by měl být odpovědný pouze za realizaci prodeje, nikoli za obsah prodeje (věc a její vady). To by již mělo jít za majitelem. Jiná situace nastává, pokud bazar auto prodává jako majitel nikoli jako zprostředkovatel za jiného. A právě této situaci se věnuje tento oddíl.

Předně, podnikatel prodávající spotřebiteli nemůže svou odpovědnost jakkoli vyloučit např. prohlášením, že záruka není  či, že je vše vadné a na náhradní díly apod.. (neplatné ujednání ve neprospěch spotřebitele). Výjimkou je přesný komplexní popis vady, tzn.  co nefunguje a proč to nefunguje, aby si spotřebitel mohl udělat obrázek o rozsahu vady a nákladů na její odstranění.

Na reklamaci vad v autobazaru spotřebitelem se krom obecné úpravy odpovědnosti za vady a odpovědnosti za vady při prodeji movité věcí dále vztahují ustanovení § 2158 a násl. OZ o prodeji zboží v obchodě. Ta se týkají komerčního (obchodního) prodeje nových věcí a s určitými výslovně upravenými odchylkami i použitých věcí podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti spotřebiteli.

Pokud strany neujednaly jinak i na použitou věc je záruka 24 měsíců (§ 2165). Pokud si strany ujednaly, že záruka nebude či bude kratší než 1 rok, platí záruka 12 měsíců (§ 2168). § 2167 vylučuje záruku za vady běžným opotřebením, tj. vady jež vzniky v důsledku běžného opotřebení po okamžiku prodeje.

Klíčový v tomto kontextu (autobazarista jako majitel prodává spotřebiteli nepodnikateli) je § 2161 odst. 5 OZ „Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.“ Zde tedy přechází důkazní břemeno okamžiku vzniku vady na autobazaristu. Jinými slovy, pokud neprokáže, že vada vznikla až po převzetí, odpovídá za vady. Všechny odpovědi na dotazy do 24.7.2020 pracují s verzí, že autobazar prodával jako zprostředkovatel. Pokud prodával sám za sebe, kupující znalecký posudek nepotřebuje.

Judikát NS 33 Odo 657/2002 dovozuje, že při prodeji v autobazaru je vada detekovatelná diagnostikou servisu v době prodeje již vadou nad rámec běžného opotřebení.

III) Běžné opotřebení

Upravuje jej  § 2167 – tzn. absence odpovědnosti za vady běžným opotřebením a vady odpovídající míře používání a opotřebení.

Lze jej chápat ve 2 smyslech.

 1. Jako opotřebení věcí, jež mají předepsaný čas výměny a jež nemění vůbec.
 2. Doslovně. Tzn. že od 15 let starého auta s nájezdem 300 000 lze čekat zítra vše špatné, ač momentálně jede.

Argumenty:

 1. Zásadní logika věci je taková, že věc bez ohledu na stáří a používání je vždy bezvadná a udržována v řádném stavu, ledaže je vada zjevně viditelná či deklarovaná.
 2. V opačném případě by se prodávajícím bazaristům dávala do ruky mocná zbraň v podobě více méně automatického zproštění odpovědnosti za vady – auto je staré, má hodně najeto, žádná záruka … přičemž běžní prodávající – běžní lidé – by tuto ochranu neměli. Možnost úplného vyloučení odpovědnosti z vad pro neprofesionály je sice celkově silnější, avšak jde o možnost volitelnou a neplatí automaticky, takže ve výsledku by ochrana profesionálního bazaristy byla vyšší než ochrana obyčejného člověka. To zákonodárce určitě nezamýšlel.
 3. Navíc analogicky by to bylo třeba aplikovat i pro neprofesionály, což by institut odpovědnosti za vady u použitých věcí prakticky zcela rozbilo.
 4. Praxe servisů či reklamní řády automobilek běžným opotřebením rozumí spotřebování, opotřebovávání věcí – olej, pneumatiky, brzdové destičky, pneumatiky, sedačky, otlačení volantu, madel, pedálů, koberců aj. Do určité míry by sem možná spadla i obvyklá rez. V kontextu ustanovení § 2167 by mělo pak jít vady skryté (opotřebení brzdových destiček), neb u těch zjevných jako ojetí pneumatik, je to kryté ustanoveními o vadách zjevných.

Protiargumenty (slabší)

 1. Každá součástka má svou životnost. U auta 20 let starého s nájezdem 300 000 km nemá smysl garantovat, že se do půl roka něco nerozsype.
 2. Neprofesionálové takto budou odpovídat za vady, o nichž nevěděli a nemohli je bez odborníka ani v době prodeje zjistit.

Závěr k běžnému opotřebení automobilu: Pojem § 2167 běžné opotřebení obvyklým užíváním či opotřebení odpovídající míře užívání pak nutno vykládat restriktivně (tzn. přísněji v neprospěch autobazarů) jako opotřebení po určité době de facto povinně měněných součástí (brzdy, rozvody, pneu, kapaliny apod.) a dále pak opotřebení součástí, jež nemá vliv na funkčnost, ale pouze na estetiku. Ustanovení § 2167 vůbec dělá neplechu neb je možno jej dovodit z povahy věci (je jasné, že olej a brzdy nebude autobazar měnit v polovině cyklu, aby ojetinu mohl prodat … viditelné vady řeší jiný §) a patrně by jej bylo vhodné zcela zrušit. Stejně tak zcela nadbytečný § 2170. Z obou je cítit lobbing profesionálních prodávajících. Obecná ustanovení o odpovědnosti (§2099 a násl.), jimiž se řídí prodej běžných lidí, obdobná ustanovení nemají.

Hraniční případy opotřebení součástky na konci deklarované životnosti

Řekněme například, že rozvody mají být dle doporučení konkrétního výrobce měněny po 100 000 Km. Auto má najeto 95 000 při prodeji a po 5 měsících v 97 000 nebo ve 107 000 Km se rozvody porouchají a musí být vyměneny. Kdo bude platit opravu? U součástech jež se mají pravidelně měnit a selhali na konci životnosti by to měl být spotřebitel. Pokud ale prodávají takové auto prodá ve 101 000 km, kdy měly být dle doporučení výrobce rozvody již vyměněny a nesdělí to prodávajícímu, půjde o vadu, za níž prodávající odpovídá. Je také spousta doporučení, které se nerespektují např. pravidelné servisní prohlídky. Jsou drahé a možná často pro běžné řidiče i nepotřebné. Zde lze vzít usus praxe, že pokud auto nemá servisní knížku, že tyto prohlídky nemá. Ostatní nerespekteované věci (např. neprovedená výměna oleje včas) by šla k tíží autobazaru.

IV) Doporučený postup kupujícího před reklamací a správná reakce prodávajícího

Nejčastější případ: Porucha do 6 měsíců (jiná než běžné opotřebení), např. nejde topení. Kupující neví, zda vada existovala již při prodeje (zda jde o vadu skrytou). Má 2 možnosti.

a) Za prvé přistaví vůz prodávajícímu k reklamaci. Ten ji musí do 30 dnů  buď uznat a vyřešit či zamítnout. Tedy na své náklady, jež nemůže ani v případě neoprávněné reklamace přeúčtovat na kupujícího (ledaže prodávajícím a patrně ani zprostředkovatelem není autobazar a náklady neoprávněné reklamace by byly upraveny smluvně jako povinnost kupujícího viz související článek Reklamace koupené věci – nároky z vad).

b) Vzhledem k tomu, že kupující by musel auto převézt k prodávajícímu a být až 30 dnů bez něj s rizikem odmítnutí reklamace, doporučuji nechat odborníkem posoudit charakter vady (nemusí jít rovnou o znalecký posudek, ale např. o levnější odbornou prohlídku znalce či autorizované servisu) vyjadřující předběžný názor, že vada již existovala v době prodeje (či nikoli –  v tom případě samozřejmě nemá příliš smysl reklamovat). Takový předběžný, ale fundovaný názor bude též výraznou motivací pro prodávajícího věc řešit.

Prodávající je obvykle v situaci, kdy mu kupující sdělí, „Nejde to a to (např. topení). Co s tím?“ nebo „Řešte to.“, aniž by věděl, zda jde o skrytou vadu či ne.

Prodávající není povinen se zabývat věcmi, co si kupující nechal opravit na své náklady, aniž by byly reklamovány u prodávajícího. Pokud by však došlo k odstoupení v důsledku jiné správně reklamované vady, prodávající by patrně musel nahradit nikoli cenu opravy, ale hodnotu o níž se hodnota věci opravou zvýšila (tzn. obvykle znamená pouze část ceny opravy).

Předání k reklamaci, žádost o přiměřenou slevu, důkaz o neprovedení/odmítnutí reklamace a odstoupení

Reklamaci třeba vždy uplatnit u prodávajícího. Nelze si nechat opravit auto jinde a pak chtít náhradu nákladů. Nechat auto opravit jinde a žádat přiměřenou slevu či odstoupit od smlouvy lze až po odmítnutí, neuznání reklamace či její nevyřešení v zákonné lhůtě 30 dnů (přesněji související článek Reklamace koupené věci – nároky z vad). Při předání k reklamaci či při odstoupení sepište předávací protokol, obsahují nejen vady, ale i stav vozu, aby např. auto nenabourali a později netvrdili, že už to bylo. Takto nám jednou půjčili bourané auto a pak při vrácení po nás chtěli náhradu za bouračku, jíž jsme nezpůsobili. Ideálně se svědky. Předávací protokol obsahuje označení stran, označení vad, datum odstoupení a podpis obou stran (vhodné je uvést telefon a mail). Pokud jste nedostali písemné zamítnutí reklamace (stačí i emailem), je vhodné zajistit si svědky odmítnutí. Stejně tak pokud se na místě v otevírací době nikdo nenacházel (může se stát – technické důvody či nemoc). Z tohoto důvodu, jedete.li zdaleka, je lepší se domluvit předem, že auto přivezete v daný čas. Pokud by bazarista měl náhle absentovat, musel by Vám dát včas vědět.

Znalecký posudek

Při zamítnutí reklamace:

a) Vámi oslovený soudní znalec musí prokázat, že vada existovalo v době prodeje … Pak teprve má smysl odstupovat, případně jít na soud. Při odmítnutí reklamace je znalečné nárokem nezbytným pro uplatnění reklamace a jde-li o oprávněnou reklamaci nahradí ji kupujícímu prodávající (více související článek Reklamace koupené věci – nároky z vad.)

 Jde o to, aby odborník z veřejně dostupného seznamu na internetu soudních znalců aut posoudil, zda tam ta vada byla v době prodeje nebo ne. Dle závěru znalce se rozhodnete, zda od reklamace ustoupíte, přitlačíte se zprávou znalce na bazar, který z 90% po předložení pro něj nepříznivé znalecké zprávy vyměkne a nebo se zprávou znalce půjdete na soud. Pokud vada existovala již v době prodeje, v obou případech – vyměknutí bazaru i soud, máte nárok na úhradu znaleckého posudku autobazarem.

V praxi je třeba znalci v zadání zdůraznit, že nesmí pouze konstatovat existenci vady k určitému okamžiku, ale musí též soudu popsat na základě čeho svůj závěr učinil – tzn. něco ve smyslu jak působí mechanické a fyzikální síly a na základě jakých fyzikálních, konstrukčních principů dovozuje, že vada musela vzniknout již před určitou dobou – např rez u praskliny postoupila natolik že prasklina musila existovat již nejméně 6 měsíců apod. S tímto mohou mít znalci problém, neb posuzují spíše ceny vozu bouračky (mechanické, silové procesy), a nejsou až tolik zběhlí v fyzicko-chemikálních procesech. Je možné, že znalce vůbec neseženete.

Pokud nějací znalci čtou tento článek a umí výše uvedené či takové znáte, dejte vědět, a my je zde zdarma doporučíme.

b) V případě, že majitelem byl sám autobazar (neprodával jako zprostředkovatel) a kupující je spotřebitel (zjednodušeně nepodnikatel). Platí dle domněnka § 2161 o existenci vady již v době převzetí a kupující tedy nemusí okamžik vady prokazovat, a lze rovnou aplikovat nároky z vad i bez znaleckého posudku.

Odstoupení

Odstoupení je možné vždy až po neúspěšné reklamaci či jejím odmítnutí nebo nesplňuje-li auto vlastnosti prokazatelně v protokolu či inzerci deklarované (např. nebouranost). obsahuje oproti předávacímu protokolu navíc větu, že odstupujete od kupní smlouvy, datum, do kdy mají být vráceny peníze (při odmítnutí reklamace včetně případného znalečného) a č. účtu. Kopii si nechte potvrdit prodávajícím či odstoupení zašlete s doručenkou. K náhradě nákladů do místa opravy blíže související článek. Auto by jste měli předat do 14 od dostoupení, ideálně proti vrácení peněz. Pokud jsou náznaky, že se prodávající bude odstoupení či vrácení peněz bránit, nebo že krachuje, vhodnější je nechat auto opravit na své náklady a vymáhat přiměřenou slevu (nejprve ale mějte protokol o odmítnutí či nevyřešení reklamace). Kdy máte nárok na odstoupení a kdy pouze na slevu či opravu, upravuje související článek (mj. vždy při odmítnutí oprávněné reklamace), přičemž nárok na výměnu vylučuje § 2171. Nárok lze oznámit ve lhůtě 12 měsíců resp. 2 let od převzetí (§ 2165 a 2168), nebyla-li sjednána záruka kratší. Možnost uplatnění oznámeného nároku např. žalobou o poskytnutí přiměřené slevy se soudně se promlčí v obecné promlčení lhůtě během 3 let od obdržení informace (např. mailu, protokolu nebo i mluveného sdělení) o odmítnutí reklamace (§629).

Společně s nároky z reklamace můžete při odmítnutí či nevyřešení reklamce nárokovat i náhradu nezbytných nákladů pro reklamaci. Do předžalobní výzvy tedy udejte i náklady za posudek, jejž přiložte, a např. náklady za benzín do místa reklamace a prohlídky.

Odstoupení po investici do auta

Kupující opravil vady uvedené v protokolu, za něž prodávající neodpovídá. Následně narazil na vadu vedoucí k odstoupení (např. zásadní havárií při doloženém ujištění kupujícího o absenci havárie či stočení kilometrů). Zde kupující bude mít nárok na účelně vynaložené náklady na opravy (myšleno dát auto krátce po koupi do kupy, aby bylo řádně provozuschopné, nikoli financování údržby), eventuálně pokud by neodstoupil, tak na přiměřenou slevu za následně detekovanou vadu (havárie, stočení). V těžší pozici může být paradoxně kupující, jež opravil i vady, za něž prodávající odpovídal (třeba proto, že se s ním nechtěl handrkovat či k němu auto vozit). Zde prodávající může namítat, že kupujícímu na penězích za tyto opravy vlastně ani nezáleželo a že on sám by to opravil za zlomek ceny. I pro posledně uvedenou situaci se však domnívám, že soud by měl kupujícím přiznat nárok ve stejném rozsahu jako v prvním případu. Oba případy budou žalobně složitě uchopitelné a doporučuji se nechat zastoupit právníkem. Jste-li z Prahy, mohu doporučit.

Odstoupení od koupě nového vozu

V případě, kdy by záruka na auto ještě trvala – závažné porušení smlouvy z důvodů opakujících se (různých) poruch by bylo třeba prokazovat ve vztahu k průměrné poruchovosti vozu daného stáří a segmentu. K tomu poznámka, že dražší luxusnější vozy z menších sérií s speciální novou výbavou – tedy fakticky více poruchové vozy s méně vychytanými mouchami – budu mít nárok na vyšší poruchovost než levné mainstreamové vozy (nelze se tak dovolávat očekávání vyšší kvality ve smyslu spolehlivosti za vyšší peníze).  V případě opakující se stejné poruchu je možné odstoupení po 3 a více poruchách stejného charakteru (dle některých výkladů po 2 a více poruchách).

V) Související

Prohlídka autorizovaným servisem před převodem, ale i po zjištění vady (prodávající ji objedná a zaplatí)

Osobně pokud bych nyní prodával auto nad 50 000,- (možná i nad 30 000), nechal bych si udělat prohlídku v autorizovaném servisu a a jeho zprávu dal jako součást protokolu kupujícímu … V hodně velkém pražském autoservisu zobrazeném na předních pozicích google to mají naceněno 2000,- včetně DPH za kompletní prohlídku Škoda Octavia II – zpráva zahrnuje: výpis všech řídících jednotek (diagnostika), prohlídku geometrie, brzd, tlumičů, vůle, výfuk, ložiska, kontrolní jízdu. Přestože do všeho neuvidí nebude tím zcela 100% kryti, pro klid duše to není zas tolik a máte důkaz, který může ušetřit spousty handrkování a nervů (zda tam vada skutečně byla či zda to vykropil kupující a teď to zkouší). Stejně tak lze prodávajícímu říct (či se zavázat např. smlouvou o smlouvě budoucí), nech tuhle prohlídku udělat, pokud to bude čisté, auto beru a hradim ji já. Pokud tam detekují jiné vady, než uvádíš, hradíš ji ty a o autě budem dál nezávazně jednat.

Tuto prohlídku lze udělat i po převodu auta ideálně ve vámi vybraném servisu blízko kupujícího. Lépe je když si prohlídku zaplatíte a objednáte vy a vysvětlíte o co jde (zda je prokazatelné, že vada byla v době předání vozu). Výsledek pak bude objektivní a ne na přání kupujícího a hlavně výsledek obdržíte, ať bude jakýkoli … (pokud zadá kupující tak Vám jej třeba ani nedá). Výhodou takové reklamace je, že kupující to sám odveze do servisu a kupující ani prodávající se nemusí bát, že se na vráceném autě v době reklamace něco stane. Navíc, pokud prokáže vada v době předání vozu, kupující bude mít i nárok na nákladu dopravy vozu k reklamaci … Za ten klid to prodávajícímu stojí.

Nesdělujte autobazaru svou adresu a reklamace pište z jiné adresy než, kde auto parkuje

Za prvé, prodávající může mít náhradní klíčky. Za druhé, jeden ze čtenářů níže psal, že mu po reklamaci v autobazaru někdo auto před domem rozmlátil. Do smluv udejte doručovací adresu svých známých (kteří bydlí jinde než parkuje Vaše auto :).

Pojištění na skryté vady auta v autobazaru

2 čtenáři zmínili pojištění ojetého vozu Carlife v autobazaru AAA Auto. Podrobnosti neznám. Ale to vůbec nemusí být špatná volba. Sice platíte za něco, na co máte nárok ze zákona (ne na pojištění, ale odstranění skrytých vad), ale za ten klid to stojí za zvážení.

Blikající kontrolka

Ještě jedna praktická rada. Pokud Vám při zkušební jízdě bliká kontrolka vady na palubní desce nebo vaše pomyslná kontrolka v mozku, či auto vykazuje neobvyklé projevy, tyto kontrolky poslechněte. Pokud se necháte uchlácholit lakonickou odpovědí typu – auto měsíc stálo, jen dolijeme trochu oleje a bude to o.k., zapište aspoň do předávacího protokolu, co se dělo a lakonický komentář autobazaristy samozřejmě takovým způsobem, aby to vyznělo jako, že autobazarista reakce auta hodnotí tyto projevy auta bezvadné – nemající zásadní dopad na funkčnost (nikoli tak aby to vyznělo, že je tam vada).

Mám do toho jít sám nebo rovnou s advokátem

Pokud se obrátíte na advokáta máte vzhledem k odmítnutí reklamace nárok soudně požadovat i náhradu soudních nákladů na advokáta (na vymáhání nároku z odpovědnosti za vady). I pokud k soudu nedojde a protistrana zaplatí předem, peníze důvodně vynaložené na advokáta při odmítnutí reklamace lze žalovat u soudu jako samostatný nárok. Tzn. že autobazar, pokud ví, že by soud nejspíš prohrál a reklamaci v důsledku výzvy advokáta dobrovolně uzná, by měl zaplatit i tarifní náklady na advokáta (tarifní náklady jsou náklady vyměřené vyhláškou dle výše sporu nikoli smluvní sazba, je většinou bývá vyšší). Advokáti se ale většinou soudů obecně bojí (tam se totiž na rozdíl např. od právních rozborů či tvorby smluv projeví jakákoli chyba) a směřují to na dohodu s protistranou, kde služby advokáta protistranou z drtivé většiny hrazené nejsou. Proto je v první fázi lepší postupovat sám bez advokáta. Ale je to dvousečné, samozřejmě advokát Vám postup pofouká, působí na bazar jako přirozená hrozba a důkaz že to myslíte váže.  Upozorní na věci, co byste si nevšimli či co je třeba ošetřit důkazně či formálně lépe. Pokud je ale výše opravované částky do 30 000, advokát Vám takový případ často ani nevezme či vezme ale nechá jej tak trochu u ledu…, protože je to relativně nízká částka tzn. nízká tarifní odměna s mnoho handrkováním okolo … a nejistým koncem. Neb i když procentuálně budete mít u soudu vysokou pravděpodobnost výhry, soud nikdy není jistota. Proto je to mnohdy o prokázání ochoty jít do případného sporu (nikoli slovy ale činy, často až podáním žaloby) a až v tomto bodě se autobazar probudí z pozice mrtvého brouka. V této prvotní fázi od reklamace až do podání žaloby včetně  (průměrně inteligentní člověk by měl umět formulář Návrh na vydání platebního rozkazu umět sám vyplnit a poslat soudu) u oprav do 30 000 proto doporučuji postupovat bez advokáta.

Koupil jsem 20 let staré auto a ono se porouchalo …

Pár měsíců blikala kontrolka, Po 4 měsíců to nejelo a v bazaru mi řekli, že je třeba GO motoru. Pomíjím ztrátu nároku na reklamaci při neoznámení vady bez zbytečného odkladu. U auta starého 8 let a více můžete čekat už cokoli. To už jsou v podstatě firemní odpisovky s 200 000 – 250 000 Km najeto nebo stočeným tachometrem. Jen výjimečně narazíte na zachovalý rodinný vůz s třeba reálnými 100 000. Pokud se to nerozsype do 2 týdnů ježdění, buďte s reklamací zdrženliví a spíše věc řešte po své ose a na své náklady.

Zapečetit smluvně prodávané ojeté vozidlo proti rozebrání po dobu záruky (např. za účelem prohlídky či opravy na účet kupujícího) a nebo raději ne?

V reakci na jeden z mála opravdu dobrých dotazů čtenářů. Výrobci se proti neautorizovanému rozebrání brání smluvní ztrátou záruky. Prodávající ojetého vozu si zpravidla takovou záruku nesjednává a případné rozebrání vozu (kupujícím či kupujícím autobazarem) je následně pouze důkladnou prohlídkou bez právních následků. Ano, (kupující) autobazar je tedy oprávněn to učinit, ledaže to prodávající smluvně vyloučí. Pro prodávajícího taková výluka často nebude výhodná, přestože oni při tom opraví spoustu drobností a jen s těmi většími vadami půjdou za prodávajícím. Neohlídáte, zda Vám tam nějakou vadu „nevyrobí“. I tak bych tomu raději nechal volný průběh.

Děkuji za upozornění čtenářky z Autobazaru Visinger, Statenice na chybu výkladu.

Stále si nejsem jist(a), co dál v mém případě?

Můžete položit věcně nový dotaz, kde odpověd není zjevná z článku a komentářů a bude zde zdarma do týdne zodpovězen. Pokud to bude složitější, nabídnu placené právní služby.

JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., redaktor

Související článek Reklamace koupené věci – nároky z vad

Judikáty , co je vadou a co běžným opotřebením

Shrnutí

U některých redakce na začátku doplnila výtah, o čem pojednávají. V zásadě směřují k tomu, jak lze zákon vnímat jazykově. Vozidlo je buď plně funkční s tím, že se počítá i s odpovídajícím servisem nebo prodávající výslovně upozorní na vadu. V ostatních případech za ni odpovídá. To podporuje i logiku věci, že si kupujete vozidlo, aby jezdilo a nikoli, aby jste jej opravovali a pokud bazarista tuší nebo mohl/měl o vadě vědět, musel jí sdělit. Nemusí se upozorňovat na rez, ošlapání pedálů, ojetí pneu apod. odpovídající stáří, což jsou de facto též často i vady zjevné.z běžné prohlídky. Jednoduše řečeno – většina typických bazaristických nároků, na něž se jako kupující tážete, bude úspěšná.

NS 23 Cd0 4172/2008

Tento judikát potvrzený NS sděluje, že za skrytou vadu v době prodeje bez ohledu na to, zda jde u nefunkční součástky o vadu v důsledku opotřebení, odpovídá prodávající. V tomto případě se jednalo o těsnící schopnost součástky.

„Okresní soud v Hradci Králové (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem (v pořadí druhým) ze dne 15. ledna 2008, č. j. 20 C 29/2004-249, uložil žalovanému povinnost oproti vydání osobního automobilu Renault Laguna Combi 2,2 TD, číslo karoserie VF1K5690E16659371, zaplatit žalobkyni částku 218.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 2 % ode dne 1. 9. 2003 do zaplacení.

6.1. 2003 předáno. Strany si ve smlouvě sjednaly odpovědnost žalovaného za skryté vady přesahující běžné opotřebení, vyjma vad, jež byly uvedeny do předávacího protokolu. Účastníci se dále dohodli na přiměřené slevy nebo právu odstoupit od smlouvy ze strany žalobkyně v případě skrytých vad přesahující běžné opotřebení. Žalobkyně za vozidlo zaplatil sjednanou kupní cenu ve výši 223.000,- Kč. Dne 31. 3. 2003 žalobkyně prostřednictvím P. K. žalovanému vytkla vady automobilu, jež měly za následek přehřívání motoru, s tím, že po něm marně žádala o odstranění vady, popř. jeho souhlas se zrušením kupní smlouvy. Dle znaleckého posudku Ing. J. D.přehřívání motoru způsobovala skrytá vada – netěsnost způsobující dlouhodobý únik chladící kapaliny. P. K. po zjištění této vady bez zbytečného odkladu uplatnil u žalovaného právo z odpovědnosti za vady dle § 428 odst. 1 obchod. zák. a požadoval odstranění vad dle § 437 odst. 3 obchod. zák., avšak žalovaný tak v přiměřené lhůtě neučinil (žalovaný nesplnil ani závazek uvedený v čl. V odst. 2 smlouvy určit do 3 dnů po obdržení reklamace čas a místo, kam má být vozidlo přistaveno), a proto žalobkyně od smlouvy odstoupila. V důsledku odstoupení od smlouvy došlo dle odvolacího soudu k jejímu zrušení od počátku a účastníkům vznikla povinnost vrátit si vzájemně poskytnutá plnění ve smyslu § 457 občan. zák., k čemuž ze strany žalovaného nedošlo. Odvolací soud se ztotožnil s názorem soudu prvního stupně, který od výše kupní ceny, jež žalobkyně požadovala vrátit, odečetl částku 5.000,- Kč představující škodu vzniklou při demontáži automobilu, který je po odstoupení od smlouvy ve vlastnictví žalovaného.“

NS 33 Odo 657/2002 Tento judikát (městského soudu, neb NS neshledal formální důvod dovolání a věcí se fakticky nezabýval) sděluje, že vada v součástce za hranou životnosti, o níž prodávající mohl a jako odborník měl vědět, je skrytou vadou a jde k tíži prodávajícího a to i v případě, pokud na ni vágně a nepřesně písemně upozornil kupujícího. Dále judikát konstatuje odpovědnost bazaristy i pokud figuruje pouze jako zprostředkovatel a nikoli jako prodávající (již neaktuální).  Judikát je zajímavý rovněž, tím jak se to bazarista snažil před soudem tlačit tj. co o něj můžete čekat za argumenty.

„Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem ze dne 24. 9. 2001, č. j. 19 C 258/98-101, uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 10 088 Kč s úrokem z prodlení ve výši 26 % od 19. 6. 1998 do zaplacení; co do 15 132 Kč s úrokem z prodlení ve výši 25 % od 12. 11. 1997 do zaplacení a co do úroku z prodlení ve výši 25 % z 10 088 Kč od 12. 11. 1997 do 18. 6. 1998 žalobu zamítl. V důsledku částečného zpětvzetí žaloby zastavil řízení ohledně částky 244 Kč s úrokem z prodlení ve výši 26 % od 12. 11. 1997 do zaplacení. Pokud jde o náklady řízení uložil žalovanému zaplatit 18 371,80 Kč žalobci a 7 555,50 Kč státu. Jsa vázán názorem odvolacího soudu ohledně věcné pasivní legitimace žalovaného k odpovědnosti za vady zabýval se dále skutečnostmi rozhodnými z hlediska vzniku této odpovědnosti v souvislosti s vadným motorem automobilu. Nad rámec shora popsaných skutečností zjistil, že v záznamu o technickém stavu vozidla, s nímž byl žalobce seznámen, je motor automobilu popsán jako původní, netěsný a ohodnocen číslicí tři. Toto ohodnocení charakterizuje motor jako vyhovující – horší než průměrný, odchylky v technickém stavu již ovlivňují provozní nebo užitné vlastnosti vozidla. Stav tachometru automobilu byl ke dni prodeje 120 500 km. V průběhu několika dní po předání automobilu se na něm projevila závada spočívající v hlučnosti motoru při chodu ve studeném stavu. Podle zjištění společnosti M. M. D. P. vyžadovala závada opravu stavítek ventilů. Zmíněná společnost vydala žalobci potvrzení, že si u ní uvedenou opravu objednal, že tato oprava je nutná z důvodu možnosti dalšího poškození motoru a že cena opravy bude v rozmezí 1 000 Kč až 20 000 Kč. Vycházeje z tohoto potvrzení zaslal žalobce žalovanému dopis ze dne 18. 7. 1997, ve kterém mu sdělil, že po ujetí 200 km zjistil u automobilu hlučnost (klepání) studeného či neúplně zahřátého motoru a že je z důvodu předejití dalšímu poškození motoru nutné provést opravu stavítek ventilů. Tímto dopisem žalobce zároveň u žalovaného uplatnil nárok na slevu z kupní ceny ve výši ceny zmíněné opravy. Opravu provedla společnost M. M. E., která dne 12. 11. 1997 vystavila daňový doklad č. 7-60-1066, podle něhož byla výměna stavítek provedena za cenu 25 464 Kč. Ze znaleckého posudku V. u. t. v B., Ú. s. i. a z vyjádření odborného servisu M. soud zjistil, že předmětná vada nevznikla náhle, že zhoršování funkčních vlastností hydraulických zdvihátek ventilů je procesem dlouhodobým a že zdvihátka ventilů se u zmíněného automobilu vyměňují často již při ujetí 100 000 km a méně, resp. v rozmezí mezi 80 000 km až 250 000 km. Na základě těchto skutečností soud uzavřel, že vada existovala již v době uzavření kupní smlouvy. Rovněž na základě znaleckých posudků, a to posudku znalce Č. a revizního znaleckého posudku V. u. t. v B., Ú. s. i., dospěl k závěru, že žalovaný nebyl žalobcem na vadu zdvihátek ventilů upozorněn, neboť zmiňovanou vadu nelze obecně označit jako netěsnost motoru.

                Na základě shora popsaných skutečnosti posoudil věc podle ustanovení § 597 odst. 1 ObčZ a uzavřel, že žalobci vzniklo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, když vada, na kterou nebyl žalobce upozorněn, vyšla dodatečně najevo a žalovaný dodržel postup podle ustanovení § 599 odst. 1 ObčZ. Při stanovení výše této slevy vycházel soud zejména z počtu najetých kilometrů, nutnosti výměny zdvihátek při tomto počtu najetých kilometrů, z ceny nového automobilu a skutečnosti, že závada byla způsobena opotřebením při běžném užívání a stanovil přiměřenou slevu ve výši 40 % z ceny opravy, tj. ve výši 10 088 Kč. Ohledně požadovaného úroku z prodlení rozhodl, že náleží žalobci až od 19. 6. 1998, tedy od následujícího dne poté, kdy žalovaný převzal žalobu. Náhradu nákladů přiznal žalobci v plné výši, byť nebyl ve věci zcela úspěšný, neboť rozhodnutí záleželo na znaleckém posudku a úvaze soudu a žalovaný nebyl ochoten vyrovnat se s žalobcem mimosoudně.

                K odvolání obou účastníků Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 3. 2002, č. j. 14 Co 58/02-126, rozsudek soudu prvního stupně změnil v zamítavém výroku tak, že přiznal žalobci právo na zaplacení dalších 15 132 Kč s úrokem z prodlení ve výši 26 % od 19. 6. 1998 do zaplacení; ve zbytku rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Na nákladech odvolacího řízení uložil žalovanému zaplatit žalobci 4 216,50 Kč. Poté, co zopakoval důkaz revizním znaleckým posudkem V. u. t. v B., Ú. s. i., uzavřel, že vadná zdvihátka byla po ujetí více než 100 000 km již za hranicí životnosti, přičemž žalovaný na vadu projevující se nadměrnou hlučnosti motoru žalobce neupozornil, ač ji měl sám jako odborník odhalit. Za dané situace se nemůže jednat o vadu vzniklou opotřebením a běžným používáním, za kterou by žalovaný neodpovídal. Vycházeje z těchto skutečností a skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně, ztotožnil se i s jeho právním závěrem, že žalovaný za předmětnou vadu automobilu odpovídá a žalobci vzniklo právo na slevu z kupní ceny; tento závěr však dovodil na základě odlišné právní kvalifikace věci. Na odpovědnost obstaravatele za vady věci při obstarání jejího prodeje se totiž podle ustanovení § 741 ObčZ vztahuje ustanovení o odpovědnosti za vady při prodeji použité věci (§ 619 odst. 1 ObčZ) a nikoli soudem prvního stupně aplikovaná ustanovení upravující obecnou odpovědnost za vady prodávané věci (§ 596 a násl. ObčZ); u použitých věcí „nejde o vadu věci, pokud vznikla běžným používáním či opotřebením (R 28/1983).“ Byť je tedy právní posouzení věci soudem prvního stupně vadné, věcně rozhodl ve svém výroku správně, neboť dovodil, že odpovědnost žalovaného je dána. Správný je i závěr o právu žalobce na slevu z kupní ceny, byť je ho opět třeba dovozovat z jiné právní normy (§ 624 ObčZ). Neztotožnil se však se závěrem ohledně výše slevy. Vycházeje z hledisek rozhodných pro posouzení její výše (jak se vada projevuje, jak omezuje, jak zhoršuje vzhled, jak snižuje životnost – R 22/1983), za přiměřenou považuje slevu ve výši 10 % z kupní ceny, neboť žalobce byl omezen nadměrnou hlučností automobilu a zároveň byla ovlivněna životnost jeho motoru. …

                Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaný dovoláním, a to výslovně „v plném rozsahu.“ Přípustnost dovolání dokládá odkazem na ustanovení § 237 o.s.ř. a které odůvodňuje naplněním dovolacích důvodů podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ a odst. 3 o.s.ř. Namítá, že motor automobilu nelze kvalifikovat jako vadný, ale jako běžně opotřebený, přičemž jeho opotřebování odpovídalo jeho životnosti, stáří, počtu najetých kilometrů a běžnému způsobu používání (NS 7 Cz 12/91). Nesprávný je skutkový závěr odvolacího soudu, že zdvihátka byla již za hranicí své životnosti, neboť jejich životnost je 120 000 až 150 000 ujetých kilometrů a nutnost jejich výměny při ujetí 120 500 km tedy nebyla akutní. I v případě, bylo-li by na opotřebená zdvihátka pohlíženo jako na vadu, vznikla tato vada používáním automobilu a proto by za ni žalovaný podle ustanovení § 619 ObčZ neodpovídal. Že je netěsnost zdvihátek běžným provozním opotřebením vyplývá podle žalovaného i ze znaleckých posudků, stejně jako skutečnost, že žalobce byl žalovaným na opotřebení zdvihátek upozorněn. Při hodnocení znaleckých posudků však soud nepostupoval podle ustanovení § 132 o.s.ř. a skutkové závěry plynoucí ze znaleckých posudků hodnotil nesprávně zejména tím, že vycházel z neurčitých nebo sporných závěrů a nebral v úvahu nesporně zjištěné skutečnosti. Odvolací soud nepřihlédl k závěru znalce Č., že žalobce byl žalovaným upozorněn na opotřebení stavítek, které odpovídalo stáří automobilu a počtu ujetých kilometrů. Vycházel naopak z revizního posudku VUT v B., podle něhož nebyl žalobce na vadu stavítek upozorněn, neboť uvedenou vadu nelze zahrnout pod pojem „netěsnost motoru,“ neboť takto se označuje vada spočívající v úniku oleje, nikoli netěsnost hydraulických zdvihátek, kde je užíván termín „vůle.“ Žalovaný má však za to, že pojmy „netěsnost“ a „vůle“ jsou pojmy synonymní a že žalobce na vadu upozornil, neboť v záznamu o technickém stavu vozidla uvedl, že „motor potřebuje kontrolu potažmo opravu, že se jedná o motor původní,“ tudíž opotřebovaný a vzhledem k tomu, že v zápise je uvedena také netěsnost motoru, je možné, že opotřebovaný motor bude mít hlučnější chod, když trpí netěsností. Protože se nejednalo o vadu, nebyl navíc žalovaný ani povinen žalobce na běžné opotřebení automobilu upozorňovat a nemohla mu tedy vzniknout odpovědnost za vady. Po žalovaném nelze spravedlivě požadovat, aby vždy odhalil všechna opotřebení, která vzniknou běžným používáním automobilu s počtem 120 000 najetých kilometrů. Žalovaný nemohl vědět o netěsnosti zdvihátek, neboť se jednalo pouze o běžné opotřebení motoru a jako takové nebylo v jednotlivostech zjišťováno. Protože žalovaný opotřebení na stavítcích ventilů nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré péče, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, svoji oznamovací povinnost neporušil. Žalobce automobil kupoval za cenu 300 000 Kč, tedy za cenu nižší, která odpovídala běžnému opotřebení vzhledem ke stáří automobilu a počtu najetých kilometrů. Kupní cena byla tudíž nižší o 2/3 oproti ceně nového automobilu, což vyjadřovalo značný stupeň opotřebení automobilu. Za nespravedlivé považuje žalovaný rovněž rozhodnutí odvolacího soudu ohledně výše přiznané slevy, neboť nebylo zjišťováno která a kolik zdvihátek bylo potřeba vzhledem k jejich opotřebení vyměnit. Autorizovaný servis P. s.r.o. přitom nutnost výměny stavítek při ujetí 120 000 km odhadl na 50 %. Za nespravedlivý považuje rovněž závěr, podle něhož má žalobci nahradit náklady řízení v plné výši. Má za to, že vzhledem ke shora uvedeným důvodům by měl nést náklady v plné výši žalobce, případně by měli účastníci nést své náklady podle míry úspěchu ve věci a náklady státu každý rovným dílem.“

NS 33 Odo 77/2004 Neodstranitelná vada – nárok na odstoupení. NS potvrdil.

„Okresní soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 6. března 2003, č.j. 11 C 123/99-188, uložil žalované, aby do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatila žalobkyni 38.000,- Kč s 12% úrokem z prodlení od 28. 4. 1999 do zaplacení oproti vrácení věci – osobního vozidla zn. FIAT UNO, SPZ: …, číslo podvozku: …, číslo motoru: …; v části požadující zaplacení úroku z prodlení vyššího než 12 % z žalované částky a úroku z prodlení i za den 27. 4. 1999 žalobu zamítl, a rozhodl o nákladech řízení. Vyšel ze zjištění, že žalobkyně jako kupující a žalovaná (v postavení podnikatelky) jako prodávající, zastoupena svým manželem D. H., uzavřely dne 23. 4. 1999 kupní smlouvu o prodeji osobního vozu zn. FIAT UNO, SPZ: … za kupní cenu 38.000,- Kč. Žalobkyně od této smlouvy dne 26. 4. 1999 odstoupila pro vady vozidla spočívající v abnormálním opotřebení motoru a průniku oleje do chladícího systému v důsledku netěsnosti spalovacího prostoru, které činily vozidlo neschopným provozu. Na podkladě odborných závěrů znalců L. F. a Ing. J. H. soud dovodil, že odstranění zjištěných vad by bylo neúčelné vzhledem k poměru výše nákladů na jejich odstranění a cenou vozu, takže vady je třeba považovat za neodstranitelné, a odstoupení od smlouvy je platné (§ 597 odst. 1, § 623 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen “ ObčZ“).“

341 komentářů: „Reklamace vad ojetého auta“ (kráceno o Dobrý den a děkuji a cca 200 typově stejných dotazů smazáno)

Dotaz: Dobrý den mám dotaz koupili jsme auto v autobazaru a po dvou měsících se objevila porucha, která není zrovna levná (cena auta byla 60.000 a oprava je kolem 15.000) pán z autobazaru nám řekl ,že to musí jít přes soudního znalce. Chci se tedy zeptat jaké máme právo a čím se můžeme bránit na náhradu opravy. Děkuji

Odpověď: Vraťte zboží proti předávacímu protokolu ideálně za účasti svědků a předejte písemné odstoupení obsahující označení stran, označení vad, větu že odstupujete od kupní smlouvy, datum a podpis. Kopii si nechte potvrdit prodávajícím či odstoupení zašlete s doručenkou. Náklady opravy jdou za autobazarem, ledaže prokáže nesprávné užívání z vaší strany.

Dotaz: Tento týden jsem v autobazaru koupila ojeté auto ale po synově prohlídce ,zjistil že prahy auta i spodek je shnilý až se drolí .auto je z roku 2003 ale bylo mi řečeno že je nebourané ,čož se nezakládá na pravdě chápu že má nějaký rok za sebou ale toto jsem nečekala .jsem důchodce a vzala jsem si na to půjčku a v případě opravy -nejméně 20000 ,na to nemám.Jsem invalidní a vůz potřebuji .Vtomto případě chci odstoupit od smlouvy .Jak mám postupovat.Je mi 67 let a nemám v tom zkušenost .Děkuji za radu.Brulíková hana

Odpověď: Ve vzoru uveďte k bodu 1 skryté vady, že „Spodek je shnilý, což nebylo na první pohled zjevné a dále není pravdivé ujištění o nebouranosti vozu. Věc má tedy vady ve smyslu § 2103 OZ. Jde o vady podstatné, tedy uplatňuji svůj nárok z těchto vad a odstupuji od koupi vozu s žádostí o vrácení peněz do 30 dnů od převzetí vozu k reklamaci.“ Vůz předejte k reklamaci a sepište o tom s prodávajícím protokol. Pokud by šla věc na soud, měla by jste být schopna doložit, že prodejce ujišťoval o nebouranosti. Ale i ten shnilý spodek by měl dle mého názoru stačit pro odstoupení sám o sobě.

Dotaz: Dobrý den.21.8.2015 jsme zakoupili synovi s autismem vuz z autobazaru.Po měsíci se začala ozývat hlasitě spojka a evidentně tam bude skrytá závada.Mohu prosím nechat auto v místním servisu prohlédnout a nechat si zjistit závady a pak požadovat na autobazaru řešení opravy ? Děkuji za odpověd Jochecová

Odpověď: Určitě. Tímto postupem budete vědět na čem jste, a zúžíte prostor pro kličkování prodávajícího.

Dotaz: Dobry den..mam dotaz.minulou sobotu jsem koupil automobil za 80000kč.mělo najeto 152500km.v servisni knižce bylo uvedeno ze bylo v servisu při 149500km na vyměně svíček a pristi kontrola byla psana az na 164500km.takze jsem se citil v klidu.ALE!!při koupi melo vozidlo tedy 152500km jezdil jsem ani ne 7 dni,najel jsem pouhych 630km a auto psalo spatny tlak oleje motor ma ruzne zvuky a neskutecne rachoti predni naprava.vcera mi v atobazaru kde jsem vuz koupil rekli ze to semnou nikdo dnes nevyresi at prijedu zitra.:) tak jsem tam dnes opet byl.pán „manažer“ nejdriv nechtel resit reklamaci,pak otocil.jeste nemam ani technicke prukazy,vozidlo na me jeste neni napsano a uz nejede.pan mi porad opakoval at si zaplatim sveho mechanika a zjisti zavady,proc??to mi odvětil že 30 dni bude trvat než to zjisti a pak třeba dva měsíce než se to opravi a to mi dali pojisteni CARLIFE NA MECHANICKY STAV VOZIDLA.zasmal jsem se prevzal si protokol o reklamac,nechal vozidlo v autobazaru na dvore a odesel.takze 80000kc pryc,auto nejede po 7dnech,ja chodim pěšky a pán „manazer“ se ptá:a co po me vlastně chcete??!!!nevim co stim.:( Je mozna reklamace do 14dní ikdyz je to ojetina z bazaru? prosim poraďte…děkuji s pozdravem Miras

Odpověď: Ano, lhůta 30 dnů dle zákona o ochraně spotřebitele, platí stejně i pro řešené reklamace použité věci. Není povinností kupujícího vady detekovat sám či na své náklady, naopak povinností prodávajícího na jeho náklady.

Dotaz: Dobrý den, před necelými 4 měsíci jsme koupili auto v bazaru, po cca týdnu ježdění jsme zjistili, že z auta se ztrácí olej, kontaktovali jsme bazar, majitel nám řekl, že špatně měří čidlo, ať olej vyměníme a vše bude ok, olej jsme vyměnili, situace pokračuje,dle servisu vadné těsnění motoru, do toho se vyskytly další závady, přestaly fungovat blinkry, zadní světla na jedné straně vozu, do auta teče někde v oblasti čelního skla a nakonec odešla spojka, domů už auto odvezla odtahová služba.
Majitele bazaru nic z toho nezajímá, na e-mail se závadami nereagoval, po týdnu jsme mu odeslali stejný mail a odepsal, že závady vznikly běžným opotřebením vozu a tím, že jsme olej vyměnili a provedli dekarbonizaci motoru, protože původní olej byl černá hustá kaše a z auta nechtěl vůbec vytéct, tak do auta zasahovala třetí strana, tudíž nemáme nárok na reklamaci.Ptám se tedy, co mám dělat dále a na co mám právo? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Odstupte od smlouvy a kupní cenu vymáhejte.

Dotaz: Dobrý den,zakoupil jsem vůz za 250 000,- z auto Srba z Prahy. Sám jsem z Prostějova. Auto po 2 měsících přestalo řadit. (jedná se o automatickou převodovku). Ta se, dle mého názoru, při prohlídce před koupí nekontroluje, zvlášť, když auto bylo odkoupeno ze servisu. Zaměstnanec p. Srbu se sám podepsla pod smlouvu, která hovoří jasně: “ Přebírající je srozuměn s tím, že odpovědnost za případné skryté vady předmětného vozidla nese předávající a že je oprávněn a povinen vlastním jménem uplatňovat nároky kupujícího, plynoucí z odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci a ze záruky na jakost(garance)“. Chtějí po mně, abych vůz na své náklady dopravil do Prahy (cena přepravy vozu je cca 5000-7000Kč) a že se na to „podívají“. chci se tedy zeptat, jak to teda je a jaká práva mám, zdali vůz na vlastní níklady doravit, zdali žádat proplacení nákladů na dopravu pokiud se prokáže skrytá vada. Nebo si mám dát auto do servisu a ať se na to podívá servisní technik a skrytou závadu potvrdí? Děkuji za informace. S podzravem Ondřej Cygal

Odpověď: Nárok na dopravné vadné věci- viz související článek.

Dotaz: dobrý den, chtěla bych se zeptat. Minulý rok jsem koupila v autobazaru ojetý 4 roky starý automobil. Po 7 měsících se automobil stal nepojízdným bez jakékoli mé asistence a proto jsem se obrátila na autorizovaný servis, který zjistil neautorizovaný zásah do diskrétního vedení mezi řídící jednotkou motoru a převodovky. Cena opravy vyšla téměř na 50.000,- Kč. Tuto skutečnost jsem oznámila autobazaru, ve kterém jsem automobil zakoupila, a uplatnila jsem právo z vadného plnění ve formě slevy z ceny automobilu ve výši dané opravy. Autobazar mi odpověděl, že ve smyslu jejich VOP jejich společnost neodpovídá za vady vzniklé předchozím použitím a opotřebením automobilu a také, že jsem měla možnost využít při prodeji asistence vlastního automechanika, a že jsem uskutečnila zkušení jízdu a o stavu vozidla byl vyhotoven Protokol o tom, že automobil nemá vady. Má reklamace byla zamítnuta spolu i s nárokem na slevu z ceny vozidla, neboť z mého dopisu nijak nevyplývala odpovědnost autobazaru za reklamovanou vadu a vzhledem k provedené opravě vady před uplatněním reklamace se autobazar neměl možnost s uvedenou vadou seszámit a posoudit ji. Chci se zeptat, jestli tvrzení autobazaru mají oporu v zákoně a jestli já vůbec mám nárok na slevu z ceny automobilu pokud se v tomto případě jednalo o vadu skrytou, kterou jsem nijakým způsobem nemohla zjistit a jestli provedená oprava na vlastní náklady zbavuje autobazar povinnosti, nahradit mi takto vzniklou škodu, se kterou mě neseznámil.

Odpověď: Neoprávněný zásah není opotřebení. Toho si je autobazar sám vědom. Reklamovat jste měla u nich. Třeba by to opravili za polovinu, takto případné nároky z vady kontumačně ztrácíte.

Dotaz: Dobrý den, v srpnu 2015 jsem koupil starou dodávku za 50 000,- z autobazaru se značkou: „vynikající technický stav“. Po týdnu vytekla brzdová kapalina, chcípala za jízdy a neprošla evidenční kontrolou kvůli špatným rozměrům karoserie a tudíž jsem ji na sebe nemohl přepsat. Reklamoval jsem ji a odepsali, že ve smlouvě jsem podepsal, že jsem si vědom, že je dodávka před generální opravou a tedy pouze zajistí změnu údajů v TP. Nakonec si změnu v TP zajištuji sám a včera při nové evidenční kontrole + technické zároveň mi ji rovnou odstavili kvůli havarijnímu stavu vozidla – totálně shnilý rám, karoserie, podlaha, dveře + další drobnosti jako brzdy, světla atd. Je nebezpečná a strhli známku STK. Jen vyvaření rámu cca 20 000,- a nemám jistotu, jestli na STK i tak projde. Teď musím na sebe přepsat dodávku bez STK. Lze ji reklamovat/žádat slevu nebo jsem blbě podepsal, že je před generální opravou? Stačí případně k reklamaci pouze protokol z STK? Děkuji.

Odpověď: Dodávku asi nemáte na hippies party. Myslím tím, že jste ji kupoval jako podnikatel a v této pozici byste soud s odkazovanou smlouvou těžko přesvědčoval. Ani spotřebitel by to neměl lehké. Musel by prokázat např. fotodokumentací či uložením inzerátu na webu, že prodávající deklaroval „vynikající technický stav“, což by se volně i pro staré auto dalo s nadsázkou přeložit „2 roky na něj nesáhnu“. Řekněme, že prodávají by následně tvrdil, že došlo k omylu, vše si s kupujícím vyříkali a proto to taky zapsali do smlouvy. Pak by záleželo na soudu, komu by uvěřil. Existuje judikatura Ústavního soudu, jež považuje ustanovení smlouvy, jež jsou nevýhodné pro spotřebitele a ve smlouvě skryta (pod čarou, malým písmem či v ustanovených zdánlivě nedůležitých) za neplatná. Takový spotřebitel by za těchto okolností měl šanci prokázat, že vůz byl prodán ve stavu „vynikající“.

Dotaz:

Dobrý den, je tomu 3 týdny, co jsem přes bazar prodala Opel Astra v roku 1999 za 42 000, -Kč. Kupující si auto prohlédl, proběhla zkušební jízda a vše bylo v pořádku. S autem jsme do posledního okamžiku jezdily, nevykazovalo žádné zvuky ani chyby při jízdě, mi ho měli v pořádku. Po třech týdnech se ale ozvali noví majitelé, že auto jede pouze na tři válce a jeho oprava
bude prý stát 25 tisíc. Stále mi chtějí vnutit, že je to skrytá vada, ale do motoru přece nikdo nevidí. A hlavně, auto nevykazovalo v době prodeje žádné chyby nebo snad nějaké náznaky. Navíc jsem od nich nedostala žádné doklady od servisu, který auto prohlédl a chtějí po mně, abych opravu zaplatila. Děkuji za odpověď.

Ještě jednou dobrý den,
kupující odstoupil od smlouvy a jeho právník je opačného názoru. Důkaz o skryté vadě prý musí podat prodávající. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Paní Vlasto, děkuji Vám za dotaz, jenž vedl k přepsání celého článku. Jde to skutečně za Vámi, leda byste prokázala nesprávné užití ze strany kupujícího. doplněno do článku

Dotaz: Dobrý den, jsem dva měsíce majitel vozu který stál 50tis.kč adekvátní cena tohoto vozu, ročníku a stavu tachometru. Na voze jsem po nákupu cca 100km nechal vyměnit filtry a olej za tyden umřela baterie tak i ji jsem nechal vyměnit. (Olej je použit dle mechanika v souladu s vyrobcem a plní danou specifikaci) po ujetí cca 800km je spotřeba phm moc vysoká a nesouhlasí s ppc ten ukazuje 6,5l na 100km což by bylo na tento motor v pohodě ale u mě je skoro 10l na 100km. Můj postup bude návštěva autorizovaného servisu cca 2km od bazaru a bude provedena kompletní servisní prohlídka a diagnostika vozu tu si zaplatím sám samozřejmě a teď dotaz když se odhalí např.: stočené km, v paměti zavád řídící jednotky : závady na čidlech, elektroinstalaci, dále třeba špatné těsnící kroužky pístů, nebo špatné ventily nebo špatné těsnění pod hlavou válců. Zkrátka faktory které mužou za zvýšenou spotřebu. Na ppc žadná závada nesvítí a auto jede v klidu. Když bude něco špatně a bude to drahé (nad 5tis.kč) mužu vozidlo reklamovat? Jaky postup by jste doporučil? Děkuji za odpověď Stanislav.

Odpověď: Za 50 000 to už bude dost starší vůz. To, co zmiňujete, na můj vzdálený pohled od stolu spadá do oddílu „opotřebení způsobené obvyklým užíváním“. A záleží, jak soudy budou pojímat jeho výklad (tj. kam až bude možné odpovědnost bazaristy dle práva natáhnout). Zde se obávám, že budete při reklamaci značně limitován. Do reklamace bych šel pouze s potvrzením znalce, že vadné součástky mají o dost vyšší obvyklou – průměrnou životnost, než je jejich stáří.

Dotaz: Dobrý den tak jsem po navštěvě autorizováneho servisu škoda a tam jsem šel do mdlob….. Auto sice jezdí na ppc nesvítí závady na motoru a ani nemužou jelikož někdo tu kontrolku odpojil ….na voze je spousta závad na elektronice dle záznamu v ř.j. klima snímače,katalizatory,snímač vačkové hřídele,řídící jednotka,lambda sondy a to i mechanické části teče servo,mechanik říkal že to před 1140km nemohlo v žádném případě takto projít STK a pokud ano tak jen s úplatkem a bez kontroly.Investice aby bylo vše v pořádku je přes 50tis.kč:-(((v bazaru mě slušně řečeno poslal někam,co prej chci vždyť to jezdí ať se soudim:-((( tomu říkám škola života…..ach jo.

Odpověď: V prvním komentáři bylo často zmiňované těsnění, jež se opotřebuje běžným užíváním. Zde již zmiňujete vady, které zjevně nechal někdo hnít. Domnívám se, že soud Vám bude nakloněn. Zaprotokolujte – nechte si potvrdit odmítnutí reklamace a se zprávou z autorizovaného servisu odstupte od smlouvy. Oprava v takovém rozsahu u daného auta nedává smysl. Požadujte i náhradu za zprávu z autorizovaného servisu. V tomto případě by nejspíše byla přiznána.

Dotaz: Tak se musím podělit jak věc pokračuje dne 20.6 byl autobazar obeslán právním zástupcem aby věc vyřešil zatím mimosoudně s mojim nárokem na odstoupení od kupní smlouvy z důvodu většího počtu skrytých závad s náhradou kupní ceny s poplatky za přihlášení a za servisní kontrolu v autorizovaném servisu. Dnes v noci jsem měl u auta návštěvu ta dopadla takto : rozbité celé čelní okno promáčklá střecha a celé auto vzaté hřebíkem až na plech:-( v mém okolí tento akt na autech není znám …….odkud vítr vane? Podle policie jasný motiv ze strany autobazaru ale dokazat jim to? Jsem z toho na prášky…..

Dobrý den doufám že nevadí že sem na tento web davám další info o tom jak věc pokračuje rád bych aby se to dostalo mezi lidi.
Tak věc se má takto jak jsem uvedl vozidlo předmet reklamace bylo v 00.30 dne 30.6.2016 značně poničeno vandalem a dne 30.6.2016 byla i sepsána odpověď mému pravnímu zástupci ze strany autobazaru že akceptuje můj nárok 2 náhody v jeden den? Jako by věděl že vůz už pár hodin předat stejně nemůžu. K soudu to nepůjde není důkaz. Závěr : auto je teď vrak na odpis a škoda mě vznikla vč.servisů a poplatků na 60000kč. Tímto bych chtěl varovat všechny co řeší něco podobného nikdy během sporu neparkujte v trvalém bydlišti.

Odpověď: Tam byste předat mohl, oni by stále měli vadu odstranit. Ale Váš příběh vede ke zvážení, zda si vůz v takovém případě nepojistit. Či zda autobazaru při koupi udávat adresu. Děkujeme za Vaši zkušenost, přidáno do článku.

Dotaz: Dobrý den. Koupil jsem za 220 tis. Ještě ten den jsem ujel cca 200 km a začlo mlátit v motoru. Oprava je cca 100tis. Kontaktoval jsem prodejce ale nechce to řešit. Nevím co mám dělat? Děkuji za odpověď Zdeněk

Odpověď: Podobné dotazy již nebudou opětovně zodpovídány. Vždy začnete protokolem o odmítnutí reklamace, případně odmítnutím reklamace před svědky. Pak se správou odborného servisu uplatněte své nárok dle článku. Pro nároky nad 50 000 není vůbec marné vzít si na to právníka. Případně mě kontaktujte v placeném režimu.

Dotaz: Preji krasny vecer,od nedelniho odpoledne jsem vlastnik vozu fiat punto,pri koupi jsem byla upozornena ze vuz ma asi neco s pravym kolem,vydava nejaky podivny zvuk.Technicka byla delana 2 mesice zpet,nic zavazneho neodhalila.dnes jsem byla v autoservisu stim ze prave kolo hodne vrze a klepe a bylo mi receno,vuz ma zrezle brzdove kotouce a takto nemohl projit technickou kontrolou.Mohu zadat reklamaci a uhradu opravy vozu?dekuji Slingova

Odpověď: Zde bych do reklamace určitě šel. Doplněno do textu oddíl Vada, o níž kupující při převzetí věděl. Navíc prodávající de facto přiznává, že o vadě věděl a že musel vědět i o její příčině.

Dotaz: Dobrý den, minulý týden jsem zakoupil VW Sharan. Na první pohled v pořádku, mírná koroze byla předpokládána. Když jsem s autem jel z bazaru, slyšel jsem nezvykle hlasité turbo, tudíž už asi nebude v nejlepší formě a po zastavení jsem cítil spálenou spojku. Na vlastnostech jízdy se to ale neprojevilo. Jak turbo, tak spojku bych chtěl u prodejce reklamovat. Jedná se o autobazar a auto je z dovozu. Prodejce má ve smlouvě samozřejmě větu, že neodpovídá za vady vzniklé předchozím používáním nebo opotřebením. Dnes bych měl jít auto přihlásit, tak se chci zeptat, zda tak vůbec mám učinit a jakou mám šanci na reklamaci těchto věcí. Děkuji za opověď.

Odpověď: Žádal bych přiměřenou slevu. To turbo možné nebude mít smysl opravovat (zkušenost z okatávky, ale nevím).

Dotaz: Dobrý den,koupil jsem od soukromé osoby auto, které mi začalo cca po 70 km cestou domů spadávat do nouzového režimu.Servis mi zjistil, že scházejí katalizátory a je přehraný softwar, aby se neukazovaly chyby, čímž nejde zjistit proč auto spadává do nouzáku. Majitel mi nic takového při prodeji nehlásil. Mohu uplatňovat reklamaci na vrácení vozu? Děkuji Petr

Odpověď: Ano viz poslední oddíl: prodej nepodnikatelem -skrytá vada

Dotaz: Dobrý den, před třemi dny jsme koupily auto v bazaru. Podepsala jsem smlouvu kde je uvedeno: Tento automob. je podrobně popsán v předávacím protokolu, Předmětem prodeje je použitý autom., který byl v provozu, jeho konstrukční součásti tedy vykazují znaky běžného opotřebení. Kupující vyl výslovně upozorněn na vady a svým podpisem stvrzuje, že vozidlo s těmito vadami přebírá. Za tyto vady prodávající nepřebírá žádnou zodpovědnost.Kupující bere na vědomí, že předmětné vozidlo kupuje s rizikem, že se na tomto vozidle můžou vyskytovat i jiné vady(zjevné nebo skryté) neuvedené v předávacím protokolu a že prodávající nepřebírá za tyto vady žádnou odpovědnost. Kupující není oprávněn v případě výskytu těchto vad požadovat po prodávajícím žádnou finanční náhradu. Podrobnosti smluvního vztahu na předmět uvedený v této faktuře se řídí dle občanského zákoníku. …mám vůbec nějakou šanci na reklamaci, když jsme zjistili že auto je bourané a ihned po dojetí domů začalo hlásit chybu motoru? Jak reklamovat, když je bazar 100km daleko a porucha by se mohla zhoršit? Ráda bych odstoupila od smlouvy. Předem moc děkuji za radu.

Odpověď: Pokud tam nejsou vady konkrétně vypsány, proklamace bazaristy, že neodpovídá a podobně, nemají právní význam (slouží pouze na odstrašení neinformovaných), a Vaší reklamaci je cesta otevřena. Pokud má zatajená nehoda dopad na vady či vlastnosti, bude reklamace úspěšná, v ostatním záleží, zda jde o vadu či opotřebení – viz článek.

Dotaz: Dobrý den,koupil jsem auto v bazaru v komisním prodeji.auto bez závad super. cena 315000kc a 60000km najeto, po měsíci užívání a najetí cca 3000 km se rozsvítila kontrolka závada motoru. V servisu mi bylo zděleno že auto má děravý DPF filtr pevných částic.nelze opravit jen vyměnit.Výměna by stála cca do 70 000kč.(málem jsem omdlel).Kontaktoval jsem bazar,kde bylo vozidlo vystavené a bylo mi řečeno že kontaktují bývalého majitele a zeptají se, jestli něco přispěje,jinak že prý bych se musel soudit a že prý bych to určitě nevyhrál.Ve smlouvě je popsáno auto v pořádku.A na závěr smlouvy POPIS VOZU:opotřebování vozidla odpovídá stáří vozidla. Na vozidlo byla poskytnuta sleva 15000 kč na případné opravy a údržbu vozidla.Mohu požadovat odstoupení od smlouvy, nebo odstraní závady v plné výši?Děkuji za odpověď

Odpověď: Nejprve ke slevě – z kontextu vašeho dotazu mi přijde, že je zamýšlena na opravy vad „co se vyvrbí“ nikoli na vady zjevné (to by již byla v ceně). Jde tedy o technicky jakousi pokus pojistky prodávajícího, že jej s dalšími vadami nebudete otravovat. Tuto částku tedy započtete na opravy vad, jež se vyskytly v záruční lhůtě na vady (2 roky, resp. nejméně rok, pokud bylo u použité věci takto dohodnuto). Být vámi nechám si zpracovat posudek odborníka, zda šlo o vadu existující již v době prodeje. Pokud ano, je skutečně třeba obrátit se na bývalého majitele (viz tučný komentář k NS 33 Odo 657/2002, kdy dle nového zákoníku zprostředkovatel či komisionář již za vady neodpovídá.

Dotaz: Dobry den,je nejaka ochrana prodavajiciho?prodal jsem 24let stare bmw,kupujici se vsim seznamen,mel to zvedle na zvedaki v servisu,vse ok,hned jsem s nim objel urady(evidencka,prepis)pul dne jezdeni po meste a zadny problem…kupujici vecer jeste posila sms, jak to krasne jde pres rucku,ze za „dve plnej“ a ze udelal tolik dymu,ze ho prijela zkontrolovat policie az na maly unik oleje(resil jsem s nim uz pri prodeji)vse v pohode,cca 20hodin potom vola,ze to ma na dilne,ze motor vari a je utrhla naprava a ze teda jak se domluvime,ze se bude asi muset delat hlava nebo vymenit cely motor…lze nejak uplatnit nejake nespravne uzivani nebo jak tohle resit?dekuji za odpoved

Odpověď: Kupující v tomto případě musí prokázat skrytou vadu v době prodeje. Pokud tak učiní, Vaše jediná obrana je prokázat vlastním posudkem, že jeho posudek je nepravdivý. Náklady na posudky hradí strana, jež ve sporu prohrála.

Dotaz: dobry den,chtěl bych se zeptat: před 20 dny jsem si koupil auto z bazaru ford focus 1.6 tdci auto najeto 117 000 cena 150 000 prohíidka proěehla v pohodě projiždka taky ale když jsem odjel z bazaru o den později hned asi po 5km začlo auto hlásit vadu motoru a rozsvítila se kontrolka filtru pevných častic. když jsem auto nechal znova naíchnout na diagnostiku hlasí to porucha turba ale mžze to byt i zaneseny filtr pevýych částic chci se zeptat je mžný tohle reklamovat idkyž me bylo řečeno auto protáhnout ve vysokých otáčkach atd ze se vse srovna dela me to uz 2 tydny a nechci do toho vrazet vice penez krom vymeny oleju atd coz je zamozrejny

Odpověď: „Protáhnout auto do vysokých otáček a vše se srovná“ je stav, kdy prodávající deklaroval vadu či bagatelizoval vadu s tím, že doporučeným postupem ji odstraníte. Nese tedy odpovědnost za míru vady tj. funkčnost svého doporučení. Pokud vada trvá i po protažení vysokými otáčkami, reklamujte.

Dotaz: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, před týdnem jsem zakoupil osobní auto Audi A3 z roku 1997, vozidlo jsem si při koupi prohlédl a provedl zkušební jízdu (vše v pořádku), prověřil jsem si i přes PC diagnostický přístroj zdali vozidlo nemá žádné vady, krom čidla teploty bylo vozidlo bez problému. S prodávajícím jsem se domluvil na slevě 7tis ( 2tis.čidlo + 5tis na motor). V tuto chvíli se mi z auta začal ztrácet olej, předpokládám že se může jednat o skrytou závadu. Ve smlouvě je uvedeno, že kupujícímu nebyli zatajeny žádné závady a že stav vozidla odpovídá jeho stáří a počtu ujetých kilometrů. K tomu přímo prodávající není majitelem vozidla ( pouze pojistitel ) nicméně k vozu jsem dostal kupní smlouvu kde je prodávající nějaká paní a notářsky ověřenou plnou moc k přepisu vozidla, která je taktéž psaná na paní. Iniciály skutečného prodávajícího nikde v kupní smlouvě uvedené nejsou.Ke všemu je ve smlouvě uvedeno, že jsem povinen vozidlo převést do 7 pracovních dnů, což jsem prozatím neučinil.
Chci se tedy zeptat zdali mám nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení finančních prostředků?

Odpověď: Akademicky. U 20 let starého auta už bych byl s odstupováním velmi opatrný a pro případný spor chtěl po odborníkovi, aby prokázal, že vada se projevovala v době prodeje. Nutnost je to v případě, že bazarazista je jen zprostředkovatel. Fakticky. Zkusil bych to reklamovat a požádat o slevu. Při nevyhovění bych se s tím smířil.

Dotaz: před měsícem jsem koupil ojetý vůz u autorizovaného prodejce, vůz je ještě 1 rok v tovární záruce. Po týdnu se objevil počínající problém se spojkou (vibrace vozidla, které po vyšlápnutí spojk. pedálu přestanou). Ihned jsem závadu ohlásil prodejci, doporučil mi návštěvu servisu. S vozem jsem byl záhy na standardní garanční kontrole (olej atd..) v jiném rovněž autorizovaném servisu, kde mi sdělili, že se jedná o počínající problém se spojkou a doporučují opravu. Závadu jsem reklamoval u prodejce, ten se jí pokusil uplatnit v rámci tovární záruky u výrobce (neuspěl). Nyní mi nabízejí u nich opravu za zvýhodněnou cenu, s tím, že spojka je podle jejich mínění věc, která se opotřebovává a nejedná se o skrytou vadu. To se mi nezdá. Koupím se vozidlo s tovární zárukou, mám ho týden, neujedu ani 1000 km a mám hradit nákladnou opravu? Mohu trvat na skyrté vadě a opravě v režii prodejce?

Odpověď: Žádejte vyjádření výrobce, proč závadu odmítl uznat. Možná proto, že absencí pravidelných garanček se ztrácí tovární záruka.Pak bych se pídil u znalce po tom, jakou životnost má spojka v tovární záruce odebrané pro neúčast na garančních prohlídkách (tzn. zda absence garančních prohlídek může mít dopad na životnost spojky a jaká je vlastně plánovaná životnost spojky, resp. součástky, jež vyvolává vibrace). Předběžně odhaduji, že v reklamaci u prodávajícího byste měl uspět.

Dotaz: moc Vás prosím o radu.19.února jsme zakoupili ojetinu u autoriz. prodejce. Po nějaké době auto přestalo topit a zjistili jsme,že se z chladiče ztrácí voda. Chtěli jsme auto reklamovat se skrytou závadou,prodejce nás ale odbyl s tím, že si máme nechat v servisu zjistit přesnou závadu vozu. Auto jsme nechali prohlédnout v Mazdě-autorizovaném servisu a na nic nepřišli,ale zaplatit práci si nechali. Voda se ale ztrácí dál. Jeli jsme tedy znovu do Mazdy, kde nám řekli,že auto tedy budou muset rozebrat a prohlédnout důkladněji. Čas ale mají až po 6ti měsíční lhůtě, kterou máme na reklamaci u prodejce. Lhůta vyprší v pátek 19.8. Co máme tedy dělat. Můžeme auto reklamovat, i když nevíme přesnou závadu vozidla? A jak se máme bránit,pokud nás zase odbydou? Navíc nám při kontrole online servisní knížky, ke které jsme neměli přístup, v Mazdě sdělili,že v autě byl měněný motor,což ve smlouvě není uvedené a nikdo nám to samozřejmě při koupi neřekl. Byla by i tato skutečnost důvodem k odstoupení od smlouvy?Moc Vám děkuji za radu.

Odpověď: Vy jste již reklamovali. Vaší povinností není zjistit přesnou závadu. Stačí oznámit, že nejde topení apod. Nyní si případně připravte/opatřete důkazy, že reklamace byla fakticky odmítnuta a uplatněte nároky z vad.

Dotaz: Dobrý den, přes bazar jsem prodal vůz s cca 299000 km, o vůz jsem se staral poctivě, při předání vozu autobazaru jsem nezjistil žádnou závadu, protože do poslední chvíle jsem ho používal, nehledě, že prošlo bez problému STK a v servisu ve kterém jsem vozidlo opravoval, vždy projeli celý vůz a na případné závady mě upozornili a ty také odstranili. Nový majitel údajně ujel cca 20km a zjistil závadu v motoru s chladící kapalinou. Bazar sdělil novému majiteli ať vůz přistaví a ten opraví. nový majitel nechtěl vůz přistavit byl pevně rozhodnut, že chce odstoupit od smlouvy. Nový majitel mi telefonoval a chtěl se dohodnout přímo se mnou. Sdělil mi, že je špatně těsnění pod hlavou. Ale že ještě prověří. Nechal vyměnit olej. i chladič, myslel, že to může být tím. Jaké to pro mě může mít následky, když už do vozu zasahoval a nechtěl vůz přistavit k odstranění škody? Je lepší se s ním spojit a dohodnout opravu, když s bazarem nechce komunikovat? Náhradní díly musí být nové? děkuji za odpověď.

Odpověď: Reklamaci určitě musí uplatnit u prodávajícího. Okamžité odstoupení při neumožnění opravy by u starého auta dle mého názoru bylo v rozporu s 2169/1 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2169 , ledaže by si oprava měla vyžádat delší čas než je obvyklý (řekněme 14-30 dní). Na druhou stanu, pokud se závažná závada objeví po 20 km, asi bych při jejím prokázání jako soudce odstoupení akceptoval. Díly nemusí být nové, ale funkční, odpovídající normám a očekávanému standardu modelu. Zasahovat do starého auta ve smyslu Vámi uvedeném, tj. snažit se eliminovat malé závady, než bude s velkou závadou otravovat Vás, může a je to i žádoucí. Jiné to může být u zakytovaných, zapečetěných věcí v záruce – např. do hard disku se nesmí dostat prach apod.
Postup by tedy měl být takový, že vůz přistaví k detekci závady. Pokud se závada skutečně projeví a jedná se o vážnější závadu, jejích oprava si vyžádá více než 2 týdny, vyhověl bych odstoupení. V opačném případě bych asi opravil na své náklady a odstoupení odmítl. Pokud bych měl silné podezření, že vada v době prodeje neexistovala, a že to kupující nějak zapekl nevhodným stylem jízdy, zvažoval bych i odmítnutí reklamace. Ale to bych si musel být sakra jistý, nebo kupující se může obrátit na znalce a ten by v takovém případě nejspíše prokázal, jak to ve skutečnosti bylo (a pokud by vada existovala v době prodeje a reklamaci neuznáte, tak opravu, znalce, soudy, právníky hradí prodávající).

Dotaz: Dobrý den, kopil jsem 29.6. vůz r.v. 2004 Volvo, najeto 212000 km …red krác… Na autě jsem za tu dobu ujel 4000 km a porouchala se automatická převodovka přestala řadit což považuji za skrytou závadu. Prosím o radu jak postupovat. Autobazar mi sice řekl ať auto přivezu že nechá vůz prohlédnout svým servisem, ale rovnou mi řekl, ať nepočítám s tím že něco bude platit prý je opotřebován věkem a řekl přesně to co píšete v odstavci Obrana bazaristy

Odpověď: viz oddíl Vada do půl roku při prodeji v obchodě – pro (ne)čtenáře jsem podtrhu a dal do kurzivy , pak přečíst celý článek

Dotaz: Dobrý den,v autobazaru jsme zakoupili vozidlo VW Golf r.v. 1998 za cenu 45.000,-Kč. Cena odpovídala stavu a počtu najetých km. Asi po 4 měsících motor začal „žrát“ olej, tak jsme jej nechali opravit. Oprava vyšla na 15.000,-Kč. Bohužel jsme udělali chybu, že jsme vozidlo nereklamovali v původním autobazaru. K tomuto ještě doplňuji, že bazar byl pouze zprostředkovatel prodeje. Nyní po 6ti měsících jsme chtěli po původním dovozci slevu (konkrétně 5 tisíc Kč) s tím, že se jednalo o skrytou závadu, to potvrdil i náš mechanik, ale dovozce (nepodnikatel) toto odmítl s tím, že po 6ti měsících by si mohl vzpomenout každý. K opravě u našeho mechanika však došlo po 4 měsících(faktura vystavena na cca 20.000,-Kč).
Jsme si vědomi, že vozidlo jsme měli reklamovat v původním bazaru, na druhou stranu nyní však žádáme zanedbatelnou 5.000,-Kč slevu. Odborný posudek soudního znalce máme.
Je tedy možné nyní již po uplynutí 6ti měsíců vozidlo reklamovat a požadovat slevu?

Odpověď: Ne. Lákalo mě odpovědět jedním slovem, což byste si možná vykládala jako nespravedlnost. Ale uvědomte si, že on to mohl teoreticky opravit třeba zdarma – náhradní díl měl plonkový, nářadí zdarma a spoustu času. Jediné co by jej to stálo, by byl čas. Proč by tedy měl platit část peněz za opravu provedenou jinde …

Dotaz: prosím o odbornou pomoc a radu. Dne 30.8.2016 jsem zakoupil v bazaru vozidlo r.v. 2006, tedy 10 let staré, dovezené bazarníkem z Itálie, stav km 148.350 km, provoz benzín/LPG. Z původní ceny 108.800,- kč mi bazarník poskytl „slevu“ 800,- Kč. Prodávající mě upozornil, že vozidlo má před tzv. velkou servisní kontrolou, kdy je třeba vyměnit rozvody a veškeré provozní náplně a filtry. Prodávajíc mě svezl, kdy vůz se zdál být v pořádku. Při podpisu smlouvy mě zarazila skutečnost že tato je vystavena na částku o 10 tisíc Kč menší, než byla skutečná kupní cena. Bazarník mi řekl, že jde o manipulační poplatek související s dovozem vozidla ze zahraničí a proto není ve smlouvě uveden. Po natankování LPG, ujetí cca 250 km a po sedmi dnech od koupě se mi na palubní desce rozsvítila kontrolka řízení motoru. Jel jsem závadu reklamovat. Bazarník se mě snažil vypoklonkovat, kdy nejprve se dotazoval, zda jsem provedl „velký servis“ a že závada může být s tímto spojena. Po té požadoval zaslat reklamaci E-mailem, kdy následně, na moji opakovanou žádost se mnou sepsal reklamační list. V tomto uvedl, že svítí kontrolka řízení motoru, kdy závada nezjištěna ze strany majitele. Po té mi doporučil, ať si nejdříve zjistím, co je vadné a po té ať něco reklamuji. Dále se odmítl bavit a rovněž tak odmítl vozidlo převzít. Nechal jsem tedy vozidlo na své náklady diagnostikovat v odborném servisu. Zde byla detekována závada katalyzátoru a primárně doporučena výměna řídící Lambda sondy. Výsledek diagnostiky jsem zaslal E-mailem bazarníkovi. Tento mi 22.9.2016, rovněž mailem odpověděl, že nemůže reklamaci uznat, neboť se nejedná o skrytou vadu, ale o běžnou závadu byt možná trochu nákladnější než je obyčejná žárovka , která zřejmě nastala u vozidla na součástech (lambda sonda, katalyzátor atd), které mají omezenou životnost a u které není zaručena konkrétní doba životnosti, která je ovlivněna stářím, užíváním a i dalšími jejich okolnostmi. Dále mi nabídl možnost prodeje potřebných náhradních dílů za „výhodné“ ceny a závěrem zdůraznil. že se zabývá prodejem již použitých vozidel, ne nových, pro které údajně platí jiné „zákoníky“. Postupoval bazarník v souladu se zákonem? Podotýkám, že jsem nechal, za cca 10 tis. Kč udělat velký servis a vyměnit Lambda sondu, přičemž závada se po ujetí dalších cca 50 km opakuje. Můžu odstoupit od kupní smlouvy? Co vše můžu po prodejci požadovat? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ano. To je rovnou na soud. Odstupte a požadujte kupní cenu dle smlouvy (pokud prokážete skutečnou kupní cenu, tak skutečnou). Náklady na diagnostiku a servis. Soudu bude předcházet předžalobní výzva, kde shrnete odmítnutí reklamace a ostatní skutková zjištění, vyčíslení včetně kopií dokladů. Pokud je bazarista prodávajícím a nikoli jen zprostředkovatelem, platí to samá, s tím, že Vaše pozice u soudu bude ještě silnější. Počínal jste si dobře. Více jste před soudem udělat nemohl. Zde se případ jeví jako poměrně jasný, při nereakci na předžalobní výzvu ve výzvou určené lhůtě, bych vzhledem k jasnosti případu zvážil věc nabídnout advokátovi za práci zdarma (tj. za vysouzené náklady).

Dotaz: Koupil jsem auto 7.10.2016. Jedna se o 10 let staré auto Mazda 6 2.0 benzín. Po týdnu mě napadlo zkontrolovat olej. A nestačil jsem se divit když jsem dolil už 2 litry a olej se na rysce ani neukázal (nevím jestli mám dolít i 3. litr nebo jít do servisu). Z bádání na internetu jsem se dozvěděl že se jedná poměrně o častý problém a chybou jsou podložky pod ventily. Auto má 6 000 kilometrů od poslední výměny oleje v servisu (podle dokladů což mi prodávající dal). Tím pádem majitel musel jezdit s velmi malým množstvím oleje. Rozmyslam že auto bud vrátím nebo dam opravit a nároky si na zaplacení opravy. Máme klasickou kupní smlouvy z internetu stažených, kde je uvedeno že neručí za skryté vady. Jak mám postupovat? Mám na něco nárok? Děkuji za odpověď.

Odpověď: To vypadá skutečně jako skrytá vada. Smluvní ustanovení o vyloučení zákonné odpovědnosti za vady je neplatné. Reklamujte nejprve u prodávajícího a následně (pokud neopraví či neposkytne přiměřenou slevu) uplatněte soudně Vaše práva z vad dle Vaší volby.

Dotazy: Dobry den, mam dotaz.. Koupil jsem auto v autobazaru, kde mi tvrdili, ze auto nebylo bourane.. Do tydne jsem dal auto na kontrolu do servisu a zde mi zmerili lak na celem aute, a zjistili, ze se lak na dverich ridice a za ridicem neshoduje s ostatkem laku. Muzu odstoupit od smlouvy a chtit vraceni penez? Dekuji za odpoved. Proveril jsem a je to prokazatelne ze bylo bourane. Mam narok tedy na vraceni penez? Dekuji

Odpovědi: To ještě prověřte, třeba to škrábli klíčem či si někdo pořádně kopnul. / Ano. To je pak jasná kauza, máte-li ve smlouvě či protokolu že auto je nebourané (nebo na jejich tvrzení máte svědka). Kdyby se cukali, po předžalobní výzvě se klidně vemte advokáta. Měl by do toho jít zdarma, neb jde o bezpečnou výhru a zaplatí jej protistrana.

Dotaz: Dobrý den, 2.10. jsem zakoupila VW GOLF z autobazaru (dovoz aut ze zahraničí) Jedná se o rok výroby 2005.Najeto 195tis, udělali nové rozvody, brzdy, psali v TOP STAVU. Při první projížďce auto nejevilo žádné vady. Pouze vyskočila kontrolka chladící kapaliny, kterou okomentovali tím, že auto měsíc stálo, prodejce se vyjádříl: dolejeme a kontrolka zmizí. OK. Zmizela a auto jsem koupila. 1) VADA po ujetí 100km kontrolka vyskočila znovu. Kapalina stále unikala. po týdnu v servise přišli na únik za studena (praslá příruba) – vymněnili, ale bohužel kapalina se pomalu ztrácí i nadále.
2) VADA – po najetí 100km se projevila další závada, začlo při volnoběhu chrastit ve spojce – servis po opravě příruby mi řekl, že je uvolněná a načatá dvouhmota, s kterou mohu sice někdy najezdit dalších X KM ale i nemusím. Po ujetí dalších 150km jsem dojela, šílený rachot ve spojce, která mě nepustila dál, A po sešlápnutí 3x spojky se rachot malinko uklidnil a já těch pár metrů dojela domů.
Při koupi auta jsem podepisovala i technický stav vozidla – předávací protkol, kde na všechny provozní části auta (posilavač
řízení, ovládání spojky, klimatizace, a další…) je uvedeno
„nutná kontrola – připadná výměna“
a že Zjištěné nedostatky = 0, a u položky spojka, převodovka je
uvedeno: funkční, kontrola-seřízení-případná výměna
Jak mám prosím postupovat? Mám nějakou šanci vozidlo reklamovat u autobazaru? Mám na něco nárok?

Odpověď: Normálně bych komentář odstranil (nároky a postup viz článek), ale krásný příběh o lidské naivnosti a hroší kůži bazaristů… Poučení – když vám někde bliká kontrolka, ať již ta pomyslná či přímo na přístrojové desce, tak na ní dejte.

Dotaz: koupil jsem od soukromé osoby 20.4.2016 auto Skoda Fabia, 1.2 HTP, r.v. 2004. Čtyři měsícena to (12.8.2016) auto „chcíplo“ na křižovatce – odtaženo do servisu. Ihned jsem volal prodávajícímu a sepsal jsem dokument, kde mi svým podpisem potvrdil souhlas k rozdělání motoru a zjištění přesné příčiny závady a následné opravy. Vyjádření technika z protokolu – chybně nasazená řemenice a následkem toho nedostatečně dotáhnuté hlavní ozubené kolečko, které proklouzlo, přestal se točit celý vršek motoru a následně se potkaly ventily. Oprava vyšla na 20tis.
Prodávající nechal dělat v listopadu minulého roku nové rozvody – práci v servisu však již dle svých slov nemůže reklamovat, protože je to více než půl roku. Nyní mi navrhuje, že mi zaplatí alespoň třetinu, ale nikoliv celou částku. Měl bych šanci, když si vezmu právníka a šlo by to před soud…?

Odpověď: Lze se mi velmi těžko doporučuje štvát Vás proti slušnému člověku. Ano šanci by jste měl vysokou, pokud Vám prodávající též odsouhlasil, že máte provést opravu. Já bych se před právníkem pokusil o dohodu ve smyslu 12 bez soudu a hned nebo 20 se soudem a poplatky AK (tj tak dalších 15) za 3 roky. Pokud Vám prodávající neodsouhlasil opravu a mohl ji udělat sám (levněji), buďte hodně rád za třetinu.

Dotaz: dobrý den, před dvěma týdny jsem koupil ojeté auto. neprošlo mi evidenční kontrolou na STK. Je toto dostatečný důvod k odstoupení od kupní smlouvy? jak dále pokud to důvod k odstoupeni není?: pravděpodobně nestihnu přepis vozidla v zákonné lhůtě. nebudu sankcionován? děkuji

Odpověď: Nárok z vad může založit jen vada (navíc vada jež není běžným opotřebením). Co se týče sankcí za pozdní převod, to nechci nastudovávat. Jde-li o přestupek nebude dáno zavinění (prokážete, že to není Vaší vinou). U správního deliktu se v takovém případě bude možné zbavit odpovědnosti.

Dotaz: Dobrý večer, prosim o radu. Prodal jsem auto a kupujici mi po týdnu sdělil, že auto je stočené (mám smlouvu s počtem najetych km z doby kdy jsem ho kupoval ja – z toho plyne ze auto jsem ja stocit nenechal ) ale ted to hlavni tvrdi mi ze je poskozena řídící jednotka neodbornym zasahem a chce po me penize na opravu. (Viní me z toho ze jsem mu to zatajil, při tom ja neměl žádnou šanci to zjistit a na jizdnich vlastnostech se to nijak neprojevovalo ani zadnou rozsvicenou kontrolkou. ) Podepsali jsme klasickou kupni smlouvu s tim ze ja jsem si tam nechal dopsat větu: kupující se vyslovne vzdava svych prav z vad zboží. (Z duvodu ze je to stare auto s nejasnou historii) Ma i pres tuto větu uvedenou ve smlouvě nejake právo po me vymahat penize na opravu? Nebo treba muze odstoupit od smlouvy? ( nový majitel se v autě vrtal hned po koupi sam v garáži, tudis ani nevim jestli to nezavinil prave on svym neodbornym zásahem) moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud prokáže stočení, tak auto nemá vlastnosti deklarované prodávajícím a je možné od smlouvy odstoupit. Ač vy jste v tom relativně nevinně. Vzdání se práv je neplatné. V tomto ohledu se práv vzdát nelze. Co se týče poškození vozu jeho zásahem, to byste těžko prokazoval, jedině znalecky. Být Vámi ověřím stočení a pokusím se o dohodu.

Dotaz: máme stejný problém, ale akorát s tím, že se nám kupující ozval skoro po 7 měsících. Má nárok na reklamaci? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud nejste obchodník s auty, tak je lhůta pro upltnění vad 6 měsíců.

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu, prodala jsem starší auto Ford fokus rok 1999 , jako soukromá , osoba, kupující si auto prohlédl a projel , zaplatil, 26.10 2016, závady mu byly zděleny i stav auta . Ted se mě ozývá, že mu klekla baterka, že dělal výměnu oleje a nějaké nedostatky v interieru, já jsem auto užívala ke každodenní cestě do práce a problém s baterii jsem neměla, je možné jak se ochladilo, že baterie není schopna nastartovat, ale to znám z jiného auta, Kupujíci také naznačil, že by auto mělo cenu osmi tisíc, já jsem je prodala za 25000 tisíc , nesmlouval a cena mě byla doporučena , nebot se v tomto nepohybuji a nerozumím, auto je v naftě a pán upozornuje na korozi, která tam je a podle mě odpovídá stáří, nevím zda měl představu Mercedesu za ty peníze, prosím o radu jak mám reagovat na jeho stěžování. Moc děkuji Skodova tel 723483189

Odpověď: Olej, viditelná či obvyklá rez, baterie, brzdové destičky, ojeté pneu, ošoupané sedačky, volant, opěrky, prázdná benzínová nádrž 🙂 – to jsou asi ty nejtypičtější opotřebení. Kupující bude asi trochu mimoň :). Zda koupil draho, není Váš problém.

Dotaz: Dobrý den , před 10 ti dny jsem prodala osobní ojeté vozidlo Ford Fiesta (2005) dle mého názoru odpovídající cenu 47 ti. Při přebírání byla provedena zkušební jízda, prodávající s ním v pořádku odjel. Při prodeji jsme se dohodli na slevě 2 tisíce z ceny, nebo´t dle kupujícího bylo slyšet tlumič, který je nutno vyměnit. Včera mi kupující volala, že auto špatně topilo, chvilkama ano, chvilkama ne a že jej dala do servisu, kde jí řekli že je to asi těsním pod hlavou a že oprava bude stát do 10tisíc. Zda se nějak dohodneme, na nákladech opravy, že by vozidlo nerada vracela. Nevím co s tím, s vozidlem kupujíccí jezdil každodenně do zaměstnání a i v době prodeje bylo myslím motoricky v pořádku. jedná se v tomto případě o skrytou vadu? Děkuji
admin: čtenářka později doplnila
20.12. tlf, že na auto se již dívali tři opraváři, že neví co s tím, že voda v nádržce stále vaří, oprava prý by stála 15 tisíc a že auto mělo rozpůlený motor a bylo bourané, ( že je vařený držák převodovky) což jsem neřekla. Mimo jiné mi dále oznámila, že je sjetá jedna zimní guma ( pneu jsem jí dávala k vozidlu, byly jeté 1 sezonu). O tom, že by bylo auto bourané, nevím, kupovala jsem ho již také ojeté.

Odpověď: Doplněn oddíl postup před reklamací.
Nesdělení informace o havárii není na škodu. Právní následky by mělo ujištění o nebouranosti či zatajení havárie na přímý dotaz. Pokud se o tom nehovořilo či na dotaz jste uvedla že nevíte, tak to nevadí.

Dotaz: Dobrý den, zakoupil jsem auto v bazaru, kde bylo v komisním prodeji. Uzavřeli jsme smlouvu o koupi os vozidla, kde je prodávající i kupující soukr. osoba, ovšem v hlavičce smlouvy je zprostředkovatel (bazar), který také smlouvu podepsal a opatřil razítkem jako zprostředkovatel. Po ujetí cca 100km druhý den od koupě auto přestalo jet (rozblikaly se kontrolky motoru atd.). V autoriz. servisu sdělili, že je potřeba vyměnit filtr pevných částic, sondy apod. vše cca za 50 tis. Kč. Vůz je 10 let starý a stál 170 tis. Na tuto závadu jsem nebyl nijak upozorněn, a když jsem do bazaru hned volal a poslal tam i zápis ze servisu, tak mi řekli, že se to stává, že je to běžné opotřebení. Následně se bazar odmítl se mnou bavit, že si to mám řešit s prodávajícím. Vůz na mě dosud není „přepsaný“ – dokumenty k registraci má bazar …
Jak mám prosím postupovat? DĚKUJI

Odpověď: Spojte se s prodávajícím, zda chce reklamaci řešit a zda uznává, že šlo o vadu v době prodeje. Pokud ne, spojte se znalcem, aby popsal, zda závada se projevovala již před prodejem. Pokud ano, můžete uplatnit nároky z vad včetně nákladů na jejich uplatnění tj. nákladů na posudek a případně i soud.

Dotaz: Dobry den, mam dotaz vcera jsem koupil auto v praze vse bylo ok ale po prijezdu do brna jsem zjistil ze bude problem na prevodovce auto obcas vibruje pri rozjezdu a kope tzv. Ve smlouve se o skryte vade nic nepise.. Je tam napsano ze motor a prevodovka odpovida poctu najetych kilometru.. To nic nemeni ale na tom ze je tam skryta vada ne? Mam narok na reklamaci nebo odstoupeni od smlouvy? Dekuji za odpoved

Odpověď: koment byl schválen jako ukázka, co vše se může stát, odpověď viz článek

Dotaz: Dobrý večer, 5.10.2016 jsme zakoupili ojetý vůz VW Passat u autorizovaného prodejce. V předávacím protokolu byla poznámka nutná servisní prohlídka. Tuto jsme nechali udělat- byla zároveň provedena výměna oleje, rozvodů, filtrů. Jelikož již dva roky před koupi (u původního majitele)nebyly servisy prováděny u autorizovaných servisů- i tato prohlídka byla provedena u neautorizovaného. Po dvou měsících ježdění zůstalo auto nepojízdné- upadl kus motoru-podle mechanika to asi způsobila ojnice, která prorazila motor. Písemně jsme vše oznámili prodejci a reklamovali vše jako skrytou vadu. Prodejce vyslal technika na prohlídku auta, ale neinformoval nás o tom a k dnešnímu dni nám nebyl poskytnut zápis o prohlídce a fotodokumentace ani jméno technika, který vše prováděl. Prodejce se ohradil, že nelze na vše nahlížet jako na skrytou vadu, protože auto bylo odtaženo do neautorizovaného servisu a technik zjistil, že v olejové vaně je o cca 3 litry více kapaliny- máme zdůvodnit proč je oleje více. Servis po nás zároveň požaduje doklad o servisní prohlídce. Pokud je mi známo, tak dokazování, zda se jedná o skrytou vadu či opotřebení je na prodejci- vada se vyskytla během 6 měsíců od koupě. Mohla bych poprosit o radu co vše prodejci poskytnout dokazovat proč je více směsi v motoru – rozbor v autorizované laboratoři nebo zda již kontaktovat soudního znalce, pro urychlení reklamace – máme pak nárok na proplacení znaleckého posudku? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Vadu v době existence prokazuje žalobce – kupující. Nárok na proplacení posudku máte, pokud ve sporu budete úspěšní. Více odkazovaný související článek.

Dotaz: Dobrý den, koupil jsem na inzerar čtyřkolku. Po ujetí 150 KM jsem zjistil, že má prasklý chladič a nefunkcni ventilátor. Cena dílů je 15 tis. Prodávajícímu jsem řekl, že chci odstoupit od smlouvy. Vysmál se mi,že nic nenadělám. Mam ji necele dva měsíce. Je to pravda? Díky za radu.

Odpověď: Odborník musí posoudit, zda vada existovala již v době prodeje. Postupujte dle oddílu „Postup před rekla

Dotaz: Dobrý den. Před cca 1 rokem jsem koupil osobní auto staré 16 let. Jezdilo bez problémů. Po roce jsem ho chtěl prodat a kupující (povoláním klempíř a lakýrník) zjistil, že vůz byl v minulosti silně havarovaný a opravený s použitím tzv. „čtvrtky“, tedy celou částí karoserie z druhého vozu. To následně potvrdilo oškrábání laku na různých místech a také sváry, které vedou až do střechy vozidla a do poloviny prahu. V těchto místech bohužel vůz začal korodovat, takže se loupe barva, ojevují se puchýře, pod plastovým prahem hotová zrezivělá katastrofa. Auto tím výrazně ztrácí na ceně. V kupní smlouvě s bývalým majitelem se o havárii ani o technickém stavu nic nepíše, je to základní smlouva (kupující, prodávající, předmět, cena, datum). Za rok ježdění jsem navíc do vozu dal pár tisíc korun investic. Mám nějakou možnost požadovat i po takové době slevu z ceny, případně mohu vůz prodat budoucímu majiteli levněji a rozdíl pak po bývalém majiteli vymáhat? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Dobrý příběh i popis případu pro ostatní. Šanci nemáte.

Dotaz: Dobrý den koupil jsem předváděcí auto v 11/2015 po měsíci cca 500 km, mi pal.počítač hlásil nezměřitelná hladina oleje kde jsem navštívil autor. servis kde mě bylo zděleno že byla velká hladina oleje a má zápach po palivu. Jezdil jsem dál cca 400 km a znova stejný problém. Auto vzali do servisu po měsíci mi ho vrátili. Problém se mě znova projevil po 400 km. Zase oprava měsíc a znova stejný problém. Po další opravě mě bylo zděleno že je vše ok. Jenže problém znova nastal…. Auto je stále v záruce. Nebaví mě každý měsíc řešit stejný problém. Můžu auto vrátit a požadovat kupní cenu zpět? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pokud se po opravě (vždy v servisu u prodávajícího) vystkytla stejná vada ještě 2x, lze odstoupit.

Dotaz: Dobrý den, tři týdny zpátky, jsem koupil bmw x5 cena 1mil. Teď zjišťuji, ze podle VIN je auto o rok starší (2010) než je uvedeno v technickém průkazu a v kupní smlouvě (2011). Jak je to vubec možné?? Chci odstoupit od smlouvy, je šance, ze případný soud vyhraju? Sleva nepřipadá v úvahu. Dekuji.

Odpověď: Auto trpí vadou rozporu se smlouvou. Standardem praxe je uvést datum výroby a datum provozu. Ve vaší doplňující odpovědi tvrdíte, že za daných okolností byste smlouvu neuzavřel, ale na druhou stranu, že jde především o cenu a zachování hodnoty. Auto se Vám líbilo. Nejde tedy o podstatnou vadu, neboť smlouvu byste za nižší cenu i tak uzavřel, a tedy není ani nárok na odstoupení bez dalšího. Z důvodu procesní opatrnosti žádejte o přiměřenou slevu a teprve po jejím odmítnutí lze odstoupit. Auta stárnou a ztrácí na hodnotě úměrně věku a opotřebení, ač neříkám, že např. u vozů BMW X5 nemůže být nějaký nelogický psychologicko tržní cenový zlom ve smyslu 1-5 dobré, 6. rok totální propad, 7-15 dobré …. Pokud by to tak skutečně v praxi bylo, což by bylo dost těžké doložit, možná byste ustál i okamžité odstoupení – tuto cestu ale nedoporučuji. Dále až budete požadovat slevu za rozdíl v měsících života auta uplynulých v roce 2010 a srovnatelného auta vyrobeného 1/2011, vyčíslete ji objektivně (komparativně) prodejci a navrhněte mu 1/2 bez soudu či 100% na soudě. Věřte, že i ti zodpovědní a pilní soudci jsou celí žhaví řešit chlápka, co zjistil, že jeho (milionové) BMW X5 je o pár měsíců starší. Pokud se budete domáhat rovnou odstoupení, odhaduji to na 80% prohru. Pokud budete chtít přiměřenou (objektivní) slevu, odhaduji to na 80% procentní výhru (pokud by šlo o průměrnější auto, tak 90-100%, Vaše žaloba by ale soudce zvedla ze židle nejen doslova, ale i obrazně , takže proto opatrnostních 20% dolů).

Dotaz: Dobrý den, prodala jsem starší ojetý automobil (z osobního vlastnictví převod na právnickou osobu). Pán si auto překontroloval, projel cca 15-20 minut, podepsal kupní smlouvu, odjel a po 3 hodinách jízdy po dálnici se mu rozsvítila kontrolka oleje a žhavení. Poté ujel s rozsvícenou kontrolkou dalších 20 km a nyní si nárokuje škodu na voze, které momentálně stojí v servisu, kam jsem ho nechala na své náklady odtáhnout. Jedná se zřejmě o zadřený motor. Na čí straně je vina a jak mám postupovat dál?

Odpověď: Právě jen odborník – servis či lépe znalec může posoudit, zda tam ta vada již byla či nikoli. To ale samotná vada „oleje, úniku olje“ atp.. Pokud jel s rozsvícenou kontrolkou oleje a zadřel motor, tak to bude spíš patrně na něj, idkyž původní příčina třeba spočívala ve vadě od Vás, ale to zas musí potvrdit odborník, jenž dokáže domyslet všechny situace (např. jestli ta vada nebyla takového charakteru, že příčinou nebyla absence oleje ale že už to mělo věk a zrovna jak na potvoru to vyšlo na nového majitele).

Dotaz: Dobrý den, určitě se budu opakovat,ale také bych potřeboval poradit.Zakoupil jsem s přítelkyní v áčkách dvojkovou octávii za 190 000 Kč i s nějakou pojistkou na mechanické a elektrické části. mě se to zdálo drahé ,ale v bazaru řekly ,že je to top stav proto je dražší,že se uskromníme tak jsem přítelkyni vyhověl něco se položilo předem,zbytek na úvěr. Vůz jsem důkladně prolezl,pár drobností se našlo.Hlavně mě přesvědčovali,že má opravdu najeto jen 130 000 Km .Opravuji nákladní vozy,tak si tak říkám to je teprve dobře zajeté,mám Mondeo v naftě a už mám 400 000 Km. Smlouvy podepsány za chvilku a mohly jsme odjet, Požadoval jsem servisní knížku a techničák, to prý pošlou poštou. Tak k věci prostě jsem najel 2 000 KM za tři měsíce a cestou do práce prorazila ojnice díru do bloku motoru. Tak jsem to šel reklamovat,řekly že potřebují rozpočet na díly bez rozebrání.Rozpočet mi v servisu udělaly na 110 000 Kč. Vše se poslalo do Prahy a reklamaci mi neuznaly, Jen ta jejich pojistka byla schválena v plném rozsahu a to 10 000 na opravu po doložení faktůry . Všichni se mi smějí jak jsem se nechal napálit, je mi prosím pomoci ? Moc děkuji za Váš čas

Odpověď: Zajímavá info, co se u ojetiny v top stavu může stát. Do článku doplněn oddíl Zamítnutí reklamace

Dotaz: Dobrý den, koupil jsem ojetý vůz od právnické osoby (s.r.o.), nikoliv autobazar. Do smlouvy jsem si nechal dát klauzuli o tom, že auto není bourané a pokud se projeví, že ano tak mám právo odstoupit. Auto stálo 70 tis. Závadu jsem nejprve zjistil u mého známého technika, ten navíc zjistil další závady. Potom sem po dohodě s prodávajícím nechal potvrdit bourané auto v autorizovaném servise. Ten bourané auto potvrdil. Závadu jsem reklamoval prodávajícímu a po dlouhých peripetiích navrhl přiměřenou náhradu 10% i přestože jsem původně požadoval 20%, kde jsem chtěl uplatnit slevu i na odfušované opravy a vadné díly, motorově je na štěstí auto zatím v pořádku. Prodávající samozřejmě nemá ani špetku slušnosti, aby se vyrovnal, původně nabízel cca 8% z ceny vozu ale teď to nevypadá, že se bude chtít vyrovnat ani částkou, kterou původně navrhl on sám. Tvrdí ať mu auto přivezu, že mu ale zaplatím ujeté kilometry od prodeje a všechny náklady spojené s převodem vozidla a to docela nehoráznou částkou 4kč za km. Od koupě uběhlo cca měsíc. Zpráva z autorizovaného servisu je cca 14 dní po koupi.
Má na to nárok ? Jak by jste postupoval ? (Já jsem auto si ochoten nechat určitě ho chci nějak doject, ale musí dojít i k nějaké slušnosti na straně druhé). Lze podat žalobu a nežádat odstoupení od smlouvy ale přiměřenou náhradu a to včetně toho aby zaplatil všechny náklady spojené se žalobou a mým právníkem, který bude žalobu sepisovat ?

Odpověď: Ano, vada je zjevná. Způsob reklamace může zvolit kupující. Vy jste jej již zvolil a dokonce byl přislíben protistranou. Žaloba na plnění – přiměřenou slevu bude s velmi vysokou pravděpodobností úspěšná. Krom přiměřené slevy a nákladů na právníka vyčíslete též účelně vynaložené náklady na uplatnění reklamace (prohlídky a zpravy v servisů).

Dotaz: Dobrý den chtěl bych poprosit o radu. Vezu automobil 3.4. na reklamaci prosím moc o brzkou radu

Popis bude trošku obsáhlejší (red. krác.) tak se omlouvám ale je to pro objektivní posouzení. Zakoupil jsem vozidlo Mercedes r.v.2010 najeto 250.000km s plným servisem v autorizovaném servisu Mercedes od kterého jsem vůz také koupil. Při prohlídce vozu bylo zjištěno, že nejde couvací kamera a rolo střešního okna, byla slíbena oprava a vozidlo zazálohováno. Vozidlo stalo v servisu cca.3 týdny, byl vyměněn údajně špatný svazek kabelu a navinuté nové rolo, při předání víše zjištěné jako závada fungovalo. Předávací protokol viz níže. Po příjezdu ze servisu domů cca 400km druhý den kamera opět nefungovala, ale pouze cca 15 -40 min po nastartování pak již vždy funguje, konzultováno se servisem emailem a tel.a že se na to podívají v rámci záruky. Druhá závada se projevila další den, kdy při jízdě do Prahy se na příčných nerovnostech začaly ozývat silné rány zřejmě na pravém př. kole.Konzultováno s prodejcem a bylo sděleno že toto neopraví protože je to zřejmě věc opotřebení, že se na to mohou podívat, ale opravu si musím uhradit sám . Další závada se projevila za dva dny znovu při jízdě po dálnici na Prahu , kdy se rozsvítila kontrolka diagnostiky. Konzultace po tel s orig. servisem zda mohu pokračovat v jízdě byla, že pokud není znát snížený výkon motoru mohu. Jel jsem zrovna blízko neor. opravny mercedes, tak jsem raději nechal vůz načíst na diagnostice a byla zjištěna vážná závada ventil termostatu vázne v otevřeném stavu teplota stoupá příliš pomalu dle mechanika přidírající se termostat. Cena opravy cca 10-15tis. Ještě jsem se ptal na nápravu ale nebyl volný zvedák a to by mohlo dle technika být vadné silentbloky Kontaktoval jsem prodejce a žádal (nevím zda oprávněně ) reklamaci na nápravě a termostatu. Bylo mi řečeno že to není skrytá závada, je to běžné opotřebení, že bych takhle mohu uplatňovat i ojeté pneu cestou domů,(což je samozřejmě nesmysl), že při takovém nájezdu se prostě auto bude postupně kazit a tak se na to reklamace nevztahuje. Přijde mi ,ale aby se vozidlo začalo do 14 dnů takto kazit dost brzo. Jinak pán co měl auto přede mnou opravdu poctivě servisoval každou maličkost právě v servisu co auto prodával. Mohu požádat o radu zda mám nárok na reklamaci a jak postupovat v tomto konkrétním případě.

ps. byl předán test diagnostiky při předání ta chybu nehlásila nevím však do jaké míry se to nechá ovlivnit nebo popř. hlášení smazat. jiný orig. servis v blízkosti při koupi nebyl k posouzení až v Praze.
přidávám protokol a reklamační podmínky k posouzení zda se z toho mohou vyvázat.

Dotaz 1. mám nárok na reklamaci? Jak nejlépe postupovat
Dotaz 2. jak je to s nárokem na náklady reklamace je to do servisu a zpět cca 800km kamera nefungovala hned druhý den po opravě. Někde jsem četl že je právo na úhradu nutných nákladů vzniklé v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Myslí se tím i náklady na cestu do servisu ?

Odpověď: Normálně bych neodpovídal. Ale fascinuje mě, jak prodávající chybně ve svůj prospěch definuje běžné opotřebení. Dle mého názoru jde ve všech případech o vady, jež měly být uvedeny v protokolu. Při reklamaci postupujte dle článku.

Dotaz: Ojazdený automobil som kupoval od súkromníka. Všetko bolo v poriadku aj s autom som veľmi spokojný. Avšak teraz, keď ho plánujem po 2,5 roku predať, tak mi z výpisu CEBIA zistili, že auto malo v Luxembersku totálnu ekonomickú havariu (TEH). Prvá registrácia vozidla aj podľa technického preukazu bola v Luxemberusku. Oprava vyšla na 15 000 EUR. Je to skutočnosť, ktorú mi predávajúci súkromník zatajil vedome alebo nevedome. Avšak táto skutočnosť výrazne znižuje cenu vozidla pri ďalšom predaji. Za vozidlo som súkromníkovi zaplatil, ako keby bolo bez TEH. Preto by som sa rád uctivo opýtal, či mám nárok na vymáhanie rozdielu medzi cenou, za ktorú by mi za vozidlo ponukli bez TEH a cenou s TEH? Ak áno, možete mi odporučiť nejaký postup? Ešte uvediem, že vozidlo je registrované v ČR a podlieha teda českej legislatíve. Vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpověď: Nárok již nemáte, lhůta je pryč.

Dotaz: Dobrý den,před rokem jsme koupili rok starý obytný automobil,který má dvouletou záruku a 5-tiletou záruku na nástavbu proti zatečení.Auto jsme v řijnu odvezli do garáže.Nyní jsme auto přivezli z garáže a zjistili na střešních lištách praskliny v plastu.Snažili jsme se o reklamaci u prodejce,ale bylo nám řečeno, že 5tiletá záruka platí jen pro zatečení,ale ne na prasklé plasty,Protože ještě letos nám na auto nepršelo,máme čekat ,až nám do auta zateče a pak reklamovat zatečení? Nebo to můžeme reklamovat jako skrytou vadu a máme nárok na bezplatnou opravu?Prosím poraďte. Děkujeme

Odpověď: Z toho co říkáte, je patrné, že při vystavnení auta dešti, do něj zjevně poteče. Upřesněte tedy reklamaci v tomto duchu pro lehce natvrdlého prodávajícího.

Dotaz: Dobrý den, v lednu jsem zakoupil od fyzické osoby osobní automobil v hodnotě 90000 kč, ve smlouvě popsáno že nějaké ty mouchy má a je nutný servis ale žádná havárie a kilometry poctivé … cena byla dobrá a s nějakou investicí jsem počítal, nakonec mě to stálo 25000 kč ale finální zpráva ze servisu mě překvapila a to že auto je po čelní havárii a je tam většina vyměněná a navíc je auto „stočené o 94000 km. Prodávajcího jsem kontaktoval ihned jak jsem se to dozvěděl a on že mi reklamaci klidně uzná ať mu auto přivezu ale že mi vrátí pouze kupní cenu 90000 kč protože si žádnou opravu neobjednal. Mám možnost z něj nějak dostat i to co mě to stálo navíc?

Odpověď: Velmi zajímavý dotaz. doplněn oddíl Odstoupení po investici do auta

Dotaz: předevčírem (tj.25.4.17) jsem zakoupil skůtr u kterého mi prodejce tvrdil, jak do něj investoval, jak dělal opravy, že skůtr je polazen na město, že to dělal atd, že je vše po motorové stránce OK ( ptal jsem se na kliku, na vůle,na ložiska,atd), zadní tlumič OK, téměř nový mallossi variátor s řemenem je OK, výfuk OK, Brzdy OK, řízení OK. Závady o kterých sem věděl: Nefunkční tacho ( prý možná jen náhon ) ,netěsnost nebo nefunkční podtlakový ventil, špatná příruba zalepená silikonem, špatná zadní pneu, možná oprava předních tlumičů ( jen doplnění oleje prý ), chybí nakopávačka, sem tam horší plast.Toť vše. 20x jsem se ptal na motor, válec, píst atd…vše ok…Skůtr jsem tedy zakoupil, přepsal, dovezl domů a při převozu prodávajícím mi při sundávání z vleku utrhl ventilek, čili už nebyla šance ho projet více, neřešil sem to, jelikož mi prodávájící vyšel takhle vstříc a dovezl mi jej za 1.200,- 145km kde bydlím já, společně se mnou ( jel sem za ním vlakem ) no a dal ho do servisu jen na prohlídku, dostal jsem ihned odpověď na zadní tlumič že je KO, zadní brzda KO, výfuk přetažený a prasklý čili KO, příruba katastrofální, ale s tím jsem počítal, poté sundal kryt variátoru a všechno špatně, variátor byl poničen nesprávnou instalací, tím byl poškozen řemen, s ním i kliková hřídel a tisícihran, dále je nejspíše vadné ložisko v zadním kole, mechanik mi řekl, že to nemá cenu dále rozebírat a ať jej vrátím, neví dle tohoto poškození v jakém stavu budou další díly ( ojnice, píst, atd…). Kontaktoval jsem prodávájícího, ten mi odpověděl, že jsem veškeré věci mohl vyměnit za vadné a dále se mi snaží lhát ve všech tvrzeních které řekl, že prý je neřekl, že skůtr prý opravoval majitel před ním a vůbec se snaží všemožně se vyhnout následkům křivého jednání, že si prý vymýšlím atd a že ho chci já podvést…jsem neštastný, protože celá oprava se rovná fungl novému skůtru, nevím co mám dělat a rád bych samozřejmě skůtr vrátil, jenže sem se dostal díky do situace s výměnou příruby + hlavně ventilku do stavu, který mi neumožňuje skůtr vrátit pojízdný, tak jako při prodeji, i když skůtr majitel přede mnou sundaval a uskutečnil defekt ventilku kurtou, chce ho uvést do stavu jako při prodeji…

Odpověď: Zde je právo na Vaší straně. Chce to jen odvahu na něj přitlačit … či jít na soud. Toť problém velké části čtenářů. Podobné dotazy nebudou zodpovídány.

Dotaz: Dobrý den, v roce 2016 v únoru jsem kupoval vozidlo z autobazaru značky Honda civic 8g.
Časem v červnu jsem na vozidle objevil skryté vady typu špatný odklon na zadní nápravě stupeň a půl mimo toleranci, posléze jsem byl přezouvat gumy na zimní a mechanik mi řekl že je celá kapota přelakovaná a i jiné části vozidla. Následná geometrie mě potvrdil i špatný odklon pravého předního kola, kdy mi mechanik řekl, že to musel být naráz jak na přední stranu tak i na zadní stranu.
Pří výměně předních tlumičů mi opět bylo řečeno, že nárazník chladiče je svařovaný a vyrovnávaný.
Již jsem to předal právníkovi, jelikož autobazar to bere za uzavřenou věc, i s tím že je záruka na skryté vady. Autobazar se s námi odmítá nadále bavit, a proto jsme se rozhodli to řešit soudní cestou, nicméně po mě právník vyžaduje alespoň nějaké potvrzení, že vše co jsem napsal za problémy jsou pravda a budou písemně potvrzené od specialistů. Jediné co momentálně mám je geometrie kol kde jsou špatné odklony. Dá se udělat takový posudek i teď? Popřípadě je nějaká šance na výhru u soudu?

Odpověď: Jako laik mechanik nedokáži posoudit, zda Vám bouranost a uvedené důsledky působí nějaké potíže při provozu a údržbě vozidla. Pokud ano, naděje u soudu je dobrá. Jít na soud až s posudkem mi přijde rozumné v zásadě vždy. Posudek stojí minimum v porovnání se soudem. Pokud je to velký autobazar, jež má své právníky, teoreticky by jim soud nemusel přiznat náhrady i pokud by vyhráli.

Dotaz: Dobrý den, dcera v prosinci 2016 v autobazaru koupila vůz BMW za 315.000 Kč, přes zimu jela s vozem párkrát. Minulý týden jsme jely na výlet na Šumavu a cestou se auto začalo chovat divně, servis nikde žádný, proto jsme dojely na bezpečné místo a auto odstavily. Při cestě zpět jsme kontaktovaly odtahovou službu a nechaly vůz převézt od odborného servisu BMW v Plzni. Zpráva zní, že došlo z důvodu netěsnosti střešního okna k vyplavení a poškození zadního panelu s elektronikou kdesi pod kufrem auta. Zatím písemné potvrzení o tom nemám, ale budeme ho požadovat pro uplatnění reklamace. Jsme naprosto ukázkově neorientované v tom, jak vlastně pokračovat a jaké možnosti máme. Oprava zadního panelu elektroniky je vyčíslena předběžně na cca 200 000 Kč. …a to nepočítáme odstranění závady netěsnosti střešního okna. Čas je neúprosný, proto prosím o radu, jak postupovat. Děkuji mnohokrát.

Odpověď: Zde možná bude mít znalec potíže prokázat existenci vady v okamžiku prodeje. Těsnění mohlo popraskat třeba v zimě … Dejte vědět co Vám k tomu řekl znalec…

Dotaz: koupil jsem vuz Ford Mondeo 1.8i rv.2006, najeto 150tis km. Po 3 mesicich jsem zjistil extremne nadmernou spotrebu oleje. Ve 2 servisech mi rekli, ze se jedna o poskozeny motor a ze je to na vymenu tesnicich, pistnich krouzku a vsim s tim spojene. Cca 30tis. Kdyz jsem volal do bazaru, tak mi rekli, ze se nejedna o skrytou vadu a ze je to ve 150tis u techto motoru normalni a ze jedine co mi muzou nabidnout je oprava, kde mi nebudou uctovat praci, takze cca 8tis. Coz je pro me sice prijatelnejsi varianta nez 30tis. Nicmene si myslim, ze se jedna o skrytou vadu, ale bazar me presvedcuje ze nikdo nemuze poznat co a kdy se rozbije a ze je to jako by se rozbila prevodovka (coz je podle me take skryta vada i kdyz ve 150tis bych se tomu tolik nedivil) a ye je to proste u tohoto motoru normalni. Tak se chci zeptat, jestli je to normalni a bazar muze postupovat timto zpusobem? Nebo jestli mam pravo na plnou nahradu opravy, nebo odstoupeni od kupni smlouvy?
Ve smlouve tato zavada neni nijak popsana, dokonce je zde uvedeno, ze spotreba oleje je v norme. Nikde neni formulka „jak stoji a lezi“ Jake mam paky na bazar a jak se domoci oprovy, nebo vraceni penez?

Odpověď: S argumentací prodávajícího nelze souhlasit. Jak je psáno v článku – auto má být udržováno v plně funkčním stavu či vady mají být popsány v protokolu. Pokud vada existovala v době prodeje, jakože nejspíš ano (v pochybnostech prokazuje znalec), máte nárok na opravu a není-li opravy tak odstoupení.

Dotaz: Dobrý den, koupil jsem starší fabii od překupníka z německa. Smlouva napsána, že jsem si prohledl atd…. Stěžejní je že, byl vyndán termostat, aby zakryl výrazné proreznutí v oblasti těsnění motoru. Je to prokazatelná skrytá vada? na co mam nárok? Předem děkuji za názor

Odpověď: Ano skrytá vada, běžný zákazník nepozná na rozdíl od chybějícího kola vyndaný termostat. Nároky viz článek

Dotaz: Vážený pane doktore, (red. krác). Vozidlo bylo řádně garážované, servisované, na jaře 2016 kontrola střiků, výměna vstřikovače, spojky (náročná oprava cca 60 tisíc). Auto jsme prodali, kupní smlouva z prosince 2016, auto bylo před předáním dvakrát zkontrolováno kupujícím (bazarem), rok výroby 2009, najeto 110 000, druhý majitel (koupil jsem je v autobazaru před třemi roky), prodej za cenu 250 000, dieselový motor. Auto jsem nechal v autobazaru protihodnotou za téměř nový jiný automobil, který jsem si zde vyhlídl.
V květnu 2017 dopis od právníka, vybírám podstatné : „uplatňuji právo z vady vozu, vozidlo po studeném startu nedrží volnoběh a zhasíná, přes opakované opravy a kontroly v odborném servisu. Nevykazuje předpokládané vlastnosti a po porovnání s vozidly stejného typu nelze při deklarovaném nájezdu počítat ani s přirozeným opotřebením v důsledku obvyklého užívání. Dle zjištění odborného servisu jsou příčinou vady kompresní tlaky u dvou válců nižší o více než 20 % oproti min. hodnotám udávaným výrobcem, z podstaty závady je zřejmé, že přetrvává delší dobu. Klient vynaložil nezanedbatelné prostředky na opravy a zjištění příčiny vad, přesto pro přesné určení je nutná demontáž motoru z vozu a demontáž motoru. Náklady vylučují aplikaci alternativních řešení předvídaných zákonem, s výjimkou odstoupení od kupní smlouvy. dle názoru klienta je pravděpodobné, že jste o vadě věděl a tuto zatajil. S ohledem na výše uvedené tímto klient činí jednostranný právní úkon a odstupuje od kupní smlouvy.“ Navíc je uvedeno, že náklady, které už měli by také vymáhali a že když budeme nesouhlasit, nebo nečinní, budou se domáhat svých práv právní cestou.
K tomu je protokol o provedení zakázky z tohoto autobazaru: „zjištěno kolísání tlaku paliva v zásobníku, vyměněn regulátor tlaku paliva. chod motoru se zlepšil, ale nadále má problémy udržet volnoběžné otáčky. Zjištěny nízké kompresní tlaky válců, u některých méně až o 20% po minimální hodnotou udávanou výrobcem. Pro zjištění příčiny nízkých kompresních tlaků je třeba demontáž motoru z vodu a demontáž alespoň hlav válců. (kompresní tlaky nižší o 20ˇnež minimum udávané výrobcem je u dvou válců). Přes výše uvedené je klient v krajním případě ochoten ještě jednat o tom, že uhradíte účelně vynaložené náklady na odstranění vad a uvedení vozidla do řádného stavu..“ Dále v případě nečinnosti, nebo nesouhlasu soudní řízení.
Prosím, co v této situaci můžu dělat. Celá situace mne mrzí, žádné vady auta jsem nezatajoval. Má právo autobazar odstoupit od smlouvy a vymáhat navíc částku za opravy na vozidle? Má právo autobazar na náklady na odstranění vady? Kam se můžu v této situaci obrátit pro radu. Bohužel jsme si o technickém stavu vozidla nenechali udělat žádný zápis, ani posudek, to mě bohužel nenapadlo. Jediné, co mám, je faktura z června 2016 o opravách, které byly na vozidle provedeny. Co byste prosím doporučil, máme s autobazarem jednat sami nebo výhradně v zastoupení právníkem a kde případně vzít ale právníka, který by řešil takovouto technickou odbornost:-( Ještě jsem se chtěl zeptat, jakou lhůtu mám na odpověď, v dopise není uvedeno, do kdy se musím vyjádřit.

Odpověď: Zde je toho opravdu hodně a vyhrazuji si ještě dodatečné korekce během týdne.
0. Dle doslovného výkladu zákona je rozhodující, zda vada v době prodeje existovala, nikoli, zda se projeovovala. Dle teleologického výkladu (viz článek) by soud mohl brát za rozhodující i to, zda se vada projevovala, zejména pokud je kupujícím odborník – bazar.
1. kupující zásadně nemůže uplatňovat náhrady za již provedené opravy vady, pokud nejprve nereklamoval u prodávajícího (blíže článek)
2. Měl jsem podobnou vadu, jež se projevila, jen pokud auto stálo týden a déle. V létě špatným chytáním a nutností dobíjení. Zvažte si, zda skutečně auto chytalo jak nové i po delším stání. Pokud ne, snažil bych se prodávajícími vyjít vstříc i nad rámec práva.
3. Existenci vady v době prodeje by posuzoval odborník, ale zde si intuitivně troufnu odhadnout, že tam v době prodeje již byla, ač se třeba neprojevovala. Každopádně pokud by mělo dojít na lámání zvažte v závislosti na ceně posudku a ceně opravy, zpracování posudku, zda tam vada prokazatelně již byla v době prodeje.
4.Vzhledem k výše uvedenému bude bazar vůči klientovi nejspíše za vadu odpovědný. U vás ale i při existenci vady v době prodeje může být jiná situace. Bazar je odborník a auto se řádně zkontroloval. Soudy se na něj jako na kupujícího budou dívat přísněji. Mj. jiné dosud jsem měl za to, že když auto koupí autobazar, pro prodávajícího to dle nepsaného pravidla znamená tlustou čáru, ledaže prodávající udělá nějakou vyslovenou sviňárnu.
5. U Vás ale může být situace jiná. Vady je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu jinak právo zaniká. Je s podivem, že bazar vadu v době (prosinec) kdy mu auto v bazaru stálo, nedetekoval … a auto prodal dál. Soud by se na takovou situaci díval přísně v neprospěch autobazaru. Ale nelze vyloučit, že jej prodal obratem další den či že jej každý den projížděl na testovací jízdu (ač to je nepravděpodobné a šlo by případně ověřit z rozdílu tachometru při Vašem a následném prodeji klientovi) a problém se startováním tedy nemohl pozorovat. Na Vašem místě bych tedy požádal u údaje z registru vozidel dle § 5/6 z. 56/2001 (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56#p5 „a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů“; k žádosti úřadu předložíte proč informaci potřebujete a výzvu autobazaru) a z toho zjistil, jak dlouho auto stálo v autobazaru (ze smlouvy či z žádosti o zápis, jež se má dle § 8 podat do 10 pracovních dní od převodu) a ideálně i nového majitele, a požádal o informaci, kdy auto koupil a jak se závada projevuje. Ač zdánlivě stojíte na opačných stranách sporu, teoreticky můžete být s klientem bazaru i na jedné lodi, kdy odpovědný bude bazar a vy již ne. Navíc při přímém kontaktu s klientem bazar nebude moci filtrovat informace, jak se mu to bude pro vymáhání nároků z vad hodit ….
Shrnutí: výše uvedené neznamená, že za vadu neodpovídáte. To se bude odvíjet dle zjištění výše. Bazar by to v každém případě měl u soudu těžké. Je to nejasné z pohledu výkladu práva (bod 0) a i skutkového stavu. Jako majitel autobazaru bych se maximálně snažil dohodnout. Na můj komentář lze odkázat. Pokud Vám sepíše co je třeba udělat a nacení to, nechte si nacenit nezávislým servisem a nabídněte 33% ceny opravy. . Dle mého názoru za to bazar bude rád, ač zpočátku se třeba bude tvářit neúprosně. Pokud zjistíte, že auto např. týden či 2 stálo, zvažoval bych odmítnutí odpovědnosti zcela s tím, že případné vady bez zbytečného odkladu nebyly uplatněny (a nemá smysl tedy ani zkoumat, zda již v době prodeje existovaly. Tyto vady se totiž s největší pravděpodobností musely projevovat již v době, kdy auto stálo v autobazaru. Mé technické domněnky doporučuji za úplatu zkonzultovat s autorizovaným servisem (třeba ten, co udělá nezávislé nacenění oprav) či se soudním znalcem v oboru servis aut.

Dotaz: Dobrý den, 14 dní zpátky jsem prodal ojeté 17 let staré auto za 5 tisíc. Kupující si celé auto prohlédl, odjel si zkušební jízdu, byl informován o tom že auto je pojízdné ale je určitě potřeba s ním zajet do servisu nechat ho prohlédnout a opravit protože špatně startuje. Se vším souhlasil a i přes toto upozornění si auto koupil. Nyní chce řešit že má auto nějakou závadu a chce ho vrátit.
Jak postupovat? Tvrdí že auto má skryté závady, má si nechat udělat nějaký znalecký posudek, že závady byli již v době prodeje vozu? A v případě že ano, tak mu já jakožto prodávající ten znalecký posudek musím proplatit?

Odpověď: Pokud jsou to jiné vady než související se startováním a neupozornil jste na ně, vzal bych od něj auto zpět. Já prodal přes aukro 12 let starou Kia v top stavu právě krom startování za 4300 (přičemž vadu a její projevy jsem v aukci popsal). Kupující byl nadšen, ale pak kvlůli startování párkrát volal… Chci tím říct, že ani za 5000 neprodáváte vrak, pokud to výslovně neřeknete… Nevylučuji, že u 17 let starého auta za 5000 by Vám byl soud maximálně nakloněn a ustál byste to bez ztráty kytičky, ale chcete-li jistotu vemte jej zpět …

Dotaz: Dobrý den, 7 dní nazpět jsem koupil „nehavarované auto“ . Objednal jsem se na prohlídku v autorizovaném servise. Nicméně při jeho úklidu jsem zjistil, že je měněno zadní čelo – tedy po havárii. Nelze zapnou airbag vpředu (vypínačem) a restartuje se klimatronic. Při zkušební jízdě se závady neprojevily. Budu mít protokol z autorizovaného servisu. Je nejdříve nutné žádat o adekvátní snížení ceny nebo musím nejprve žádat opravu ? Vozidlo jsem již přihlásil na sebe z povinnosti ze zákona.

Odpověď: Více související článek. Pokud jste byl ujišten o nebouranost jde o postatné porušení smlouvy – za nebouranost tedy máte volbu ve vašich rukou. V ostatních případech závisí na bližším popisu situace, le spíše bych se přikláněl k nepodstatnému porušení, kde má prodávající právo nejprve zkusit vě opravit.

Dotaz: Dobrý den mám.mensi problém.nedavno cca měsíc jsem zakoupil Audi A4 avant 2.0tdi kód motoru BLB a jel jsem do autorizovaného servisu.povedel jsem jim že se mi ztrácí voda ( chladící médium G12) v servise mi řekli že mají podezření na netěsnost okruhu s chladícím médiem a že by mohla prasknout hlava.dalsi problém je s vyvažovacím modulem u tohoto auta který odchází a způsobuje neuvěřitelný hluk motoru.v servise mi též řekli že s tou hlavou nedávno někdo něco dělal ale horko těžko říct kdy jestli měsíc či rok.predchozi majitel komunikuje s profesionalitou kterou neočekával ani mechanik ze servisu ( slečna pracuje jako prodavačka na letišti ).vyvažovací modul je věc kterou bezne nelze vidět.je ve spodní části motorů pod olejovou vanou.povedela mi že to škrtá vada být nemůže že ji nelze zkontrolovat běžnym servisem auta a že jde o běžné opotřebení.v kupní smlouvě jest napsano že nefunguje klima to mě nijak moc nevadí takže poradíte něco ? Děkuji a se závadami můžu pokračovat 🙂 děkuji

Odpověď: Skrytá vada je každá jež není zjistitelná při běžné prohlídce kupujícím laikem (s tím neuvěřitelným hlukem motoru by to tedy mohl být problém při reklamaci, že jste mohl vadu nejspíš alespoň nepřímo pozorovat). Paní se tedy k existenci vady v době prodeje tak trochu mezi řádky přiznává. Běžné opotřebení by nemělo být definováno jako mechanická porucha. Auto se prodává plně funkční, ledaže vady jsou popsány … Mechanická porucha je prostě vadou. Práva z vad bych se na vašem místě snažil uplatnit.

Dotaz: Dobrý den, koupili jsme v bazaru auto a v předávacím protokolu bylo uvedeno: „zvýšená spotřeba oleje, únik oleje“ dále potom: „automobil je ojetý a jeho technický stav je špatný a téměř nevyhovující. Automobil vykazuje značné nadměrné opotřebení vzhledem ke stáří a nájezdu kilometrů“ – auto je z roku 2011, má ale najeto přes 260000km. Při prohlídce na rampě autobazaru nebyl patrný žádný únik oleje, ten se projevil až cca po 10dnech užívání auta. Zjistili jsme prasklý kryt hlavy válců (oprava cca 13000,-Kč). Jedná se o skrytou vadu, nebo jsme tuto vadu podepsali v předávacím protokolu? Reklamace nám byla zamítnuta. Jak se případně bránit či odstoupit od smlouvy? Děkuji

Odpověď: Ano, tak to je snad poprvé, kdy je prodávající čistý jako květinka 🙂 a z jeho strany dle popisu zcela férové… Nemáte žádný nárok. Prodávající nemusí přesně identifikovat příčinu vady, stačí když popíše její projev.

Dotaz: Dobrý den, měl bych dotaz . Před 3 měsíci jsem prodal auto z roku 2009 které mělo najeto 378tis . Teďka mi nový majitel volal že se začala ztrácet voda a že to vypadá na prasklou hlavu takže oprava bude docela nákladná . Mě se voda neztrácela ani jsem neměl žádné jinačí problémy . Jak v tomhle případě postupovat ? Děkuji

Odpověď: Primárně je důkazní břemeno na kupujícím, jeho znalec by měl prokázat existenci vady v době prodeje. Dále se to odvíjí též od toho. co bylo uvedeno v předávacím protokolu. V poslední řadě ve váš prospěch může být též extrémně nízká cena (významně pod obvyklou cenou daného vozu). Ja bych patrně prodávajícímu navrhl ať zajistí znalecký posudek a bude-li z něj bez pochyb vyplývat, že vada pravděpodobně existovala již v době prodeje, uhradím náklady posudku a opravu. V opačném případě vše hradí kupující. Druhá varianta je že si posudek necháte zpracovat Vaším člověkem, ale náhradu nákladů nebudete moci uplatnit.

Dotaz: Zdravím, tak bych měl k tomuhle dodatek . Auto jsem vzal zpátky, nechal opravit a vrátil . Nicméně po nějaké době se závada zase objevila + ještě něco dalšího . Auto jsem opět převzal opravil a vrátil . Těďka už skončila půl roční záruka ale při převzetí vozu mi nový majitel řekl že pokud se závada ještě objeví bude chtít zřejmě peníze . Má na to nárok ? Děkuji

Odpověď: Vyjděme pro usnadnění z předpokladu, že závada skutečně existovala v době prodeje. A dále z předpokladu, že již uplynul součet doby 6 měsíců a doby, kdy byla věc zpět u Vás za účelem oprav (o tuto dobu by 6 měsíců záruky mělo být navýšeno). Pak by se to odvíjelo od toho, zda závada byla zcela odstraněna a náhodně vznikla znovu (tam by již nárok z vad nebyl) a nebo zda závada či její příčina zcela odstraněna nebyla (tam by nárok zůstával).

Dotaz:

Dobrý den, před cca 2 měsíci jsem prodal své 13 let staré BMW s auto. převodovkou.( Já FO on také FO) Včera mi volal nový majitel, že mu zřejmě odešla převodovka, že auto nechce jezdit. Má nárok po mě požadovat reklamaci, když v kupní smlouvě podepsal alternativní ustanovení podle paragrafu 1916 NOZ : „Kupující výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv z vad zboží“.
Navíc jsem ho upozorňoval, že auto jsem kdysi kupoval z bazaru, takže u takových aut člověk nikdy neví, co se rozsype.

Odpověď:

Nárok nemá. Mj. máte to nastudované lépe než já. Původně jsem to psal na bazar a rozšířil na FO a neuvědomil si, že pro FO to lze nastavit bez odpovědnosti. Článek bude korigován. Děkuji Vám
pozn. obecně (netýká se Vaší věci) Vyloučit však nelze odpovědnost za zatajenou vadu a dle mého názoru ani za deklarovanou vlastnost např. stav tachometru jenž se později ukáže jako stočený byť jinou osobou než prodávajícím.

Dotaz: Dobry den, Cca pred 3 měsíci jsem koupil auto s alternativnim pohonem lpg. Uz pri prodeji jsem se domlouval s autobazarem ze si necham lpg system zkontrolovat a v prupade nejakeho problemu se na ne obratim. Tak jsem take udelal. V LPG servisu bylo zjisteno ze dochází ke spatnemu davkovani paliva. Bohuzel ale bylo take zjisteno ze je zakodovana ridici jednotka LPG a nelze ji nacist a tim padem ani seridit davkovani paliva. Byl mi tedy servisem vystaven posudek na moji zadost. S timto jsem sel do autobazaru. Kde sice rekli ze tim budou zabivat, ale nic se mnou nesepsali a uz je to 2 mesice a stale se nic nedeje i kdyz jsem vec jiz nekolikrat urgoval. Jinak jsem s auten spokojen a nerad bych ho vracel. Jen potrebuji konecne nejak zajistit opravu. Prosim o info jak nadale postupovat. Dekuji

Odpověď: Nechte si udělat cenovou nabídku an opravu a v předžalobní výzvě je požádejte o opravu či slevu ve výši opravy do 14 dnů, jinak že se onrátíte na soud. Pak žalujte částku ve výši ceny opravy.

Dotaz: chcel by som sa informacne opytat. Som zo Slovenska, byvam v CR a 10.6.2017 jsme koupili starsiu octavii 2001 295 000km(auto je na CR ŠPZ- mam tu prechodny pobyt ), skusobna jazdba vpohode, zakladne nedostatky nam pan povedal (rez na kufry, auto bolo striekane- maly tukanec na predny blatnik, nefunkcne radio, spinavy kufor od chlpov od psa- to je normlane, cena tomu zodpovedal- 60 000 kc) . Po 6 dnoch uzivania sa v aute rozsvietila kontrola chladiacej kapaliny- stratena voda v nadrzke a neskutocny bordel v nadrzke; tak podla rad mojho oco kt. bol u mna aby som dolial destilovanu vodu a dosiel spat do CR cca 300km. Vodu som kontorloval kazde 2 hodiny. Po dojazdu do CR som kontaktoval pana majitela ze sa stratila voda a ze je to podozrenie na tesnenie pod hlavou tak nech navrhne co a ako. On navrhol ze to dame do servisu k jeho znamemu ktory sa staral o auto pred predajom. mechanikovi som vysvetlil ze co s tym je a co to asi je, on sa opytal ze co som dolial do nadrzky tak ze len destil.vodu. Po 2 dnoch auto orpavene- bolo to vraj dierkou na chladici a a ze preplachli system a ze po skusobnej jazde mechanikom vsetko je vporiadku. Tak som zaplatil polovicnu cenu opravy jak sme sa s byv. majitelom dohodli. Po mesiaca z toho som bol 2 tyzdne na dovolenke sa znova objavila ta sama chyba, voda sa stratila a tie same priznaky. Volal som majitela, vysvetlil ze sa objavila znova ta sama chyba a on ze mi da vediet. Napisal mi SMS ze on uz na jednu opravu prispel a ze uz nebude nic davat. Odviezol som auto do ineho servisu a pan v servise zistil ze to nieje len tesnenie pod hlavou ale k tomu ze je hnutej blok medzi valcami co sposobilo prasknutie tesnenia, bordel v nadrzke chladiacej kapaliy a prasknuty chladic. Mechanik to zatim len rozobral aby zistil pricinu a zdelil mi tuto informaciu. Oprava cca 25 000 kc s tym ze mi pvoedal ze niekto sa v minulosti uz hrabal v agregate a ze je tam skrabanec v hlave agregatu kt. niekto neopravil a nechal to tak. Majitel somnou nechce komunikovat a preto by som rad vedel ze kolko mozem ziadat odskodne(moznost aj plnej uhrady skody? alebo iba cast) od majitela prip. ci mu mozem auto vratit a nechat si vyplatit hodnotu auta + prvu opravu .
Auto uz nedam do servisu ktory on vyberie aby nedoslo k nejakej dalsej zamlcanej skrytej vade. V zmluve ja napisane ze auto je v „USPOKOJIVOM STAVE“. Auto je momentalne rozobrate v servise do ktoreho som ho dal bez opravy a cakam co majitel na danu vec- ako sa vyjadri, prip. kto ma zaplatit sudneho znalca pri zisteni ci dana chyba uz bola v case predaja (podla mechanika bola na 100% v case kupi a je mozne ze cely predaj auta bol pripraveny aby sa neprislo na danu chybu v skusobnej jazde- preto bola asi doliata kvapalina aby nesignalizovala na pristrojovke). Dakujem,

Odpověď: Znalce uhraďte Vy a pak vymáhejte náklady opravy a znalečné soudně. Tady to vypadá dost jasně ve Váš prospěch, je dost možné, že prodávající vyměkně a opraví to na své náklady či veme vůz zpět, pokud uvidí, že se nedáte.

Dotaz: mimo závady uvedené v předávacím protokolu:
nefunkční zadní stěrač
uvolněné zadní dveře na straně řidiče – nedoléhaly a tím pádem se velmi obtížně zavíraly – byla nutná oprava a výměna plastů ve dveřích + koroze prahu na této straně
po třech týdnech závada dvouhmotnostního setrvačníku a spojky – autoservisem odhadnuta předběžná cena opravy 40 000Kč

Mám nárok na odstoupení od smlouvy (Auto Došek jsem informovala telefonicky a e-mailemo zjištěné skryté vadě 10.8. (tedy 23 dní podepsání kupní smlouvy) nebo úhradu opravy? Jak mám v tomto případě postupovat? Děkuji

Odpověď: Ano u setrvačníku a spojky patrně znalec prokáže existenci vady v době prodeje. Tlačte na opravu či slevu nebo odstoupení a soud.

Dotaz: Zakoupil jsem pro dceru, která je čerstvě po autoškole automobil Ford Fiesta z roku 2005 od nepodnikatele na inzerát, dne 15.8.2017 na základě kupní smlouvy za 60.000 Kč. Auto jsem před koupí dne 13.8.2017 projel cca 5 km a vše fungovalo, jak má, neshledal jsem na voze žádné závady a prodejce ani o žádných závadách nehovořil. Prodejce mi sdělil, že ještě před prodejem vozu udělá STK, což učinil dne 14.8.2017 a i technická prohlídka vozu byla v pořádku.

Když jsem po uzavření smlouvy odjel cca 60 km domů a chtěl po zastavení auto přeparkovat, nešlo nastartovat a na displeji počítače se objevilo hlášení chybového kódu EAC…. Po půl hodině jsem se pokoušel auto nastartovat a podařilo se. Druhý den jsem s autem jel pro SPZ, cesta tam v pořádku, ale když jsem chtěl odjet, auto nešlo opět nastartovat. Trvalo to zase půl hodiny, než se to podařilo. Tato závada se neustále opakuje. S autem už nejezdíme, protože se bojíme, že ho budeme muset nechat odtáhnout. Prostě auto nemůžeme používat. Prodejce jsem hned telefonicky kontaktoval, ale je v zahraničí na dovolené a prý se mi ozve, až se vrátí. Na vlastní náklady jsem nechal auto napojit na PC diagnostiku a u auta vyběhlo 6 chybových kódu od poruchy škrtící klapy až po poruchu řídící jednotky motoru.

Smlouva je sepsána stroze, že prodávající upozornil na všechny záležitosti spojené se současným stavem vozidla a jeho provozem, ale obávám se věty ve smlouvě, že obě strany s prodejem a koupí souhlasí a prohlašují, že nebudou pro realizaci prodeje vyžadovat změny této smlouvy, ani jiné finanční vypořádání. Kupující prohlašuje, že nebude uplatňovat jakékoliv finanční náhrady.

Mohu auto reklamovat a domluvit se na nějaké slevě nebo částečné náhradě opravy nebo rovnou odstoupit od smlouvy, i když jsem podepsal, že smlouva je neměnná a že kupující nebude uplatňovat jakékoli finanční náhrady.

Odpověď: ano máte plné nároky z vad a důkazné břemeno s vysoukou pravděpodobnopstí unesete, jděte do reklamace a sporu

Dotaz: dne 20.8.2017 jsem koupil osobní automobil značky Alfa Romeo, model 147 1.9 JTD, r.v. 2003, za 43 000 Kč. Před koupí vozidla jsem byl prodávajícím (nepodnikatelem) upozorněn na: svítící kontrolku airbagu (častý problém třídvéových vozů), některé kosmetické vady laku (oprýskaná kapota od kamínků, drobné škrábance, při prohlídce jsem dále objevil uhnilé těsnění čelního skla, špatně líDocující dveře na straně řidiče) a občasnou chybovou hlášku palubního počítače, upozorňující na nedostupné žhavící svíčky. Dále prodávající uvedl, že po zimě nechával odstranit drobnou povrchovou ko prazích vozidla, a že díly podvozku a podlahy byly ošetřeny gumoasfaltem, s úmyslem zabránit korozi. Během testovací jízdy (zhruba 3km) jsem neodhalil nic dalšího, co by mě odrazovalo d koupě vozidla.Za týden od testovací jízdy jsem se tedy vypravil z Karlových Varů do Otrokovic autobusem a vlakem, abych si vozidlo převzal. Prodejce mě vyzvedl na nádraží, odkud jsme pokračovali do jeho místa bydliště, trval však na tom, že řídit bude on. Po podpisu smlouvy, předání hotovosti, sady zimních pneumatik a klíčů, jsem se vydal na zpáteční cestu. Jen několik kilometrů od Otrokovic jsem si všimnul hlučného posilovače řízení, jehož systém jak jsem zjistil, vykazuje vážné netěsnosti. Dále mě nepřijemně překvapila skutečnost, že vozidlo se silně chvějě při jízdě do kopce. Ihned po příjezdu domů jsem prodejce o tomto chování zpravil, leč dozvěděl jsem se, že za jeho vlastnictví vozidlo mnou jmenované chování nevykazovalo. Hlučné servo jsem vyřešil dolitím příslušné kapaliny, ale netěsnost je zjevně přítomna stále. Při kontrole na zvedáku byl zjištěn únik maziva vnitřních homokinetických kloubů, neodborná montáž jejich manžet a nadměrná vůle na pravé poloose, která je pravděpodobně příčinou nadměrných vibrací vozidla. Dále byla odhalena neodborná oprava zkorodovaného spodku auta, kdy onen gumoasfalt, mající chránit karoserii před povětrnostními vlivy a odletujícími kamínky, byl nanesen přímo na zkorodovaný materiál a počíná se loupat, stejně tak tmel, kterým měly být opraveny „lehce korodující prahy“, které cirka půl roku od údajné opravy začínají opět korodovat. Poté jsem ještě objevil nosník karoserie, v němž pravděpodobně důsledkem pokročilé koroze vznikl otvor, který však nebyl opraven navařením záplaty, nýbrž přinýtováním tenkého plýšku čtyřmi nýty. Stejně tak plechové držáky, nesouc mezichladič stlačeného vzduchu a „masku“ s blatníky (které taktéž korodují), jsou téměř uhnilé a jsou v nich díry. Palubní počítač vykazuje nahodile závady osvětlení vozidla, a to: osvětlení poznávací značky, obou obrysových světel a směrových světel. Dále byla na vozidlo namontována neoriginální jednotka dálkového ovládání s alarmem, na kterou mě prodejce neupozornil. Další závadou je nefunkční termostat, který není schopen udržet provozní teplotu vozidla. Má otázka tedy zní: jak mám dále postupovat? A mám šanci vymoci si alespoň opravu závad,nebo ideálně odstoupení od kupní smlouvy? Mnohokrát děkuji za odpověď! S pozdravem Leitner

Odpověď: Nechte si nezávislým servisem vypracovat zprávu o vadách jako nestranný důkaz. Odvezte mu to zpět. Sepište vady a rovnou odstupte s tím, že termín na vrácení peněz mu dávate 14 dní. Vady jsou tak zásadní, četné a tak rychle zjištěné, že jde určitě o hrubé porušení smlouvy. Peníze vymáhejte. Ohledně manipulace s kilometry bych se snažil dohodnout přiměřenou slevu.

Dotaz: Dobrý den, před dvěma měsíci jsem si zakoupil automobil BMW z roku 2008, který má najeto 87000 kilometru. Vše mám doložené a kilometry jsou očividně pravdivé. Po dvou měsících, když jsem dal auto do autorizovaného servisu BMW, tak bylo zjištěno, ze zadní náprava je z auta, které má najeto minimálně 300.000 kilometru a klíče, které jsou k autu jsou naprogramováné na VIN auta, které jezdí na Tchaj-wanu. Servisem mi bylo sděleno, ze klíče jsou vždy na VIN konkrétního auta a není legálně možné, aby moje klíče byli na auto jiné. Doporučili mi, abych auto vrátil prodavajicimu. Jeho odpověď byla taková, ze ta zadní náprava není možná, ale ze to měl v servisu po bouračce na předek (to jsem věděl) a asi tam teda něco vyměnili oni. Klíče jsou prý v pořádku, normálně se to tak děla, aby se ušetřilo, protože naprogramování klíčů od BMW stojí více penez. Nevím si rady, auto nechci a ani se nechci pouštět do soudního sporu. Prodávající prý udela klíče nové a na opravě se bude podílet, takže se očividně boji, ale vrátit peníze mi nechce. Můžete mi prosím poradit, jakou mám šanci na vracení penez a jak dal postupovat? Děkuji moc.

Odpověď: U klíčů není jasné jaké to pro Vás představuje rizika, zda je top skutečně vada a u nápravy není vada též popsána. Mnohem starší díl něž je ojetí automobilu by patrně mohlo být vadou samo o sobě, ale nevím nakolik by tuto vadu bylo možné ocenit. To by uměl znalec. Nárok na odstoupení dle mého názoru nemáte. Když to shrnu, asi bych bral, co prodávající dá, i kdyby to mělo být nic.

Dotaz: před 2 týdny jsem koupil auto, zhruba po týdnu od koupě se mi začala projevovat závada při studeném startu motoru, o které mi prodejce neřekl, ani v kupní smlouvě není. Před prodejem jsme byli na prohlídce v autorizovaném servisu, kde bohužel tuto závadu nezjistili, jelikož pravděpodobně není běžnou prohlídkou zjistitelná (není ani viditelná na diagnostice) a nebo při prohlídce autorizovaný servis pochybil. Oprava je diagnostikována na výměnu vstříků (přibližně 50 tis. kč).
Chtěl bych se zeptat, zda je možné vozidlo reklamovat a požadovat slevu. Vozidlo jsem koupil za 300 tis., nicméně ve smlouvě je kupní cena formulována s vyšší kupní cenou a poskytnutou slevou, tedy:
Kupní cena vozidla: 339 000 Kč. Poskytnutá sleva na případné opravy, tj. výsledná dohodnutá cena prodávaného motorového vozidla včetně příslušenství činí: 300 000 Kč.

Odpověď: Zajímavá smluvní formulace, ale dává smysl. Mohl byste případně nárokovat rozdíl ve výši 11 000, pokud odborník prokáže existenci vady již v době prodeje … Tuto formulaci by však mohl použít pouze prodávající, jenž nepodniká v prodeji aut. U prodávajícího, jenž podniká v prodeji aut, by šlo o obcházení zákona, tam by vada musela být přesně specifikovaná, jinak by byla formulace neúčinná.

Dotaz: Z definice vady. Vada je to, co snižuje cenu objektivně, ne subjektivně. Auto mafiána (co když tam zbyly nějaké drogy), auto, se kterým jezdil černoch (pro rasistu), ve kterém zemřel člověk (pro pověrčivého), auto pořízené v exekuci od hrozného chudáka či krvavý diamant, dolovaný desetiletými dětmi v Africe také nemá vady, pokud se bavíme v čistě právní rovině (na níž není navázaná nějaké úmluva např. o neprodejnosti krvavého diamantu apod. jež by cenu objektivně snižovala). To byste ten protokol o vadách nikdy nedopsal. Jiné by to bylo, pokud by o nebouranosti kupující ujišťoval či lživě odpověděl na dotaz…

Další čtenář: Jenom na doplnění, četl jsem před několika lety rozsudek okr. soudu , kde soudce konstatoval, že skutečnost, že vozidlo bylo bourané a následně opravené nelze považovat za vadu. Vada vozidla byla v době jeho poškození, opravou byla vada odstraněna. Toto potvrzuje Váš názor, že v minulosti havarované vozidlo není vadou vozidla.

Dotaz: Dobrý den, před je to přesně 14 dní co jsem prodal vůz z roku 2005 s motorem 1.9 TDI najeto cca 170 000km. Vlastnil jsem vozidla rok a běžné ho užíval. Za celou dobu jsem opravil vše co se na vozidle vyskytlo a bylo potřeba udělat. Vedel jsem že mám auto sice na přechodnou dobu, ale chtěl jsem ho prodávat v pořádku. Vozidlo si nový majitel důkladně prohlédl vyzkoušel a to dost dlouho najeto cca 20 kilometrů rychlou i pomalou jízdou. Nový majitel měl dle dohody přijet i mechanikem a diagnostikou což se ale nestalo. Po tedy uplynutí oněch 14 dní mi volal majitel vozu, že je motor na totální generálku. Začalo to údajně tím, že zajeli za známým mechanikem do servisu a diagnostika vykazovala na dvou vsřičích abnormální hodnoty, turbodmychadlo je zadřené. Oblast motoru na válcích je tak zakarbonizovaná, že je blok motoru na výměnu a hlava motoru taktéž. Vyčíslil mi opravu motoru na 70.000 kč. Mimochodem jsem vozidlo Fabia prodával za 87.000 kč. Auto se mě i při zkušební jízdě chovalo v pořádku, nekouřilo z výfuku mělo standartní spotřebu, startovalo standardně a na PPC taky žádná chyba nebyla. Asi se zodpovědnosti po všech prečtených článcích nezbavím. Chtěl bych se spíše zeptat, kdybych chtěl vozidlo zpět a vyplatil bych kupujícímu peníze. Jestli po něm mohu požadovat dát vůz do původního pojizdného stavu? Už mám naceněnou opravu u mého mechanika za 30 % cenu z jejich částky. Nechce se mi totiž platit takové nehorázné peníze někomu koho neznám. Momentálně je vozidlo rozmontováno někde 100 km od mého bydliště. Nebo myslíte, že mám ještě jinou šanci na vyřešení sporu? Nejsem překupník ani bazarista. Jsem normální smrtelník FO a vypadá to jako by si někdo chtěl udělat GO motoru na můj účet.
Velice Vám děkuji za odpověď ať už bude jakákoliv.

Odpověď: Určitě by auto měli složit do stavu v jakém jej přebírali a předat k reklamaci, termíny předání k reklamaci jim hned navrhněte. Ale být na Vašem místě, tak kontaktuji soudního znalce na motory. Buď Vám řekne užitečné věci již při placené telefonické konzultaci (v řádu stokorun) a nebo tam bude moci jet s Vámi za účelem prohlídky na místě (pak by se to, že je to rozebráno i hodilo) a zjistit, zda vada již existovala v době prodeje (tj. zda jste za ni odpovědný vy). Na druhou stranu 14 dní je fakt málo a pokud to nejsou podvodníci co koupí dobré auto, nasypou, tam staré díly a reklamují (což obvykle není ten případ), tak to nejspíš půjde za Vámi.

Dotaz: Dne 8.5.2017 jsem zakoupil Mazdu 3 2004 s Nájezdem 210000km za cca 100.000,-. Auto bylo kupované od fyzické osoby, nikoli z autobazaru. V létě jsem automobil využíval na ježdění po dovolený po Evropě a najel s ním 10.000km. Během tohoto nájezdu jsem si všiml enormní spotřeby oleje – v průměru to je cca 1 litr oleje na 1000km. To záleží na stylu jízdy – ve městě oleje auto nežere skoro vůbec, ale na dálnici v úseku cca 800km spotřebuje az 4 litry oleje.
Nadměrnou spotřebu oleje mi prodávající nepřiznal, pouze se slovně zmínil, že by bylo vhodně kontrolovat stav oleje při delších vzdálenostech.
Dne 1.11.2017 Jsem byl v autorizovaném servisu, kde dle diagnostiky bylo zjištěno, že jsou vadné stírací kroužky, je špatné komprese na druhém válci a na svíčkách je jasně vidět únik oleje. Podrobnější diagnostiku by věděli až po rozmontování motoru. Nicméně cena opravy byla předem vykalkulována na cca 70.000,-
Samého dne jsem napsal prodávajícímu email, kde jsem popsal tuto závadu a dožadoval se jeho vyjádření. Kupující mi neodpověděl a proto jsem se 7.11 připomenul se žádostí o odpověď.
Dnes 8.11 mi prodávající odepsal, že během jeho užívání vozu zaznamenal úbytek max 1l na 5.000km a že záleží na způsobu používání vozu a jaký olej je používán. Já používám na doporučení Mazda Original Oil 5w-30 tak, jak je doporučeno výrobcem. Prodávající se tak ke mě postavil zády a já nyní netuším, jak mám postupovat dále.

Mé otázky jsou:
Co mám prodávajícímu odepsat, na co mám a nemám právo?
Když dám auto na posudek, musím o tom prodávajícího informovat?
O závadě jsem prodávajícího obeznámil ještě před uplynutím 6 měsíců, on mi mojí žádost o reklamaci zamítl. Pokud nyní budu dál provádět úkony, počítá se stále doba záruky na skryté vady?

Odpověď: Prvně se poraďte s odborníkem, zda jde o vadu a zda vada ve Vámi identifikovaném rozsahu existovala již před půl rokem. O Vaší konzultaci prodávajícího informovat nemusíte. Lhůta pro reklamaci byla splněna a nárok vám teoreticky zůstává zachován. Domnívám se ale že taky to bude dost těžké, co se prokázaní vady týče. Pokud bych vyšli z předpokladu že nějaké malé žrání oleje jak jej uvidí prodávající se ještě vleze do normy nebo pod běžné opotřebení, ale to Vám opět sdělí odborník.

Dotaz: Dobrý den.chtela bych se optat jestli mám nějaké možnosti jak se dobrat „spravedlnosti“ po koupi vozu z autobazaru před 14dny.kdy naší nespokojenost jsme v bazaru osobně projednávali 6dni poté (kdy v mezidobí byl víkend a navíc svátek)…..auto zatím naštěstí jezdí po technické stránce dobře.ale nemá uváděnou výbavu.i kvuli které nás zaujalo?
Konkrétněji tempomat a satelitní navigaci. Ve výbavě je uvedeno rádio s CD přehrávačem.ktere je i na inzerovaných fotografiích.ale to je zakódované a tak ji nemohu používat.

Všechny tyto nedostatky byly projednávány osobně v bazaru.kde se mně ptali.nejdrive.zda a kde to mám uvedeno…tak jsem jim ukázala jejich inzerát.ktery je teď už vymyzan.pote.ze se jedná i uklep tedy lidskou chybu při zadávání do inzerátu a pak nakonec bylo řečeno. Ze jsem si to měla zkontrolovat.pred koupi.coz mě tedy bohužel opravdu nenapadlo.ze by bylo jinak než mají uvedeno a musím si zkontrolovat všechny od A do Zet.
Nakonec nám byl předán po telefonu kolega.ktery opakoval stejne věci.jako ten první s tím.ze mi druhý den-ve st zavolá a podívá se tedy na auto a domluvíme se.
Nezavolal ani do pátku a při pondělní rozhovoru.ze zavolala chvíli.opet nic.tak po více než 2hodinam jsme mu znovu zavolali. Ze jak to tedy vyřešíme
Že chceme nějakou slevu.pokud tedy nezařídí tu zvednou výbavu. Aby nám dodali. Ale bohužel s bazarem není žádná domluvila. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Zde se obávám, že byste neunesla důkazní břemeno. Navíc soudce by si řekl, že jste o tu výbavu asi moc nestála, když jste si ji nezkontrolovala fyzicky ani v protokolu. Pokud ale máte zálohu inzerátu, možná by stálo za to na ně poslat ČOI za klamavou obchodní praktiku. Pokud maj takových inzerátů více, tak to není překlep … Ale spíš bych to nechal být, tohle je fakt lidská blbost.

Dotaz:

Dobrý den,v neděli jsme koupili v autobazaru auto 2 roky staré (rok 2015). V předávacím protokolu bylo sice napsané, že pneumatiky jsou ojeté, ale druhý den jsme doma zjistili, že pneumatiky jsou na přední nápravě z roku 2009 a na zadní nápravě z roku 2008. V autobazaru nám ani nedali originál technického průkazu, prý ho pošlou poštou. při telefonickém hovoru nám bylo řečeno, ať to ihned reklamujeme, že to není možné tolik roků rozdíl mezi autem a pneumatikama. vzápětí jsme zjistili, že v předávacím protokolu jsou jiné rozměry kol než jsou skutečně na autě dané. Reklamaci jsme zaslali a zároveň jsme chtěli naskenovat i poslední stranu technického průkazu, abychom věděli, jaké pneumatiky si můžeme koupit, jestli není v techn.průkazu napsaná výjimka. Pořád se jenom vymlouvají, že mají na všechno lhůty.
chci se zeptat, máme nějakou šanci na odškodnění? Jde i o to, že nás vystavili riziku při jízdě na zteřelých pneumatikách.

Odpověď: Určitě je možné autem 2 roky jezdit a sjeté pneu nahradit pneu vyrobenými před x lety. Pokud je auto starší než udávaný věk či disky nebo pneumatiky jsou vadné (nejsou technicky např. již z výroby či v rámci předpisů způsobilé k jízdě, to nedokáži posoudit) máte nároky z vad … Co se zpuchření pneumatiky týče, tam si skrytou vadu dokáži představit hůře. Stav ojetí či zpuchření by měl člověk asi poznat po po projížďce. Ale nevylučuji, že je tomu jinak -např. že by odborník konstatoval že může existovat zpuchření činící pneumatiku nezpůsobilou k jízdě aniž by to šlo poznat běžnou prohlídkou ….

Dotaz: před 4 měsíci jsem prodal VW Multivan r.v. 2006 najeto 228000Km za cenu 350000Kč. který jsem já kupoval rok předtím v Německu. Minulý týden jsem obdržel od kupujícího telefonát, že auto v zimě nestartuje, že asi spadává nafta a že by oprava hlavy a motoru + výměna dalších věcí stála cca 60000Kč. Že najel pouhých 12000Km. (co vychází 100km každý den). Že je to skrytá vada a že chce auto vrátit. a předává to právníkům. Že auto má podle prověření Vinu v Německu mnohem více najeto. (To jsem nevěděl když jsem auto kupoval i prodával). ( Auto má motor 2500L 128Kw které byly dost poruchové). Kupec tvrdil, že tyto motory zná a že ví jaké jsou. Při prodeji bylo auto v pořádku a také 4 měsíce jezdil bez problémů. Ve smlouvě jsem kupujícímu poskytl slevu 15000Kč na případné nedostatky vozidla. Nemám s tímto vrácením žádné zkušenosti a bojím se, že auto bude značně ojeté poškrábané a zničené kdybych ho tedy opravdu musel přijmout zpět.
Připadá mi, že kupec si zajezdil 4 měsíce a teď mu auto nevyhovuje tak chce peníze zpět. Prosím poraďte co mám dělat jak mám postupova při obdržení této reklamace , vrácení vozu. Děkuji Fencl

Odpověď: Předně nárok na vrácení by byl pouze pokud byste vadu neodstranil. Intuitivně se domnívám, že to skrytá vada je, ale u těchto vysokých nájezdů a stáří je to již více relativní. Předestřete popis výše znalci. Pokud jeho závěr bude v duchu, že jde spíše o skrytou vadu, řešte reklamaci. Nezapoměňte v tom případě odečíst tu slevu 15 000…

Dotaz: Dobrý den. Cca před měsícem jsem prodal vw sharan r. v. 2000 s nájezdem 330 000 km, cena 38 000 Kč. Při prodeji jsem zdůraznil kouřivost při studených startech, že byli některé díly lakovány, mírnou korozi, a že je slyšet homokinetický kloub. Kupující se s vozidlem projel a s těmito závadami souhlasil. Zaplatil, podepsal smlouvu kde je toto vše napsáno a po vlastní ose odjel 200 km domů. Nyní se ozval, že po ujetí cca 1000 km dál au to do servisu a tam mu zdělili, že se musí vyměnit spojka a převodovka. Po mě chce, abych se podílel na částce k opravě. Má na to nárok? Musím zaplatit a kolik popřípadě? Podotýkám, že nejsem bazarista a o této závadě jsem nevěděl. Normálně jsme s autem denně jezdili.

Odpověď: viz nový oddíl článku „Dostatečný popis vady, aby se prodávající zbavil odpovědnosti za vady“

Dotaz: Dobrý den, před 10ti dny jsem koupila auto z a36tisíc. Prodávající mi před svědkem říkal, že právě bezvadně auto prošlo STkčkem, že motoor je ve skvělém stavu, atd. Jenomže už při prohlídnutí se nám nezdálo, že na motoru byl olej. Prodávající nám tvrdil, že to projížděli vafkou, tak asi proto, že je to trochu od oleje. Když jsem auto převážela, tak mi několikrát zdechlo. Musela jsem zase nastartovat. Pánovi jsem volala a on mi řekl, že to není možné. Asi 6 dní mi stálo u baráku, než jsem vyřídila přepis. No a začala jsem v něm jezdit a auto chcípalo pořád. Dala jsem ho do servisu a tam mi řekli, že auto má hodnotu max. 5,000, že STK nemohlo projít, že je nebezpečné v něm jezdit. Jsou tam rezavé trubky na brzdy, do motoru teče olej(takže by se musela udělat kompletní revize motoru), od tažného zařízení je odstřihnutá elektriky, gumy jsou ze vnitř sjeté, atd. Nevím, jak mám postupovat. Jestli si mám udělat znalecký posudek auta a dát trestní oznámení na STK a požadovat po nich finanční odškodnění, protože pán mi řekl, že mi nic nevrátí. Do toho ale i tak pánovi budu zasílat reklamaci a pokud mi nevyhoví, tak mu zašlu odstoupení od smlouvy. Následně asi také trestní oznámení, protože mi pán zatajil vady na motoru. To, jestli to věděl, nebo ne, se asi nedozvím. Auto převezl pán z německa, takže podle mě se určitě v autech vyzná. Prosím, co by jste radii. Mě opravdu zkomplikoval životní situaci, protože auto jsem kupovala kvůli dětem. Děti mám postižené a zrovna jedeme do lázní.
Autem se bojím jezdit a taky si myslím že z mé strany by to bylo asi taky trestné…je to tak?

Odpověď: Postupujte dle článku. Trestněprávní rovina v tom není. To byste musela prokázat, že vady maskoval přímo prodávající a na to lze asi zapomenout.

Dotaz: Před 3 dny jsme koupili Vw touran, bylo nám sděleno že jsou dveře kufru lakovaný jinak nic. Dále že byly lakované prahy. Trochu se ozývaly nějaké zvuky od spojky ale prodávají řekl že to je ložisko na spojce. Na to nám dal i slevu 5 tisíc. Auto jsme přivezli a hned druhý den vezli k automechanikovi. Ten nám řekl že je auto celé prestrikane, odchází spojka i převodovka, ze spoda celé zrezle, že je praskla hadička ke chladici, dále že je potřeba udělat stabilizační tyčky. Celá oprava by nás vyšla přes 20 tisíc. V kupní smlouvě je ale uvedeno že jsme se s technickým stavem seznámili. Tohle jsou ale skryté vady které jsme nemohli tušit a brání nám k provozu auta. Je možné nárokovat vrácení peněz? Přece jen jsou to jen 3 dny. Děkuji za odpověď Vasova

Odpověď: Ano rozumíte tomu správně „seznámení se kupujícího se stavem věci“ či „technickým stavem věci“ standardní obhlídkou na místě a zkušební projížďkou nijak nezbavuje odpovědnosti za skryté vady.

Dotaz: Dobrý den. Před třemi a půl měsíci jsem koupil Škodu Superb automat. Při kontrolní jízdě a poslechu motoru nebylo slyšet žádné zvuky, ale po pár dnech jsem zaslech po nastartování vozu divné rachotivé zvuky od motoru, které po cca 5 min. Přestaly a objevují se do dnes pouze při studenem motoru, bylo mi sděleno že je špatný dvouhmotnostni setrvačník a ještě při podřazování na 4 a 2 stupeň v převodovce vždy cvakne také než se vůz zahřeje poté není nic slyšet. Když jsem vůz kupoval, tak s ním zrovna přijela manželka prodavajiciho, takže byl zahřátý. Mám narok na reklamaci i po teto době, i když jsem majitele neupozornil, že o zvucích vycházejících z převodovky vím chvílí po koupi vozu. Je nutné mít odborný posudek i k takovéto závadě v případě neuznání reklamace. Při prodeji prodávající tvrdil, že je vše v pořádku. Prodávající není bazar.

Odpověď: Domnívám se, že nárok na reklamaci nemáte (dle zákona je tak třeba činit bezodkladně), neb prodlevou se stav vozu mohl výrazně zhoršit. Při neuznání reklamace obecně je třeba mít odborný posudek a přesvědčit soud o vadě…

Dotaz: Dobry den,minule mesic jsem kupoval auta z bazaru znacka Mazda MPV rv 2005 s najetem 193.306 km. po najetech 1.200 km pri jizde,auta se poruchala tak ze nebylo mozne ji nastartovat. Nasledoval odtah do Plzne(4.000 kc bez DPH) k autoservisu. Druhy den,mekanik zijistil ze doslo k poskozeni rozvodu motoru a naslednemu poskozeni ventilu v hlave valcu.Odhad teto opravy 30.000-az 55.000 kc. Volal jsem teda hned do autobazaru kde jsem to koupil(C. Budejovice) a sdelil jsem to. Na to pan me odpovedel ze to mohu reklamovat,ale na takove vady se nevztahuje zadna zaruka,nebot‘ je to opotrebovana vec(rozvod motoru). Na vic pri prohlidce kvule prepisu jsem zijistil ze vyfuk je deravej,a ze se ztrati voda z chladiciho nadrze-pod auta kape -rez na trubky co vedou k topeni zadny cast auta. Dneska jsem byl teda reklamovat pisemne do autobazaru,a nasledovne posilal jsem majlem zprava z autoservisu kde byla popsana vada motoru a stav km. Pri podani reklamace pani me sdelila ze maji lhutu na prozkoumani 30 dnu(coz souhlasim),ale bojm se ze moje zadost o primerene sleve z cena koupeneho auta(cena auta byla 57.000 kc),anebo vyplatit cenna oprave motoru budou odmitnout. Porad’t me prosim co bych mel delat dal,jestli je neaka lhuta kdy mohu odstoupit od smlouve,anebo mam cekat na to co me budou odpovedet,a mezitim dokoncit prihlaseni auta(mimohodem neslo to dosud,protoze plnou moc posilali uplne jinde,do jineho mesta) Penize na takovou upravu uz nemam a brzo mit nebudu,ta rezerva penize co jsem jeste mel,jsem pouzival na cesty a vyrizeni,plus odtahova sluzba. Predem dekuji,Bogdan C.

Odpověď:

Na to se odpovědnost vztahuje a je to jasný případ bez dalšího (znaleckého) zkoumání(obojí, rychlost vady a deklarovaný 3. majitel místo prvního, pokud máte inzerát schovaný jako důkaz). Klidně se odkažte na mě, že jim doporučuji vrátit všechny peníze včetně nákladů na odtah. Jinak odstupte a peníze vymájete s advokátem. Náklady advokáta hradí strana neúspěšná ve sporu a to bude v tomto případě téměř jistě autobazar. Oni to prodají na náhradní díly a tolik škodní na tom nebudou, takže do soud určetě nepůjdou.
Podobné dotazy nezodpovídám. Tento dotaz je nový v tom, že někdy máte jistotu už na začátku a není třeba znalecký posudek pro soud (soud si jej vyžádá sám pokud to uzná za vhodné, ale zde to nebude třeba).

Dotaz: Prodal jsem, jako soukromá osoba, minulý týden své vozidlo se kterým jsem byl spokojený a nic na něm nebylo. Ale prodávající mě stále bombarduje nesmyly – například že vzduchový podvozek se snížil přes noc o kousek a že by neměl atd. Dnes jsem toho měl dost a řekl jsem mu, ať auto vrátí, že mu vrátím peníze, ale on nechce že se mu auto líbí, chce ho, ale prý co s tím uděláme. Už při prodeji mě „ukecal“ na slevu 20tkč (kterou jsem bohužel nezapsal do smlouvy) a já nechci čekat půl roku než se mi ozve že chce slevu protože tohle tamto a nebo že chce auto vrátit. Podle toho co tu čtu, tak jsem hodně špatně postavil smlouvu a podle toho nemám šanci se pak bránit. Můj dotaz zní – Mám i prodávající šanci odstoupit od smlouvy?

Odpověď: Ano, ale prodávající by musel auto předat k reklamaci. to se zatím nestalo.

Dotaz: Dobrý den, dne 26.6.2018 jsme s přítelkyní v autorizovaném bazaru koupili ojetý vůz Ford Fokus za 70000Kč. Ve smlouvě je uvedeno že auto je zařazeno do kategorie D (prodej na náhradní díly), a museli jsme podepsat protokol kde jsou u všech části auta napsána nutná oprava. Prodejce nám oznámil že tento protokol je u každého auta bez něj ho nemůžou prodat. Dale je ve smlouvě uvedeno že vozidlo kategorie D je vozidlo prodáváno jako soubor náhradních dílu, a to jak stojí a leží, nikoli jako vozidlo určené k provozu. Další den jsme zjistili závadu na motoru. Je zde nějaká šance auto reklamovat na skrytou vadu nebo nejlépe od smlouvy odstoupit a auto vrátit.

Odpověď: Ano nárok na reklamaci patrně mít budete, obecná ustanovení o tom, že vše je vadné, potřebují opravu apod. jsou obcházením zákonné záruky v neprospěch spotřebitele a tedy neplatné.Je třeba vady definovat či říct, které části z celku jsou zcela vadné na odpis a které na náhradní díly.

Dotaz: v březnu letošního roku jsem koupil ojetý automobil Ford Mondeo Mk4, 2008, 230000km. S automobilem jsem ujel 4000km. Před týdnem jsem byl s automobilem na emisích a STK a automobil neprošel emisemi z důvodu vysoké kouřivosti ( naměřená hodnota 1,36 – povolená do 0,5). Technici mi řekli, že je pravděpodobně nefunkční filtr pevných částic ( DPF). Lze považovat nefunkční DPF za skrytou vadu automobilu a je možno reklamovat u prodejce ( autorizovaný prodejce Ford)?

Odpověď: ano měl byte reklamovat viz citovaný judikát v článku NS 33 Odo 657/2002

Dotaz: Dobrý den, v jednom autobazaru jsem koupil Ford Focus 1.6 TDCi. Jelikož se jednalo o dovoz z Itálie, tak mi bazar nabídl, že mi zajistí emise, STK s evidenční kontrolou a veškeré papíry na registraci vozidla. Druhý den, jsem si auto vyzvedl, převzal si papíry na přihlášení vozidla. Dále protokol o technickém stavu vozidla měl nula závad, což jsem se pousmál.Protokol o měření emisí splňoval normy. Byl jsem rád. Při výměně oleje jsem zjistil, že z auta je odstraněn DPF (filtr pevných částic). Ihned jsem pořídil fotografie. Kontaktoval jsem stanici technický kontroly jestli je možné, aby u nich prošlo auto s odstraněným DPF. Odpověď zněla, že to je vyloučené. Na daný autobazar jsem se obrátil telefonicky a prodejce mi řekl ať vše sepíšu do emailu. Upozornil jsem je, že vozidlo nemohlo projít emisema a v ČR je zakázán prodej těchto vozidel. Vozidlo bylo zakoupeno na fakturu 11.6.2018 a email zaslán se zjištěnou vadou 9.7.2018. Žádám Vás o radu jak mám dál postupovat.

Odpověď: uplatněte reklamaci, zde lze pohrozit i trestním oznámením neb se jedná o podvod (zcela výjimečně díky stk a emisím v tomto případě snadno prokazatelný) a porušení dalších předpisů o provozu, myslím si, že Vám řádi sami vyjdou vstřícs vrácením vozidla (nechte si proplatit i benzín) a nebo se slevuo … nešetřete je. NAvíc v tom bude možná i namočena stanice STK, teda jestli to nefalšoval … Takže to rádi zahladí. Pozornému štěstí přeje.
nevadí ani jestli krachujou, to trestní oznámení by měla na krku fyzická osoba z autobazaru

Dotaz: Mám dotaz, 22.6 jsem zakoupila v autobazaru vůz, vše vypadalo dobře, auto jsem projela, vše v pořádku, jenže po týdnu užívání jsem zjistila, že auto „žere“ olej, oznámila jsem to bazaru a odpověď byla, ať zajedu do nejbližšího servisu a ať mi zdělí kde je chyba a popř.cenu opravy.Odpověd byla jasná repas motoru, cena opravy cca 30000,- po oznámení bazaru mi bylo zděleno, že to určitě ne a že mají jiné řešení a to výměnu celého motoru (což se mi nelíbí, auto jsem kupovala se servisní knihou, která by mi byla v tomto případě k něčemu a pak taky počet ujetých km by neseděl počtu ujetých km uvedených ve smlouvě)Tak jsem to zamítla, dále mi tedy nabídli opravu u nich v servisu s tím, že si zaplatím polovinu opravy,to můžou? Také mě zajímá, jestli mi musí doložit co na autě opravovali a zda mi musí vystavit nějakou fakturu, abych měla záruku na vyměněné díly?
Má otázka zní, mají na to nárok, nebo musí opravu uhradit celou???A jak je to s zárukou, mění se po zásahu do auta?Dále by mě zajímalo, bazar je od místa mého bydliště vzdálen více jak 100km, mám nárok na náhradu škody za dopravu, když tam auto povezu k opravě?
Omlouvám se, ale nemám vůbec tušení co můžu a nemůžu, proto se ptám a předem moc děkuji za odpověď….

Odpověď: K náhradě nákladů reklamace § 1924 OZ blíže komentář v oddílu 3 http://magazinspotrebitele.cz/reklamace-vec-obchod/
Doklad o opravě či výměně součástky za účelem pozdějí reklamace (prodloužení doby odpovědnosti z vad) byste obdržet měla.
Výměnu motoru, pokud si auto chcete nechat, zvažte (nevým zda lze i samotného motoru zjistit stav kilometrů či je počítadlo mimo něj) K kolikrát, je člověk rád, že se bazar k opravě vůbec hlásí. Oni i vy samozřejmě můžete auto rovnou vrátit pokud se nedohodnete na opravě, neb vada je zásadního charakteru a tedy podstatným porušením smlouvy a od předání uplynula jen krátká doba, tak vrácení věci nebude nepřiměřené.
Výměnou věci se Vám obnovuje záruka na skryté vady pro danou věc (součástku) na 6 měsíců, pro zbytek auta se posune doba 6 meěíců o dobu po kterou auto bylo v opravě (o té době mějte protokol, stačí datum přijímacího a vydávacího protokolu z opravy).

Dotaz: (red. krác) Je to přesně dva měsíce co jsem prodal jako soukromá osoba vůz bazaru ( protiúčet za jiné ) a přesně po těchto dvou měsících mi volal pán z bazaru, že autu neřadí automatická převodovka. V době prodeje bylo vše v pořádku. Autobazar vůz viděl, projel, klasika. Převodovku jsem nechal opravovat cca rok a půl zpátky což jsem i říkal, ale ve smlouvě to není. Je to klasika s větami : Kupující byl řádně seznámen s technickým stavem vozidla a absolvoval zk. jízdu. Kupující bere na vědomí, že opotřebení a technický stav vozidla odpovídá staří a kilometrům (rok 2009 – 204tis.) Když jsem vůz prodával byl v naprostém pořádku, servisován a autorizovaném servise se servisní knížkou atd. Vědomě bych neprodal vůz před smrtí, na to jsem moc ustrašený.
Můžete mi prosím poradit jak postupovat a jestli nesu odpovědnost na nepojízdný vůz? Tuším, že ano podle toho co jsem tu četl, jen se chci ujistit, na co mám právo a na co ne. Děkuji za odpověď

Odpověď: Ač je to z článku, jak sám vidíte jasné, odpovím a dávám Vás jako výstražný případ. Člověk by čekal, že autobazar jako odborník skryté vady vemzme na sebe. Nestalo se tak. Ze zákona však za vady odpovídáte vy, příště tedy odpovědnost smluvně vyloučit vzdáním se práv kupujícího z odpovědnosti za vady. Věc bych na Vašem místě konzultoval s odborníkem na kolik je pravděpodobné že tam vada byla již v době prodeje, a dle toho volil následující kroky či případně reklamaci vyhověl (sleva, oprava Vámi, či na Vaše náklady, zpětvzetí auta s kompenzací za ujeté km), neb 2 měsíce (reálně tedy 6 týdnů než se to dostalo k Vám) nejspíš znamená, že to již v době prodeje načaté bylo, ale třeba by expert nic takového nedoložil a pak to na Vás nebude …

Dotaz: Dobrý den, cca před cca devítí měsící jsem prodal vozidlo( fyzicka osoba), o cca ctvrtinu levneji nez odhad v te dobe, 4 roky stare, ted si kupec vymyslel. ze odesla spojka , predpokladam, ze kupoval pro AAA, jak mám na něj reagovat, když uplynulo 6 mesicu? dekuji

Odpověď: Po 6 měsících s velkou pravděpodobností neprokáže vznik před prodejem. Proto bych se nárokem odmítl zabývat a řešil bych to případně až na základě posudku znalce, že vada vznikla v době před prodejem.

Dotaz: 2.5.2018 jsme zakoupili v bazaru vůz Dodge, teď po cca 3 měsících začalo jet auto na tři válce a šíleně kouří. V servisu to prohnali přes tři diagnostiky a ani jedna neukazuje chybu. následně začal technik pátrat a zjistil, že někdo kompletně vykuchal filtr pevných částic a pak ho odborně namontoval zpět tak že vypadá skoro jako nový, následně upravil řídící jednotku, přehrál software a proto není možné diagnostikou určit žádnou chybu. Auto se tváří ok i když je total ko. Chci toto reklamovat jako skrytou vadu, budu mít šanci uspět??? Děkuji za odpověď

Odpověď: Rozhodně. Zde to bude navíc o to jednodušší, že jde o přestupek či trestný čin podvodu, ač se prodávající bude tvářit, že o tom nic neví, trestní oznámení a vyšetřování kriminálkou mu nebude milé, takže bude ochoten se dohodnout.

Dotaz: ve středu 12.9. sem koupil vůz Mazda 3 r.v.2005 1.4 BK najeto cca 190t km. Auto sem s kamarádem projel a prohlédl (pouze na zemi s lampou, bylo kolem 21h), vše se zdálo ok, majitel auta nás upozornil, že se sem tam rozsvítí kontrolka, že na nějaké čidlo (později zjištěno snímač klepání) kape voda a ukazuje blbosti. Na blatnících + 5. tých dvěřích byla viditelná koroze, což se od mazdy dalo očekávat. Majitel tvrdil, že lemy blatníků jsou již děláné, ale budou chtít znovu a podvozek stříkán gumoasfaltem, ale že prahy a nápravy jsou v pořádku. Takže s majitelem sme se domluvili na ceně 37.000 Kč a podepsali kupní smlouvu a já odjel. Při zpáteční cestě se rozsvítila ona kontrolka a už nezhasla… V sobotu 15.9. sem měl konečně možnost auto projet diagnostikou a potom i zvednout a zkouknout spodek. Diagnostika ukázala vadu snímače klepání a nějakého čidla klimatizace (nešla regulovat „síla“ větráku), na diagnostice sme vymazali chyby avšak obě ihned naskočily zpět, avšak to horší přišlo až po zvednutí vozidla. Auto nebylo možné zvednout za prahy, i když mi majitel tvrdil opak s tím, že to sám ošetřoval. Podvozek sice byl nastříkaný gumoasflatem, ale na spoustě míst již byl odloupaný a z pod něj vykoukla rozsáhlá koroze, zadní náprava totálně sežraná, navíc byly slyšet zadní ložiska, na výměnu byly i zadní stabilizační tyčky a silentblok motoru a převodovky. Majitely sem ještě ten den volal s tím, že bych mu vůz rád vrátil a vzal si peníze zpátky (ujel sem necelých 100km), ale majitel na mě vyrukoval s tím, že přepisu nic nebrání, a že se všemi závadami se byl seznámen a že je ochoten se bavit o nějakém finančním odškodnění, ale myslím si, že vzhledem k stavu a podvozku a ceně vozidla by byly náklady na opravu příliš vysoké… Mohu toto brát jako skrytou závadu?

Odpověď: Ano to jsou skryté vady a nejsou-li popsány v protokolu, tak jste na ně upozorněn nebyl a můžete se plně domáhat nároků z vad.

Dotaz: V pondělí jsem byl s kolegou koupit starší auto v Auto Esa. Udělali jsme projíždku, auto nejevilo známky poškození a tak jsme šli sepsat smlouvu.
U smluv jsme se seděli oba, a nějak jsme řešili zda auto koupit na splátky či za hotové. Nakonec jsme se dohodli že za hotové.
Paní hned začala tisknout papíry a ještě než je zkompletovala sešívačkou mi je dávala podepsat.
Nikdo nás neinformoval, že auto paří do kategorie D a že musí být převezeno na prohlídku do servisu.
A tak jsem vyrazil. Stavil jsem se s tím autem v práci pro osobní věci a vyrazil směrem domu, kde cca 500m od baráku máme servis, s tím, že se tam zastavím, ať pro jistotu auto zkontroluje. A ouha. Já tam nedojel. Abych to upřesnil. Bydlím v Řevničove, okr. Rakovník 40km od Prahy. Dojel jsem na 12km silnice směrem domu a motor vypověděl totálně službu. Hned jsem volal Do Esa, tam mi sdělili že se od UAMK mám nechat odtáhnout doo nejbližšího autorizovaného servisu partneru Elit. Tak mě odtahovka odtáhla do autoservisu Bosh Braný v Praze, kde druhý den zjistili pět závad (ty to závady mám od servisu v emailu). Jednalo se převážně o palivový systém. Hned ten den (včera 14.11.2018) jsem podal reklamaci u Esa. A dnes mi přišla zpráva emailem, že reklamace se zamítá. Že auto mělo jet do servisu apod. (zprávu mohu doložit). Jenže já do toho servisu ani nedojel. Cca ppo necelých 100km auto když to řeknu lidově zdechlo. A tak Auto ESA shráblo 43.000,- se slovy, že to je vlastně má vinna. Alespoň takto se mi to jeví. Není to závratná částka, ale pro mě docela dost. a ted nevím co mám dělat. Můžete pomoc. Klidně si zaplatím schůzku.

Odpověď: To je velmi podivná praktika prodat auto zákazníkovi, aby s ním jel do partnerského servisu prodávajícího. I pokud to bylo napsáno někde v převodních dokumentech soud by Vám vyšel uvěřil, že Vás o tom neinformovali a za daných okolností vyšel nejspíše vstříc. Postupujte standardní cestou -reklamujte, chtějte přiměřenou slevu, opravu, případně můžete i rovnou odstoupit, neb jste s autem téměř nic neujel. Prodejci někdy dělají mrtvé brouky až do první výzvy od advokáta nebo soudu. Napitě jim formální reklamaci se lhůtou s tím, že auto dnem předáním do servisu dle instrukce považujete za den předání k reklamaci (neb jste je ještě ten den o předání i informoval o vadách) — po dobu reklamace neběží půlroční záruční lhůta na vady, s tím že jinak se obrátíte na soud. Pokud se obrátíte na advokáta máte vzhledem k odmítnutí reklamace nárok soudně požadovat i náhradu soudních nákladů na advokáta (na vymáhání nároku z odpovědnosti za vady). Advokáti se ale většinou soudů bojí a směřují to na dohodu, kde služby advokáta protistranou hrazené nejsou. Proto v první fázi raději postupujte sám.

Zajímavost: Pamatuji, že tento pán dotáhl posudek a navíc mi opravdu jako jediný z deseti tisíců čtenářů tohoto článku něco zaplatil, a to za sepsání výzvy myslím, že to bylo v roce 2018 1200,-Kč za 4 hodiny práce :). Hodně jsem to tenkrát časově podcenil. Ale cca 600 písemných poděkování v komentářích je také odměna.

Dotaz: ve středu 14.11 jsem kupoval vůz VW Passat 2011 z Andy-Auta na úvěr. Všechno v pohodě, auto jezdí, ale dneska 16.11 jsem ujel asi 25 km a napsalo mi to vada motoru, navštivte servis. Normálně jsem dojel domů, vypnul motor. Potom jsem motor znova nastartoval a chyba zmizela. Je možné odstoupit od kupní smlouvy smlouvy pokud se to stalo takhle krátce?

Odpověď: Tomu říkám kraťas neboli krátký spoj. Největší noční můra spotřebitele při reklamacích. Samozřejmě, že národ z vad lze uplatnit jen když se vada projevuje …

Dotaz: dne 6.11.2018 jsem zakoupil přes inzerát od soukromého prodejce vůz v hodnotě 190tis korun, vůz jsem přebíral sám s majitelem vozidla, na autě se v době předání vozidla neprojevovaly žádné vady, na vozidle jsem nenašel žádné stopy, které by naznačovaly předchozí havárii(vozidlo netáhlo do strany, rovnoměrné sjeté pneumatiky, všechny skla původní atd) na dotaz prodávajícího, zdali bylo vozidlo bourané mi bylo sděleno, že neví a on že vozidlo nenaboural (vozidlo r.v.2010, on vozidlo koupil ze zahranici v roce2014).
Na vozidle jsem asi druhý den zjistil, že je tam špatně fungující termostat, vozidlo jsem tedy objednal do servisu na tuto výměnu,
kde mi servisní technik sdělil, že po sundání plastového krytu pod motorem zjistil, že bylo vozidlo těžce havarované na předek, protože jsou rovnané oba nosníky a na jednom je dokonce prasklina, což znamená, že vozidlo bylo opraveno i dost neodborně.
Nyní mám samozřejmě strach o bezpečnost jezdit s takovýmto vozidlem, a dále ani nevím, zda-li bych neměl problém na STK.
Ve smlouvě není samozřejmě uvedeno, že je vozidlo nebourané.
Já tuto věc vidím jako skrytou vadu, protože o tom musel prodávající vědět. (při naší konverzaci během testovací jízdy říkal že se při koupi vozidla díval na podvozek a ten že byl v době koupě (2014) absolutně bez koroze)

Jak mám v tomto případě postupovat a na co mám nárok?

Odpověď: Už jsem na to párkrát odpovídal. Samotná bouranost není vadou, pokud je vozidlo dobře opraveno (ledaže bylo ujištěno o nebouranosti). Vy tedy reklamujte jen praskliny či jiné přetrvávající vady v důsledku havárie.

Dotaz: Prodal jsem starou Felicii (r.v. 1997, 253 tis. km). Prodával jsem ji za 8000 Kč. Kupujícímu jsem řekl o všech vadách a většina se i vypsala do smlouvy. Do smlouvy se i napsala vada – auto špatně startuje. Po zkušební jízdě mi kupující řekl, že to bude nejspíše špatně čerpadlo a tak jsem mu slevil 500 Kč. Nyní mi psal, že je to něco jiného, oprava bude stát 2000 Kč a že chce od smlouvy odstoupit.
Rád bych se proto zeptal zda na to má právo. Podle mě se nejedná o skrytou vadu, jelikož o ní byl infromován a je napsaná i ve smlouvě a jak já tak ani on jsme nemohli vědět proč auto špatně startuje, ale než to s ním budu řešit potřeboval bych si tím být jistí.

Odpověď: Ano, kupující žádný nárok v tomto případě nemá. Někdy se až člověk diví, jací jsou někteří lidé krkouni.

Dotaz: Vozidlo zakoupené v autobazaru, cena 280tis. stáří 4 roky. Po cca 14 dnech provozu zjištěn únik spalin a tím spojená netěsnost někde na spojce v motoru mezi DPF a turbem. Celkem nepříjemná záležitost. Reklamace s kecíky uznána. A teď konečně dotaz. Mám jako kupující právo a nárok být podrobně informován o provedené opravě s dokladem o případné ceně a popisu co se dělalo a měnilo? Popř. který servis či dílna opravu provedla včetně kontaktu? Druhý dotaz. Bez vozidla budu 3-4 týdny. Šestiměsíční záruka na skryté vady se tedy prodlouží o dobu,co bylo auto v reklamačním řízení? Musí to být někde následně napsáno v
protokolu o převzetí opraveného auta?

Odpověď: Na podrobnosti opravy nárok nemáte. Záruku se o dobu řešení reklamace prodlužuje, doložíte předávacími protokoly.

Dotaz: chtěl bych se touto cestou zeptat, po přečtení všech řádek výše napsaných ,zda existuje cesta nějaké náhrady či možnosti odstoupení od smlouvy.
27.4.2018 jsem zakoupil vozidlo dovezené z Německa s prodejcem izerovaným nájezdem 96tis.km . Prodejce který vozidlo dovezl a inzeroval na něm udělal jak STK i evidenční kontrolu. Dne 11.2.2019 jsem po dopátrání se kontaktu na jediného a posledního majitele v Německu od něj dozvěděl(tel.rozhovor) že on vozidlo prodával s nájezdem 196tis.km=100tis.km stočeno. Mám šanci na cokoli či jen podat trestní oznámení aby takový bandita „možná“ dostal po čuni.

Odpověď: ano to je na trestní oznámení, zároveň byste měl odstoupit od smlouvy či požadovat adekvátní slevu, autobazar má záruku 24 měsíců, jíž může snížit nejvýše na 12měsícu. Pokud to bylo koupeno od osoby jež nemá prodej aut jako obchodní činnost, tak je tam záruka jen 6 měsíců. V tom případě nemá smysl odstupovat a pouze požadovat škodu způsobenou podvodem (lze v rámci civilního soudu i trestního řízení), tzn. rozdíl ceny aut s udanou a skutečnou kilometráží.

Dotaz: Pořizovací cena byla 247 000Kč -dodatečně poskytnuta sleva za chybějící kryt zavazadlového prostoru 2500Kč, nyní obchodník (není soukromá osoba),prodej má jako obchodní činnost, nabízí jako kompenzaci 1000euro což si myslím je neadekvátně málo, mou nabídku na výši kompenzace ve výši 2500euro nebere a odpovídá takto-
„kompenzace je nereálná, vozidlo si odkoupím zpět, a dořeším sám. Tento návrh máte již od našeho rozhovoru.
Stanovte reálnou cenu.
dále je výměna s oboustranným doplatkem.“

od koupě najeto 10000km,provedena výměna mot.oleje a filtrů-cca 5000Kč,výměna při prodeji nefunkčního LED světla na zadních dveřích 2440Kč

-pokud půjdu cestou odstoupení od kupní smlouvy mám nárok na plnou kupní cenu zpět?
-já mám stanovovat nějakou reálnou cenu?
-výměna s oboustranným doplatkem?

Odpověď: Váš požadavek kompenzace 2500eur mi přijde velmi rozumný (spíše je to málo pro Vás vzhledem k ceně a kilometráži). Ten trouba nemá vůbec pud sebezáchovy, nechápe že vyvázne nejlíp s podmínkou. Podejte trestní oznámení s odhadem škody, přesnou výši škody určí znalec. Znalecký posudek zaplatí bazarista. Nebudete platit žádné poplatky. Je to lepší morálně (příště to bude mít horší se stáčením dalším) i pro Vaši ochranu, ten bazarista soudě dle jeho činů a vyjadřování je schopen na Vás ještě podat trestní oznámení, že jste chtěl hroznou cenu, jinak že ho udáte a tedy, že jste jej vydíral ….

Dotaz: Před 10 dny jsme koupili v autobazaru rok a půl staré auto. První nám bylo řečeno, že auto není bourané. Po přijetí do bazaru už nám bylo řečeno, že auto bylo pouze ťuklé, běžný provoz. Blatník a nárazník. V protokolu jsme podepsali auto bylo v minulosti opraveno na přední části z důvodu nehody. Což nám bylo řečeno jako blatník a nárazník. Po zakoupení auta jsme v servisu zjistili, že má auto mnoho vad, které museli být způsobeny těžkou nehodou a ne pouze běžným provozem. Navíc některé součásti byly neodborně opraveny. Jedná se svařované trubičky u klimatizace, v servisu nám dokonce řekli, že takováto oprava u klimatizace být nesmí, dále prohnutá nápravnice, volný tlumič pérování, utržený držák předního světla, tedy nelze seřizovat úhel. Dále diagnostika ukázala, že nelze zkontrolovat funkčnost ABS předních brzd.
Zaplatili jsme dost peněz za auto, které bylo prezentováno jako zánovní. Dokonce u něj bylo napsáno TOP stav. Nejraději bychom auto vrátili. Cítíme se totiž podvedeni, kvůli udávání nepravých informací. Autobazar má vlastní servis a všechny auta prochází kontrolou, což garantují na jejich stránkách. Proto o těchto vadách museli vědět, ale zamlčeli je. V protokolu o předání tyto vady ani nejsou zaznamenány.
Prosím Vás o radu jak máme v této situaci postupovat

Odpověď: vadou není nehoda ale neodbornost oprav a další neopravené vady … reklamujte.

Dotaz: Dobrý den, v listopadu jsme prodali auto, ale nyni nám kupující oznámil, že mělo skrytou vadu a oprava ho stála 25 000 Kč a chce po nás 10 000 Kč zaplatit slevu. Nedal nám o žádné závadě vědět a nyní zpětně nám zaslal celkem výhružný e-mail nějaký autobazar, že jsme museli vědět, že se ztrácí olej a ať zaplatíme, jinak půjdeme k soudu. Auto jsme nabízeli za 45 000, bylo v dobrem stavu a stejně jsme kupujicimu ješte zlevnili na 39 000, že na pár místech začínala koroze. Navíc nás pán přesvědčil a prijel pozdě večer a hned si auto odvezl a tak jsme podepsali pouze základní smlouvu stazenou z internetu, kde není nic zvlášť rozepsané. Můžete mi prosím poradit, zda má nárok na reklamaci. Děkuji moc za odpověď

Odpověď: Nárok nemá, neb nereklamoval u Vás

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz. Koupil jsem auto v autobazaru v Praze a jsem z Ostravy. mazda 6 rv. 2007 nájezd 200 000km a po ujetí necelých 500km mi auto na dalnici vyplo a začaly strašně rány v motoru. Auto jsem odtah do servisu a tam mi automechanik zjistil, že prasklo vodítko ložiska klikove hřídele tudíž je motor ko a mám požadovat vrácení peněz z důvodu skryté vady v motoru. Do bazaru jsem ihned volal, že je to skrytá vada v motoru, že chci vrátit peníze. Řekli mi že potřebuji správu automechanika. Tu jsem zaslal a nyní cekam. V případě že budou souhlasit s vrácením a vše půjde v podobě domluvy kdo bude platit odtah který vyjde zhruba na 10 000 Kč? Díky za odpověď

Odpověď: Dobrý dotaz, nevím jestli jej dokáži s jistotou zodpovědět. Náleží Vám nezbytné náklady na uplatnění reklamace. To bych viděl jako odtah do nejbližšího autorizovaného servisu pro detekci vady a to by asi nebylo za 10 000? Pak podle situace reklamovat a bude na prodávajícím, zda si odtáhne sám, dá Vám pokyn nechat dotáhnout k němu (pak už lze důvodné náklady na odtah uplatnit) či nechat opravit na místě.

Dotaz: dobrý den , mám problém z opačné strany. prodal jsem ojetý vůz 16 let starý s ca 190 tisíci najeto . U vozu se rozsvěcovaly kontrolky poruchy motoru při záběru, jinak nejevil žádné nedostatky. Vůz jsem prodal za 32 tisíc s veškerou výbaveností a do smlouvy jsem napsal, že se “ rozsvěcují kontrolky poruchy motoru při zátěži“. nový vlastník vozu o závadě byl obeznámen a komentoval to se slovy , že „to je francouz“. O pár týdnů Později mě kontaktoval s tím, že s vozem jel po dálnici i když kontrolky poruchy blikaly jak bylo napsáno ve smlouvě, i tak „držel plyn na podlaze“ , tak auto začalo ztrácet výkon a rozsvítily se další poruchy, jako je porucha mazání a vůz začal mít potíže se startováním, které za mého vlastnictví nebyly. Jsem nucen vrátit peníze, ikdyž jsem o závadě informoval, zapsal ji do smlouvy a stylem užívání (jízdou po dálnici i skrz signalizaci poruchy motoru) mohl nový vlastník vůz těžce poškodit ? Vřele děkuji za odpověď.

Odpověď: Ano máte odpovědnost za skryté vady. Blikání kontrolek není popisem vad. Příště odpovědnost vyloučit.

Dotaz: Dobrý den, dne 9.3.2019 jsem si koupila 14 let staré auto v autobazaru s tím, že v předávacím protokole byly drobné opravy. Auto jsem zběžně zkontrolovala, projížďka byla v pořádku. Po návratu domů jsem auto nechala prohlédnout, připojit na PC a začalo to hlásit samou chybu. Auto jsem reklamovala a reklamace mi byla zamítnuta s tím, že nemohu reklamovat staré auto, všechny skryté vady jsou prý vady při běžném používání a nabídli mi slevu 5.000,-Kč, co je výsměch. Musím vyměnit filtr palivových částic, vstřikování, přední nápravu, čidlo venkovní teploty, brzdové destičky, apod. Auto stálo 68 tis. Navíc mi odmítají vydat protokol o emisích, že prý to není jejich povinnost. Co s tím mám dělat a jak se bránit?

Odpověď: Ne to není běžné opotřebení. Vše reklamujte.

Dotaz: Pěkný den. Koupil jsem v autobazaru ojeté auto. Auto prý není bourané. Doma bylo zjisteno že je strikana celá strana vozu. Vypadá to že mohlo dojít k poškrábání a opravě. Jenomže oprava byla provedena neodborne a začíná se loupat lak. Mám nárok na nějakou slevu nebo opravu. Vůz máme 1.mesic od koupě. Dekuji

Odpověď: Ano reklamujte.

Dotaz: Zdravím,pokud prodávám auto a do kupní smlouvy napíšu že auto odpovídá stáří,vytvarují se tím případným reklamacím?dekuji

Odpověď: Ne, je třeba tam uvést, že prodávající se vzdává práv odpovědnosti za vady. To můžete učinit pouze, pokud prodej aut není vaším podnikáním, jinak by to bylo neplatné smluvní ustanovení (viz článek).

Dotaz: Zdravim,koupil jsem Fabii rok 2006. Najeto 230000. Cca po mesici jsem neprosel na Emisich, Zavada lambda sondy a mozna poskozeny katalizazor. Mohu odstoupit od smlouvy pro skrytou vadu? Vozidlo nechci a prodejce jej nechce zpet. Tvrdi ze se jedna o bezne opotrebeni. Dekji za odpoved.

Odpověď: Reklamujte, téměř jistě prokážete vadu již při předání vozu. Běžné opotřebení to není viz článek. Jiná otázka je, zda můžete rovnou odstoupit. Domnívám se, že ne. Má to 230 000, tam lze s těmito a mnoha dalšími potížemi počítat a je třeba dát prostor na opravu či přiměřenou slevu. Odstoupení tedy přichází v úvahu v obecném režimu (odmítnutí oficiální reklamace, nevyřízení reklamace ve lhůtě, ani v nastavené lhůtě, opakovaní vady, viz článek).

Dotaz: Dobrý den,paní se mi snaží po 14 dnech reklamovat auto,jelikož si v servisu nechala překontrolovat auto.Tam zjistili že auto ma netěsnosti kde je třeba pretesnit Vanosové ventyly,víko ventilů atd a dále vada diferenciálu,potřebný repas.Auto když jsem prodával hucelo což byl diferenciál a motor byl viditelné talismany od oleje.Auto jezdí normálně.Chtel bych se zeptat kdo platí opravu tedy,dle telefonické konzultace se soudním znalcem tak kupující jelikož prej jsou to viditelné a slyšitelné vady,tudíž ne skryté a byly už při prodeji,tudíž zjistitelne.Dale mám v kolonce u stavu napsáno jak už tu bylo jednou řečeno,stav odpovídá stáří vozidla,auto je 13let stare.Dekuji za odpověď predem

Odpověď: Dobrý den, laická představa je, že motor je špinavý, ať už od oleje prachu, normálně, a že i sem tam něco hučí či klepe, ale neví se co … To nelze hodnotit jako zjevnou vadu zjistitelnou při běžné prohlídce. Ostatně je to uvedeno i v článku s citací judikátů. Věta „auto hučí, klepe, netěsní“ není popisem vady. Odpovědnost je nadále na Vás. Zjevnou vadu je třeba posuzovat z pohledu laika.

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz pordal jsem auto před necelým půl rokem pánovi sepsali jsme smlouvu adt. jak má. Teď před koncem záruky půl roku zavolal že vůz má přidřený třetí válec. Při schůzce z pána vylezlo že před měsícem a půl nechával měřit tlaky a v servisu mu řekli že má třetí válci 30% tlak o proti ostatním pán ze servisu odjel a jezdil dál teď se píst mázl o blok motoru a zavolal že reklamuje auto že je rozbité. Když jsme se ptali proč nám nezavolal když zjistil že má auto špatný tlaky motoru před měsícem a půl tak řekl že od koupi auta ujel málo kilometrů a že to uplatňuje teď že má půl roku záruku . Tak jsem se mu pokoušel vysvětlit že si
za závadu může sám tím že měsíc a půl auto používal dál a tím pádem záruka padá . Ostatně podle zákona musí zákazník závady reklamovat hned, jak se projeví. Jezdí-li tedy s autem dál – a poškození tím pádem zvyšuje – přechází odpovědnost na něj. Děkuji za odpověď

Odpověď: Ano souhlasím s Vámi. Reklamovat bez zbytečného odkladu. Jinak nárok na odpovědnosti z vad zaniká. To je právě ukázkový případ …

Dotaz: Dobrý den, minulý týden jsem koupil auto. Při koupi krásně vonělo a vše fungovalo.. po sobotní bouřce a následně nedělním stání jsem zjistil že auto už tolik nevoní, objevila se celkem rychle plíseň, zkoumal jsem kudy by do něj mohlo téct a je to za pravé obložení kufru. Je tam taková prohlubeň a drží se v ní voda, dokonce je to tam i celkem zrezlé (celkem dost). Je možné toto reklamovat v autobazaru? Nebo mám smůlu a musím se zařídit sám? Plesnivé auto bych vážně nechtěl, nechci z toho něco chytit a mít např. dýchací potíže atd. Děkuji moc za odpověď. Jakub K.

Odpověď: Zde znalec existenci vady v době prodeje analýzou materiálu s velkou pravděpodobností prokáže, reklamujte.

Dotaz: Dobrý den a děkuji za zajímavý článek. Asi před měsícem jsem prodal 15let staré auto za 150 000Kč jako FO. Koupila to paní – majitelka autobazaru, ale zastupoval ji její přítel. Udělal jsem tu chybu, že jsem nepožadoval přepsání, ale zaslal jsem jen plnou moc, s tím, že přepis vyřídí oni. Po týdnu jsem pánovi volal, jak je to s přepisem, ale tvrdil mi, že bude dělat ještě STK a udělá to s evidenční kontrolou najednou. Volal jsem tedy za týden a bylo mi řečeno, že v autě něco klepe. Řekl, že buď udělá nějakou opravu nebo bude požadovat náhradu. Další týden, další telefonát. Auto měl v servise a zjistili závadu na motoru, prý chce motor vyměnit. Požadoval polovinu ceny-20 000Kč. Pokud nepřistoupím, má od servisu na papíře napsáno přesně o jakou závadu se jedná a odstoupí od smluvy + zaplatím 10 000Kč za drobné opravy, které si tam nechal udělat. Nabídl jsem mu reklamaci, že auto dopravíme k nám, nechám mechanika posoudit a pokud bude chyba na mé straně, tak na své náklady opravím. To odmítl, že nikomu auto dávat nebude. Později jsem ho tedy poprosil, aby mi poskytnul doklad, o kterém tvrdil, že má a je v něm vada popsána.
Závadu mi jen napsal do mailu a řekl, že mi nic posílat nebude a potvrzuje mi to jako od „od podnikatelského subjektu“. Veškeré dokumenty mají u účetní a budou je ukazovat jedině soudu. Bylo mi slíbeno, že mi pošlou dokumenty o odstoupení od smlouvy poštou, ale nyní je to už 16 dní bez odezvy. Mohou opravdu odstoupit od smlouvy? Jak mám řešit problém, když veškeré návrhy odmítají? Je možné se nějak bránit? Auto je stále pojištěné i napsané na mne.

Odpověď: Oni skutečně musí dopravit auto k Vám k posouzení reklamace. Na vady, jež opravili sami bez reklamace, nárok vůbec nemají, i kdyby za ně odpovídal prodávající – to je pro ně definitivně ztraceno.

Dotaz: právě jsem jako FO prodal své auto do autobazaru. V kupní smlouvě je uveden bod, který říka, že Práva z odpovědnosti za vady Automobilu jsou Kupujícím jednostranně přenositelná na třetí osoby (nové nabyvatele Automobilu), neboť Kupující kupuje od Prodávajícího Automobil výlučně za účelem jeho dalšího prodeje svým zákazníkům (spotřebitelům).
1) Jak mám této větě rozumět? Znamená to, že odpovídám za vady i tomu, komu autobazar vůz prodá? Autobazar nepřebírá za vůz záruky?
2) Celková záruka z mé strany je 6 měsíců, takže pokud bude vůz v autobazaru např. 3 měs a další 3 měs bude u nového majitele, tak ručím po dobu 3 měs jak autobazaru, tak další 3 měs. i novému majiteli? Nebo pokud bude ležet 6 a více měs. v autobazaru a poté si ho někdo koupí, tak už novému majiteli neručím a ručím pouze autobazaru?
3) Jak mohu mít pod kontrolou např. to, že autobazar s vozem může volně nakládat – vymontovat dobré díly a dát tam špatné, u nichž se projeví vada a bude mi je nebo další zákazník reklamovat?

Odpověď:

1) Ano, autobazar chce využít vaší odpovědnosti za Vady, na což má právo, ledaže ve smlouvě vaši odpovědnost za vady výslovně vyloučíte (např. proti snížení ceny – to je na dohodě).
2) 6 měsíců ručíte za skryté vady ať s autem děje cokoli a má jej kdokoli
3) ve smlouvě výslovně vyloučíte odpovědnost za vady. Pokud ne tak to bude záležitost dokazování podvodu pokud tam někdo namontuje cizí vadnou část a bude ji u Vás reklamovat (nepříliš pravděpodobné – čerstvá montáž by se znalecky nejspíš prokázala)

Dotaz: Dobrý den, mám nějakou šanci na odstoupení od kupní smlouvy ,nebo alespoň finanční kompenzace když jsem v kupní smlově podepsal tento paragraf 1916 NOZ

Znění ve smlouvě: KUPUJÍCÍ PROHLAŠUJE, ZE SE ŘÁDNĚ SEZNÁMIL SE STAVEM PRODÁVANÉHO VOZIDLA, KTERÝ JE ÚMĚRNÝ POČTU NAJETÝCH KILOMETRŮ,KONSTATUJE,ŽE ATAV ODPOVÍDÁ CENĚ A V TOMTO STAVU JEJ NABÝVÁ DO SVÉHO VLASTNICTVÍ A VÝSLOVNĚ SE VZDÁVÁ SVÝCH PRÁV Z VAD ZVOZÍ PODLE § 1916 NOZ.

Auto po 40 km dojelo , nebyl v něm olej Prodávající tvrdí že je to zjevná vada , kterou jsem si měl ověřit. A smlouva ho zbavuje další odpovědnosti.
Děkuji Blanka Svobodová

Odpověď: Pokud Vám auto prodal autobazar, tak vzdání se práv na reklamaci, je neplatné a nárok na reklamaci zůstává. Pokud to prodala fyzická osoba, nebo podnikatel, jejichž podnikáním není autobazar, tak ustanovení platí.
Zda je absence oleje skrytá vada si nejsem jist. Řidič by patrně před rozjetím měl zkontrolovat stav vozu. Mohlo záležet i na okolnostech, zda Vám řekli, např. je to cajk nebo naopak „nic o tom autě nevim, vše si pořádně zkontrolujte“. Zde to není jasné a mohlo by záležet i na okolnostech. Dále tam i olej mohl být, ale v důsledku netěsnosti během těch 40 km unikl, to by pak zjevně skrytá vada byla.
Tedy: Pokud je to autobazar, šel bych po nich, pokud to není autobazar, do reklamace bych nešel.

Dotaz: jak prodat (za doslova pár tisíc) 25 let starý Favorit, STK platná ještě rok a půl, který je normálně pojízdný, ale samo že má řadu drobných vad (nefunguje zadní stěrač, nefungují hodiny v autě, nevrací se páčka blinkru, je místy prorezlý atd.), ale vzhledově ve velmi solidním stavu (první majitel, garážováno, málo najetých km).

Prostě chci předejít tomu, aby případný kupující pak po mě chtěl nějaké náhrady, že něco bude opravovat, když se něco pokazí nebo objeví a já nakonec nehradil víc, než obdržím.

Mám vůbec šanci? Pokud ne, tak to raději nechám auto sešrotovat…

Odpověď: Dejte do smlouvy ustanovení: „Kupující se vzdává práv z odpovědnosti za vady.“ viz článek

Dotaz: Dobrý den. Před týdnem jsem zakoupil automobil Ford Galaxy v ceně 200 tis. Druhý den se na mě rozsvítil chyba v motoru , nechvíli poté přestal fungovat palivoměr. Kontaktoval jsem prodejce a od něj jsem se dozvěděl že to bude nějaká ,,kravina,, . Po načtení na diagnostice chyba ukázala závadu zřejmě Eger ventil. Oprava cca 5000 tis. Prodejce (autobazar) se chová zatím dobře ale chce po mě zaplatit polovinu z ceny dílů a auto opraví ve své dílně. Prý je to spotřebni zboží a u nájezdu 218000 se s tím musí počítat. Má na to právo? Mohu po něm žádat i cestovní náklady na naftu Je to cca 200km tam a zpět. Děkuji S.

Odpověď: Spotřební materiál to není a nárok na odpědnost z vad takto nelze krátit. Vadu by měli odstranit či poskytnout peněžní ekvivalent. Měli by uhradit náklady na dopravu tam a zpět – nafta, ojetí. Pokud by náklady nebyly pro ně účelné, mohou se rozhodnout, že Vám vyplatí ekvivalent opravy v servisu poblíž Vás (5000).

Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě zda mohu po autobazaru požadovat reklamaci vadné součástky ( řídící jednotky motoru ), která se projevila až 20 měsíců od koupě ojetého vozu, a to dle § 2165 odst.1 OZ, který praví, že “ Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. V autorizovaném servise mi bylo řečeno, že řídící jednotka hlásí vnitřní chybu, jednotka přestala správně fungovat a je neopravitelná. Dle servisu nebylo s jednotkou manipulováno, prostě zničeho nic přestala fungovat. Ještě podotýkám že se jedná o vozidlo r.v.2014, kupované v bazaru v roce 2017. Děkuji za odpověď

Odpověď: ano k tomu blíže oddíl „Prodej v obchodě (autobazaru)“

Dotaz: Koupil jsem od známého automechanika vw multivan r.v. 2004 najeto 330000. Cena 200000Kc. Známý mi auto vychválil do nebes. Prý udělal nově vrch motoru a auto je plně spolehlivé a bez závad. Závady ve smlouvě nejsou uvedeny. Kolonky pro jejich vypsání jsou prázdné. Jsou uvedeny věty stav odpovídá stáří a najetým kilometrům. A kupující se seznámil se stavem. Po několika dnech od koupě jsem si všiml, že jsou v kabině cítit zplodiny. Objednal jsem se do servisu. V servisu mi oznámili, že auto má vadné turbo, tandemové čerpadlo, je špatná práva poloosa+hřídel v převodovce, žhavicí svíčky, převodovka je načata a způsobuje vibrace, zdá se, že je nafta v oleji, asi kvůli vstřikům a chtělo by to udělat hlavu motoru, protože je hlučný. Hrubý odhad investice 70 tis, spíše vice. Opravu prevodovky nepocitali. Auto mám 5 týdnů a najel jsem asi 800 Km. Jaký byste doporučili postup. Děkuji za radu.

Odpověď: Vrátil bych to. Pro mě jako automobilového laika je těžké vyhodnotit, nakolik o problémech mohl vědět a nakolik se o řádně to staral. Dle popisu se intuitivně přikláním k tomu, že musel vědět, že to není cajk.

Dotaz: Dobrý den, prodal jsem Mercedes E class W211. S autem měl kupující několik hodin trvající zkušební jízdu, auto si prohlédl zvednuté na heveru atd.. Po týdnu přišel s tím, že je velká spotřeba a auto mu nevyhovuje. Nyní už jen přidává údajné problémy, netopí topení apod.. Ve smlouvě je napsáno, že byla poskytnuta sleva ve výši 15 000 Kč na případné budoucí závady.
Nyní přišel s tím, že v autorizovaném servisu Mercedes-Benz odhalili spoustu menších závad – doporučena výměna vzduchového filtru a chladiče (ucpaný). Auto bylo prodáno za cca 80 000 Kč (asi 8% z původní ceny). Myslím, že u 15 let starého auta autorizovaný servis najde vždy několik nedokonalostí. Že už by byly určité věci potřeba vyměnit nepovažuji za skrytou vadu. Také jsem slyšel, že za auto v hodnotě 1/10 prodejní ceny a nižší je považováno za „soubor náhradních dílů“, je to pravda?

Odpověď: Na filtry se sice vztahuje běžné opotřebení, ale mají být měněny pravidelně. Pokud jsou zanešeny při prodeji tak, že de facto nefungují (a není to na první pohled vidět jako např u totálně sjetých pneumatik), tak by prodávající měl odpovídat za vady. Využívejte smluvní doložku o vzdání se práv kupujícího. Být Vámi snažím se kupujícím dohodnout, případně vezmu auto zpět a prodám s doložkou. Nebo si sjednejte doložku dodatečně. Že toto opravíte a už žádné další vady (druhá varianta vezmete auto zpět). doplněno do článku.

Dotaz: Prodali jsme jako FO auto Fo.3 týdny před vypršením 6ti měsíční lhůty mě pan volá, že byl na diagnostice a ukazuje mu to chybu egr klapky.(snad píši správně). Oprava údajně 15000,- Jak prosim postupovat? Můžu si vyzadat pripadnou opravu u ,,sveho“-levnejsiho automechanika? A musim platit celou opravu,nebo jen pomernou cast. Doplnuji,že mě auto fungovalo bez vad.

Odpověď: Opravu určitě zajišťuje prodávající. Tedy případně Váš automechanik. Ale jestli to bylo hodně staré auto s nájedzdem přes 100 000, tak bych i risknul, ať pán doloží, že příčina chyby tam byla již v okamžiku prodeje a on se na to nejspíš vybodne. Ale také ten soud může vyhrát… To je prostě riziko, člověk ani neví, jestli to neodvařil kupující …

Dotaz: Dobrý den, automobil jsem koupil před deseti měsíci s nájezdem 217000km v menším autobazaru za 125000,-Kč, ovšem tento týden jsem zjístil že auto je stočné o 82000km, takže reálný stav tachometru byl 299000km,s tímto nájezdem bych určitě takové auto nekoupil, autobazar se odvolává na to, že vozidlo bylo v komisi, při tom kupní smlouvu mám od autobazaru, nechtějí to se mnou řešit, prosím o radu jak mám postupovat a jakou šanci mám na úspěch se žalobou, moc děkuji

Odpověď: Ano budete mít úspěch s žalobou jak na majitele tak na autobazar. Na konci října byl NS do sbírky rozhodnutí založen judikát nižšího soudu na realitky, že jako profesionál odpovídají za správnost údajů inzerátu a špatné údaje mají ověřit, autobazar je na tom zcela analogicky. Dobrý dotaz.

Dotaz: je třeba v případě užití formulace dle §1916 OZ jmenovat konkrétní vady ohledně kterých se kupující vzdává práva z vadného plnění nebo je možné použít výše uvedenou větu „samu o sobě“ a vyloučit tak jakékoliv nároky z vadného plnění obecně? red. kráceno

Odpověď: Ano § 1916 při prodeji neprofesionálem vyloučí vady obecně, není třeba aktuální vady vyjmenovávat.

Dotaz: v autobazaru jsem koupil automobil s benzínovým motorem 1.6 s turbem, r.v. 2011, najeto 92tis. km. Při nastartovani motoru jsem si všiml, že jde z výfuku modrý kouř. Ten cca po 20 vteřinách zmizel a zdálo se vše v pořádku. Projížďka byla v pořádku auto nekouřilo. Když jsem vznesl dotaz na kouřivost, tak nejprve tvrdili, že je to normální – pára. Když jsem řekl, že kouř je modrý olejový, tak, že se zeptají technika. Bohužel technik, který přijímal vozidlo měl dovolenou a přítomný technik řekl, že o žádné závadě neví. Po otevřené diskuzi řekl, že by to mohlo být případně turbo… Požadoval jsem slevu, kterou do smlouvy napsali jako sleva na motor, převodovka. Dali pouze 6.500 Kč ač jsem požadoval větší. V předávacím protokolu vypsali, že motor vykazuje nižší výkon, zvýšenou hlučnost, vysokou kourivost, zvýšenou spotřebu oleje a že vyžaduje opravy nad rámec běžné údržby. K ostatním částem vozu napsali také, že je vše opotřebné, ale jina cesta než podepsat nebyla – jedině auto nebrat (teď vím, že to by byla správná volba).

Bohužel vada po zhodnocení servisem je daleko vážnější – G.O. motoru s cenou odhadovanou přes 60.000,- Kč což bude cca 1/3 ceny auta. Je možne za těchto okolností auto reklamovat?

Odpověď: Jak je psáno v článku – to že v předávacím protokolu je psáno, že auto vrže či kouří není popisem vady, tedy příčiny vady a nezbavuje prodávajícího odpovědnosti – reklamujte.

Dotaz: Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně prokázání skryté vady v době prodeje. U prodávajícího jsem uplatnil právo z vady a to vadné řídící jednotky u vozidla. Samozřejmě autobazar můj nárok neuznal a cestou svého právního zástupce mi bylo odpovězeno ve smyslu běžná součástka, opotřebení, stáří, možného neodborného zacházení s vozidlem při jízdě, studené starty a pod. Argumentoval jsem, že se jedná o skrytou vadu, která se pouze projevila až v pozdější době, neboť autorizovaný servis diagnostikou rozklíčoval, že jednotka hlásí vnitřní chybu EEPROM a to svého interního mikroprocesoru v řídící jednotce, což je vada, která se nedá odstranit jinak než výměnou řídící jednotky což je částka cca 60.000,-Kč. Argumentace bazaru – musím prokázat, že vada byla již v době prodeje, což je logické a dle litery zákona, kdy toto musí prokázat žalobce pokud se vada projevila až v pozdější době. Bohužel nevím zda by byl nějaký znalec vůbec schopný tuto skutečnost zjistit zda ve v řídící jednotce vyskytovala nějaká skrytá vada, která poté později zapříčila nefunkčnost mikroprocesoru, proto se ptám, zda nevíte jestli již byl podobný případ někdy soudem projednáván a s jakým výsledkem. popř. mi poradit s judikaturou, která se tímto problémem ze strany prokázání skryté vady zabývá.

Odpověď: To je předběžná otázka na auto znalce : Jaká je pravděpodobnost, že prokážete vadu již k datu převodu? … Pokud, dostanete odpověď tak ji do komentů přidejte včetně doby uběhlé od převodu.

Dotaz: před třemi měsíci jsem na firmu v autobazaru zakoupila vůz VW Tiguan za 260000,-Kč, r. v. 2010, najeto 121900 km. Cca po měsíci začalo lupat ve volantu, „hučet“ při zatáčení doprava a vibrovat při brždění. Auto jsem nechala prohlédnout již druhým servisem a v obou mi bylo řečeno, že je potřeba vyměnit převodku řízení (cca 40000,-Kč), vyměnit kotouče a destičky na PN a ložiska předních kol a zároveň se shodně vyjádřili v tom smyslu, že vůz musí mít najeto mnohem více km, než vykazuje tachometr (v servisní knížce je poslední záznam z r. 2011). Do autobazaru jsem zavolala a oznámila, co bylo zjištěno a že budu uplatňovat reklamaci. Pán mi odpověděl, ať mu to napíšu do e-mailu, že se se mnou po telefonu bavit nebude. Napsala jsem mu tedy, že bude dle servisu třeba vyměnit převodku řízení (kotouče a ložiska jsem nezmínila, jelikož se domnívám, že se může jednat o „běžné opotřebení“ – možná chybně?). Z bazaru mi po doplňujícím dotazu, jaký je současný stav najetých km (123679 km) napsali, že převodky řízení daného typu se dle jejich zjištění zcela běžně repasují a nemusí se zakupovat zcela zbytečně nový díl. Dále uvedli, že si nejsou vědomi toho, že by mi vědomě prodali vozidlo se skrytou vadou, které však vykazuje běžné opotřebení dané věkem (9 let) a nájezdu 120tkm a že každý starý vůz běžně potřebuje servisní náklady a ceny jsou úměrné typu vozidla.
Na závěr uvedli, že reklamaci neuznávají, ale i přesto mi nabízí 2 možnosti: 1) proplacení části opravy ve výši 15000,- + 21% DPH nebo 2) odkoupení vozidla zpět za částku 220000,- vč. DPH 21%.
Prosím o radu, jak mám dále postupovat. Děkuji.

Odpověď: Nechte posoudit znalce, zda potvrdí vyšší než udávaný nájezd (současně by se mohl podívat i na dobu vzniku vady na převodce), pak byste mohla vůz za plnou cenu vrátit z důvodu rozporu se smlouvou. Jinak bude třeba znalecky prokázat vadu převodky v době prodeje, a to už je na zvážení, jestli se nevyplatí tu slevu přijmout.

Dotaz: Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně reklamace vozu, který jsem prodal pánovi po týdnech přemlouvání. Jedná se o BMW 530xd z roku 2008, které si můj otec v roce 2009 koupil jako předváděcí po roce užívání dealerem a tedy byl defacto až do letošního 6-tého měsíce jediným majitelem po celou dobu a jen podotknu že vůz měl najeto 115 tisíc Km. Někdy v roce 2015 při 90 tis Km se na vozidle řešila oprava s poškozeným turbodmychadlem, klapkami sání atd, která stála cca 120 tis Kč v neautorizovaném servisu. Měnila se spousta komponentů a měli jsme za to, že ve spojitosti s tím i filtr DPF. Jelikož to bylo přes známého, tak faktura za opravu od servisu nebyla třeba. Nicméně jak výše zmiňuji, vůz se otec rozhodl prodat a pověřil mě tím a že nechce se zájemci komunikovat, takže veškerá komunikace se zájemci byla jen a jen na mě. Zájemce jsme si mohl vybírat jaký byl o vůz zájem a tak jsem ho tedy prodal nejvyšší nabídce což byl pán který si vynutil do kupní smlouvy zapsat jaké všechny komponenty se v tom roce 2015 na vozidle měnili a tedy i zmiňovaný filtr DPF. Podotýkám že jsme nic při prodeji nezastírali, otci bylo jedno jestli auto prodám nebo ne a tak se vše kupujícímu řeklo narovinu co se stalo v roce 2015, kolik to stálo apod. Připravil jsem tedy smlouvu kde se všechny tyto věci napsali ale i s dodatkem že se vůz prodává “ vzhledem ke svému stáří podle paragrafu 1916,odstavce 2 Noz. jak stojí a leží”. Před týdnem otec obdržel dopis, ve kterém mu kupující vytýká že byl uveden v omyl, že DPF filtr měněný nebyl, že mu to řekli v servisu a že chce za to nějakou kompenzaci, nebo vrátit auto i přesto, že s autem žádný problém není.
Můžete mi prosím říci jak mám postupovat při reklamaci. Děkuji předem za odpověď

Odpověď: Zde není jednoznačné, zda text ve smlouvě „vzhledem ke svému stáří podle paragrafu 1916,odstavce 2 Noz. jak stojí a leží” lze vykládat jako vzdání se práv z odpovědnosti za vady kupujícím. Spíše, se ale přikláním k závěru, že ano. Tedy že na reklamaci kupující nemá nárok. Kdyby však byl uveden pouze odkaz na paragraf 1916 /2 nebo pouze slova jak stojí a leží, viděl bych to naopak (tzn že by úkon vzdání se práv nebyl dostatečně určitý a projevený a tedy ani platný).

Dotaz: mám dotaz ohledně reklamace vozu u autobazaru. Před 2 měsíci jsem zakoupil Mazdu 6 1.8i a už od prvopočátku se mi nezdála nadměrná spotřeba oleje a to konkrétně dolévat cca 1 litr každých 400 km. To už značí na problém s motorem a skrytou vadu, kterou člověk na místě nepozná. V autobazaru mi nic takového neřekli a ani ve smlouvě o tomto není nic uvedeno, žádné vady. Chvíli jsem ten úbytek oleje pozoroval, abych si byl jistý, že ten olej vážně mizí a nedělal kolem toho zbytečně haló. Navíc už byla podle štítku potřeba výměna oleje, tak jsem v servisu nechal provést výměnu oleje – dal se tam hustší olej s větší viskozitou podle typu motoru. Čekal jsem, jestli to pomůže, ale nikoliv. Olej se dále ve velkém ztrácí. Dal jsem to po 2 měsících od nákupu vědět autobazaru a ten to teď odmítá, že tam byl už zásah třetí strany za jejími zády a že odmítají o tom jednat. Může být brán jako zásah třetí strany pravidelná výměna oleje, která vůbec nesouvisí s problémem a je potřeba pravidelně provádět u každého automobilu, aby nedošlo k dalšímu poškození? Přímo s motorem se vůbec nemanipulovalo. Přijde mi to, že autobazar chce od toho dát ruce pryč. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Plný souhlas s Vašimi závěry. Ostatně takovou neodbornou manipulaci po koupi by musel prokázat autobazar. Vy naopak budete muset znalecky prokázat, že vada byla již před koupí. Zkuste na bazar ještě jednou udeřit s oficální reklamcí a odmítnutím jejich argumentů o možné manipulaci a pak za znalcem a žalovat.

Dotaz: Dobrý den, zakoupili jsme auto z roku 2010 (na technicaku jsou ale dva majitele az od roku 2018) za cenu 37000, na auto jsem pozadovala zaruku vraceni tyden potom, co mechanik auto prohledne, ve smlouve prodavajici rucne dopsal, ze mam narok 7 dni na vraceni pri zjisteni zkryte vady (takto spatne pravopisne to tam je). Den po podpisu se u mechanika zjistilo ze je spatna spojka a praskl hlavni spojkovy valec, vypada to ze to nebude jedina vada, ale dale nemohl v revizi pokracovat, protoze je auto nyni nepojizdene a ja nehodlam platit opravu. Zadam po prodavajicim vraceni penez ale ten mi rekl ze to neni skryta vada.\, opravu take nezaplati. Ma cenu platit zde znalce, aby prohlasil, ze toto je skryta vada?

Jeste je pofiderni, ze auto se snazil prodat puvodne za 60 tis, pak snizoval, auto je psane na pritelkyni OSVC, která ma predmet podnikani neco jako pujcovani aut a trvaly pobyt ma virtalni adresu, dale je podivne, ze auto mechanik nalezl na aute napisy prevoz krve apod – to prodavajici tvrdi, ze menil jen kapotu. Nevim, zda by tyto informace mohli hrat v muj prospech, ze se jedna o podvodne jednani….

Odpověď: Tohle bych asi klidně zažaloval bez posudku. Případně si jej soud nechá zpracovat. Téměř jistě to skrytá vada bude, ale to je vždy na odborníkovi.

Dotaz: Kupoval jsem auto v AAA auto, kde bylo součástí kupní ceny pojištění na skryté vady Carlife. Po 4 měsících mi na autě začalo zlobit dobíjení, a následně odešel alternátor. V rámci tohoto pojištění mi byl auto opraveno, a mě to nic nestálo. U ojetého auta se prostě tohle sem tam stát může.

Odpověď: Děkuji Vám za tuto užitečnou informaci. Kolik jste platil? Dám to do hlavního článku.

Dotaz: koupil jsem ojeté auto vyrobené roku 2018 s tovární zárukou celkem 5 let – t.j, ještě 3 roky v záruce. Tato záruka byl důvod koupě a záruční doba je výslovně uvedená v KS. Prakticky ihned po koupi jsme zjistil, že první majitel (já jsme třetí) nestihl provést na autě garanční prohlídku v předepsaném termínu a podle vyjádření zástupce automobilky, auto přišlo o veškerou záruku (dvouletá ze zákona právě uplynula). Druhá majitelka, tj prodávající, si tohoto nebyla údajně vědoma. Mám nárok na odstoupení od smlouvy? Nechal jsme teď na své náklady provést druhou garanční prohlídku, aby se stihla v termínu a problém se neprohluboval, nicméně to situaci s neuznánám záruky nezachránilo. Mám nárok v případě odstoupené od smlouvy na proplacení této druhé prohlídky?

Odpověď: Ano to je jednoznačně skrytá vinou předcházejících majitelů (bez ohledu na to kolik jich bylo). Tak jednoznačný případ zde máme málokdy, neotálejte s tím. Důvod odstoupení vůz nemá deklarované vlastnosti, přičemž jde o neodstranitelnou vadu, tedy bez pochyb podstatné porušení smlouvy. A to i v případě kdyby se prodávající zavázal všechny opravy hradit sám – vy totiž chcete tovární záruku. Leda by prodávající tovární záruku u továrny „dokoupil“, ale o tom jsem nikdy neslyšel.

Dotaz: dobrý den, koupil jsem auto v bazaru30.11.2019 skodu octavii 1.8 TSI r.v.99 se stavem tachometru cca 110000km, po čase jsem musel vymenit nastavovac vacky pak auto jelo asi cca 2 měsíce dobře jen občas napsalo´´ porucha motoru do servisu´´ jen se rožlo a hned zase zhaslo tak jsem to neřešil až doteď. Dal jsem auto do servisu a tam mi řekli že asi budu muset udělat GO motoru což je asi cena 60000kč. auto stalo 160000 kč, tudíž by mně zajimalo jak postupovat jestli auto reklamovat jako se skrytou vadou ? a mám nárok na uspěch? Múžu odstoupit od smlouvy? děkuji za odpověď M.

Odpověď: přidáno přímo do textu článku

Dotaz: před týdnem jsme koupili Ford Focus r.v. 2009 s tím, že prodávající je provozovatel autoservisu a odtahové služby, dle živnostenského rejstříku má oprávnění i na prodej automobilů. Pár dní po koupi a používání auta jsme kontrolovali hladinu oleje. Jelikož byla nízká, dolili jsme potřebné množství. Pro jistotu jsme ho po pár jízdách znovu kontrolovali. Bohužel jsme po opětovných kontrolách došli k závěru, že olej se ztrácí rychlostí cca 1 litr na 100 km jízdy, ano opravdu na 100 km, nikoli na obvyklých 1000 km apod. Náš dotaz se týká toho, zda máme nárok požadovat na prodejci odstranění této vady, když nám do smlouvy do „poznámky“ vypsal některé „neduhy“ auta jako např. klepe převodovka, auto je lakované, a mj. SPOTŘEBA OLEJE. Dle našeho názoru si pod tím lze představit leccos, ale tak enormní spotřebu oleje rozhodně ne. Z dostupných komentářů pod tímto clánkem jsme trochu na rozpacích ohledně toho, zda v tomto případě platí, že se prodejce nemůže vzdát zodpovědnosti za tuto vadu, jelikož se nejedná o popis příčiny vady? Zároveň byla sjednána sleva na „případné opravy a servis při jakémkoli poškození“ Jak postupovat, pokud nebude prodejce ochotný s námi tuto závadu řešit? Znalecký posudek, prohlídka v servisu a následně popř. soud? Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Určitě reklamujte, to je poměrně jasná věc, kterou znalec snadno prokáže a bazaraista se o ni nebude ani přít. Sleva na opravy by měla být odečtena z výše reklamace (např. ceny opravy).

Dotaz: moc dekuji za skvely clanek, urceny jak pro kupujici tak prodavajici.
Zvazuji koupi ojeteho auta, a rozhoduji se, jestli je pro klid duse vhodnejsi auto koupit v bazaru se zarukou za mirne vyssi cenu, nez od „bezneho cloveka“ levneji ale bez zaruky.
V clanku popisujete nutnost dokazat vadu jiz v dobe prodeje napriklad 30 dnu po koupi a to kupujicim.
Mel jsem za to, ze je nekde v zakone veta o tom, ze pokud se vada projevi 6 mesicu od koupe, ma se za to , jakoby byla prave jiz v dobe prodeje?
Tim padem by behem prvniho pulroku pripadalo dukazni bremeno na prodavajiciho, nikoliv na kupujiciho, je to tak?
Nebo toto plati pouze pri koupi nove veci?

Odpověď:

Též velmi děkuji za podnětný dotaz. Týká se to situace skutečně situace „prodeje v obchodě“ přesněji oddíl II. Článek však s touto alternativou dosud nepracoval a byl na Váš podnět v oddíle II zásadně zpřesněn. S díky JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D., redaktor

Dotaz:

Dobrý den , před cca měsícem jsem koupil od SO bmw 320d rok vyroby 2008. Auto jsem si jel prohlédnout vše se zdálo být v pořádku,tak jsem auto zakoupil. Už při jízdě domu mi kamarád, který jel za mnou říkal, že to nadměrně kouří,tak jsem informoval další den prodejce,ale ten o ničem nevěděl. Po třech dnech jsem auto nechal dát na diagnostiku,kde se ukázalo, že je prasklé sání a cena úplně nového sání, že je cca 25tis. Tak jsem to psal prodejci a ten už od začátku říkal, že je vozidlo moje a že to neni jeho problém. Nakonec jsem se s nim dohodl, že zaplatí 50% za náhradní díl a že opravu zajistím já. Tak jsem tedy auto dal do servisu,kde mi po pár dnech sdělili, že sání neopravili, protože tam chrastějí rozvody (řetězové rozvody N47) a tudíž jsou celé na výměnu. Cenu opravy rozvodu + sání mi řekli 45-50tis. Situaci jsem začal řešit s advokátkou, která se koukla na smlouvu,kterou jsem sepisoval já ručně a oznámila mi, že je neplatná ,protože v ní chybí údaje (cena,stav tachometru,informace o autě), pouze je zde uveden VIN a SPZ a že se jedna o bmw 320d e90. Advokátka mu poslala doporučený dopis s tím, že je špatné sání a že smlouva je neplatná. Prodejcovi jsem zatím neřekl o tom, že jsou rozvody na výměnu, tudíž si asi myslí, že se jedná pouze o sání. Nechápe proč je smlouva neplatná a říká, že jsem ji sepsal já, označil za platnou a utvrdil ji podpisem. Že se nemáme o čem bavit, že auto je moje, že jsem byl s technickým stavem vozidla seznámen a že on toto moje auto servisovat nebude. Dále mi napsal, že se soudnímu řešení nebude bránit,ale doufá že to nebude za potřebí. Chtěl bych znát váš názor, protože já si myslím, že z hlediska právního se jedná o skrytou vadu sání a plus k tomu ještě naše smlouva není platná,tak jak jsme ji sepsali a podepsali. Já osobně bych nejraději auto vrátil,ale myslím si, že to by byla ta nejtěžší varianta… Tudíž bych se kdyžtak i spokojil s určitou slevou z vozu.
Myslíte, že u soudu bych uspěl…? Děkuju za odpověď.

Odpověď: Na neplatnost bych to nehrál. Smlouva o koupi vozu nemusí být ani písemná. Ideální je se dohodnout i za cenu určité ztráty. Přece jen to auto už je popelnice. Ale pokud byste to hnal přes reklamaci, znalce a soud, domnívám se, že byste nejspíš uspěl.

Dotaz:

Dobrý den před měsícem a něco jsem prodal vozidlo. Byl jsem v tu chvíli druhým majitelem, první majitel koupil vozidlo od překupníka z Dánska. Nyní třetí majitelka vozidla zjistila že vozidlo mělo stočený tachometr v období ještě když nebylo přihlášené v Česku ( já jsem vozidlo prodával s 215 000 km a bylo prý stočené z 430 000). A teď po mě chce reklamaci vracení peněz, ale já o této skryté vadě nevěděl a kupoval jsem to sní. Ted bych potřeboval poradit jak to řešit. Jestli já ji budu muset vrátit peníze a já pak budu muset oslovit majitele vozidla od kterého jsem to kupoval aby mi vrátil peníze, nebo rovnou ta paní půjde za tím majitelem v tu dobu co to bylo stočené? Ve smlouvě mam tuto formulaci „U starších vozidel, jejichž skutečný technický stav je velmi obtížně zjistitelný kvůli nejasnému počtu najetých km apod. se pro prodávajícího může doporučit alternativní ustanovení podle § 1916 NOZ: Kupující výslovně prohlašuje, že se vzdává svých práv z vad zboží.“. Pomůže mi tato formulace zákona, že jsem zbaven odpovědnosti, nebo v této situaci je neplatná ?
Předem děkuji za odpověď

Odpověď: Podnikatelský dotaz je možné zodpovědět za úplatu, kontaktujte mě

Dotaz:

Dobrý den chtěl bych vas tímhle smerem požádat o radu , před 10 dny jsem prodal bmw E90 rok výroby 2006 najeto 270 000km. Kupující byl do dnes s autem spokojeny dnes rano mi napsal auto prepsané vse v porádku. 8 h později mi zavolal že si nechal auto někde v servise prohlédnout a zjistil závady .

Prasklý plastový kryt motoru, neodborně opravený spodní kryt motoru plastový, naprasklé víko ventilů,prosakuje olej z turba do vedení vzduchu
alternátor znečistěný od oleje a szí, vysoká korekce vstřikovací trisky 1

o žádných zavadách jsem neměl ani tušení s autem jsem denně jezdil bez problému , kupující se s autem projel a vyzulaně si prohledl vuz i motorový prostor, vsechny závady mě známe jsem dopsal do kupní smlouvy, kupující žádá vracení peněz za vůz, jak mam prosim postupovat ? kde mam jistotu že závady nezpusobyl kupující. dekuji za případnou opověd, auto jsem vlastnil rok a půl za tu dobu jsem na něm dělal řádny sevis,
vymena spojky , repas turba , 2 x olej atd…, s autem nebyl problem , olej byl stálý od výměně k výměně

Odpověď: Nedává vůbec smysl, aby tam kupující vytvářel závady. Naopak dává smysl, že si vůz nechal hned zkontrolovat. Vrátil bych mu peníze a vůz opět prodal ale s ustanovením o vzdání se práv kupujícím viz článek. Pokud jste férový člověk, nově objevené závady tam vypište také.

Dotaz: Dobrý den, koupila jsem před 2 lety auto v bazaru a tam mě ujišťovali, že auto nebylo bourané.. nechala jsem si to napsat i do smlouvy.. Ale po 2 letech jsem přišla na to, že auto bourané před moji koupí bylo (začíná se odlupovat lak u řidiče apod…prostě to v bazaru hodně dobre zamaskovali a já jako laik jsem neměla šanci to odhalit dříve..) Mám případně i po 2 letech nárok to nějak řešit a žádat o odškodné?
Moc děkuji za odpověď, K.

Odpověď: Ne

Dotaz:

Dobrý den, budu si kupovat (jako student, první auto) Škodu Felicii, rok výroby 1995-2000, najeto kolem 90 000 km za 30 tis. Kč od soukromníka (fyzické osoby), což je pro mne nějaký peníz, proto bych se Vás rád na něco zeptal.

Chtěl bych mít na automobil záruku, alespoň na skryté závady, které by existovaly již v době prodeje a byly by objeveny a ohlášeny v prvních 6 měsících od převzetí auta od prodejce jemu samotnému, kdy bych mohl požadovat opravu věci a pokud by to nebylo možné či prodejce nevyplnil, tak odstoupit od KS s vrácením peněz.

Je nutné v tomto případě mnou požadovanou záruku a možnost opravy či následného odstoupení zapisovat do samotné kupní smlouvy nebo je tento postup již „automaticky“ dán zákonem a i kdyby nebyl ve smlouvě přímo uveden, prosím?

Počítám s variantou, kdy se nevzdám práva uplatnit vadné plnění. Předpokládám, co jsem tak z článků na webu pochopil, že mnou popsaná záruka je „automaticky“, ale chtěl jsem se ujistit. Moc děkuji, Karel

Odpověď:

Ne, jen dejte pozor, ať ve smlouvě není věta. Vzdávám se práv z odpovědnosti za vady či obdobné ustanovení.

Mimochodem, já JUDr. Ing. Vladimír Koranda, Ph.D. se Vám klaním a všem těm, jež si tento článek přečetli ještě před koupí či prodejem auta a nikoli, až když jsou v průšvihu. Z cca 500-1000 tazatelů (většina dotazů odmítnuta jako duplicitní) jste první takový!

Dotaz:

Před 6ti lety jsem zakoupil na leasing u autorizovaného prodejce Škoda 3letý vůz Octavia Combi, s nájezdem 160tis. za 230tis Kč. O stavu vozu jsem byl informován, že je ve stavu velmi dobrém. O stavu zda byl vůz bourán jsem informován nebyl a ani mi nebyla ukázána servisní historie. V servisní knížce byla uvedena jen běžná údržba, sem tam dolíček na karoserii. Taky kdo by čekal že od autorizovaného servisu zakoupíte několikrát bouraný a opravovaný vůz že….

V průbehu trvání jsem několikrát navštívil autorizovaný servis téhož prodejce, oleje, brzdy atd..
Po 4,5 letech se na voze objevila závada kde se bez zjevné příčiny na zadním pravém kole začali sjíždět destičky a to tak že vydrželi 4měsíce (byli měněno kompletně na celém autě za nové kotouče a desky). Zajel jsem tedy do servisu kde vyměnili díly v rámci reklamace, nicméně se na přepážce servisu vyměnil pracovník, který mi tak zvaně proflákl, že před koupí byl vůz několikrát bourán a měl v záznamech celkem dlouhou servisní historii, že to může být i důsledek třeba zmačknuté trubky nebo pod. Dle jeho slov došlo i k rovnání karoserie, výměně dílů jako přední chladičová deska, čepy a klouby uložení levého předního kola.

Co mě nejvíce štve, že kdybych věděl o tom, že byl vůz bourán, nikdy bych je nezakoupil, tedy jsem byl prodejcem uveden v omyl a v podstatě podveden .. (kdo by si taky chtěl za čtvrt milionu koupit bouraný vůz když za stejnou cenu by koupil jistě nebouraný)

Odpověď: Neinformování o „bouranosti“ vozu není vadou. Nemáte žádný nárok.

Dotaz: Jsem prodejce vozidla. Prodej zprostředkován autobazarem za poplatek. Kupující reklamuje skrytou vadu po více než šesti měsících s tím že vůz nechal opravit a chce peníze. Potud je to jasné. Na nic nemá nárok, je pozdě a navíc vůz měl nechat v poruše. Dále chce odstoupit od smlouvy s tím, že nevěděl, že byl vůz po těžké nehodě. V kupní smlouvě jsem na to upozornil a dodal foto(žádná těžká nehoda se nekonala). Jenže se kupující brání s tím, že náklady na opravu byly dle údajů firmy Cebia 315 000,-Kč(cena vozu při prodeji měsíc po opravě byla 300 000,-Kč) a že byl vůz havarovaný těžce. Nekoupil by ho, kdyby o tom věděl. Ale údaje v Cebii byly nepravdivé, na voze byly provedeny dvě opravy: jedna na pravé části přední nápravy a prahu za cca 53 000,-Kč(najel jsem na vysoký obrubník na první rychlostní stupeň, ta byla uvedena v Cebii správně) a druhá po roce také na pravé části vozidla výměna obou pravých dveří, př a zad. nárazníku a lak na pravém zadním blatníku(vše spíš poškrábáno při výjezdu z garáže, dveře se ale opravit nedaly). Cena opravy byla 123 000,- Kč(v Cebii nesprávně uvedeno 315 000,-Kč). Vše mám doloženo fakturami a zprávou o plnění pojišťovny. Ta by určitě neproplatila cenu za opravu vyšší než je cena vozu. Kupující vyhrožuje soudem a právníky. Mám vůbec nějak reagovat na zaslané zrušení kupní smlouvy?

Odpověď:

 1. Pozor skryté vady lze reklamovat ve lhůtě 2 let. Tam byla už déle změna.
 2. Havarovanost vozu nemá vliv na odpovědnost (není skrytou vadou), relevantní jsou pouze „poruchy“, i kdyby byl nabourán na fašírku. To neplatí, pokud bylo ve smlouvě např. napsáno, že bourán nebyl.
 3. Z Vašeho popisu skutečně plyne, pomíjím nyní, že oprava stála takový ranec…
 4. Dejte mu vědět, že bouranost vozu není vadou. Vysvětlete též proč spadá havárie do množiny lehkých.

Dotaz: cca před 2 měsíci jsem koupil Mercedes CLS 500 od pána co měl auto v TP napsáno na jeho firmu. Najeto 142tis.r.v.2011. O stavu vozidla je ve smlouvě napsáno: techn.stav vozidla, odpovídá stáří a opotřebení provozem v době předání a převzetí vozidla, kupující je s tímto stavem seznámen a přebírá vozidlo jak leží a běží. Po ujetí cca 1000km se rozsvítila kontrolka motoru a v mb mi bylo sděleno, že vynechává válec 5,7,8, pravděpodobně vydřené písty, nový motor v mb cca 900tis. kč. Pokud se prokáže vydřený píst, mám nárok na reklamaci i když je tam ta formulace Jak leží a běží?

Odpověď: Ano máte nárok na reklamaci. Ten by byl vyloučen pouze výslovným vzdáním se práv spotřebitele či výslovným vyloučením nároků (nelze u bazaru) nebo pokud jste nakupoval jako podnikatel (u nakupujícího podnikatele by i daná formulace mohla být považována za vyloučení odpovědnosti z vad).

Dotaz: Dobrý den,v červnu 2020 jsme koupili v autobazaru Přerost a Švorc škodu octavii r.výroby 2016.V prosinci odešlo autorádio,bazar neuznal vadu na reklamaci na skryté vady.Oprava by stála 27000kč.Jsme v právu my?Nebo ony?Děkuji za odpověď.

Odpověď: Zde skutečně nepůjde o skrytou vadu, ale pokud prodával přímo bazar jako majitel nikoli jako zprostředkovatel či zmocněnec jiného majitele (jak to bývá obvyklé, to byste nárok neměli), platí záruční lhůta 1 rok a nárok na reklamaci máte. Viz pasáž kde článek odkazuje na § 2168 OZ.

Dotaz: Kúpil som auto v nemecku s predlženou garanciou na 5 rokov ,pri kupe malo auto 2,5roka .
Po 3 mesiacoch my začala unikať chladiaca kvapalina ,bol som v autorizovanom servise a servis mi odmietol uznať záruku,lebo nie je zaznamenana v ich systéme .Mám len doklad o záruke z povodnehoho autosalonu kde bolo auto ako nove kúpene.
Možete mi poradiť ako postupovať aby bola moja zaruka akceptovana zo strany servisu?

Odpověď: Požádejte němce ať záruku zaregistrují a pokud jde jen o jejich záruku, a ne celosvětovou, tak reklamujte tam.

Dotaz: Dobry den, prosim o radu. Prodal jsem vozidlo kupujcimu (automechanik)a on me po 3 mesich a ujetych cca 1800km informoval o zavade na motoru. Zavada se ma tykat spatnym tesnenim pod hlavou (bylo meneno pred prodejem,ale ne v autorizovynym servisu) krivou hlavou valcu a moznou prasklinou mezi valcema…to dolozil dokumentem ze servisu ,,predkalkulace zakazky,, kde si myslim, ze ani auto nebylo jelikoz tvrdil ze je nepojizdne a servis se nachazi zcela jinde nez pan bydli . kupujci se domaha prava ohledne skryte zavady, o ktere si myslim, ze by se za tu dobu a ujete km davno projevila. Zaslal mi reklamacni list kde po me chce odstranit zavady do 30 dnu. Jen pro upresneni…ve smlouve jsem uvedl jako zavadu ,,netesnost motoru,, cimz jsem myslel mirny unik napr.oleje…ne zavadu tohoto rozsahu,i kdyz si myslim,ze do toho zcela spada. Prosim jak mam postupovat
auto bylo 15 let stare a najeto 260 tis km….coz znamana znacne opotrebene

Odpověď: Popis vady ve smlouvě netěsnost motoru nepokrývá současný stav „nefunkčnost motoru“. Být Vámi, vadu řeším. Byť smlouvy na podopbná auta by měly být ošetřeny vzdáním se práv … bohužel.

Dotaz: koupil jsem před měsícem vůz Mazda r.v. 2012 od dovozce aut. Vůz mi prodal jako fyzická osoba nikoli jako autobazar (dle jeho slov „prodávám vám to na svoje RČ nikoli na IČO“), tedy záruka 6 měsíců. S vozem jsem od něj koupil i zimní kola. Po přehození z letních kol na zimní je problém se systémem na kontrolu tlaku v pneu – TPMS. Jeden nebo více senzorů v zimních kolech nefungují. Je to prý častá vada a s tímto věkem vozidla velmi obvyklá. Náklady na diagnostiku a opravu jsou v řádech nižších tisíců. Kvůli této vadě ale neprojde vůz STK, na kterou jsem měl v blízké době jet. Náklady na opravu nejsou tak dramatické, ale vadí mě samotný princip – považuji to za skrytou vad, kvůli které neudělám STK. Jak mi doporučíte postupovat? Reklamace nebo nerešit? Ještě vedlejší dotaz. Prodejce ač má firmu, značku, webové stránky..a je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (s předmětem podnikání „Obchod s motorovými vozidly“) prodává vozy tak, jak jsem psal v úvodu. Úplně se neorientuji, ale zdá se mi to zvláštní. Neobchází takto něco?

Odpověď: Prodávající je fakticky podnikatel, proto bych jej nešetřil. S řešením vad musí počítat. Zase, pokud se dohodnete rychle a ušetříte čas bojování … chtějtě po něm 2/3 opravy…

Dotaz: kupil som starsie vozidlo (VW Golf V 2004) 3 dni dozadu za 56tis. S autom som isiel na evidencni kontrolu, na ktorej som vsak nepresiel – auto ma tazne zariadenie (bez bajonetu) a nie je zapisane v TP.Isiel som teda do mojho servisu aby som zistil moznosti – bud demontovat tazne alebo ako postupovat v pripade ze by som chcel zapisat do TP. Ako dvihli vozidlo, tak mi zistil ihned rychlym pohladom zistili viacero veci ktore je potrebne vymenit (praskla manzeta, zadne tlmice, stabilizatory, zadne ramena, ..) a doporucili mi radsej auto vratit.

AD1/ Je mozne odstupit od kupnej zmluvy vozidla uz len na zaklade neuspesnej evidencnej kontroly? Alebo je lepsie rovno aj uviest vsetky dalsie zavady – musel by som dat auto skontrolovat detailnejsie s presnym popisom zavad.

AD2/ Je mozne zrusit povinne poistenie vozidla uz pri predlozi reklamacie?

Odpověď:

 1. pište jen věci relevatní pro případ.
 2. Předně sepište písemnou reklamaci se všemi vadami lhůta 30 dnů na vyřešení. Můžete v sdělit požadované řešení – odstoupení či i nějakou formu kompromisu s výhružkou že jinak budete chtít soudně vše.
 3. Pojištění lze zrušit kdykoli, jen musíte ohlásit pojišťovně, vrátit značky na úřad a auto odstavit.

Dotaz: mám dotaz ohledně reklamace vozu koupeného v autobazaru.
CCA před 3 týdny jsem koupil vůz v autobazaru a druhý den při jízdě na přepis jsem zjistil že auto vydává divný zvuk. (vada převodovky) Závadu jsem oznámil prodejci autobazaru a ten mě odkázal na jiný autobazar který měl auto u nich v prodeji. Majitele autobazaru jsem kontaktoval a domluvili jsme se že přijedu na ověření závady. Majitel auto projel a řekl mi že bude stačit výměna oleje a pak se uvidí jak dále. Já jsem mezi tím zajel do autorizovaného servisu, kde mi bylo oznámeno že je vada na převodovce a je zapotřebí její oprava. Předběžné vyčíslení 25000,- Po sdělení majiteli autobazaru mi bylo řečeno že mi max. přidají 5000,- na opravu a nic víc. Vůz zpět nechtějí. Reklamaci jsem raději poslal emailem asi o dva dny později a doposud se mi nikdo nevyjádřil a to už je přes 14 dní. Po tel mi jen slibuje ,že se vyjádří a dá mi vědět jaký bude další postup ale jasně mi řekl že to opravovat na své náklady nebudou a auto zpátky nechtějí.

Odpověď: Zde to bude rovnou na předžalobní výzvu. Případně mě kontaktujte. 4 hodiny práce 6 000 bez DPH. V případě úspěchu ve sporu by tyto náklad měla platit protistrana, tzn. autobazar. Toto je jen za výzvu. Zastupování na soudu by bylo hrazeno zvlášť.

Dotaz:

Dobry den,od januara riesim reklamaciu auta.
Auto som kupil v septembry 2020 od firmy zaoberajucou sa dovozom aut ,auto je rok vyroby 2018 a malo najazdene 31000km.Po najazde 2000 km my zacala svietit kontrolka prehrievania motora ,auto som dal do servisu a tam zistili unik chladiacej kvapaliny.
Vadu som reklamoval u predajcu v january ,po mesiaci telefonatov a emailov som musel dolozit este druhu spravu z autorizovaneho servisu kde konstatovali ze kvapalina unika do motoru a je nutna kompletna demontaz motora v marci som poslaldruhu reklamaciu kde som ziadal bezodkladnu opravu alebo zlavu z ceny ktora by pokryla naklady na opravu,predajca mi dal adresu na servis kde mali chybu diagnostikovat a v tom servise je auto uz 9 tyzden.Poradite mi prosim ako dalej postupovat?za odpoved vopred dakujem

Odpověď: Stanovte přiměřenou lhůtu na opravu 14 dní, adresujte prodávajícímu. Uveďte, že pokud do 14 dnů neoznámí, že auto je připraveno opravené k převzetí, nechť je Váš dopis považován za odstoupení od smlouvy.

Dotaz: Dobrý den. Potřeboval chyb poprosit o radu. Koupil jsem auto z dovozu, jezdil jsem s nim cca 3 měsíce, najeto 3500km. Poté jsem ho prodal. Nový majitel hned volal že cca po 30km něco začalo klepat v motoru, a dále pokračoval v jízdě kde ho do zadní časti vozu naboural druhý řidič. Po sepsáni protokolu o d. nehodě, zase pokračoval v jízdě a po par kilometrech auto přestalo jet úplně. Byl zavolán odtah a vozidlo odtáhnuto.2 den majitel volal že auto nechá opravit a poté že si nechá zavolat soudního znalce a ten by měl zjistit skrytou vadu . Chci se zeptat zda nový majitel má nárok na tzv. reklamaci skrytých vad v motoru a vrátit mi vůz když byl nabourán. Pro info cena vozu byla 90000kc a odhad opravy cca 50-60tis.kč.

Odpověď: Ano má, ale mělo by být zohledněno snížení hodnoty v důsledku nabourání i přes řádnou opravu, případně i možné zvýšení poškození při pokračování v jízdě při klepání, ale tam to již bude dle konkrétních okolností.

Dotaz: dobrý den, 5.8.2021 jsem prodal svoje auto VW Passat Variant, rok výroby 2006 za částku 40.000,- Kč. V inzerátu jsem inzeroval prodejní částku 50.000,- Kč. S kupujícím jsem se domluvil na slevě 10.000,- Kč, jelikož se jedná o starší auto, kdyby se projevila nějaká závada. Já jsem při prodeji o žádné závadě nevěděl, kdy jsem vozidlo normálně bez problémů užíval. Kupující mi 13.8.2021 po ujetí cca 700 km s vozidlem zavolal, že se ztrácí chladící kapalina z nádržky, kdy se prý informoval u automechanika, že by se mohlo jednat o prasklé těsnění hlavy motoru nebo o prasklou hlavu motoru, kdy oprava by se mohla pohybovat kolem 10.000-15.000,- Kč. Já jsem při užívání vozidla takový problém nikdy neměl a teď nevím jak se mám zachovat. Jedná se o starší auto a tato závada mohla vzniknut až po prodeji vozidla.

Odpověď: Snažil bych se to řešit k oboustranné spokojenosti.

Dotaz: Dobrý den, má autobazar právo odvézt vůz,který jsem tam zanechal výměnou za jiný,do neautorizovaného servisu,ktery následně rozebral motor kvůli zjištění závady? Aniž by mě o tomto kroku informoval?

Odpověď: To je velmi dobrý dotaz. Výrobci se proti neautorizovanému rozebrání brání smluvní ztrátou záruky. Prodávající ojetého vozu si zpravidla takovou záruku nesjednává a rozebrání vozu je následně pouze důkladnou prohlídkou bez právních následků. Ano, autobazar je tedy oprávněn to učinit, ledaže byste to jako prodávající smluvně vyloučil. Pro Vás taková výluka často nebude výhodná, protože oni při tom opraví spoustu drobností (a jen s těmi většímu půjdou za Vámi). Neohlídáte, zda Vám tam nějakou vadu „nevyrobí“. I tak bych tomu raději nechal volný průběh.

Dotaz:

V září 2021 jsem z rodinných důvodů byl nucen prodat vůz Land Rover Freelander II r.v. 2007 nájezd 217000 km za cenu 197.000,- Kč.
O auto jsem se pravidelně staral a vše co bylo potřebné jsem vyměňoval a investoval do něj nemalou částku. Náplně jsem měnil na plovičních lhůtách. Auto bylo laicky na své stáří zcela v perfektním stavu Pokud se ukázaly náznaky rzi, včas jsem je ošetřil. Za dva roky , co jsem auto vlastnil jsem neměl jediný problém. Asi dva dny po prodeji se mi nový majitel ozval, že nechal auto prohlídnout mechanikem a našel na podvozku nějaké rezevé místa. S tím, že mne to mrzí a že u tak starého auta je to možné, jsem mu poskytl dodatečnou slevu na 10.000,-Kč a poslal mu částku převodem . Vše jen na základě ústní dohody. Teď se ale ozval znova, že se mu porouchalo palivové čerpadlo (asi jediní věc, kterou jsem nevyměňoval – nebylo proč) a že při demontáži nádrže přišel na to, že auto má rezavé podběhy a chce auto vrátit. V kupní smlouvě mám uvedeno, že stav karoserie odpovídá stáří vozu a je bez viditelného prorezavění. Auto jsem prodával, protože jsem se rozváděl a utržené peníze jsem investoval do nového bydleni. Nyní žiji pouze z invalidního důchodu, takže na vrácení kupní částky ani nemám.

Odpověď: Rez je v pořádku. Palivové čerpadlo bych s ním řešil. Tu slevu na rez jste ale dávat nemusel. Rez je považována za běžné opotřebení. U palivového čerpadlo musí prokázat, že vada existovala již v době prodeje. Nic bych mu za dané situace – najeto 200 000km, 15 let, nedával.

Dotaz: Po ukončení leasingu hodlám auto se kterým jsem 4,5 roku jezdil odkoupit a smlouvě je tato formulace:
„Záruka, opravy a údržba:
Uzavřením kupní smlouvy způsobem uvedeným výše zároveň potvrzujete, že jste vozidlo, které je
předmětem této smlouvy, dlouhodobě před uzavřením této smlouvy užíval, a to s ohledem na svůj
smluvní vztah s původním nájemcem daného vozidla. Jste tak osobou, která dokonale zná stav
vozidla a jeho příslušenství, včetně všech jeho vad, zjevných či skrytých, míry opotřebení, užitných
vlastností atd. Berete tak na vědomí a souhlasíte s tím, že z povahy Vašeho postavení a věci
nebudete uplatňovat práva a nároky z vad vozidla. Vozidlo tak kupujete ve stavu, v jakém se nachází
ke dni převzetí vozidla s vědomím, že se jedná o vozidlo ojeté, opotřebované úměrně stáří a ujetým
kilometrům a s vadami. Ve smyslu § 2168 občanského zákoníku souhlasíte se sjednáním zkrácení
zákonné lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, existovala-li by vůbec taková práva, na 12 měsíců
od převzetí vozidla.“
Znamená to, že se vzdávám možnosti reklamovat i skryté závady?

Odpověď: Pokud kupujete jako spotřebitel tj. fyzická osoba (nepodnikatel), nebude ujednání o vzdání se práv účinné. Účinné bude pouze zkrácení záruky na 1 rok. A to včetně záruky na skryté vady. Pokud nakupujete jako podnikatel, tam lze odpovědnost z vad prodávajícího zcela vyloučit.

Dotaz: Dobrý den, dne 17.6. 22 jsem v autobazaru zakoupila vůz v ceně 269000,-. Již po cestě z autobazaru se z výfuku objevil černý dým a při každém pokusu o zrychlení se toto opakuje. Ve smlouvě je uvedeno u motoru – snížený výkon. Předpokládám, že auto neprojde na emisích. Ve smlouvě je uveden autobazar jako prodávající a dále ve smlouvě jako komisní prodej. Ve smlouvě není zmínka , že by auto nebylo schopné provozu kvůli emisím. Záznam kouře z výfuku , přímo po cestě z bazaru, mám na kameře z auta které jelo za námi
Mohu odstoupit od kupní smlouvy?
Děkuji za odpověď

Odpověď: Vy to musíte předně reklamovat. Na první dojem to působí jako vada podstatná – zásadní, kde můžete rovnou odstoupit. Nejsem ale mechanik, ale pokud by taková vada byla při reklamaci relativně snadno odstranitelná, nešlo by o zásadní vadu. Např. výměnou součástky, k níž se autobazar dostane za pár korun. Na druhou stranu pokud jim to hodíte na stůl rovnou jako odstoupení, budou to muset akceptovat minimálně jako reklamaci a seriozně se tím zabývat. Takže to spíš prodají jinému chudákovi.

Dotaz: Dobrý den, autobazar má ve smlouvě: Kupující bere na vědomí, že Prodávající neodpovídá za jakékoliv vady vozidla s výjimkou vad právních, zjištěných až po převzetí vozidla Kupujícím, zejména neodpovídá za skryté vady vozidla, které se staly zjevnými až po jeho převzetí Kupujícím. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že s výjimkou vad právních je povinen veškeré vady vozidla oznámit prodávajícímu nejpozději při prohlídce vozidla a zkušební jízdě dle čl. IV této smlouvy.“

Mohou se takto zbavit odpovědnosti za skryté vady? (vozidlo 3 roky staré)

Odpověď: Pouze pokud auto kupujete na podnikání, jinak jde o neplatné ujednání.

Dotaz: Před 5 měsíci jsem prodal svoje 22 let staré vozidlo s nájezdem 270 000 km
Kupující se po 5 měsících ozval , že má auto problém s motorem. Pístí kroužky nebo gufera.
Nespecifikoval přesně závadu. Chce vrátit peníze za prodej jinak se ohání tím že dá věc právníkovi a k soudu. Píše že se mu závada objevila týden po prodeji ale dále s autem najezdil během 5 měsíců dalších cca 4000 km.
Před prodejem jsem ho písemně upozornil se všemi vadami o kterých jsem věděl a zahrnovalo to i to že má auto mírnou spotřebu oleje. cca 0.5 L na 2500 km Což je u motoru tohodle typu zcela běžné
Mám se v tomhle případě nějak obávat ?
Auto před prodejem bylo za mě v pořádku a neprokazovalo závady které mi ted popisuje. Dým z výfuku a podobně.

Odpověď: Pokud tu vadu uplatnil takto pozdě po zjištění, tak vadu nemůže uplatnit u soudu. Mohla mu vzniknout vada jiná, jež se zmíněnou nemá co do činění. Já bych to pojal tak, že to má 270 000 najeto, 5 měsíců od převzetí a ať tedy prokáže že vada vznikla již před předáním aže jde o jinou vadu než o které již celou dobu věděl a neoznámil ji.

Dotaz: Rád bych prodal svoje staré auto 10let a obávám se reklamace ze strany kupujícího ohledně skryté závady spotřeby oleje. Pro tento vůz je spotřeba motorového oleje běžná věc a výrobce uvádí v servisní knížce až 1l na 1000km. Auto spotřebuje cca 1l na 2000-5000km ale záleží na stylu jízdy. Při akční jízdě je možné se přes 1l na 1000km dostat. Rád bych se zeptal co tedy napsat do smlouvy abych byl pojištěny jako prodejce, že mi auto s tímto nepřijde zpět žádat o reklamaci.

Odpověď: Nejsem technik, ale 1l oleje na 1000 mi přijde masakr hodný snad nějakého veterána. S tím si nehrajte. Do smlouvy napiště, že to má takovu spotřebu oleje nebo (prodáváte-li nikoli jako podnikatel) tam dajte doložku, že kupující se vzdává nároku z vad.

Dotaz: Dobrý den, koupil jsem ojeté auto od autorizovaného prodejce, V době prodeje mělo najeto 156000
stáří 6let. po třech měsících a najetí cca 5000 km. se objevila rez po celém horním lemu blatníku nad zadním kolem. Předpokládám že se jedná o skrytou vadu. Jaký je váš názor ? Děkuji za odpověď. Podotýkám ještě, že výrobce poskytuje na karoserii záruku 12 let, která se ovšem na druhého majitele nevztahuje.

Odpověď: Tam je dost proměnných, na které by se měl podívat právník. Např. se domnívám, že pokud výrobce deklaruje 12 let záruku na rez, nelze ji omezovat na prvního majitele, ale např. na pravidelné servisování.
Pokud tam ta záruka na rez není, tak auto po 6 letech a 150 000 km už má nárok na ledacos včetně rzi. Za dané situace dalších 5000 po 3 měsících najeto, bych se asi jen zeptal na slevu a pokud ne, tak bych to řešil za své peníze (ledaže tam skutečně je ta platná záruka na karoserii). Případně více se mohu věnovat na placené bázi.

Dotaz: Dobrý den, v autobazaru jsem koupil auto za 320 000, a po cca 200km se objevili první potíže, což se ukázala být baterka i alternátor. Když to bylo v servisu, tak se zjistili další problémy, především to, že na autě je potřeba udělat rozvody (oprava za 100K, na autě je potřeba vyndat motor). Šel jsem s tím za autobazarem udělat reklamaci, a jejich vyjádření bylo takové, že v kupní smlouvě (předávacím protokolu) je, že je rozvody potřeba udělat co nejdříve (to je pravda), takže reklamaci neuznávají a nabízí 20K (pokud po vyřešení tam zajdu s fakturou ze servisu). Tak jsem teda řekl v servisu, kde to auto bylo, ať tam teda ty rozvody vymění, no a pár dní mi na to volají, že je to špatný, že jednak ty rozvody někdo už dělal (špatně a nevyřešil to) a že je tam nějaká součást, která je taky potřeba vyměnit, a ta vyjde na cca 86K s daní bez práce, a že to mám jít řešit s autobazarem jako skrytou závadu. To jsem taky udělal a napsal jsem jim dopis, že odstupuju od kupní smlouvy, připravený na to, že servisu zaplatím tu práci, co tam udělali (+ jsem na vlastní náklady musel už vyměnit baterku a přední světlo v jiném servisu). Opět pár dní na to mi volají ze servisu, že jak to vypadá a pak z nich nějak vypadlo, že aby to auto dali do původního stavu, tak práce a nějaké komponenty, které se musí vyměnit při otevření toho motoru za něco jako 50K s daní, že rozvody tam už nejsou, a že tam můžou dát ty starý a ty objednaný díly vrátit, ale mají na to do příští středy (15.3.). Do autobazaru jsem volal a tam mi řekli, že se na to nějaká rada podívá v pátek a pak mi pošlou dopis, který z mých předchozích zkušeností do středy určitě nedorazí. Rovněž mi volali ze servisu, že některé díly vrátit zpátky už nemůžou. Co mám teď dělat? Řekněme, že mi reklamaci autobazar uzná, jsem nucený na autě zaplatit tu původní objednávku, tj. výměnu rozvodů, v hodnotě cca 100K, a pak to auto vrátit? Jestliže mi to neuznají, tak udělám celkovou opravu (200K+, spíše 250) a místo auta za 320K budu mít auto za víc jak půl milionu? Mám jiné možnosti? Auto není ani přepsané, ani na to STK jsem nedojel.

Odpověď: To slušně kaše navařeno a bez šrámů už nevyváznete. Rozvody jdou za Vámi. Tam Vám mezi řádky, ale celkem jasně sruzumitelně napsali, že jsou v háji. S tím jste srozuměn. Ty ostatní věci jim dejte k reklamaci, ať to do 30 dnu dají plně do kupy. Pokud resp. to, co se jim to nepovede, opravte sám a nárokujte odůvodněně vynaložené náklady na opravu (výzva, pokud nezaplatí, tak soud).

Dotaz: Zhruba před 5 měsíci jsem prodal auto jako Fo další Fo. Auto mělo najeto 225000km a je 18let staré. Zhruba měsíc od prodeje se mi kupující ozval že jsou na autě špatné vstřikovače a požaduje slevu z kupní ceny, neměl žádný znalecký posudek o závadě, vše proběhlo jen ústně a slevu jsem v rámci dobrých vztahů poskytl. Repasované vstrikovače si kupující vyměnil svépomocí a poté byl klid. Po 5 měsících a 15000km se mi kupující ozval znovu že auto nemá výkon a kouří a žere olej, a že požaduje opravu auta nebo že to bude řešit přes právníka. Když jsem auto prodával tak žádné takové vady nemělo. Jedná se tedy o skrytou vadu nebo ne? A má nárok na reklamaci pokud opravu provedl svépomocí ?

Odpověď: Pokud tam ta vada byla již při koupi nárok na reklamaci má. Zda má oprava vstřikovačů souvislost s aktuální vadou netroufám posoudit, stejně tak zda byla provedena dobře. Vzhlede, k tomu, že je to 5 měsíců a 15 km, pídil bych se po skutečnostech, proč se domnívá, že tam vada tam byla již při prodeji a zda to nemohl řešit dřív apod. Pokud nenabídne nic solidního, reklamaci bych patrně neřešil do doby než ukáže znalecký posudek, že to tam bylo již při koupi.

Dotaz: Dobrý den, cca před měsícem a půl jsem prodal vůz. Nový majitel prošel STK, najel 2000km a včera volal, že má auto nepojizdne a něco mu v motoru klepe. Auto sám rozebral, zjistil, že mu praskla olejová pumpa (kterou hodlal vyměnit), ale při sundání hlavy a otevření motoru (svépomocí) zjistil, že je v motoru díra. Jak mohu vědět, že nevznikla tato díra při nárazu části olejové pumpy do oblasti v motoru? Má v tomto případě kupující nárok na odstoupení od smlouvy? Dodávám, že servis před prodejem měnil rozvody, hlavu motoru, vodní pumpu a další díly, kde výše popisování závadu nezjistil. Děkuji za odpověď. V. Pergl

Odpověď: Opět. Vzhledem k tomu nájezdu a době po koupi bych jej vyzval, ať prokáže že vada existovala již v době předána vozu. Tohle už by si za daných podmínek lidi měli řešit po své linii a tak na to právo nežehrat. Pro ostatní (nepodnikatele) dávejte tam doložky zákazu odpovědnosti.

6 komentářů: „Reklamace vad ojetého auta

 • Dobrý den, Koupil jsem auto druhý den objevil poruchu turbíny, majitel nechce vrátit peníze a odmítá zaplatit opravu, byl na policii řekl jít k soudu, byl u soudu řekl, že mu musí poslat informace na adresu bydliště pokud nezaplatí opravu nebo si nevezme auto, teprve pak mohu napsat prohlášení k soudu, protože nevím, co mám dělat, pomozte prosím

  Reagovat
  • Ano. Napište prodávajícímu doporučený dopis s doručenkou (nestačí jen mluvit nebo telefonovat). V dopise bude popis chyb a že požadujete opravu či vrácení peněz. Dejte termín do kdy (např. do 5 týdnů od doručení). Taky tam napište dotaz, kdy a kde si prodávající auto přeje k reklamaci převzít? A dejte lhůtu pro převzetí (např. do 14 dnů od doručení).
   Pokud to bude bez reakce do dané lhůty, s dopisem jděte na soud či za advokátem, případně za mnou v placeném režimu.

   Reagovat
 • Dobrý den, v září jsem koupil auto, jevilo se v pořádku, zkušební jízda proběhla bez problémů, stáří 16 let a 278 tis. km. Po 2 měsících se mi objevila závada na vozidle během jízdy. Zablokovala se převodovka, auto muselo být odtaženo. Kontaktoval jsem prodejce že vznikla závada. Po dalších 2 měsících bylo servisem zjištěno že závada je na převodovce, vzpříčené ložisko. Z nálezu lze usuzovat že v převodovce nebyl žádný olej nebo malé množství a z tohoto důvodu se převodovka zastavila. Výrobce auta nepředepisuje interval výměny oleje. Lze to reklamovat jako skrytou vadu?

  Reagovat
  • To je asi na delší diskuzi, kdo v tomto případě odpovídá za hlídání a doplnění kapalin. Musel bych pro posouzení znát více technických podrobností. Případně mě kontaktujte v placeném režimu.

   Reagovat
 • Dobrý den,

  jak postupovat v případě, že mi auto poškodili na STK na emisích.
  Začátkem února jsem byla na technické kontrole na STK – Proseku. Vozidlo technickou konotrlou prošlo, bohužel druhý den se ozývaly rány z motoru.
  První servis řekl, že jsou vstříky a oprava 70- 90 tisíc, druhý servis řekl, že kovové částice dostaly do filtru.
  Začalo měsíc schánění, kdo auto opraví a za kolik. Byli mi nabízeny různé motory a oprava stále vysoká. Jedná se o Hyundai ix20 , diesl . Po návštěvě technické kontroly auto se projevuje jak starý traktor. Domnívám se, že na emisísch mi prostě vytáčeli motor do maxima a tak ho poničili…je to možné a jak se postupuje.
  STK na wevových stránkách nemá žádný reklamační řád. Podle mě by měli mít i pojistku jako podnikatel. Kdo u nich vlastně nese odpovědnost za poškození vozu?

  děkuji

  Reagovat
  • Vy prvně potřebujete vyřešit kauzální nexus, tedy dokázat, že to udělali na emisích a s tím Vám může pomoci jen expert na auta a až následně právník. Já Vám ale dávám naději limitně blízkou nule. Nedokáži si představit, jak by toto šlo prokázat. Spíš to bylo nahlodané a ruplo by to při každém vytočení motoru.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *