Právní pojednání

Reklamace koupené věci

21.7.2015 kompletně aktualizováno

Související článek Reklamace vad v autobazaru.

Oddíl 1 Prodej zboží v obchodě, internetový eshop je také obchod (navíc pravidla pro distanční smlouvy – samostatný článek)

Oddíl 2 prodej zboží obecně (použije se, není-li výše upraveno jinak)

Oddíl 3 Náhrada nákladů znaleckého posudku a dalších nákladů při reklamaci

Oddíl 4 Náhrada nákladů neoprávněné reklamace – neplatné ujednání

  1. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě

Úvodní § 2158 sděluje, že oddíl neplatí pro podnikatele nakupující, „je-li to zřejmé z okolností“ v rámci podnikatelské činnosti. Mj. půjde zejména o záruku 24 měsíců (viz dále), jež některé obchody např. CZC pro nákupy na IČO krátí. V současné době do definice § 419 a 420 OZ zjednodušeně spadá, vše co je na IČO podnikatele. V budoucnu se úprava může rozšířit i na podnikatele, nakupující v množství obvyklém pro spotřebitele a je-li zjevné, že zboží nebylo zatěžováno nad rámec obvyklý pro spotřebitele (evidentní např. u hodin, ledničky…). Znění úpravy EU (více dále) je v tomto ohledu výkladově flexibilnější, naopak je omezena na fyz. osoby, kdy úprava ČR zde poskytuje ochranu i právnickým osobám-nepodnikatelům.

§ 2161 Jakost při převzetí (1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

pozn. žádost o zpětvzetí zboží, nelze-li prokázat, že bylo slíbeno něco, co věc nemá, ve vzorech (pouze apel na morální a rozumnou dohodu bez právního nároku).

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(5) Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně (do ledna 2023 to bylo jen půl roku).

Komentář: Není jasné, co není spotřebním zbožím a nevztahuje se na něj záruka 24 měsíců dle § 2165. K tomu čl. 2 směrnice 2011/83/ES rozumí

a) „spotřebitelem“ fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání;

b) „zbožím“ veškeré hmotné movité předměty, s výjimkou předmětů, které se prodávají na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření; za „zboží“ ve smyslu této směrnice se považuje také voda, plyn a elektřina, které jsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství;

c) „prodávajícím“ fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na to, zda je v soukromém či veřejném vlastnictví, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání v souvislosti se smlouvami, na které se vztahuje tato směrnice;

Právo na předvedení funkce § 2162 Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.

Prodej věci s vadou   § 2164 Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající kupujícího upozorní, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

Trvání odpovědnosti 24 měsíců nebo doba životnosti

§ 2165 (1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

(2) Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Komentář: Tzn. bude-li se psát, „záruka 2 roky, ale vydrží 10 let“ – záruku 10 let.

Potvrzení o záruce

§ 2166 (1) Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti.

(2) Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

(3) Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle odstavce 1 nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

§ 2167 Ustanovení § 2165 se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Komentář: Více k záruce a reklamaci použité věci prodané v obchodě viz Související článek Reklamace vad v autobazaru.

Odpovědnost nelze zkrátit § 2168 Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání. To neplatí, pokud strany zkrátily tuto dobu na polovinu zákonné doby při koupi již použitého spotřebního zboží; ujednaly-li si zkrácení větší, platí za ujednanou polovina zákonné doby.

Bezvadná věc, ale bez vlastností dle smlouvy § 2169 (1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Komentář: Smyslem tohoto ustanovení vedle řešení dodání nesprávné věci patrně je, aby vada nové věci s otazníkem i věci, jež se po nějakém bezchybném čase provozu objevila např. dle § 2161/2 do 6 měsíců byla odstraněna výrazně rychleji než v obecné 30 denní lhůtě pro vyřízení reklamace dle zákona o ochraně spotřebitele a pokud se tak nestane, spotřebitel má jistou možnost výměny, aby se již nemusel trápit s konkrétním byť opraveným „zmetkem“. Zjevná nepřiměřenost by pak mohla dopadat též na zboží doupravované na zakázku, speciálně dovezené apod.

Odstranitelná vada – opakovaně či více (2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Komentář: opakovaný výskyt vady – jinými slovy objeví-li se podruhé stejná vada, lze odstoupit

Větší počet vad: judikatura uváděla 3 a více. Při prodeji podnikatelem spotřebiteli by ale měly stačit i 2 vady v kombinaci s omezením řádného užívání, neboť jazykový výklad je nejasný a soud by se tedy měl přiklonit k výkladu ve prospěch spotřebitele. Navíc při použití analogie opakované vady (počet 2) není rozdíl mezi opakovanou vadou, kdy se zákazník bojí že to samé přijde potřetí a 2 různými vadami, kdy se zákazník bojí, že se na potřetí to bude zas něco jiného …prostě v obou případech šmejd, co nefunguje…

Přiměřená sleva (3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

§ 2170 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nová vada zlevněné vadné věci § 2171Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Místo uplatnění vad  § 2172 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle § 2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Potvrzení o vadě § 2173 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Zákaz omezení odpovědnosti § 2174 Ujednají-li strany ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu.

2) Nároky z odpovědnosti za vady prodané věci obecně

Vztahuje se na zboží v obchodě i distanční smlouvy, ledaže ustanovení zákoníku pro prodej zboží v obchodě (výše) či distanční smlouvy § 1810-1840 stanoví jinak. V tomto obecnějším (též doplňujícím) režimu je však proti výše zmíněním kupující méně chráněn. Některá zůstávají z povahy věci stejná a pro přehled opakovaná.

Předmět koupě § 2095 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

Práva z vadného plnění

§ 2099 (1) Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096[1]. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

(2) Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

§ 2100 (1) Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

(3) Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Komentář: nebezpečí přechází předáním kupujícímu či dopravci

§ 2103 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Povinnost okamžité prohlídky – neporušenosti obalu zásilky a samotné věci § 2104 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Komentář: velmi důležité ustanovení – týká se všeho dopravovaného zboží zakoupeného v obchodě i v eshopu, pod sankcí nemožnosti uplatnit vady z plnění (§2112). Pozor na obchodní podmínky – tam bývá další nezávislá podmínka – kontrola neporušenosti obalu při dopravě věci!

Příklad :Dopravovaná televize

Příklad 1. Nepoškozený obal – zjevná vada proražená TV

  1. Ohlášeno hned – výrobce tvrdí, že předal o.k., nebudou-li důkazy, že to udělal spotřebitel, soud bude věřit spotřebitele. Pokud to uděláte a budete tvrdit, že prodávající, může také přijít trestní oznámení pro podezření z podvodu
  2. Ohlášeno později než za 1 den – máte smůlu, domnívám se, že hranice, kdy je třeba prohlédnout „podle možností“ je max. 24h či méně, ledaže jste hned po převzetí padli do kóma nebo Vám poslali Temelín

Příklad 2- Poškozený obal

  1. Nekontaktujete dodavatele před převzetím a zboží s poškozeným obalem – jste v průšvihu
  2. Správný postup – Kontaktujte dodavatele.
  3. Postup v případě záruky na zboží s určitou mírou rizika. Nafotit poškození obalu a podívat se, jestli poškození obalu způsobilo viditelnou vadu. Pokud ano, věc nepřeberete a kontaktujete prodávajícího. Pokud je věc bez vad, zkusil bych funkčnost a zboží převzal. Pokud totiž máte záruku, a za 2 dny to odejde, při absenci zjevné vady nikdo neprokáže, že to ťafku dostalo až při přepravě (a aplikuje se případ 1) a pokud ano, tak to bude na přepravce.

2105 (1) Odesílá-li prodávající věc, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

(2) Je-li věc během přepravy směrována do jiného místa určení, anebo kupujícím dále odeslána, aniž měl možnost věc prohlédnout, a prodávající v době uzavření smlouvy věděl nebo musel vědět o možnosti takové změny místa určení nebo takového dalšího odeslání, může kupující prohlídku odložit do doby, kdy je věc dopravena do nového místa určení.

Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

§ 2106 (1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Komentář: k tomu § 2002 upravující odstoupení obecně „(1) Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.“Např. pokud jste si např. přivezli z obchodu novou lednici, prohodili dvířka, a zmáčklá na druhé straně nyní netěsní u pantů, takovou lednici by jste bez pochyby nekoupili, protože pokud by jste potřebovali třeba za dva roky lednici přemístit včetně otevírání dveří, dáte např. 5000,- za novou gumu a její instalaci.

§ 2106    (2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.

§ 2107 (1) Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Komentář: viz komentář k podstatnému porušení výše

(2) Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Doba pro odstranění vady (3) Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Komentář: včas znamená dle doby udané prodávajícím či výrobcem (§2172), při absenci takové doby, pak dle § 19/3 z.č.634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele“ Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.“

Náklady na vrácení věci! § 2109Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Komentář: prodávající hradí jen při dodání nové věci, pokud tedy posíláte naprosto šmejdskou ledničku Whirpool(viz samostatný článek) 72 kg, 1,2m2,nepočítejte s DPD ani DHL a Toptrans Vás vyjde na 1236 Kč! To by zákon měl ošéfovat.

Vrátit v původním stavu? ne tak docela … náhrada za obal a změnu obvyklým užíváním žádat nelze!

§ 2110 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

Komentář: prodávající tedy nemůže požadovat náhradu za roztržený obal či za kontrolu věci, zda byla vrácena v pořádku či kompletně

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Ztráta nároků z vad při pozdním oznámení   § 2111Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Komentář: viz komentář k § 2104 výše

 § 2112 (1) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 (2) K účinkům podle odstavce 1 soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Záruka za jakost – jak je uvedena jako záruka či doba použitelnosti § 2113 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Komentář: obdobně §2165

§ 2114 Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

§ 2115 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Komentář: typicky sporák

§ 2116 Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

§ 2117 Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí obdobně ustanovení § 2172 a 2173.

3) Náhrada nákladů při reklamaci

Uplatňujete-li nárok v souvislosti s vadou plnění, máte nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů § 1924 OZ, tyto náklady je třeba uplatnit výslovně při či mimo reklamaci (nejdéle měsíc po vytčení vad, nikoli měsíc po vyřízení vad) s prokázáním jejich výše (kopie účtu). Těmi jsou např. náklady na demontáž a zaslání k opravě. U s nákladnou přepravou či demontáží se vyplatí přečíst či získat instrukci dodavatele, zda existuje nějaká levnější varianta – např. zaslání do servisu, jenž může být blíže než prodejna či domluvit se na opravě na místě např. pokud by se měl odpojovat bojler (elektrikář, instalatér …) apod. Není jasné, kde leží limit tohoto práva. U dopravy patrně v rámci státních hranic. Takové extrémy, kdy si zákazník koupí boiler u regionálního prodejce stovky kilometrů daleko asi budou z praktických důvodu výjimečné, ale např. bazarová auta (mimo tovární záruku avšak v zákonné bazarové záruce) se běžně kupují na velké vzdálenosti.  Co prasklá trubka ve zdi či splachovadlo vložené do drahých kachliček apod., kdy náklady reklamace budou vyšší než cena produktu …? Zde by patrně bylo fér dovodit (výklad v souladu s dobrými mravy § 1/3) dovodit, že tyto náklady lze požadovat maximálně do výše ceny výrobku možná i méně (polovina). To neplatí u neprávem odmítnuté reklamace (viz dále).

V různých spotřebitelsky zaměřených článcích se uvádí, že do nutných nákladů se počítá při neuznání reklamace i odborná prohlídka (nabízí pouze někteří znalci, zda má smysl jít do posudku, v 2008 jsem takto za boty platil 300,-, což stačilo na slevu 1000,-) a náklady znaleckého posudku. Ale argumentace chybí. Lze přece reklamovat i se soudit bez znaleckého posudku, jinými slovy k reklamaci znalce nutně nepotřebuji … a teprve, až když půjde do tuhého na soudě, přijde na řadu znalec … Avšak spotřebitel má jen malou šanci proti prodejci (zpravidla odborníkovi) při jeho nesouhlasu skutečně prokázat, že zboží je vadné. A spotřebitel si nedovolí jít na soud vzhledem k spíše desetitisícovým než tisícovým nákladům bez něčeho v ruce. Ústavní soud to v roce 2007 vyřešil více než výmluvně I.ÚS 626/06 ze dne 25.1.2007 cit. N 13/44 SbNU 175. O nákladech znaleckého posudku před fází soudního řízení jako nutných nákladech pro uplatnění reklamace vůbec nepochybuje. Dokonce o něm nepochybuje ani sám prodávající (z toho mj. plyne, že problematika již musela být přesvědčivě judikována dříve), jenž se soudil pouze o výši znalečného – ochoten mimo soud byl zaplatit pouze 2500 nikoli přes 6000. Tenisky nejsou boty kosmonautů, takže posudek se do 2500,- vejít mohl. Za 4000,- jsou někteří znalci ochotni ocenit nový 2generační rodinný dům na venkově … Ale Ústavní soud se přiklonil ke spotřebiteli s argumentací, že v duchu že odpovědný za stav je podnikatel a spotřebitele nemusí pracně vyhledávat nejlevnějšího znalce (upřímně zrovna na ty boty se mi před léty v Praze podařilo najít jednoho …).

Mnozí z nás pamatují hojná ustanovení reklamačních řádů v 90. letech o náhradě nákladů neoprávněné reklamace. Tomu udělala přítrž judikatura završená rozhodnutím Nejvyššího správního soudu NSS č. j. 3 As 60/2005 – 73, jenž stejně jako předchozí soudy vychází z argumentu, že posouzení nároku z vad, je činnost určená zákonem prodávajícímu a nelze ji „nákladově přehazovat“ na kupujícího. Za OZ platného v 2006 to bylo dáno kogentně, od 2014 dále by se smluvní taková odchylka považovala za ujednání proti dobrým mravům – neplatné.

4) Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Velmi zvláštním a výjimečným případem je pak odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku § 2939. Tj. mimo škodách na zdraví a majetku další související škody – např. právě ty náklady na montáž či vodu, jíž jste naplnili bazén a následně vylili, neboť má drobnou netěsnost, jež nebyla vidět při úvodní prohlídce a nelze opravit. Ale dle § 2942 by jste v podstatě museli prokázat, že výrobce věděl, že věc je vadná, a přesto ji uvedl na trh.

[1] § 2096 Při určení jakosti nebo provedení podle smluveného vzorku nebo předlohy musí věc jakostí nebo provedením odpovídat vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí věc odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze.

9 komentářů: „Reklamace koupené věci“

Dotaz: V sobotu 18.10.2014 jsem dceři zakoupil tablet „ACER“ ve fa. OKAY za 3.800,-Kč. V neděli 19.10.2014 večer přestal tablet reagovat na dotyk a byl nepoužitelný. V pondělí(dnes 20.10.2014) šla dcera reklamovat ýrobek s tím, že dostane hned výměnou jiný, bohužel nedostala a řekli jí, že to musí poslat výrobci k reklamaci. Nejde nám o vrácení peněz, ale nechceme výrobek, který se druhý den rozbil po naprosto normálním užívání.

Odpověď:

na Vás se aplikuje § 2169
§ 2161 Jakost při převzetí odst. 2 „Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.“
§ 2169 (1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Můžete společnosti napsat.

Firma a adresa prodávajícího …, doručeno osobně
Jméno, adresa a kontakt kupujícího
Věc: odstoupení od smlouvy
Dne …. jsem uplatnil nárok z vad věci … zakoupené dne …
V souladu s § 2169/1 a § 2161/2 jsem požadoval výměnu věci. Vzhledem k tomu, že tomu nebylo vyhověno a věc byla poslána k reklamaci, odstupuji od smlouvy a žádám vrácení kupní ceny na účet č. do (lhůta 15 dní).
Nebude-li žádosti vyhověno budu se svých práv domáhat právní cestou.
V Praze dne Jméno podpis
Příloha: doklad o koupi, reklamační protokol

Dotaz:

Zakoupil jsem dne 05.01.2016 mobilní telefon. Protože se samovolně nepravidelně vypínal tak jsem dne 10.01.2016 chtěl nově zakoupený mobilní telefon vrátit v prodejně kde jsem mobilní telefon zakoupil a odstoupit od smlouvy .Zároveň jsem měl v úmyslu zakoupit mobilní telefon jiný. K mému překvapení mě slečna a paní prodavačky odmítly uznat moji reklamaci s tím, že mobilní telefon dají do servisu a opravený mě tento vrátí.S tímto jsem já nesouhlasil a trvám na odstoupení od kupní smlouvy.
Prosím o názor na můj postup.Za jakoukoliv Vaši zprávu předem děkuji

Odpověď: viz oddíl bezvadná věc. Zde je třeba si však uvědomit, že vady, jež se projevují jen občasně a náhodně se zpravidla nepodaří potvrdit při přebírání zboží do reklamace. Prodávající tedy vidí věc, jež nevykazuje vadu a má právo ji do servisu poslat za účelem ověření tvrzení kupujícího o vadě. Pokud reklamaci uzná, měla by patrně nastat dispozice § 2169, tj. právo odstoupit či žádat věc novou. Pokud se k tomu prodávající nemá, lze odmítnout převzetí opravené věci a adresovat mu předžalobní výzvu na plnění ve výši ceny věci a termínem, do kdy má zaplatit.

Dotaz: Dne 3.5.2016 jsem prodal sve kolo do bazaru. Kolo nebylo moc v dobrem stavu.Na kole nebyla zadni prehazovacka,presmykac a predni brzda,ale i pres to,ze to kupujici vedel mi vyplatil 1.000 kc za horske kolo. Má kupující právo na vrácení peněžné částky.

Odpověď: Ne. To je vada zjevná (přehazování a brzdy je navíc to jediné co si laik při koupi použitého kola odzkouší). S těmito vadami to již kupoval. Ledaže jste jej ujistil ve smyslu, že kolo je bez nutnosti zásahu plně funkční.

Dotaz: 11.4.2016 jsme zakoupili dlažbu spolu se soklem u firmy Ptáček. Dlažba i sokly byly v originálním balení. Doma jsme si dlažbu i sokly rozbalili a následně jsme zjistili dvě pro nás závažné skutečnosti. První byla: dlažba měla v glazůře na různých místech vynechané drobné flíčky, na pohled proti světlu zjevně viditelné, vypadá to jako by byla dlažba špinavá, podle pozdějšího sdělení, které jsem obdržel, je to imitace travertinu a proto jsou tam flíčky. Na vystaveném panelu za podmínek v jakých je na prodejně, ale tyto flíčky nebyly vidět a ani jsme k provedení této dlažby nedostali žádnný komentář či upozornění. Příslušná pracovnice, která naši zakázku přijímala provedla pouze administrativní práci s objednávkou.
Druhá skutečnost: sokl který jsme požadovali objednat, co se týká požadovaného rozměru, tj. délka a výška, který jsme následně obdrželi neměl pro změnu glazůru povrchu vůbec, na což jsme přišli rovněž po rozbalení doma. Ani na tuto skutečnost jsme nebyli s partnerkou při objednávání upozorněni. Domníváme se, že jsme nedostali kvalifikovanou informaci k oběma prodávaným produktům a že by se prodejce podle toho měl zachovat. Následně jsem se byl dotazovat na možnost vrácení zakoupené dlažby a soklů. 14.4 2016 žádost o vrácení byla zamítnuta. Po tomto datu jsem ještě několikrát ústně komunikoval s prodávající pracovnicí, bohužel marně. Je možné požadovat v tomto případě odstoupení od smlouvy?

Odpověď: I pokud u absentujících flíčků nejde o vadu, lze se domáhat neplatnosti právního úkonu učiněného v omylu (zde navíc vyvolaném prodávajícím). Určitě Vám musí vzít zboží zpět. Nechte si zaprotokolovat, že tak omítl učinit. Sokl – nevím, o co jde a zda je tam samostatný nárok na vracení. Dle všeho jde ale o součást koupě k dlažbě, takže lze vrátit též.

Dotaz: V TV před nedávnem dávali pořad, kde byla informace o tom, že v případě reklamace televize, musí tato reklamace proběhnout do 3 pracovních dnů. Zdá se mi to zcestné a nekoresponduje to s žádným ze článků uvedeným výše k tomuto tématu. Bohužel nevím, co to bylo za pořad. Tuto informaci mám z druhé ruky. Je tako informace zcela zcestná nebo v něčem pravdivá? Děkuji.

Odpověď: Dobrý dotaz. Obecně je lhůta bez zbytečného odkladu nejdéle 30 dnů určena zákonem o ochraně spotřebitele. S korekcí dle § 2169 a jehož komentář by v článku v reakci na dotaz zpřesněn.

Dotaz: Dobrý den přeji, potřeboval bych poradit, reklamoval jsem autolak namíchaný dle odstínu vozu z důvodu: dle mého názoru po nástřiku je o dost tmavší než lak dalších částí vozu, prodávající mě reklamaci zamítl ústně z důvodu neodborného nanesení laku na blatník, poté jsem ho opět kontaktoval písemně a žádal zpětně o přijetí reklamace a vystavení reklamačního protokolu, prodávající nemeškal a tentýž den si vyhledal na parkovišti moje auto a začal fotit jednotlivé části vozu včetně SPZ bez mého povolení nebo oznámení co se chystá učinit v rámci reklamace.K jeho smůle byl sám i s kolegou nafocen sousedy, kteří nevěděli co se děje a pro jistotu jeho konání nafotili.Otázka je jestli je tohle standartní postup reklamace, jestli neporušil zákon o ochraně osobního majetku, nebo soukromí, nebo jiný zákon. Nevím jak mám reagovat a jestli mohu zaslat foto jak fotografuje auto a žádat o vysvětlení. Popřípadě poraďte kam se obrátit, protože mám pocit, že mě chtějí odpálkovat i s reklamací. Děkuji za odpověď

Odpověď:

  1. Reklamace lze se obrátit na ČEskou obchodní inspekci či rovnou na soud, na soud je dobré se obrátit až s dobrými důkazy např. zprávou autorizovaného servisu o neodborném nástřiku laku a vyčíslením ceny opravy
  2. obchodník vyřizující reklamaci samozřejmě může věc nafotit, auto není věc osobnostní povahy více samosatný článek focení bez souhlasu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *