Právní články

Darování nemovitosti

Darování nemovitosti a darovací smlouva se řídí § 2055 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. Vzhledem povaze plnění se jedná o poměrně jednoduchý právní úkon, kolem kterého není třeba dělat „právní povyk“. Důležité je dát pozor spíše na formu a věci související (např. daň, případně podmínky daru a jeho vrácení). Níže jen shrnutí nejdůležitějšího, ostatní viz vzor Smlouvy o darování domu a vzor Smlouvy o darování bytu.

Forma smlouvy

V případě převodu nemovitosti je nutná písemná forma (§2057 „Při darování věci zapsané do veřejného seznamu vyžaduje smlouva písemnou formu.“). Od 2014 se dle § 15 katastrálního zákona k návrhu přikládá pouze 1 stejnopis listiny, na jejiámž základě je právo zapisováno (do 2013 o dva více než počet účastníků řízení).

 S ověřením pravosti podpisů (notář, pošta, matrika) zákon č. 256/2013 Katastrální zákon v § 66 odkazuje na prováděcí vyhlášku 357/2013 Sb. § 63 a 64 vyhlášky (nově od 2014 lze akceptovat elektronický podpis s kvalifikovaným certifikátem). Více v info ČÚZK.

Na co dát pozor

V zásadě je třeba zejména u bytové jednotky dát pozor na vymezení budovy, pozemku domu a dalších pozemků (zahrada apod.). To v praxi mj. znamená projet s na katastru všechny jednotky v budově, zda vlastník bytové jednotky není spoluvlastníkem dalších v domě vymezených jednotek, např. pronajímaný obchůdek v přízemí, kancelář, sklad či kotelna. Ideální je se na to podívat do smlouvy o vymezení bytové jednotky při privatizaci či z družstva, tam by též měly být uvedeny všechny související pozemky, nejen ty, na kterých stojí budova. K bytové jednotce rovněž není např. V případě darování bytové jednotky označit bytovou jednotku a podíl na společných částech domu a pozemcích.

Věc se zpravidla přenechává s uvedením formulky „jak stojí a leží“ dle 1918 OZ, kdy vady jsou následně k tíži nabyvatele.

Návrh na katastr

Oficiální formulář pro podání návrhu na vklad na katastrální úřad – Intuitivní vyplnění, zpravidla přidat z LV jednotku či dům z dalšího LV pozemky, účastníkem je dárce, další účastník se přidá obdarovaný, jako navrhovatel zaškrtněte oba, tj. všechny zúčastněné. Pokud darujete jen část nebo chcete zapsat věcné břemeno, přepněte na „úplný scénář“.

Jako navrhovatel stačí podpis (neověřený) jednoho ze zúčastněných, zbylé účastníky katastr obešle s info o zahájení řízení – pokud se jako navrhovatelé uvedete a podepíšete všichni, věc urychlíte (o zahájení řízení se již pak nevyrozumívá).

Poplatek za návrh 1.000,- Kč podle položka č. 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zaplaťte na pokladně nebo při podání poštou v den doručení najdete dle LV na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ číslo řízení (na webu či telefonicky zjistíte č. účtu a VS úřadu).

Odvolání daru pro nevděk a v nouzi

Podmínky vrácení daru pro nevděk tzn. úmyslným či hrubě nedbalostním porušením dobrých mravů vůči dárci či osobě mu blízké upravuje § 2072.“ Tzn. např. že jej nepřijede navštívit, jak je rok dlouhý, neposkytne pomoc v nouzi či opakovaně v případě naléhavé potřeby apod. nemluvě o úmyslném psychickém či fyzickém ublížení.  Lze tak učinit do 1 roku od posledního relevantního jednání obdarovaného. §2068 a násl. upravuje odvolání daru z důvodu nouze. V obou případech je možnost domáhat se zaplacení obvyklé ceny daru (v druhém případě pouze v rozsahu v rozsahu nezbytném pro zajištění nutné výživy dárce).

Po 5 letech od vydání článku se teprve první čtenář dotázal, jak na to. A ono není divu neb o tom nikdo ani na jiných webech nepsal :). Poměrně jednoduchý úkon je odstoupení od darovací smlouvy : odstupující osoba, adresát, označení darovací smlouvy ze dne … týkající se pozemku xx a ve smlouvě dále vymezených nemovitostí. Od smlouvy odstupujete z důvodu: popiště v čem spatřujete porušení dobrých mravů. Např. „obdarovaný dne … vyhrožoval, že mě vyhodí na ulici“. Datujte a podepiště. S dalším postupem nemám zkušenost. Dal bych na katastr návrh na vklad s poplatkem. Ten vyrozumí dotčenou osobu a ta se proti tomu nejspíš ohradí. Katastr patrně řízení přeruší a odkáže navrhovatele (či dotčenou sobu), aby svůj nárok či jeho obranu obhájila na soudu. Bude třeba podat určovací žalobu o vlastnictví dané nemovitosti. V nastávajícím řízení pak soud fakticky přezkoumá v rámci určení vlastnictví i důvody odstoupení a jeho platnost. V tomto řízení pak budete muset prokázat, že nemravné jednání (v našem případě „výhružky vyhazovem na ulici“) nastalo. Pokud ne, do soudu se nepouštějte. Odstoupení ale lze i tak učinit a dát jej na katastr, aby se nevděčným obdarovaným trochu rozsvítilo …

Než položíte dotaz, čtete pozorně zejména zde:

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (pův. darovací daň)

V první řadě, v reakci na dotazy mnoha čtenářů, si zde dovolím osobní poznámku. Daně se platit mají. Já je platím i za práci drobných živnostníků, ač mi říkají, že jsem blb a že to budu mít o 21% dražší. Takže se mě neptejte, jak daň obejít či jaká jsou rizika takového činu. Jiní možná dělají horší věci, ale takto bychom se nikam nedostali.

§ 10/3 z. 586/1992 Sb. o daních z příjmů pp

„Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny…

c) bezúplatné příjmy

1. od příbuzného v linii přímé (tj. pra pra prarodič …. a naopak) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,

2. od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,

Komentář:  tj. typicky družka druh, ale i jiná osoba, třeba kamarád, co spolu žijí a buď společně hradí náklady na chod domácnosti či je dárce živí, ne však třeba spolu žijící skupinka, kde si každý hradí poměrnou část nájmu a ostatní – např. jídlo, hygiena odděleně. Soužití samozřejmě v době daru musí trvat.

3. obmyšleného z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2,

4. nabyté příležitostně, pokud jejich hodnota nedosahuje 15 000 Kč.“

Do 2013fakticky stejná úprava (neexistoval institut svěřenského fondu) osvobození od „darovací daně“, ale v § 19/3 zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Jste-li osvobozeni, daňové přiznání a případ cenový odhad se Vás netýká. Nejste-li osvobozeni, co se týče sazby daně, a způsobu jejího výpočtu, jde již o komplexnější věc nad rámec tématu. Z informací z tisku plyne, že sazba by měla být od 2014 nově 15% a odhad od 2014 není třeba, neboť jej provede finanční úřad.

Daňový dohled

FÚ dostává o darování echo z katastru nemovitostí. Proto v případě osvobození vždy ve smlouvě uveďte důvod osvobození. V případě, že FÚ není schopen vlastními silami ověřit skutečnost zakládající nárok na osvobození, vyzve dotčené k jejímu prokázání.

Jako důkaz lze zásadně použít vše, co dokládá prokazovanou skutečnost. V případě soužití ve společné domácnosti nejčastěji výpovědi sousedů, úhrada nákladů na provoz společné domácnosti.

Daň z nabytí nemovitosti (původně daň z převodu nemovitosti)

Zrušena 8.7. 2020 drtivou většinou poslanců (musí schválit senát a podepsat prezident – září 2020) se zpětnou účinností k 1.12.2019 (návaznost na datum vkladu, tzn. v zásadě podání návrhu na vklad). Dříve se týkala bezúplatných převodů mezi osobami, jež nesplňovaly definici osoby blízké.

Daň z příjmů, pokud nemovitost nabytou darem či dědictvím následně prodáte

V první řadě je třeba si uvědomit, že celou nemovitost daníte jen formálně, fakticky pouze přírůstek ceny od doby daru či dědictví. Cenu v době daru či dědictví si dle § 10/5 586/1992 Sb. započtete jako výdaj. Jinými slovy, pokud se cena ode dne účinku nabytí vlastnictví darem či dědictvím nezvedla, základ daně a tedy i daň vyjde v přiznání 0,-.

Osvobození z této daně pak upravuje § 4/1 písm. a), b), jež obsahují spoustu nuancí. Zjednodušeně lze říci, že jste osvobozeni a DP nepodáváte, když vlastníte RD nebo bytovou jednotku bez komerčních prostor po dobu 2 let a máte tam bydliště či dobu kratší, použijete-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby či po dobu 5 let, když tam bydliště nemáte. Do těch 5 let lze započíst i dobu vlastnictví toho, od nějž jste dědili (pokud byl manželem či příbuzným v řadě přímé).

Darování jen jednomu z manželů

Doplněno na časté dotazy (viz komentáře). § 709nOZ Není součástí SJM, co nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů. U nemovitosti to znamená ve smlouvě uvést jen toho z manželů, komu darujete. Uvedete-li oba, specifikujte, zda darujete do SJM (daň z nemovitosti platí jen jeden za oba) či každému zvlášť 1/2 (či jiný podíl) do spoluvlastnictví (neřeší se při rozvodu, exekuci manžela apod.).

Předkupní právo spoluvlastníků

viz samostatný článek Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka

Služebnosti dříve věcná břemena

§ 1260 a násl. a § 1285 a násl.. Nezaměňovat se smlouvou o výměnku dle 2707 a násl., jež zahrnuje povinnost obdarovaného pečovat o dárce „výměnkáře) pomocnými úkony výměnkáři, který to nezbytně potřebuje v nemoci, při úrazu nebo v podobné nouzi“, ač opomenutí podobné péče je důvodem vrácení daru i bez smlouvy o výměnku, stále jde o 2 odlišné právní vztahy.

Služebností je více druhů. Pro naše potřeby postačí právo 1. užívat – obývat či 2. požívat tj. užívat či brát užitky (např. též pronajímat). Zřizuje se smlouvou, oprávněný by tedy měl vyjádřit souhlas – ve smlouvě nemusí být výslovně, pokud darovací smlouva služebnost zmiňuje, lze mít za to, že dárce služebnost podpisem darovací smlouvy akceptuje.

Se služebností je v zásadě ze zákona (tj. i pokud to nemáte ve smlouvě) spojena povinnost oprávněného úhrady nákladů v souvislosti s užíváním předmětu služebnosti (např. i služby odvoz odpadu apod.) a její údržby. viz § 1297 a 1284 posl. věta.

Je třeba vymezit, jaké prostory oprávněný užívá/požívá výlučně či spolu s dalšími osobami.

Podmínky v darovací smlouvě

Obecně platí, že nemožné podmínky jsou neplatné (odkládací) či se k nim nepřihlíží (rozvazovací). Podmínka by neměla odporovat povaze úkonu. Pokud něco darujete, znamená to, že obdarovanému nadále umožňujete plnou dispozici s předmětem. Nelze tedy obdarovanému do nekonečna zakázat prodej či zastavení nemovitosti – právně udržitelná doba takového zákazu je, domnívám se, 15 let (možné spíše 10 – doba vydržení).

Jinak zásadní omezení asi není – lze po obdarovaném požadovat např. vyrovnání se  sourozenci či, že v domě nějaký čas bude poskytovat např. charitativní služby či jej nějakým způsobem upraví.

Nemožnou podmínkou by byl např. požadavek dárce být pohřben na zahradě (rozuměj tělo, popel o.k. – § 4 zákona 256/2001. Sb. o pohřebnictví). Odkládací podmínkou by mohl být požadavek zajištění rádného pohřbení do země, rozvazovací pak formulace typu, nebude-li zajištěn řádný pohřeb do země, smlouva pozbývá účinků. Váže-li dárce podmínku na svou smrt, je-li lepší podmínka rozvazovací, kdy je smlouva účinná hned a účinky ztrácí při splnění podmínky. V opačném případě odkládací podmínky je riziko, že to spadne do dědického řízení, s čímž jsou spojeny další starosti a poplatky.

Související články

Smlouva o koupi bytové jednotky, rodinného domu

Věcné břemeno užívání nemovitosti – vejminek – po exekuci v dražbě 5.8.2012

Mohu darovat víc jednomu dítěti – dopad na podíl v dědictví 2014

Smlouva o bezplatném užívání či požívání bytu 2014

185 komentářů: „Darování nemovitosti“

Dotaz:Hezký den přeji..prodala jsem byt v Praze a koupila 2 byty jeden dceři a druhý synovi ,s tím že vlastníci jsou oni a bylo dáno věčné břemeno každému..Dcera je vdaná,že jsem to dala jen jí a ne i zeti tak ted mi vyhrožuje že mi vyhodí pod most( zet).ve smlouvě mám že nic nebudu platit…el.plyn,atd přesto to platím přestala jsem platit jen tvz.FOND OPRAV..už na to nemám jsem ve st.důchodu..asi nic jiného mi nezbývá než žádat aby mi byt dala zpět…prosím jak mám postupovat..moc děkuji doufám že mně dříve neklepne pepka…

Odpověď:K tomu platná judikatura ÚS promítnutá do nového občanského zákoníku § 2072 až 2078, v takovém případě se tedy vrací obvyklá cena daru v okamžiku, kdy obdarovaný dar pozbyl

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych s manželem darovat náš rodinný dům (SJM) našemu synovi, ale nechat si v něm možnost doživotního užívání. Je to možné? děkuji.

Odpověď:

Ano. V tomto případě doporučuji v darovací smlouvě vedle oprávnění doživotního užívání konstruovat rozvazovací podmínku vázanou na nařízení exekuce. Např. „Smlouva pozbývá účinků, bude-li pravomocně nařízena exekuce na majetek obdarovaného za života jednoho z dárců. A dále též závazek obdarovaného nemovitost bez souhlasu dárců za jejich života nezcizit (tj. neprodat, či nedarovat), nepronajmout a nezřídit věcné právo (užívací, zástavní) pod sankcí odpovídající hodnotě nemovitosti. Sice tím neošetříte vše, např. když se bude topit v dluzích, nemovitost prodá, aby je uspokojil. Dům pak bude mít nového majitele, jenž za vašeho života nebude mít např. zájem investovat do potřebných oprav, a prakticky bezcenný „dlužní úpis“ obdarovaného… Ale méně je lepší než nic. Krom toho dárci preventivně vytyčíte hranice a možná jej tím i odradíte od případných riskantnějších jednání.

Jde-li o darování se synem společně obývané nemovitosti, v nejhorší variantě se připravte i na to, že místo syna dostanete z vůle nového majitele jiné, cizí spolubydlící. Více čl. Věcné břemeno po exekuci v dražbě

Dotaz:

Dobrý den,
byla mi darována polovina rodinného domu.Druhou polovinu vlastní má matka ,se kterou se nestýkáme.Chtěla bych svou polovinu prodat.Jak mám postupovat,pokud matka nesouhlasí s prodejem?Děkuji.

Odpověď: viz čl. Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka

Dotaz:Do osob zařazených v 1. skupině se počítají i děti manželky. Ale není mi jasné, zda je od daně z nemovitosti osvobozen i manželčin vnuk, tedy syn manželčiny dcery, kterému bych chtěl darovat svou ideální polovinu rodinného domku, který je v bezpodílovém spoluvlastnictví mé manželky, tudíž jeho babičky, a mém.

Odpověď: Zákon děti manželky (jež nejsou Vašimi biologickými či osvojenými potomky) výslovně řadí do 2.skupiny, rovněž osvobozené. Vnuci manžela ve výčtu uvedení nejsou, takže spadají do ostatních osob (3. skupina bez osvobození). Přijde mi to nedotažené, ale znění zákona je jasné. Pokud by jste realizovali s mezikrokem daru manželce (nutno případně zúžit Vaše SJM, je-li nemovitost v SJM) či její dceři (bez nutnosti zužovat SJM) a s časovým odstupem pár let vnukovi, šlo by obcházení zákona. Ale nemyslím, že zrovna po těchto věcech by se úřady měly hnát…

Dotaz:

Dobrý den, lze darovat pozemek, který je zatížený zástavou bance?

Odpověď:

Zástavní právo působí vůči pozdějšímu vlastníku zastavené věci (§ 164 OZ). Zcizení zastaveného majetku není omezeno (tedy lze darovat zastavenou věc). Výjimkou je, že dluh není plněn a věřitel zahájí proces uspokojení dluhu ze zástavního práva.
§ 1363 nOZ „Bylo-li započetí výkonu zástavního práva oznámeno zástavnímu dlužníku, nesmí bez souhlasu zástavního věřitele zástavu zcizit.“

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych darovat ze své poloviny rodinného domu část své manželce. Druhou polovinu domu vlastní můj otec. Je nutné jeho vlastnictví nějak zmiňovat v darovací smlouvě, která bude mezi mnou a manželkou?

Odpověď: Ne. Netýká se Vás v tomto případě ani předkupní právo otce. více čl. Prodej bez souhlasu spoluvlastníka

Dotaz: Po smrti mého nevlastního otce,je majitelkou poloviny rodinného domu,má matka.Druhá polovina se bude dělit na třetiny(dva nevlastní bratři a jedna třetina na mou matku).Můj syn-matčin vnuk,žije v tomto rodinném domku od svých 15 let,nyní je mu 26.Dohodli jsme se,že mé dva nevlastní bratry vyplatí,jelikož matce je již přes 70 let a nezvládla by to.A matka by pak chtěla svou polovinu baráku mému synu věnovat-přepsat ji na něj.Jak je to v tomto případě s darovací smlouvou a poplatky?A ještě tam figuruje můj vlastní bratr,ale ten je v insolvenci.Musí s tímto darováním souhlasit?.IŠ

Odpověď: Pokud stále žijete ve společné domácnosti a pouze aresa trvalého bydliště se liší, tak podmínku osvobození od daně splňujete, přesněji přítel splňuje podmínku osvobození od daně z tohoto příjmu. Jinak ne.

Dotaz:Dobrý den,
red kráceno Ve společné domácnosti jsme s přítelem žili 3 roky. Mám ale nyní jinou adresu trvalého bydliště již 2 měsíce a k darovaní by došlo nyní. Myslíte, že by takto šlo darovat s osvobozením daně? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Dar Vaší matky Vašemu synovi je osvobozen od daně (patrno z článku) a nepodléhá souhlasu vašeho bratra. Nemělo by se Vás ani v budoucnu případně týkat započtení na povinný dědický podíl § 1658 nOZ a násl. Vyplacení Vašich nevlastních bratrů Vaším synem se bude řešit samostatnými kupními smlouvami podléhajícími dani z nabytí nemovitosti (patrno z článku).

Dotaz: Dobrý den, starám se o nemocnou matku trpící stařeckou demencí je možnost aby mi darovala svůj podíl rodinného domu když neni schopna podpisu a z 80% ani komunikace..děkuji

Odpověď:

Předpokládám, že jsou další dědici a ti by se nejspíš na darovací smlouvy jako svědci zjištěné skutečné vůle dárce nepodepsali? K tomu § 38 nOZ „V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může člověk projevit vůli, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, nebo aby je spravovala určitá osoba, nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem.“ Formu prohlášení stanoví § 39 a40 nOZ. V prohlášení bych zmínil, že jeho smyslem je mj. splnění vůle opatrovace, darovat dotčenou nemovitost a zajistit následným schválením soudu případnou budoucí nenapadnutelnost darování vymezené nemovitosti.
Následně podat k soudu darovací smlouvu a návrh na její schválení resp. úkonu opatrovníka. „§ 461 (1) Spravuje-li zákonný zástupce nebo opatrovník jmění zastoupeného, náleží mu běžná správa takového jmění. Nejedná-li se o běžnou záležitost, vyžaduje se k naložení se jměním zastoupeného schválení soudu.“
Odhaduji, že by to mělo proběhnout tak, že soud si pozve dárce a možná i dotčené dotčené dědice a bude chtít, aby dárce před nimi svou vůli potvrdil.Možná je i jednodušší postup, ale můj časový rozpočet je omezen …asi by nebylo od věci zkonzultovat s advokátem.

Dotaz:

Zdravím Vás,jakým způsobem je třeba doplnit darovací smlouvu, pokud budou obdarované osoby dvě, např.: rodič chce darovat byt svým dvěma dětem?
Stačí uvést do darovací smlouvy čistě dvě osoby jako „obdarovaný“, nebo je třeba to někde rozepsat? A je třeba toto nějak dále řešit při vkladu do katastru, nebo se uvedou dva noví vlastnící?

A jak je to s darem, pokud obdarovaný je v manželství. Při vkladu do katastru se SJM uvádí, vyplňuje se tedy i manžel/manželka. Je třeba SJM zmiňovat nějak i přímo v darovací smlouvě?
Vřelé díky,Juraj Ondrej H.

Odpověď: Chvíli jsem váhal, zda si ze mě utahujete :). Uveďte osobu obdarovaného a jeho podíl. Dobrý dotaz je na SJM obdarovaného. Pokud darujete výslovně jednomu z manželů, tj. nezmíníte jako obdarovaného i její/jeho manželku(-la), dar nespadne do společného jmění a bude ve výlučném vlastnictví obdarovaného (§709/1b nOZ). Tj. při případném rozvodu se vůbec řešit nebude.

Dotaz: Dobry den, a jak je to s osvobozenim pri daru do SJM? Priklad: Daruje bratr manzelky manzelce do SJM. Bude manzel danit?

Odpověď: Již bylo jednou psáno s odkazem na § 709/1b nOZ, ale to bude častý dotaz, tak ještě jednou. SJM obdarovaného není relevantní, dárce buď daruje jen jednomu z manželů (sestře – příjem osvobozen) a nebo výslovně oběma (příjem v tomto případě z poloviny zdaněn).

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. V roce 2013 jsem v rámci darovací smlouvy získal do vlastnictví nemovitost. Existuje v současné právní úpravě nějaká lhůta po kterou nebudu moct s touto nemovitostí nakládat? (prodej, převod,…) Chtěl bych polovinu nemovitosti přepsat na manželku, ale rádi bychom se vyvarovali případné dani apod. Děkuji

Odpověď: Pokud přepsáním na manželku rozumíte bezúplatný převod (tj. opět dar), tak tam určitě žádná daňová povinnost není, ledaže by se prokázalo, že první dar byl učiněn z důvodu obejití daňové povinnosti. Pak by Vás vedle daně mohly čekat i sankce z daňového deliktu. Pokud by to byl úplatný převod a osoba, jež darovala Vám, nabyla za nižší cenu, než za kterou vy prodáváte ve lhůtě 5 let, tak konzultuje s daňovým odborníkem.

Dotaz:

Prosím o informaci ohledně převodu podílu nemovitosti. Dcera s přítelem si pořídili nemovitost na společnou hypotéku, v KN mají každý 1/2. Bydlí tam 5 let, oba tam mají trvalý pobyt. Nyní se dohodli, že hypotéku bude platit jen přítel. Z hypotéky je splaceno asi 20%, zbylých 80% je stále dluh vůči bance. Dcera chce svou nesplacenou půlku darovat příteli. Za jakých podmínek je to možné, je darování osvobozeno od daně? Je lépe nejdřív darovat a pak přepsat hypotéku na přítele nebo je jedno co bude dřív. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Darováním se dcera z povinnosti splácet nevyváže. To lze jedině dohodou s bankou. Pokud by chtěl přítel nějakou jistotu, lze uzavřít darovací smlouvu s odkládací podmínkou účinnosti dohody s bankou o vyvázání dcery z hypotéky. Pokud by přítel daroval vlastní peníze proti darované nemovitosti, šlo by o obcházení zákona – úplatného dani podléhajícího převodu a daňový delikt, ač s poměrně spornou společenskou nebezpečností, neboť by šlo v podstatě o úkon na úrovni vypořádání společného jmění manželů. Za druhé, je tu riziko, že dcera nakonec nebude přítelem vyplacena – on bude tvrdit a prokáže, že to byl dar.
Za prvé bych se informoval, zda daň z úplatného převodu (kupní smlouvy) by se platila z hodnoty poloviny nemovitosti či jen z hodnoty poloviny splacené nemovitosti, a zvážil smlouvu o koupi. Ještě za korektní bych považoval vzájemné darovací smlouvy věcí ve spoluvlastnictví, tj. dcera daruje podíl na nemovitosti, přítel daruje podíl na movitých věcech v domácnosti. Můžou to být i prostředky na společném účtu či v domácí kase. To vše s odkládací podmínkou vázanou na účinnost dohody s bankou.

Dotaz: Dobrý den, lze sepsat úplatnou darovací smlouvu?děkuji

Odpověď: Pokud chcete částečně darovat např. 3/5 (patrně s ohledem na osvobození od daně) a částečně prodat 2/5, lze takovou smíšenou smlouvu uzavřít.

Dotaz: Vlastním polovinu nemovitosti se svou bývalou manželkou.Vzhledem k tomu,že nemůže splácet úvěr na svoji polovinu,splácím již 2 roky její částku ze svého účtu.Dále pak opravy též hradím pouze já.Nemovitost jsme pořídili ještě před sňatkem.( 2 úvěry ). Rozhodla se darovat mi svůj podíl.Jakou daň budu muset zaplatit.

Odpověď: Dobrý den, podobný dotaz už tu byl a já doporučil se informovat na fin. úřadě, jelikož nejsem daňař. Ale domnívám se, že daň by se měla platit pouze z darované části – tj. cena podílu mínus dosud nesplacená jistina. Patrně bude třeba vše doložit.

Dotaz: Dobrý den, moji rodiče mi chtějí darovat chatu s tím, že budou mít v chatě doživotní právo užívání nemovitosti (věcné břemeno) za podmínky, že bude zřízeno věcné břemeno doživotního užívání ještě i pro mojí sestru. Je to možné zapsat do uvedené darovací smlouvy, nebo se musí zřizovat věcné břemeno pro moji sestru samostatně Děkuji moc za odpověď. Jára

Odpověď: Možné je vše příteli, v tomto případě i vhodné – je to součást jedné smlouvy.

Dotaz:

Dobrý den, přistavěli jsme u rodičů mé přítelkyně jedno patro a samostatnou vstupní halu. Nyní bychom chtěli po dohodě s rodiči tuto část na přítelkyni napsat jakožto vlastníka této části domu. Na nemovitosti je zástava na hypotéku přítelkyně. Můžete nám poradit, jak postupovat? Jakým způsobem se podíly na domě rozdělují? Hlavně jde o to, že někdy ve vzdáleném budoucnosti bude řešit přítelkyně a její bratr dědictví po rodičích a nechceme se dostat do problémů. Přepis se netýká pozemku, ten by měl zůstat celý v SJM rodičů. Děkuji za odpověď, Michal

Odpověď: Dle § 506 nOZ je stavba nově součástí pozemku, takže nutno převést i podíl alespoň na zastavěném pozemku – tzn. nejprve nechat vyměřit a zanést do katastru oddělení zastavěné plochy od ostatních pozemků. Pro přítelkyni bych doporučil darovací smlouvu, pro Vás kupní (tedy pokud jste na stavbu adekvátně přispíval), jež je ve vašem případě výhodnější z hlediska právních rizik i daňové povinnosti. Jinak, pokud nejde o nějaké extrémní lány, ale pouze zahradu, asi bych to převedl se všemi pozemky …

Dotaz: Dobrý den, přišla mi mimosoudní výzva na vrácení daru osobě, s níž nejsem v příbuzenském stavu. Když se mimosoudně dohodneme, bude on platit daň z příjmu? (red. kráceno)

Odpověď: Nevím. Prostor pro daňové odborníky…

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz. Moje partnerka společně se svým bratrem mi chtějí darovat svůj byt, který mají ve společném vlasnictví. Důvodem darování jsou jejich jiné fin. pohledávky vůči mé osobě. Je v budoucnu z jejich strany možné žádat o vrácení daru dle § 630 i v případě, že ve smlouvě toto ustanovení uvedeno nebude nebo zde bude tato možnost písemně vyloučena? Děkuji za odpověď.

Odpověď: To záleží nakolik by šlo o darování a nakolik o započtené pohledávky (tj. úplatný převod). Doporučuji uzavřít kontrakt dle faktické situace. Tj. kupní smlouvu v rozsahu pohledávek (započtení) a dále dle dohody. Pravdivý popis kontaktu by v tomto případě měl být i daňově výhodnější.

Dotaz: Dobrý den,otec nám chce odkázat dům-půl mě a půl sestře. Nebylo by lepší to udělat teď darem? Co kdyby jedna z nás tu svoji půlku nechtěla obývat a nemohli jsme se dohodnout na ceně?

Odpověď: Pokud se se sestrou a otcem dohodnete, je lepší řešit nyní darem s doživotním právem výhradního užívání celého objektu než nechávat na notáři či riskovat možné pozdější vrtochy velmi staré osoby. Lze učinit i darovací smlouvu smíšenou s kupní, v níž Vás obě otec obdaruje a následně (dále v textu) jedna z vás odkoupí podíl druhé. Pokud se na ceně podílu či společném užívání nedohodnete, nechte to, jak je. Po skončení dědického řízení v případě absence dohody o užívání či vypořádání spoluvlastnictví o spravedlivém vypořádání může rozhodnout soud na návrh spoluvlastníka (viz odkaz na související článek).

Dotaz:

Dobrý den ,matka mi darovala dům.Jak je to s prodejem a daněmi,když ho prodám dřív než po 5-ti letech
vlastnictví.Děkuji za odpověd.

Odpověď: Možná to neřeknu úplně daňařsky, ale daň z příjmů je řešena v rámci daru (ve vašem případě osvobozeno). Následný prodej daru již daňové povinnost nepodléhá. Nejsem si jist jak by se řešil případ, kdy obdarovaný prodá nemovitost ve lhůtě 5 od data koupě dárcem za vyšší cenu.

Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Je možné darovat nezletilím dětěm dům, s tím že by jsme tu měli právo dožít? Dětem je dvanáct, deset a šest. Děkuji za odpověd

Odpověď: Ano, ale, pokud nemusíte spěchat, počkejte raději do jejich zletilosti. – např. pokud by jste se chtěli později přestěhovat, musel by prodej nemovitosti nezletilými schvalovat soud. Další riziko viz. článek Věcné břemeno – vejminek – po exekuci v dražbě.

Dotaz:

Dobrý den (red. krác.), moje dcera bydlela v obecním (státním bytě). V roce 2011 byl byt převeden do osobního vlastnictví – ale to byla již rok vdaná. Převod do osobního vlastnictví jsem celý uhradila já. Pokud by se její muž dostal do nějakých finančních problémů, popř. přišel o práci a nemohl úvěr splácet, dceři nebyl zabaven její byt. Dům je jejich společným majetkem, ale co se týká bytu, je v LV je uvedena jako majitelka pouze ona. Má jistotu, když je byt psán jen na ni, že o něj nemůže přijít? KK, okres neznámý

Odpověď: Dobrý den, byt je součástí společného jmění (§ 709 nOZ) a obdobná úprava starého zákoníku. Vaše obava je tedy naplněna. Doporučuju uchovat doklad o platbě. Manžel by v případě potíží měl vrátit alespoň Vámi uhrazenou cenu bytu jako majetek ve výlučném vlastnictví dcery, jejž od Vás obdržela darem a vynaložila na SJM. Pokud bylo zjevné, že peníze na byt byly darovány pouze dceři a či nebylo zjevné, zda jsou peníze darovány i manželovi (pak by se vycházelo z úmyslu dárce, tj. byly darovány výlučně dceři), sepsal bych o tom neformální prohlášení mezi Vámi a dcerou pro případ eventuálních dohadů po Vaší smrti. Manžel o tom nemusí vědět. Pro úplnost- v případě družstevního nikoli obecního bytu by vlastnictví za daných okolností zůstalo ve výlučném vlastnictví dcery (709/3 nOZ).

Dotaz: Dobrý den (red. kráceno),manželka dostala od matky dům, který máme momentálně v SJM. Bohužel jak to někdy chodí,tak jsme s matkou ženy na válečné stezce a tak jí tento danajský dar vrátíme.Jak postupovat?Děkuji.

Odpověď: 🙂 jj máma je máma, někdo ji třeba nemá. Jednostranné vrácení obdarovaným není možné. Připravte darovací smlouvu (místo 4 ks v této situaci bude lepší 1, jež pak necháte rozmnožit) a návrh na katastr, s tím, že pokud nepodepíše a s svůj podpis na smlouvě úředně neověří ve Vámi dané lhůtě, prodáte dům za tržní cenu a peníze jí pošlete na účet.

Dotaz: Dobrý den, měla bych dotaz. Je možné sepsat hromadnou smlouvu darovací se třemi účastníky, kdy 1. dárce daruje polovinu pozemku darovanému (sourozenecký vztah) tedy bezplatně a 2. dárce daruje 1/4 svého pozemku darovanému (sestřenice/bratranec vztah) darovanému za úplatu? děkuji

Odpověď: Ano je. Doporučuji ale z praktických důvodů darovací a kupní smlouvu oddělit.

Dotaz: Dobrý den, lze darovat byt v os. své matce a do smlouvy uvést vrácení daru po její smrti ? Jsem jediné dítě.

Odpověď: Takový úkon by měl být považován za neplatný pro neurčitost vůle. Podmínka by zde byla natolik omezující, že by fakticky nešlo o dar (obdarovaný si s věcí může dělat, co chce). Zde bych doporučil smlouvu o doživotním bezplatném užívání se závazkem uživatele k úhradě služeb spojeným s užíváním a nákladech či části nákladů na správu domu, tj. něco jako „fond oprav“, aby to nechátralo. Pokud nebude požadovat příspěvek na opravy a budete matku komplet hostovat, přenechte jí to k užívání zcela bez smlouvy s tím, že si bude platit služby, drobné opravy a např. daň z nemovitosti.

Dotaz: Dobrý den, mám prosbu manželce byl od rodičů darován byt,chtěli bychom ho převést do sjm..jakou formou to udělat opět darovací smlouva na manžela?a bude se platit převodní daň? Děkuji

Odpověď:

Pokud to chcete do SJM musíte za notářem a vyjde např. 8600,- za milionový byt (za dražší více).
Doporučuji manželce darovat polovinu Vám. Výhody SJM oproti spoluvlastnictví 50/50 jsou minimální (jako např. společné zdanění z příjmů pokud by jste pronajímali). Naopak byt ve spoluvlastnictví nepodléhá exekuci na majetek manžela jako celek (není součást SJM), není třeba byt vypořádávat (není součást SJM) v případě krachu manželství, a možno zastavit svůj podíl bez souhlasu manžela.

Dotaz:

Dobrý den,
rodiče vlastní dům – otec 1/2 a SJM 1/2. V domě bydlí rodiče, bratr a já. Každý obývá své prostory (byty). Dům není na katastru rozdělen na bytové jednotky. Rodiče by nám chtěli „naše prostory“ darovat. Jak to nejlépe udělat?

Odpověď: Co se týče darovaní, běžnou darovací smlouvou ideální podíl, tak aby odchylka tohoto podílu od výlučně obývané či výlučně užívané plochy byla co nejmenší. Mohu s tím případně pomoci. Co se týče rozhodnutí, zda vyčlenit oddělené obytné prostory domu jako jednotky do osobního vlastnictví, je spíše ekonomické než právní rozhodnutí …

Dotaz:

Dobrý den,
rodiče mi chtějí darovat byt se zřízením věcného břemene doživotního bezplatného užívání. V bytě v současné sobě nebydlí a pronajímají jej. V pronájmu bychom chtěli pokračovat i po převodu vlastnického práva. Jak lze tuto situaci nejlépe vyřešit? Bude se muset přepsat nájemní smlouva na mě, případně upravit původní smlouvu a přidat tam můj souhlas s pronájmem? Lze vlastně pronajímat „cizí“ nemovitost byť se souhlasem vlastníka? Dalo by se to nějak ošetřit už v darovací smlouvě? V podstatě bych chtěla, aby s bytem mohli nakládat, jak uznají za vhodné, jako doposud… Při prostudování nOZ jsem narazila na termín “požívací právo”. Vyřešilo by naši situaci zřízení služebnosti nikoli užívání, ale požívání?Děkuji předem za odpověď.

Odpověď: Ty užívací práva jsem slíbil doplnit v článku, a tak trochu doufal že se nikdo nezeptá, ach jo 🙂 mrknu na to a tento komentář aktualizuji v nejbližší době.

Ano odpověděla jste si správně, v darovací smlouvě a výslovným návrhem též vkladu tohoto práva v rámci řízení o vkladu daru zřídíte rodičům ne užívací, ale požívací právo, jež se řídí § 1285 a násl. NOZ a umožní jim od užívacího práva nemovitost i pronajímat.

Dotaz: Dobrý den,v roce 2013 manželova maminka zdědila po své mamince nemovitost. Nyní by ji chtěla svému synovi darovat. Chtěla bych se zeptat, zda tak může učinit „okamžitě“ nebo existuje nějaké časové omezení mezi zděděním a následným darováním? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Můžete okamžitě.

Dotaz: Dobrý den, v nejbližší době hodlám koupit byt v privatizaci, má to však háček. Současnými nájemci jsou rodiče mé přítelkyně. Podle prodávajícího (města) byt může koupit pouze současný nájemce (rodiče přítelkyně). Celou částku za byt budu platit ze svého a protože nejsem s jejich dcerou sezdán, chci nějak ošetřit svou investici (cca 1mil Kč). Předběžně jsme domluveni na převodu darem, ten se ale podle mého bude týkat převodu na dceru (osvobození daně). Byt bych chtěl mít psaný na sebe, už jednou jsm se spálil… Můžete prosím doporučit nějaký postup? Děkuji.

Odpověď: Základem by měla být smlouva o půjčce mezi Vámi a rodiči. Úrok by se měl nastavit na úrovni o něco vyšší než hypotéční, protože k dosud nezprivatizovanému bytu nelze zřídit zástavní právo. Řekněme 5-7%, ale vzhledem k situaci bych tam dal 2,5% pa. Jako pojistku pro případ, že by se koupě bytu nerealizovala a rodiče se delší dobu neměli k tomu částku vrátit. Pokud zůstanete pouze u toho dejte tam dobu splatnosti např. 2 roky, pro případ, že by privatizace neproběhla. Jako nadstavbu by bylo vhodné sepsat smlouvu o smlouvě budoucí – kupní, kdy půjčka bude započtena vůči kupní ceně na adekvátní podíl na bytu. Ideálně vše v jedné smlouvě. Je tam víc věcí na ošetření. To už je spíš na individuální poradenství. Jako dvojitou darovací smlouvu -na přítelkyni a pak na Vás, bych to nedělal – z dokumentů by bylo zjevné obcházení daně.

Dotaz: Dobry den,po rozchodu s pritelkyni ziji v byte s 15 letou dcerou. Byt mame na pul ve vlastnictvi s byvalou pritelkyni. Pritelkyne chce svou pulku venovat dceri. Je mozne sepsat darovaci smlouvu s odkladaci podminkou tak ze byt bude dcery az bude plnoleta? A jak je to v tom pripade s uzivanim bytu pritelkyni? Muze ten byt uzivat kdyz je sepsana takovato darovaci smlouva? Nebo je treba do smlouvy vyslovne napsat ze se zrika uzivani bytu ve prospech dcery?

Odpověď: Odkládací podmínka z důvodu plnoletosti je o.k. Přítelkyně může byt nadále užívat. Pokud chce toto právo převést na dceru, nejlépe k tomu uzavřít smlouvu o užívání bytu (viz nově doplněný související článek a vzory).

Dotaz: rozvedení rodiče chtěj darovat dům mě (dcera) a mému bratrovi,a nevím jak máme napsat darovací smlouvu, jestli všechny 4 osoby na jednu smlouvu a nebo jestli máme napsat 2 darovací smlouvy kde otec daruje 1/2 synovi a matka 1/2 dceři. Barák nesmíme prodat po dobu 5-ti let? Když na jednoho z rodičů přijde exekuce, jestli se to bude stahovat i na už darovaný barák a nebo jestli by nám ho taky mohli zabavit. Moc děkuji za odpověď

Odpověď: Jedna smlouva je jednodušší řešení, každý z dětí obdrží od každého z rodičů 1/4 z celku. K osvobození obdarovaného po určité době vlastnictví viz § 4 z. o daních z příjmů. Odporovatelnost úkonů dlužníka je nad rámec článku a lze nastudovat v §589 a násl. občasnkého zákoníku 89/2012 a § 235 a násl. o úpadku a způsobech jeho řešení (182/2006 Sb.)

Dotaz:

Dobrý den. Prosím o radu ohledně bezúplatného převodu nemovitosti.Na našem pozemku je umístěn vojenský bunkr(řopík). Ministerstvo obrany nám ho nabídlo k bezúplatnému převodu. Na finančním ůřadu přesně nevědí jak postupovat,ale že budeme muset zaplatit daň z převodu.
Platí jak je uvedeno výše?-cituji:ezúplatný převod, přesněji převod bez protihodnoty, dani z nabytí nemovitosti nepodléhá ?
Děkuji za případnou radu o jaký předpis se případně „opřít“.Děkuji Škarka

Odpověď: Dobrý den, předmětem daně z převodu je pouze úplatný převod (přidán odkaz). Měli by jste však platit darovací daň odvozenou z hodnoty daru.

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz. Máme s manželem společně byt ve SJM. Manžel chce svou část – tedy svou 1/2 mě, abych byla výlučným majitelem jen já. Jak máme postupovat?

Odpověď: Zde je třeba notáře pro zúžení společného jmění manželů (viz článek Zúžení SJM) veřejnou listinou a následné darování lze již provést bez notáře s pouhým ověřením podpisů. Na katastru to patrně nebude možné zvládnout jedním řízením, ale budou nutné dvě. V prvním se zapíše zúžení – 50% spoluvlastnictví a po jeho právní moci darování.

Dotaz: je nějaká možnost osvobození od darovací daně, pokud je dárcem pán, který není biologickým otcem mé matky, ale celý život žil jako druh s její matkou a zůstal s námi ve společné domácnosti i po její smrti a maminka se o něj stará? Má sice jiné trvalé bydliště, ale žije na stejné adrese, kde mám já trvalý pobyt a kde jsem s ním tedy žila 20 let? Takže zjednodušeně: žije s námi, beru ho jako dědečka, ač jím bohužel biologicky ani právně není a on mi chce darovat nemovitost.

Odpověď: Zde je to tak na hraně. Nejsem si jist nakolik hradíte např. společně jídlo a nakolik o společnou domácnost pečujete vy a nakolik Vaše maminka. Např. pokud máte dvougenerační dům, kde se maminka stará od „dědu“ a vy o svou rodinu, tak by tam důvody osvobození asi dány nebyly a darovat by se mohlo Vaší mamince. Pokud řekněme vaříte v jedné kuchyni i pro „dědu“ používáte a uklízíte stejný záchod, podmínky osvobození jsou splněny.

Dotaz: jakým způsobem formulovat darovací smlouvu – darování nemovitosti, na které vázne věcné břemeno (užívání bytu)? Stačí napsat jen tolik, že obdarovaný si je vědom břemena a zavazuje se jednat dle toho (přebírá ho, uznává), je třeba to nějak specifikovat (znovu opsat podrobnosti břemena, kdo má jakou služebnost atd.)? Je to nějaká komplikace? Nikde na internetu jsem nenašel odpověď. Děkuji

Odpověď: Není třeba to zmiňovat. Předpokládá se, že kupující se vždy seznamuje se stavem zápisu v katastru. Jen pozor na vzorové formuláře, kdy obvykle prodávající garantuje absenci jakýchkoli zatížení (někdy též zatížení, jež nejsou zjevná k určitému datu z katastru). Bylo by chybou se zásadními dopady v takovém případě garantovat absenci zatížení. Pro zamezení případným nejasnostem je to však vhodné. Stačí forma např. „Nemovitosti je zatížena věcným břemenem vedení inženýrské sítě viz stav zápisu v katastru ke dni …“

Dotaz: Dobrý den,prosím Vás je možné darovat manželce pouze 1/3 nemovitosti (novostavba rodinného domu)? Dům se teprve staví, ale jediným vlastníkem je manžel. Bylo by případně možné zapsat po kolaudaci do katastru jako vlastníky oba manžele v poměru: manžel vlastní 2/3, manželka 1/3. Děkuji za odpověď

Odpověď: Bylo-li ze stěn rozpoznatelné uspořádání prvního nadzemního podlaží stavěného domu (tj. okamžik, kde se dle judikatury dům považuje za stavbu spadající či nespadající do SJM) ještě před svatbou, je dům čistě Váš a můžete darovat 1/3 pozemku a domu. V opačném případě je dům v SJM a bylo by třeba jej z něj u notáře vyjmout a následně darovat Vámi zvolený podíl.

Dotaz: jak postupovat v případě že rodiče chtějí vrátit darovanou nemovitost po dceři když si na něj dcera vzala hypotéku a je zastaven bankou.Dcera se k nim nechová jak by měla.
Co se v případě žádosti o vrácení stane se zástavou na nemovitost a nesplaceným dluhem.

Odpověď: Nárok na vrácení daru je třeba jako každý jiný uplatnit na soudě. Dcera zůstane dlužníkem banky, nemovitost zastavena. Osoba domáhající se vrácení by měla naopak vrátit zhodnocení nemovitosti obdarovaným, případně i to co osoba splácející hypotéku uhradila na jistině na koupi nemovitosti (je-li to Váš případ).

Dotaz: prosím o radu, s přítelkyní jsme koupili bytovou jednotku, máme na něj společně hypotéku, kterou jsem platil já (ona byla spolužadatelka, nemá příjem), v katastru máme každý 50% podíl. Teď chceme aby hypotéka byla pouze na mě a byt v katastru napsán na 100% také na mě, důvodem je rozchod. Stačí když přítelkyně napíše darovací smlouvu na těch 50% bytu? Platí se něco z tohoto převodu? Děkuji.

Odpověď: Pokud spolu žijete ve společné domácnosti jako de facto rodina (tj ve Vašem případě stále ji živíte), dar nepodléhá zdanění. Je zjevné, že vaše expřítelkyně Vám za dané situace chce podíl na nemovitosti dobrovolně vrátit. Zde tedy bude na místě smlouva o vrácení daru. Napíšete jí jako darovací smlouvu, s tím, že místo úkonu „daruje“ tam bude napsáno „obdarovaná (expřítelkyně) vrací dar“ a „dárce (vy) vrácený dar“ přijímá. Obdarovaná může dar kdykoli bez zdanění vrátit . FÚ na to nemůže nahlížet jako na nové zdanitelné plnění, ale musí to považovat za storno původní transakce (nejsem si jist jak se postavit k vratce případné darovací daně pokud by byla zaplacena na základě původní darovací smlouvy – zda by ji do 3 let od konce daňového období by ji bylo možné žádat zpět, ale na to se neptáte …). Tzn. nemusí být splněny ani podmínky pro osvobození od darovací daně. Argument, proč musí FÚ takovou smlouvu akceptovat. Obdarovaný se při splnění zákonných podmínek § 2072 OZ může domáhat odvolání daru. Pokud se dar vrací dobrovolně, byl by nesmysl po účastnících požadovat, aby se k sobě např. chovali v rozporu s dobrými mravy, aby dar mohli bez zdanění vrátit (ad absurdum, a minory ad maius). Problém není ani v tom, že jste nabývali do spoluvlastnictví, a že formálně přítelkyně byt financovala z jednotlivých Vámi měsíčně darovaných finančních prostředků – analogie § 2072 „požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny“. Jediné, co by FÚ mohl chtít teoreticky prokázat, že přítelkyně skutečně neměla příjmy a to mu bude zjevné z Vašeho prohlášení ve smlouvě a z jejího daň. Přiznání resp. z jeho absence. Smlouva o vrácení daru je pro vás výhodnější i proto, že expřítelkyně nebude moci požadovat vrácení daru. Banka musí souhlasit s vyvázáním expřítelkyně ze závazku splátek i ručení. Pokud přítelkyně nemá příjmy, není důvod ji v závazku držet. Pokud by na tom banka trvala, refinancujte u jiné banky

Dotaz: Dobry den, cca pred 5 ti lety jsem dostal 1/3 bytoveho domu. Rad bych tento dar vratil darci. Lze jakymkoliv zpusobem vratit dar nebo tuto tretinu darovat zpet darci bez jeho podpisu, ci bez smlouvy? Dekuji za odpoved

Odpověď: To není možné. Obdarovaný musí s darem resp. vrácením daru souhlasit. Vlastnictví nelze někomu vnutit.

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu; pořídil jsem na hypotéku byt, který ovšem vyžaduje rekonstrukci a prostředky z úvěru nestačí. Protože přítelkyně naopak prostředky disponuje, svolila rekonstrukci hradit ona. V tomto smyslu bych na ní rád převedl 1/3 (v bytě jsou 3 oddělitelné jednotky) aby neinvestovala do „cizího“. Již 10 let žijeme ve společném nájmu a do bytu se chystáme přestěhovat. Stačí v tomto případě darovací smlouva, nebo bude nutné 1/3 přítelkyni „odprodat“? Předpokládám, že darovací smlouva by mohla být výhodnější z hlediska daní. Komplikuje převod fakt, že na byt je hypotéka? předpokládám, že i po přepsání podílu bych ji nadále splácel já. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Darování je právně i poplatkově nejméně bolestivé. Otázkou je, nakolik bude dar 1/3 odpovídat jejím investicím. To lze doošetřit různými podmínkami v darovací smlouvě či separátní smlouvou … a pokud spolu žijete 10 let, tak možná ani to nebude třeba … Zástavné právo hypotečního věřitele nevadí viz starší komentáře.

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat rodiče od manželky chtějí přepsat dům na manželku. red. krác. A má na to i vliv, že je manželka jejich nevlastní (adoptovaná) dcera? Děkuji

Odpověď: Na adoptované dítě právo zásadně nahlíží jako na biologické.

Dotaz:

Dobrý den,
přítel si bere hypotéku na koupi bytu, který vlastní jeho rodiče. Už rok tam spolu my dva bydlíme. On tam má trvalé bydliště, já ne.Teď budeme dělat rekonstrukci, kde polovinu nákladů budu platit já. Chtěli bychom, aby byt byl také v mém vlastnictví, ale protože potřebujeme získat hypotéku rychle, rozhodli jsme se, že bude napsáná pouze na přítele (s tím, že vlastnictví vyřešíme pak). Na internetu jsem se dočetla, že po roce spolužití je možné byt darovat – přítel by mi ho daroval, a tak bychom nemuseli platit daň. Je to tak? Jak byste mi poradili tuto situaci nejjednušeji vyřešit? děkuji 😉

Odpověď: Aplikujte Vámi navržený postup. Mějte potvrzení na peníze, jež jste příteli půjčila. Např. ve formě tabulky s daty, částkami a podpisy přítele a jistěte to posíláním přes účet s interní a externí poznámkou „půjčka-rekonstrukce“. Teď se máte rádi, ale za 2 roky to může být jinak a tabulka se snadno ztratí. Přítel by Vás měl chránit… V darovací smlouvě podílu bytu lze pak uvést, že se vzdáváte nároku na vrácení částek poskytnutých na rekonstrukci.

Dotaz: Dobrý den,(red. krác.)můžeme sestavit darovací smlouvu spojenou se smlouvou o služebnosti, i když otec vlastní jen ideální polovinu? Není třeba souhlasu druhého vlastníka? Nebo definovat služebnost jen na zmíněnou ideální polovinu? Druhý vlastník nemovitost neužívá. Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Služebnost na ideální polovinu domu možná je, ale v případě nesouhlasu spoluvlastníka mohou nastat nepříjemné konsekvence. Např. druhý vlastník vymíní soudní prodej či jeho část padne do dražby a jak bude otec kompenzován. Bez souhlasu spoluvlastníka doporučuji řešit ne darem, ale závětí. Trváte-li na daru, nechte smlouvu připravit právníkem s důrazem na ochranu otce.

Dotaz: Dobrý den,prosím o radu,syn mi kupuje byt na který si bere hypotéku.Já vlastním byt 3+1 v o.v. ,tento byt chci synovi přenechat a na syna převést jak má postupovat .Děkuji za radu Opavo

Odpověď: Nepouštějte se do nějakých rychlo přepisů. V bytě kupovaném synem se např. mohou později objevit nějaké skryté vady a bude byt vracet. 1. Až se situace stabilizuje, např. po roce sjednejte vzájemně provázanou – podmíněnou darovací smlouvu. 2. S přepisem zástavního práva ze synem koupené nemovitosti na nemovitost Vámi darovanou buď banka bude souhlasit, nebo najdete jinou banku a refinancujete hypotéku. Pokud jsou vztahy v rodině stabilně velmi dobré, můžete dát do zástavy rovnou Váš současný byt. Jdete sice do rizika, když syn nebude splácet, na druhou stranu nebudete řešit přepis zástavy na nemovitost syna – zástavní právo zůstane na Vašem původním bytě darovaném synovi … Lze vymyslet spoustu variant (různé smlouvy o smlouvách budoucích či s podmínkami). Záleží, jak bezpečnou chcete a kolik chcete investovat do právníka a času pro vyjednávání s bankami.

Dotaz: Dobrý den, manžel zdědil po mamince 1/2 domu, druhou jeho bratr. Nyní nám chce bratr svojí polovinu darovat. Pokud daruje mému manželovi – bude převod bez daně. Lze dodatečně převést manželovu polovinu na mne-také bez daně, aby bylo vše správně? Radi bychom měli dům společně. Děkuji Tomanová

Odpověď: Normálně tyto dotazy ignoruji, ale pozorný a pečlivý čtenář potěší. Nemohu mluvit za FÚ, ale domnívám se, že v tomto případě Vás nikdo popotahovat nebude.

Dotaz: Dobrý den, s přítelem stavíme dům na pozemku, který vlastní pouze přítel. Nyní dokončujeme hrubou stavbu a začala jsem si pouze já vyřizovat hypotéku na dokončení stavby. Banka, ale po nás požaduje, aby mi přítel půlku pozemku daroval, aby jsme měli oba půl na půl. Budu platit darovací daň? Oba máme trvalé bydliště u rodičů. Nebude lepší napsat si kupní smlouvu, že mi přítel prodá půlku pozemku za ,,symbolickou částku“? Předem moc děkuji za radu.

Odpověď: Rozhodující je faktické nikoli trvalé bydliště. Pokud vám polovinu daruje, následně jste v situaci, kdy splácením hypotéky přispíváte na majetek někoho jiného a on Vám dluží. Jistější by byla kupní smlouva s reálnou cenou splácenou Vaší hypotékou. Ale bylo by to složitější a s daní. Navíc z důvodů dobrých mravů by pak takový dluh nejspíš nebyl zcela či částečně nárokovatelný a každý partnerský dar je „investicí“ s nejistým osudem… 🙂

Dotaz: Dobrý den (red. krác.), v 1. patře jsme si s manželem postavili bytovou jednotku, která zatím není zkolaudovaná. Dům patří mým rodičům, v případě dědictví by se dělil mezi mě a mého bratra. Potřebuji, aby bytová jednotka, kterou jsme postavili, patřila nám, případně mně jako dceři majitelů. Děkuji

Odpověď: Rozumím-li správně, postavili jste v domě rodičů např. podkrovní byt. Ani po zkolaudování prostoru jako obytného prostoru nepůjde o vyčleněnou bytovou jednotku ve smyslu bytového spoluvlastnictví. 1. Ponechávejte si důkazy o financování. 2. vyčleňovat jednotky ve smyslu bytového spoluvlastnictví pro 2 byty nejspíš nebude efektivní. Nechť Vám rodiče darují podíl na domu odpovídající zhruba poměru cen Vašich prostor a prostor rodičů.

Dotaz: Dobrý den, vlastním společně se dvěmi sourozenci a naší matkou pozemek. K tomuto pozemnku jsme se sourozenci přikoupili další pozemek. Tyto dva pozemnky si chceme rozdělit na tři díly. Matka nám svoji část na 1. pozemku daruje. Na rozdělení máme již vypracovaný geometrický plán. Převod pozemků mezi námi sourozenci můžeme vyřešit darovací smlouvou nebo musíme sepsat smlouvu o směně? A budeme v tomto případě platit daň z nabytí? Děkuji za odpověď a přeji krásný den Marie

Odpověď: Zde by darovací smlouva neměla být považována FÚ za obcházení zákona, neoť smyslem všech těch operací bylo rozdělení mezi Vás a mohli jste tak učinit již při koupi dodatečného pozemku.

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych darovat polovinu domu a pozemku manželce. Dům je v mém vlastnictví a splácím hypotéku (je napsaná na mě). Jak postupovat v tomto případě? Darovací smlouvou darovat nemovitost a v ní zmínit i hypotéku, nebo musí být hypotéka napsaná na oba dva?

Odpověď: Dobrý dotaz. Už jsme na to párkrát v dotazech narazili, ale jste první, kdo to zodpovědně řeší předběžně. Doporučuji ustanovení: „V případě rozvodu ke dni právní moci rozvodu hypotéční úvěr splácí dárce a obdarovaný rovným dílem, resp.. strany se takto vzájemně vyrovnají. Není-li to možné (např. z důvodu, že jedna ze smluvních stan nemá dostatečný příjem), smluvní strany se v konečném vypořádání vyrovnají tak, jako kdyby měly obě od okamžiku podání splácet rovným dílem.“ Pokud tak neučiníte a o vypořádání nemovitosti se nedohodnete, další 3 roky od právní moci rozvodu bude dárce přispívat splácením na majetek obdarovaného, jenž již nebude v manželství.

Dotaz: Dobrý den (red. krác),s mojí přítelkyní spolu žijeme již několik let. Koupili jsme byt na hypotéku, vlastníme i dlužíme každý 50 %. Chtěl bych jí svůj podíl darovat, ale máme trochu obavu, zda se nám povede prokázat společnou domácnost. S finančákem nemáme žádné zkušenosti, nevíme, jak moc do detailů jdou.

Odpověď: Za dobu několik let jste si určitě zapamatoval, zda jaký používá zubní kartáček parfém a zda se dole holí či nikoli. Za tento politicky nekorektní vtípek dostal redaktor na hodinu padáka, ale musel být opět přijat, jelikož by to neměl kdo dopsat. Též nemám zkušenost. FÚ má problémy prokazovat skutečné úniky, takže pokud si Vás pozve na vysvětlení, nečekal bych detailní výslech. Max dotazy, kdo se o co v domácnosti stará, případně tel. na souseda jenž by bylo ochoten dosvědčit společné soužití. Nejspíše budou ale žádat maximálně čestné prohlášení. Budu rád, když dáte vědět, jak to probíhá.

Dotaz: Může být v darovací smlouvě uvedeno, že jsem mu jako otec půjčil finanční prostředky na koupi bytu, který v současné době již nepotřebuje, a proto mi jej daruje namísto splacení půjčky?

Odpověď: Jsou-li dary vzájemně provázány (jako ve Vašem případě), půjde patrně alespoň co do výše protihodnoty méně hodnotného daru o úplatný převod (podléhající dani z nabytí nemovitosti).

Dotaz: Dobrý den, jsem ženatý můj otec mi daruje pozemek se starým domem. Tem dům se zbourá a na jeho místě postavím nový dům. Bude tento dům spadat do společného jmění manželů? Manželka má z předchozího manželství nějaké pohledávky (dluhy které splácí ale na jejího manžela jsou vypsané exekuce) a nechtěl bych přijít o dům,pozemek na který jsem dlouho šetřil. Děkuji za vaši odpověď a radu jak postupovat.

Odpověď: Ano bude v SJM. Je třeba SJM o tento (byť zatím nepostavený) dům zúžit u notáře. Nebo, pokud máte s otcem dobré vztahy, počkejte s darováním až budou zdi (vnější i pokojové) 1. podlaží nového domu.

Dotaz: Dobrý den, můj otec žije v bytě se svou sestrou. Byt vlastní na půl. Oba mají dluhy, které otec zvládá zatím splácet, ale jeho sestra už ne a chce vše vyřešit prodejem své poloviny. Ráda bych její polovinu odkoupila s tím, že mi otec druhou polovinu daruje. Zůstalo by mu tam ale právo na doživotní užívání. Pokud by se s otcem nedejbože něco stalo a dluhy zůstaly, budu je muset uhradit, nebo se můžu pouze zreknout dědictví? Jde mi o to, jestli by to darování nemohlo být vůči těm dluhům napadnutelne. Bytem ani jeden nikde neručí. Děkuji.

Odpověď: Ano zcizení majetku dlužníka bez adekvátní protihodnoty (typicky darování) jsou úkony odporovatelné 3 roky zpětně. Za pár týdnů po návratu z Vietnamu snad doplním odkaz na §

Dotaz:

Dobrý den, matka mi chce darovat dům se zahradou. Mám ještě sestru, chtěl bych jí tedy darovat vyšší finanční částku. Lze v této darovací smlouvě pro sestru (obdarovanou) uvést, že v případě odvolání daru matky vůči mé osobě, bych požadoval finanční dar od sestry zpět? A podléhá tento dar nějaké dani, když by byla takto formulovaná? Děkuji

Odpověď: Darování peněz sestře lze nastavit v samostatné smlouvě s odkládací podmínkou vázanou na okamžik právní moc vkladu darované nemovitosti. Další možnosti naznačuje článek, ale výše uvedené postačí. Daňově raději ještě konzultujte. Mě přijde že fakticky je transakce taková, že část domu jakoby dostane sestra a vy si jí odkoupíte, takže ta odkoupená část by se 4% danit měla, ale třeba úředníci budou tolerantnější, a taková rodinná vyrovnávací darování akceptují jako osvobozená. Zde budu rád za názory z praxe.

Dotaz: Dobrý den (red. krác.),s bratrem vlastníme každý ideální polovinu rodinného domu. Chceme svou polovinu darovat – já své dceři a bratr svému synovci /můj syn/. Je lépe sepsat dvě smlouvy nebo je praktičtější ošetřit to přímo v jedné smlouvě? Děkuji za odpověď

Odpověď: Jedna smlouva bude levnější. Dvě by měly smysl, pokud by třeba ohledně jednoho z podílů hrozil spor apod., jenž by následně mohl zneplatnit smlouvu jako celek.

Dotaz: Dobrý den, chtěla jsem se optat. Po zemřelé tetě, soud určil usnesením jako jediného dědice nemovitosti (dům a zahrada) žijícího tatínka (mého dědečka). Tento mi chce nemovitost darovat, ale pozůstalí sourozenci (mé tety a strejčci, celkem 8 lidí) se domluvili v rámci rodiny, že budou chtít vyplatit rovným dílem z notářské odhadní ceny nemovitosti. Jak toto ošetřit, abych byla oproštěna od daní… a dále nedisponuji tak vysokou finanční částkou, takže budu muset žádat o účelovou hypotéku se zástavou, banka bude potřebovat nějaký dokument, kde bude uveden účel hypotéky (vyrovnání pozůstalosti) tzn. kde budou jmenovitě uvedeny tety a strejdové, kolik každý z nich dostane a čísla účtů, kam jim banka pošle peníze…Jak toto řešit, jakou smlouvu, či dohodou napsat, a co by měla především obsahovat, na co si dát pozor… Mnohokrát děkuji za brzkou odpověď

Odpověď: Předpokládám, že došlo k dědické dohodě či určení 1 vlastníka s přikázáním náhrad. Pak se tedy jedná o vykoupení podílu (otcem) – úplatný převod podléhající dani 4%. Je-li však Váš otec bez těchto závazků, tzn. byl-li opravdu jediným dědicem bez dalších podmínek, může nemovitost darovat komukoli, aniž by musel někoho vyplácet. V tom případě by se při daru Vám neplatila ani daň.

Dotaz: Dobrý den,lze darovat synovi byt s podmínkou, že kdyby došlo k rozpadu jeho manželství a bude-li ještě držitelem tohoto bytu, musí se vzdát vlastnictví bytu ve prospěch svých potomků. Chtěla bych, aby v případě rozpadu jeho manželství, byla moje vnoučata zaopatřena, ať už zůstanou v péče kohokoliv z manželů. Zároveň nechci synovi a snaše bránit v možnosti ve svobodném naložení s nemovitostí v době jejich manželství. Kdyby například chtěli byt prodat a postavit si domek apod. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Pro rozpor s dobrými mravy není taková podmínka právně vynutitelná. K lásce nelze nutit. Dar vnoučatům, zvlášť nezletilým, též není dobrá volba. Máte-li pochybnosti, spíš si byt ponechte co nejdéle.

Dotaz: Dobrý den, druh se kterým dlouhodobě žiji mi chce darovat domek. Rozvedl se před dvěma lety a v majetkovém vypořádání získal tento dům s podmínkou, že vyplatí své manželce určitou finanční částku do 3/2017. Může mi dům darovat s podmínkou, že tento závazek převezmu, nebo je nutné aby tento závazek splnil před darováním ?. Děkuji za odpověď

Odpověď: Pak by se jednalo o částečný dar a v rozsahu odpovídajícímu závazku úplatný převod (prodej), podléhající zdanění. Smíšená darovací a kupní smlouva.

Dotaz: Dobrý den, V KN jsem jediný vlastník bytu (koupen před svatbou) a druhý byt koupený do SJM. Nyní se s manželkou rozvádíme. S manželkou jsme se dohodli, že v rámci vypořádání jí můj byt daruji a společný byt bude po rozvodu pro změnu můj. Můžeme převod mého bytu řešit darovací smlouvou ještě předtím, než nás soud rozvede (nechceme platit daň z nabytí nemovitosti), aby byla ona jediný vlastník. Je to v pořádku?

Odpověď:

To je vhodný postup. Po rozvodu by se na byt ve Vašem vlastnictví daň určitě vztahovala. Dejte do darovací smlouvy informaci o tom, jak tento dar má být zohledněn ve vypořádání SJM. Aby bylo soudu vypořádávajícímu SJM zjevné, že fakticky nešlo o dar ale o součást vypořádání. Takto budete alespoň částečně chráněn, kdyby se pak obdarovaná zdráhala přistoupit na původní dohodu o vypořádání SJM. Bezpečnější by byla podmínka rozvazovací (ve smyslu „nebude-li SJM v následném rozvodu vypořádáno tak a tak, darovací smlouva pozbývá účinnosti“). Ta by ale v dané situaci mix daru a vypořádání SVJ mohla situaci pořádně, zamotat pokud by něco nevyšlo. Takže to je na Vás.
Možné je i darovací smlouvu provázat s dohodou o vypořádání. Po té, co to soud schválí, máte čas to podat na katastr než usnesení soudu nabude právní moci. Ale opět pokud dar na katastru neprojde, tak je problém. Osobně bych se asi klonil k rozvazovací podmínce.

Dotaz: Syn vlastní s přítelkyní byt. každý 1/2. Každý splácí svůj díl přes hypotéku. Teď se rozhodli,že celý byt převedou na syna a ten zaplatí zbytek hypotéky přítelkyně. Lze tento převod udělat bezúplatně /bez převodu z nabytí nemovitosti/. Syn by byl napsán jako vlastník celého bytu. Děkuji

Odpověď: Ano, je možné darovat a zároveň v darovací smlouvě upravit, že splátky bude dále hradit obdarovaný. Dárce až do refinancování či souhlasu poskytovatele úvěru s vyvázáním zůstává zavázán poskytovateli hypotéky.

Dotaz: Na mém vlastním pozemku leží ruina staré garáže ( prakticky bez hodnoty). Je možné aby mi majitel tuto nemovitost daroval, nebo prodal za symbolickou částku, bez placení daně?

Odpověď: Nepamatuji se, že by saňové zákone měly nějakou výjimkou na věci bezcenné (nepočítaje základní limit malého daru jež se nedaní). Raději zbourejte či nechte ocenit znalcem, že je to 0++nic. Takto jednoduché ocenění (odhadce, znalce) možná seženete i za 1500.

Dotaz:

Dobrý den,může být níže uvedený odstavec součástí darovací smlouvy (darování bytu synovi):
„V souvislosti s uzavřením darovací smlouvy se její účastníci dohodli, že obdarovaný není po dobu života dárců, jeho otce xxxxxxx a jeho matky xxxx, oprávněn bez jejich předchozích písemných souhlasů darované nemovitosti prodat, darovat, směnit či pronajmout k užívání jiným subjektům a že obdarovaný není oprávněn darované nemovitosti zatížit zástavním nebo jiným věcným právem a zřídit k nim právo předkupní.“
Neodporuje to něčemu? Lze takto obdarovaného omezit? A nebude-li to vloženo v katastu jako věcné právo, má to vůbec nějaký smysl? Děkuji za odpověď,LL

Odpověď: Dobrý dotaz. Chápu důvody, jež mohly k takové konstrukci vést, ale taková podmínka by nejspíše za obvyklých okolností (předpokládejme, že nejste beznadějný případ, jež to má za pár :)) byla považována za nenapsanou, jelikož by byla v rozporu se smyslem darování. Pokud něco nechcete dopustit za svého života, nechte to až na dědické řízení.

Dotaz: Dobrý den,předem se omlouvám za laický dotaz, ale opravdu v tom nemám jasno: je bezúplatný převod totéž co darování? Ptám se proto, protože se právě rozvádím a mimo jiné řeším, jakou formou převést na sebe 1/2 domu, která je nyní psaná na manželku, abychom nezaplatili na daních víc než musíme. Z Vašich stránek jsem zatím pochopil, že nejjednodušší a nejlevnější je darovací smlouva, ale přece jen mě trochu straší možnost žádat vrácení daru. Ještě doplním, že dům nemáme v SJM, ale jsme spoluvlastníky. Děkuji za odpověď Martin

Odpověď: Za prvé. Pokud jste byt koupili za manželství a nechali si jej napsat jako spoluvlastnictví (někdy může být praktické), jedná se stále o SJM ač zapsané jako spoluvlastnictví a vypořádá se v nezdaňovaném režimu vypořádání SJM. Pokud je však nemovitost skutečně ve spoluvlastnictví např. nabyly jste své podíly před manželstvím, pak převod nemovitosti ať se jím platí např. dluhy či vypořádání jiného majetku v SJM je úplatným převodem.

Dotaz: DOBRÝ DEN MAM DOTAZ JESTLI LZE DAROVAT DĚTEM NEMOVITOST I KDYŽ JEŠTĚ NENÍ DOPLACENÁ HYPOTÉKA?DĚKUJI

Odpověď: Ženská, Vás neučili ve škole vypínat CapsLock? Ano můžete, ledaže banka má v podmínkách vymezen zákaz převodu či dispozice, a to obvykle nemá. Obecný zákaz zdržet se úkonů na újmu nemovitosti takový zákaz nezahrnuje a nemůže tak být ani vykládán.

Dotaz: Dobry den. Chtel bych se zeptat jestli je možné obnoveni vecneho břemene kdyz mi bylo sestrenici odebrano,a chtel bych ho z5. Po pripade jestli lze bremeno me babicky prenechat mě ( darovat vecne břemeno) dekuji.

Odpověď: Odebrání darovaného břemene v katastru by bylo možné výjimečně z důvodů shodných jako pro vrácení daru. Obnovit smluvně jej lze. Břemeno vázané na osobu nelze převést na druhou.

Dotaz:

zaujaly mě komplikace které mohou čekat snoubence v případě, že v době koupě bytu použil žadatel o hypoteční úvěr vlastní zdroje a zbytek kupní ceny cca 85 % uhradil z výnosu hypotéky, zde banka z důvodu posílení bonity vyžadovala spoludlužníka
a přijmula osobu snoubenky. Ta byla uvedena z tohoto důvodu i do LV jako spoluvlastník a následné do zástavní smlouvy. Protože
vztah odpovídal v té době kategorii druh družka nebyl by problém, ovšem po roce se rozpadl,ale zůstala hypotéka. Te je splacená a nyní po téměř 20 letech je třeba vlastnictví řešit. Lze doložit, že hypotéční splátky prováděl pouze jeden z vlastníků.
Jak řešit- byla by vhodná darovací smlouva? Oba vlastníci jsou pro toto uspořádání, které si před svým rozchodem dohodli.
Ovšem bývalá snoubenka samozřejmě byt již 17 let neužívá,odstěhovala se a protože bance bylo obtížné dát náhradního spoludlužníka a uvolnit ji z postavení zástavního věřitele, vše zůstalo v původní podobě. Prosím o posouzení.

Odpověď: Zkuste uzavřít narovnání. Tzn. smlouvu kde uvedete Vámi uvedené s tím, že snoubenky tímto souhlasí s přepisem vlastnictví na Vás. Že nedochází k faktickému – pouze formálnímu převodu. Nevím, zda to katastr zkousne. Pokud ne. Kupní smlouvu a s výše uvedeným odůvodněným a důkazy o tom, že hypo jste platil jen vy, požádejte na FÚ o prominutí daně. Není na to nárok. Dejte vědět, jak jste dopadli.

Dotaz: lze získat od syna darem pilnici i s objektem bez daně,když chce ukončit ponikání?

Odpověď: Ano. Osvobození daru v rámci vymezené rodiny se týká veškerého majetku, nejen nemovitosti.

Dotaz: Mám dotaz. Může mně otec darovat 1/2 pozemku a tu druhou polovinu jakoby prodat mě přítelkyni. Ptám se proto, protože kdyby ho koupila platí se daň 4% a kdyby byla obdarovaná musí zaplatit daň 15%. Nemluvě o tom že by mohla být cena symbolická. Navíc při darování by musel dojít odhadce který by to kdo ví jak ohodnotil.

Odpověď: Daňové sazby sedí. Doporučuji prodej. Cena může být symbolická, ale daň se platí z reálné ceny (odhadce, znalec, není-li, pak ocenění FÚ). Nejsem gramatiko-hnidopich, ale Vám se povedl se Vám bizardní překlep – otec Vám polovinu daruje jako dceři a polovinu jako své přítelkyni :). Ono když už jsme u toho, kdyby ta Vaše přítelkyně byla i otcova intimní přítelkyně a žili spolu ve společné domácnosti …., ne, nesměji se, zachovávám profesionalitu :).

Dotaz: Dobry den chtela bych se zeptat, od rodicu jsem z manzelem dostali kus zahrady jako dar na stavbu domu na Slovensku pred revoluci ke stavbe nedoslo zijeme tady a pozemek chceme opet vratit jak postupovat kdyz je to uz czina dekuji

Odpověď: Slovenské právo neznám. U českého bych doporučil darovat zpět.

Dotaz: Dobrý večer chtěl bych se zeptat babička s dědečkem postavili dům který přepsali na syna mého otce s tím že dům pak otec přepíše na mě. Po smrti dědečka si otec dovedl domů novou přítelkyní se kterou se k babičce nechovají pěkně nadávky i fyzické napadání atd. Navíc jeho přítelkyně si začala dělat nároky na dědictví i když víme že jako družka snad nemá nárok ale otec je jak vyměněny je schopný ten dům na ní i přepsat chtěl bych se zeptat jestli je možné vzít přepis domů zpět i když děda už nežije a jestli je to na dlouhou cestu babička má 85let a po soudech již určitě chodit nemůže.Zasloužila by si už konečně v klidu a důstojně dožít předem děkuji

Odpověď: Určitě bude možné žádat da zpět, ale nevím zda pouze z poloviny (předpokládám, že šlo o sjm babičky a dědy) či v plném rozsahu s tím, že k dědově polovině by se znovu otevřelo dědické řízení. Reálnější mě přijde první varianta žádat vrácení poloviny.

Dotaz: Dobrý den chci se zeptat babička a děda na mě chtějí přepsat dům s doživotním přemenem, ale dědu odvezli do nemocnice s mrtvicí je ochrnutý a nekomunikuje je možné dům i tak přepsat? děkuji

Odpověď: Pokud je schopen jednoznačně projevit svou vůli třeba mrkáním, lze to se svědky a notářským zápisem, ale nechal bych jej ať s vzpamatuje a pak třeba daruje podpisem … Jsou důležitější věci než převod baráku …

Dotaz: Dobrý den,muj děda mi chce darovat pozemek,protože chceme s manželkou stavět,chci se zeptat když ho nechám rovnou darovat půlku na mě a pulku na manželku jako ze budeme poloviční vlastníci(kvůli hypotéky) budem platit nějakou daň??ja jsem v linii přímé takze 1 skupina tak ja bych měl být osvobozen,ale moje manželka??? Dekuji

Odpověď: Manželka do osvobození nespadá (to je vidno z článku, ale zde Vaše pocity a dotaz chápu). Jak moc bude FÚ tolerantní či zda by případně prominal daň či toleroval obcházení 2. převodem (logiku by to v tomto případě mělo), si netroufám odhadnout.

Dotaz: Dobrý den. Jsme dva sourozenci a moje sestra dala mému otci, když byl v nemocnici se shoršeným stavem srdce, podepsat darovací smlouvu o převodu jeho části domu na ni. Protože má již výpadky paměti (má téměř 90 let), myslím, že ani neví, co podepsal. )Minulý týden to nabylo právní moci a je to již zapsáno v katastru nemovitostí. Mám šanci se domoci nějak svého polovičního podílu? Děkuji.

Odpověď: Ano. Ale to není na dopisování po netu, ale na advokáta, jenž se Vám bude moci dlouhodobě a pilně věnovat.

Dotaz: Dobrý den. Chci se odstěhovat od manžela, koupit byt ale nemůžu aby to neslo do SJM. Kdyby mi ho prodejce můj bratranec daroval,byl byt pouze můj? Za byt mu zaplatím, i daň -pokud je třeba.? Děkuji za radu

Odpověď: Ano to by šlo byť darovací daň by tuším byla 15% namísto 4% daně z prodeje. To Vám ale moc nepomůže, pokud se prokážem že jste bratrancův dar vyplatila … tak by to stejně spadlo do SJM. Jděte formou zúžení sjm, ať již celkové či jen o tento kupovaný byt.

Dotaz: Dobrý den,chci se zeptat dostala jsem darem o rodicu byt v panelovem dome na katastru nemovitosti jsem zapsana ale pred 5lety jsem u notare darovala pulku bytu svemu bratrovi ktery na katastru nemovitosti neni zapsan ma jeste na pulku nemovitosti narok.Dekuji za odpoved

Odpověď: Ano. Stačí podat návrh na katastr.

Dotaz: Dcera mého muže chce darovat svůj byt do SJM mého manžela a mně. Právník nám sepsal smlouvu, kde se uvádí jen jméno mého manžela a navíc je tam uvedeno, že se daruje do „výlučného vlastnictví“. Podle získaných informací se domníváme, že ve smlouvě musí být uvedena obě jména a navíc specifikováno, zda nám daruje byt do SJM. Právník tvrdí, že je to tak správně. Má pravdu?

Odpověď: Vy máte pravdu. Jiný případ by byl pokud byste byt v manželství kupovali a napasali to jen na jednoho. Ale darování jen jednomu z manželů se druhého z manželů netýká! Ostudná chyba právníka a spíš bych řekl, že záměr. Pokud jde o advokáta, doporučuji podat kárnou žalobu k advokátní komoře.

Dotaz: Dobry den,dostal jsem od rodiču chalupu.Mam darovaci smlouvu od 1.10 2018 do dnešniho dne.Mužu nasledně darovat svemu sinovi,hned,nebo je nějaka lhuta kdy to mužete darovat.děkuji

Odpověď: Můžete hned.

Dotaz: Dobrý den, dostala jsem od bratra darovací smlouvou pozemek( v LV jsem majitelem pozemku pouze já) na kterém jsme s manželem postavili rodinný dům. Rozvedli jsme se a majetkové vyrovnání jsme neudělali s tím, že dům zůstane dětem.V domě nyní bydlím já a syn, majiteli domu jsme oba s bývalým manželem. Je možné aby manželova polovina domu byla darována synovi? Má bývalý manžel nějaký nárok na pozemek?

Odpověď: Od 2014 platí, že stavba je součástí pozemku. Darováním byste Váš současný neslučující se režim měli zhojit tak, že manžel daruje polovinu domu a vy polovinu pozemku. Na pozemek manžel nárok nemá (jinak by se to řešilo pokud by si chtěl polovinu domu nechat – to by se muselo vypořádat za náhradu (buď by koupil odpovídající díl pozemku od Vás či Vám prodal dům).

Dotaz: Dobrý den,ráda bych se zeptala.Před čtyřmi roky se má matka rozhodla darovat mi byt s tím že je ve smlouvě uvedena jako mé doživotní břímě,tedy -Smlouva o darování nemovitých věcí a o zřízení práva služebnosti.Zajímala by mě především možnost napadnutí této smlouvy mým bratrem ,který dlouhá léta nejeví o moji matku zájem a tato snaha vyplývá pouze z profitu jeho ženy.A dále by mne zajímalo,jestli má darovací smlouva nějakou promlčecí lhůtu,po které je již nenapadnutelná.Děkuji za informaci-radu,na shledanou.

Odpověď: Napadnutelné by to bylo pouze, pokud by Vaše matka byla shledána nesvéprávnou. Přečtěte si též související článek odkazovaný na konci Dopad na podíl v dědictví.

Dotaz: Dobrý den, rodiče manželky nám budou darovat pozemek, cca 250 m2. Chtěl bych se zeptat, zda je možné darovací smlouvu napsat na nás oba, abychom mohli rovnou na katastru zapsat do SJM? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Ano

Dotaz: Přeji hezký den. Matka mého partnera darovala velký byt v osobním vlastnictví dceři, sestře partnera. Provedly pouze převod na úřadě, mezi sebou nic nesepsaly, natož nikde nebyl smíněn ani partner, který je v bytě trvale hlášený od roku 1978 dodnes…2020. red. krác. prosím, jaká práva a finanční vyrovnání mu popřípadě přináleží, nebo jak já tvrdím, rodina z něho udělala bezdomovce ?! Předem děkuji za odpověď.

Odpověď: Převod nemovitost bez smlouvy s písemně ověřenými podpisy není možný. Váš partner je osoba s oprávněným zájmem a může na katastru žádat o nahlédnutí do spisu a smlouvu si prostudovat (ústní žádost o nahlédnutí do spisu podpoří a oprávněný zájem prokáže rodným listem, možná bude stačit i OP vzhledem k trvalému bydlišti). Ze smlouvy pozná, zda má právo nějakého užíváni či nikoli.

Dotaz: měla bych trošku specifičtější dotaz a ráda bych znala názor znalce. Moji rodiče mají RD v SJM, pozemky vlastní pouze tatínek (Historicky se vše koupilo – dědilo – darovalo). Koukám se na dvě LV, kdy na jednom je jen tatínek jako vlastník 3 pozemků z nichž na jednom stojí RD. Na druhém LV je maminka i tatínek jako vlastník výše uvedeného RD v SJM. Veškeré uvedené nemovitosti nám chtějí darovat (já + manžel) do SJM. A nyní mám rozpory a následující dotazy:

  1. Musí být dvě darovací smlouvy (pozemky tatínek a RD v SJM? Nebo je zde možnost jedné darovací smlouvy (tady jsem nejvíce zmatená – protože maminka daruje jen podíl ze SJM domu a tatínek daruje podíl ze SJM a dále pozemky). V případě dvou darovacích smluv mi pak vyvstává otázka v jakém pořadí jít s návrhy na vklad na katastr.
  2. V případě kdy se bude darovat do SJM – musí manžel platit daň z převodu/nabytí vlastnictví? Pak mě totiž napadá byrokracie kdy se převede na mě a já poté daruji manželovi – tady zas předpokládám, že by se daň platit nemusela.

Odpověď: 1 smlouva, důvod osvobození od darovací daně „manžel dítěte“

Dotaz: vlastním 1/10 domu, 1/10 vlastní můj bratr a 8/10 vlastní pan „Evžen“. „Evžen“ podíl získal darem od své matky, která dům zdědila po našem třetím bratrovi (byli manželé). Pan „Evžen“ je ukrajinské národnosti a na Ukrajině se i pravděpodobně nachází. V domě ale nadále žije jeho matka, která celý dům užívá včetně přilehlých pozemků. Poštu nepřebírají, dohodnout se na ničem nechtějí (žijí v tom, že nemáme na nic nárok).
Jak je možné se proti tomuto bránit? Jakým způsobem vymáhat nájemné nebo vyplacení našich 2/10tin? Lze je vůbec donutit, aby komunikovali.
Děkuji za přečtení a Váš čas

Odpověď: Potřebujete advokáta v místě nemovitosti.Pokud je to Praha, napište mi, vezmu ten případ.

Dotaz: Prosím o radu, manželé chtějí darovat jedinému synovi část nemovitosti, kterou mají v SJM. Může syn zpět darovat tuto nemovitost zpět jenom matce? A existuje nějaký časový odstup? Např. hned po zapsání daru do KN nebo kdy nejdříve? jak je to potom s poplatky? Nebo může manžel darovat rovnou své manželce svůj podíl SJM své manželce? Děkuji moc. Marie

Odpověď: Manžel manželce u notáře vyjmutím ze SJM.

Dotaz: Dobrý den Chtěla bych se zeptat maminka mého manžela mu darovala nemovitost Mela bych nějaký nárok z nemovitostí kdybychom se rozvedli

Odpověď: Ne

Dotaz: rozvedení manželé mají každý polovinu domku, začátkem roku darovali u notářky každý svou polovinu domu dceři a vymínili si věcné břemeno. Manžel je navíc výlučným vlastníkem druhého domku, ve kterém bydlí syn manžela. Manžel náhle zemřel a syn se domáhá poloviny domu, ve které nežije.
hodnota domku, ve které bydlí po smrti otce obdarovaná dcera s matkou, je cca 4.900.000,- a druhý domek, kde výlučně bydlí syn zemřelého je cca 3.300.000,-Kč.
Jaká by byla situace, kdyby syn zemřelého napadl darovací smlouvu o její nepřiměřenost ? Matka i dcera jsou v důchodu a syn také.

Odpověď: Napadnutí darovací smlouvy pro nezpůsobilost dárce je dosti složité. Vyžádalo by si to rozsáhlé dokazování o svéprávnosti zůstavitele (zesnulý). Navíc matka by svědčila ve prospěch zůstavitele. To v podstatě nemožné probít, ledaže zesnulý byl skutečně neschopen vlastního rozhodování a věděl o tom každý v blízkém okolí. Pak by byla darovací smlouva zneplatněna a dědily manžel a děti zůstavitele, každý rovným dílem (při jednom dítěti by manželka mělo polovinu ze SJM a polovinu z dědictví, celkem tedy 3/4 a syn 1/4).

Dotaz: Dobrý den, chci se poradit. V roce 1999 nám před rozvodem rodiče darovali chatu napůl. Sourozenec se nezajímal, dokud po letech finanční úřad nezjistil, že daň z nemovitosti platí stále jeden rodič. Od té doby se začal zajímat a spolu se svou polovičkou dělat rodiči peklo, vyhazovat mu věci, rozbíjet je a podobně. Bohužel se rodič obrátil o pomoc až po dvou letech. Advokát sepsal pro sourozence, že nesmí se takto chovat porušuje tím darovací smlouvu, v níž je sepsané i bezvýhradné věcné břemeno rodiče. Sourozenec i po mém upozornění si dělá, co chce a jeho polovička pokračuje v tom, že si může dělat, co ho napadne. Naposledy poničili kůlnu a řekli, že to byl vítr, ořezáním poničili strom, který díky tomu zahyne. Na půdě začali budovat bez mého souhlasu konstrukci na sprchu. Do telefonu mi bylo řečeno, že nesmí dělat jen to, co vyžaduje povolení stavebního úřadu. Situace se vyhrotila v létě, kdy sourozenec řekl, že prodá svoji polovinu. Navrhla jsem, ať ji prodá mě. Nechtěl říct za kolik, já jsem se chtěla zeptat soudního znalce, ať to je spravedlivé, přestože se k rodiči a ke mě chová hnusně. Jenže první znalec si to rozmyslel a dal mi to vědět po měsíci a druhý zpracoval něco jiného, než jsem chtěla. S obavami jsem volala sourozenci a ten oprávněně řekl, že částka znalce je nereálná. Navrhla jsem zkusit naposledy znalce, sourozenec řekl, že neví. Druhý den mi napsal, že svou polovinu prodávat údajně nyní nechce a mě ji nikdy neprodá. Když už neplatí předkupní právo, takže nemusí. Rodič našel někde na netu jakýsi dodatek k předkupnímu právu a prý se to nové předkupní právo na smlouvy uzavřené před nějakým rokem nevztahuje. Tak nevím. Kromě toho se chci zeptat, jak se mohu bránit, aby sourozenec dělal bez mého souhlasu změny a měnil stavebně chatu? Jak můžu já nebo rodič zabránit tomu, aby opět něco ničil, vyhodil apod.? Vyhodili například i náhradní kachle ke kamnům. Přidali zámek na půdu, kam si dovezli plno krabic bez mého vědomí a znemožnili přístup na půdu, kde byly kachle a další věci, které potom vyhodili nebo zničili. Sourozenec si před třemi lety půjčil moje klíče a dodnes mi je nevrátil. Po zpackaném odhadu řekl, že nechce, abych u odhadu měla rodiče. Jenže bez klíčů odhad udělat nemůžu. Může rodič zbavit sourozence své části daru ( druhý rodič už nežije)? Můžu zkusit i bez souhlasu nechat udělat odhad soudním znalcem a nabídnout částku za druhou polovinu chaty? Jak dále, když nebude chtít nabídku přijmout? Je ještě nějaká možnost kromě soudu s nejistým výsledkem? Na rozdíl od sourozence jsem na chatě strávila celé dětství, on tam byl jednou. Mám k ní proto silný citový vztah a nechci se vzdát jen tak. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Tam budou dány podmínky odvolání daru pro nevděk https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2072 posbírejte důkazy. Rodičem pak notářským zápisem odvolají dar a pak to půjde na určovací žalobu (zda byly splněny podmínky odvolání daru). Můžete též nuceně vykoupit viz článek Prodej nemovitosti bez souhlasu spoluvlastníka

Dotaz: je možné nemovitost rodičů v SJM když chce matka přenechat podíl synovi rozdělit způsobem – darujeme celek synovi, on pak daruje zpět 1/2 otci? Lze toto ošetřit jednou smlouvou/zápisem v katastru nebo je třeba dvou? (vím že toto lze – finančně náročněji – přes notáře zúžením SJM a následným darováním). Děkuji.

Odpověď: Ano můžete. Doporučuji podepsat obě darovací smlouvy najednou. Nebo ještě lépe jako první podepsat podmíněnou darovací smlouvu od syna na otce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *